Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування» (ID:7647)

| Размер: 377 кб. | Объем: 132 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеАнотація 3
Ключові слова 4
РЕФЕРАТ 9
Вступ 10
Розділ 1. Основи організації та механізм здійснення операцій із застосуванням банківських платіжних карток 13
1.1 Сутність і види платіжних карток та їх використання в Україні 13
1.2 Переваги платіжних карток в грошовому обігу 26
1.3 Безпека в обслуговуванні платіжних карток в Україні 30
Розділ 2. Аналіз роботи комерційних банків на ринку банківських платіжних карток 39
2.1 Методи впровадження платіжних карток на ринку банківських послуг України 39
2.2 Аналіз послуг комерційних банків, що надаються клієнтам по обслуговуванню карткових рахунків 63
2.3 Механізм обслуговування банківськими платіжними картками підприємств торгівлі і сфери послуг 81
Розділ 3. Перспективи розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні 93
3.1 Удосконалення операцій банків із застосуванням банківських платіжних карток в господарській діяльності суб’єктів підприємництва 93
3.2 Перспективи розвитку українського ринку банківських платіжних карток 110
Висновки 119
Список використаних інформаційних джерел 124
Додаток А Локальні карткові проекти українських банків 130
Додаток Б. Річний звіт "..." за 2002-2003 рр. 132

Список використаних інформаційних джерел
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
3. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).
5. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
6. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV.
7. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-III.
8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.
9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
10. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
11. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Бухгалтерія. - 2001.– №11.– С.43-46.
12. Постанова Національного Банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №22 від 21.01.2004.
13. Постанова НБУ “Про затвердження Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України” від 29.03.96 р. №80.
14. Постанова правління НБУ „Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 37 від 24.02.97.
15. Постанова правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” №367 від 27.08.2001.
16. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період” N 577 від 23.12.2003
17. Постанова правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках України” N 524 від 17.12.2001.
18. Постанова правління НБУ „Про організацію розрахунків за банківськими платіжними картками” №135 від 23.03.99.
19. Постанова правління НБУ «Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів» N 161 від 24.04.2000.
20. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001
21. АРМ «Украина-Клиент» версия 4.07. Руководство пользователя. К.:Институт компьютерных технологий, 2003. - 62 с.
22. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карток-бланш, 2001 р.
23. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
24. Берніков В. Аналітичний огляд роботи НСМЕП // Вісник НБУ. -2003. -№6. С.-64-66.
25. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.
26. Быстров Л. Пластиковые карты в розничной торговле и сфере услуг // Маркетинг і реклама.– 2002.– №7-8.– С. 41-49.
27. Бюлетень Національного банку України. -2004.-№1.
28. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В.Вавилов, И.И.Ильин.– М.: Европеум-пресс, 1999.– 128с.
29. Виды пластиковых карток - http://www.varo-inform.com/adv_poly_plasticcards.htm
30. Волошин І. Аналіз грошових потоків комерційного банку // Вісник НБУ. -2003. –№2. –С.46-49.
31. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі // Вісник НБУ. -2004. –№2. –С.24-27.
32. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
33. Гуцалюк М.В. Протидія злочинам у сфері обігу пластикових карток. -http://www.crime-research.ru/articles/Cimbaluc2
34. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
35. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
36. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа.– 1999.– № 5.– С. 57-59.
37. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.11-13.
38. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. -2003. -№7.
39. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України.– 2002.– №3.– С. 134-139.
40. Жидко К. Шляхи забезпечення дохідності операцій банку з платіжними картками // Вісник НБУ. -2003. -№5 –С.28-32.
41. Згурський О. Розрахунки платіжними картками // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 115-125.
42. Институт компьютерных технологий | Решения для банков | Система "Клиент-Банк" http://www.ict.com.ua/ru/kb/index.shtml
43. Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Є.М. Терехов / Укр. акад. банк. справи {Суми}. — Суми, 2003. — 18 с. — укp.
44. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
45. Кіт П. "Платіжні" гроші // Політика і культура.– 2000.– №36.– С. 24-25.
46. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
47. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
48. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов.: 2-е издание, переработанное и дополненное.- К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1998.- 192 с.
49. Крюкова С. Технология овердрафтного кредитования по пластиковым карточкам // Банковские технологии.– 2000.– №7-8.– С.52-57.
50. Мазница А. Национальные электронные кошельки.//Зеркало недели. -2003. -№6
51. Махаєва О. Харченко В. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.48-53.
52. Міжнародними пластиковими картками користується весь світ. - http://www.pib.lviv.ua/Services/Cards/CreditCardsUkr.asp
53. Мумінова-Савіна Г., Криворучко С. Відкриття банківських рахунків // Вісник НБУ. -2003. -№11 –С.39-41.
54. Набок Р. Побудова моделі впливу недохідних активів банку на рентабельність // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.50-53.
55. Огляд найновіших законодавчих ma нормативно-правових актів з питань банківської діяльності // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.34-36.
56. Околіта Л. Операції з використанням платіжних карток НСМЕП // Вісник НБУ. -2003. -№3. –С.66-68.
57. Омельчук Л. Стан міжбанківських розрахі що здійснювалися через СЕМП НБУ в 2003 році // Вісник НБУ. -2004. -№3. –С.28-29.
58. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
59. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
60. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.:КНЕУ, 2003. – 347 с.
61. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
62. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
63. Платіжна система України. Безготівкові розрахунки. // Інформаційна довідка НБУ, http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/Bez_r.htm
64. Платіжні документи. Школа бухгалтера. Урок 40. Практика // Дебет-Кредит. -2003 . - №27.
65. Прес-конференція керівників VISA // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
66. Проблема державної ваги // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
67. Річний звіт ЗАТ „Банк Петрокоммерц-Україна” за 2002 рік.
68. Річний звіт ЗАТ „Банк Петрокоммерц-Україна” за 2003 рік.
69. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.
70. Розвиток економіки та банківської системи України. // Матеріали до прес-конференції Сергія Тігіпка "Розвиток економіки та банківської системи України".-2004 р. - http://pr.bank.gov.ua/ukr/economy.html
71. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебн. Пособие для вузов. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -261 с.
72. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу // Банківська справа. – 2000. - №1. – с.40-46.
73. Савченко А. Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник НБУ. -2003. -№8.
74. Слинько Д. НБУ бореться з готівкою // Галицькі Контракти. -2003. -№14.
75. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
76. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
77. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник НБУ. -2003. -№11 –С.69-71.
78. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2002 році // Вісник НБУ. -2003. -№4 –С.29-38.
79. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2003 році // Вісник НБУ. -2004. -№4 –С.24-30.
80. Шульга H, Сокольська О. Конкурентна позиція банку на ринку
платіжних карток // Вісник НБУ. -2002. -№3.- С 50-54.
81. Экономика і банковская система Украины: 2003 год - итоги, 2004 год – перспективы. К.:Укрсоцбанк, 2004 г. – 35 с.
82. Юрченко О.М. Зарубіжний досвід попередження шахрайств з використанням пластикових платіжних карток. – http://www.crime-research.ru/library/Urc.htm
83. Chakravorti S., Shah A. A study of the Interrelated Bilateral Transactions in
Credit Card Networks // Policy Studies, Federal Reserve Bank of Chicago, July
2001.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • СТАН ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОСБЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
 • Пластикові картки: організація розрахунків та напрямки їх удосконалення
 • ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 • Методичні підходи до організації розрахунково-касового обслуговування
 • РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ
 • Аналіз використання платіжних карток в Україні
 • Використання пластикових банківських карток у розрахунках з клієнтами
 • Порядок емісії платіжних карток і здійснення еквайрингу
 • Аналіз діяльності комерційних банків
 • РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ
Cгенерировано за 0.097088 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів