Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психодіагностика и психокорекція психологічної готовності дитини до школи» (ID:31114)

| Размер: 249 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 5
1.1. Психолого-педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку 5
1.2. Компоненти психологічної готовності дітей до школи 10
Висновки до 1-го розділу 16
РОЗДІЛ 2 17
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 17
2.1. Методологічні основи застосування тесту Керна-Йєрасека 17
2.2. Збір емпіричної інформації, її аналіз і інтерпретація 19
Висновки до 2-го розділу 25
РОЗДІЛ 3 26
КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА З ПОКРАЩЕННЯ ТОНКОЇ МОТОРИКИ РУКИ ДОШКІЛЬНИКА 26
3.1. Зміст програми корекції тонкої моторики руки 26
3.2. Проведення психокорекційних занять з розвитку тонкої моторики руки 30
Висновки до 3-го розділу 34
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
Додатки 40


ВСТУП
Актуальність дослідження. На сьогодні важливість питання формування психологічної готовності дітей до школи пов’язана із завданнями розбудови сучасної української держави, проблемами виховання в закладах освіти гідних членів суспільства. У зв’язку з цим актуалізується питання щодо наступності дошкільного та шкільного навчання. У Законі „Про дошкільну освіту” йдеться про обов’язковість підготовки кожної дитини до систематичного навчання у школі. Така підготовка має на меті не тільки вироблення певних знань, вмінь і навичок дітей, а, більшою мірою, вона спрямована на загальний психічний розвиток особистості. Отже, перед дошкільною ланкою освіти постають завдання формування психологічної готовності дітей до навчання: розвитку їх пам’яті, мислення, мовлення, тобто розвитку загальних розумових здібностей, сформованість яких сприяє успішному засвоєнню шкільних предметів.
Питання психологічної готовності дітей до школи були фундаментально розроблені ще у ХХ столітті представниками радянської психологічної школи: Ш.О. Амонашвілі, Л.І. Божович, Л.А. Венгером, Л.С. Виготським, П.Я. Гальперіним, Д.Б. Ельконіним, О.В. Запорожцем, С.М. Карповою, О.М. Леонтьєвим, С.Д. Максименком, О.Р. Лурія та ін.
Різні аспекти психологічної готовності до школи активно досліджуються сучасними українськими вченими (А.М. Богуш, Н.С. Варенцова, М.С. Вашуленко, Н.Я. Дзюбишина, Н.В. Дурова, Л.Є. Журова, Н.І. Зеленко, К.Л. Крутій, В.К. Лихолетенко, Н.П. Орланова, Н.С. Невська, Н.Ф. Скрипченко, Н.С. Старшинська, О.Ю. Прищепа, О.Н. Хорошковська, Л.В. Шелестова та ін.).
Важливою складовою психологічної готовності дошкільників до навчання в школі є розвиток форм писемного мовлення – читання і письма, від рівнів сформованості яких залежить загальний розумовий розвиток зростаючої особистості. В дослідженнях М.Д. Барето, І.І. Будніцької, Т.Н. Головіної, П. Лайта, К. Маховер, В.С. Мухіної, П.Т. Хоментаускауса показано, що особливості графічних зображень в певній мірі корелюють з рівнем розумового розвитку дітей. Практично усі психологи, що досліджують віковий розвиток дитини, сходяться на тому, що розвинена здатність до малювання свідчить і про інтелектуальну розвиненість дитини.
Метою даного дослідження ставиться прослідкувати залежність психологічної готовності дитини до школи від її здатності відтворювати знаки на письмі, а також можливість психологічної корекції та покращення тонкої моторики руки.
Об’єкт дослідження – формування психологічної готовності дошкільників до шкільного навчання.
Предмет дослідження – психологічна готовність до оволодіння писемним мовленням дітьми дошкільного віку та її корекція.
На виконання мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Проаналізувати та узагальнити різні теоретичні підходи щодо психологічної готовності дитини до школи та визначення компонентів такої готовності.
2. Виявити за допомогою психодіагностичного інструментарію залежність психологічної готовності до школи від здатності дитини відтворювати знаки на письмі, мати розвинену тонку моторику руки.
3. Розробити та практично застосувати психокорекційну програму щодо покращення рухів тонкої моторики руки.
У вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі методи дослідження: 1) узагальнення, теоретичний аналіз наукової літератури з даної проблеми; спостереження, бесіда; 2) емпіричні методи збору психодіагностичної інформації (тест Керна-Йєрасека); 3) для проведення психокорекційної роботи – ігротерапія, малювання, психотерапевтична бесіда.
Робота структурно складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К., Мікрос-СВС , 2003. – 110с.
2. Алешина Ю. Е., Баженова О. В., Баскина Ю. В., Белопольская Н. Л., Бутенко Г. П. Популярная психология для родителей. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 304с.
3. Андреева А.Д., Воронова А.Д., Вохмянина Т.В., Гуткина Н.И. Практическая психология образования. – М. : ТЦ "Сфера", 1998. – 526с.
4. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі: Тести та ігри для дітей 5-7 років. – Тернопіль, Богдан, 1998. – 84с
5. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5-7 років. – Тернопіль, Богдан, 1998. – 80 с.
6. Богданова Т.Т., Корнилова Г.В. Діагностика познавательной сферы ребенка. – М., 1994. – 98с.
7. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови. – К. : Вища школа, 2007. – 542с.
8. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. – М., Академия педагогических и социальных наук, 1995. – 352с.
9. Будницкая И.И. Ребенок идет в школу. – М. : Педагогика, 1985. – 159 с.
10. Будяк Л. В. Діагностика психологічної готовності дитини до школи // Актуальні проблеми практичної психології. – Херсон, 2006. – С.47–50.
11. Венгер Л. А., Агаева Е. Л., Бардина Р. И., Брофман В. В., Булычева А. И. Психолог в детском саду. – М. : ИНТОР, 1995. – 64с.
12. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / В.С. Мухина (сост. и науч.ред.). – М. : Академия, 1999. – 624с.
13. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 224с.
14. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О.Главник. – К., Мікрос-СВС, 2003. – 111с.
15. Готовність дитини до школи / С. Максименко (заг.ред.), Л. Богуславська (упоряд.). – К., Главник, 2004. – 112с.
16. Готовність та адаптація дитини до школи / О. Главник (упоряд.). – К., Главник, 2008. – 192с.
17. Карабаєва І.І. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дисертації: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – 18с.
18. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К., Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 399с.
19. Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. – М. : Знание, 1987. – 77с.
20. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М. : Просвещение, 1983. – 124с.
21. Лесик В. Особливості формування психофізичної готовності дитини до школи за допомогою гри // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип.3. – С.123–134.
22. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., Просвещение, Владос, 1995. – Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 512с.
23. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
24. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – С.Пб. : Питер, 1999. – 416с.
25. Ребер Артур. Большой толковый психологический словарь: Основные термины и понятия по психологии и психиатрии. – М. : Вече, 2003. – Т. 2 : П-Я. – 560 с.
26. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: в 2-х книгах. – М., Владос, 1999. – Книга 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 239с.
27. Розвиток творчої особистості дошкільника. – Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2005. – 351с.
28. Семаго Н.Я. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения: программа и методические рекомендации. – М. : Чистые пруды, 2005. – 30с.
29. Соколова Ю. Тести на готовність до школи дитини 5-6 років. – К., 2008. – 64c.
30. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори. Теория и практика. – М. : Академия, 2003. – 384с.
31. Шмаров С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. – М., Прагма, 1995. – 198с.
32. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психологические труды. – М., ИЦ МПСИ, 1995. – 416с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Психологічна готовність дітей до школи
  • Криза 7-ми років та готовність дитини до школи
  • Методи та параметри діагностування готовності дитини до школи
  • Психологічна готовність до професійної діяльності
  • . ПОРІВНЯННЯ СТУПЕНЮ ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОХОДИЛИ РІЗНІ ПІДГОТОВЧІ МЕТОДИКИ
  • Особливості соціально психологічної готовності першокласників до навчання
  • Народження дитини як показник соціальної зрілості подружжя
  • Мовленева готовність дітей до школи
  • Основи психоконсультування та психокорекції, білети
  • Питання з психодіагностики
Cгенерировано за 0.033762 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів