Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Педагогічні умови організації колективної праці з дітьми старшого дошкільного віку» (ID:33433)

| Размер: 54 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
Содержание Вступ 3
Розділ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 3
1.1. Розвиток проблеми трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки 3
1.2. Завдання та форми організації дитячої праці в дитячих навчальних закладах 3
1.3. Колективна праця, її особливості, зміст та види 3
1.4. Педагогіка керівництва колективною працею 3
Висновки до першого розділу 3
Розділ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 3
2.1. Вивчення педагогічних умов, створених в дитячому навчальному закладі з метою організації колективної праці 3
2.2. Методичні рекомендації по організації колективної праці старших дошкільників 3
Висновки до другого розділу 3
Загальні висновки 3
Список використаних джерел 3
Вступ
Актуальність дослідження. Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до побудови навчально-виховного процесу. Законом України “Про освіту”, державними національними програмами “Освіта” та “Діти України” визначено, що особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину протягом тривалого періоду становлення особистості, починаючи з раннього дитинства. Це потребує формування у дитини стійких суспільнозначущих способів поведінки, здатності до самостійного критичного мислення, соціальної і моральної зрілості. Тому однім із напрямків виховного процесу вважається трудове виховання дошкільників, яке спрямоване не тільки на отримання первинних трудових навиків, а й духовно збагачує особистість, формує в неї необхідні якості для поводження в соціумі, сприяє закріпленню ефективних форм спілкування.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що колективна праця старших дошкільників є складовою частиною їх всебічного розвитку. Трудове виховання дітей дошкільного віку має вплив на розвиток розумових здібностей дитини, формування моральних якостей, естетичних почуттів, сприяє фізичному розвитку. У процесі колективної праці формується загальне ставлення до навколишнього життя.
Проблемам дошкільного виховання присвячені праці видатних педагогів минулого: Ю.А. Аркіна, П.П. Блонського, Й. Песталоцці, Н.П. Сакуліної, О.П. Усової, К.Д. Ушинського, Ю.І. Фаусек, Є. А. Флеріної та ін. Ідеї трудового виховання розглядалися відомими теоретиками ХІХ і ХХ ст. – Б. Блаше, Г. Кершенштейнером, В.О. Сухомлинським, А.С. Макаренко, Я.Ф.Чепіги та ін.
У сучасній українській науці різні аспекти проблеми трудового виховання дітей та молоді різного віку досліджували О.В. Биковська, В.В. Бурдун, Л.А. Гуцан, О.В. Максимчук, А.О. Малихін, В.С. Марущак, Н.М. Носовець, С.П. Павх, К.В. Рейда, І.В. Чеботарьова та ін. В цей же час обґрунтуванням вихідних концепцій розвитку дітей дошкільного віку займалися науковці Л.В. Артемова, Л.І. Божович, С.М. Карпова, Т.Р. Каштанова, В.К. Котирло, М.І. Лісіна, Т.І. Поніманська, Л.П. Почеревіна, А.Г. Рузська, Є.В. Субботська, В.М. Шевченко та ін. Однак аналіз досліджень даних науковців свідчить про те, що в їх роботах мало приділено уваги розгляду проблем трудового виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі, а особливо – аспектам організації колективної праці в дитячих дошкільних закладах, як засобу формування особистості.
Метою дослідження даної роботи виступає визначення педагогічних умов організації колективної праці дітей старшого дошкільного віку.
Об’єкт дослідження – трудове виховання дітей старшого дошкільного віку.
Предмет дослідження – педагогічні умови організації загальної праці в умовах дитячих навчальних закладів.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Охарактеризувати психолого-педагогічні аспекти проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку.
2. Вивчити педагогічні умови організації колективної праці дітей дошкільного віку.
3. Виявити педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності колективної праці дітей дошкільного віку.
Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувався комплекс науково-педагогічних методів: теоретичний і логіко-історичний аналіз педагогічних, психологічних, філософських, соціологічних праць з теми дослідження, теоретичне вивчення й узагальнення досвіду трудового виховання закладів дошкільного типу; емпіричні: безпосередні спостереження за вихованцями в процесі різних видів трудової діяльності, бесіди.
Структурно робота складає з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури.
Загальні висновки
Трудове виховання в усі часи було одним з основних напрямків формування особистості дитини. Однак соціальне розшарування, що мало і має місце у житті соціуму накладало свій відбиток на цілі, засоби та методи такого виховання. Якщо для дітей трудового населення трудове виховання було пов’язано, в основному, з фізичною працею, то для вищих кіл зміст його полягав в розвитку творчої активності, фізичного розвитку, розумової праці, що вимагає до себе також значних моральних та фізичних зусиль, наполегливості, сумлінності, цілеспрямованості. в цьому плані між фізичного працею і фізичним розвитком (культурою) можна поставити знак рівняння. Крім того, в наші часи, коли все менш місця залишається для простого, фізичного труда, а важку працю людей все більш замінюють машини і електроніка, актуальність такого труда неухильно знижується, а замість нього від людини дедалі більш вимагається інших ділових і психологічних якостей: креативності, неординарності, уважності, толерантності та ін.
У світі дорослих в умовах сучасних українських реалій як і раніш актуальним залишається колективна праця, трудова діяльність різних за масштабом колективів людей. Виходячи з цього трудове виховання а, особливо, – колективна праця являються необхідними компонентами освітньо-виховного процесу розвитку дитини. Зміст колективної праці дозволяє ширше використовувати її як засіб всебічного виховання дітей: формування цілеспрямованості, організованості, розуміння необхідності і важливості побутової праці людей, пошани до нього, виховання позитивності, організованості, розуміння необхідності і важливості побутової праці людей, пошана до нього, виховання позитивних взаємостосунків в процесі колективної діяльності.
З огляду на особливості розвитку дітей дошкільного віку виокремлюють завдання колективної праці як виду трудового виховання, пов'язані з формуванням і розвитком мотиваційної сфери, навичок трудової діяльності, становленням особистості в колективі. У реальній педагогічній практиці воно покликане забезпечити виховання інтересу до праці дорослих, бережливого ставлення до їх результатів, поваги до людини-трудівника. Праця є особливим видом діяльності, спрямованим на створення суспільне значущих результатів. Виконуючи працю дорослих, дитина бачить трудовий процес, його конкретні результати, пізнає їх роль у задоволенні потреб людини. Оскільки дитина від природи схильна до наслідування, все цікаве її приваблює, педагог має широкі можливості для спрямування її вільної діяльності, ініціювання певних емоцій, прагнень. Від педагога залежить усвідомлення дітьми того, що праця потребує фізичних і вольових зусиль, уміння, терпіння.
Серед виховних завдань, що містить колективна праця, основними є такі: підтримувати дружні стосунки між дітьми, сприяти вихованню стійких відносин дружби, а також атмосфери доброзичливості, взаємної допомоги, взаємних переживань; допомогти дітям зрозуміти призначення правил поведінки і норм моралі; розкривати дітям наслідки порушення норм і правил моралі в житті дорослих; створювати умови для розвитку творчої активності, виховання інтересів до тих чи інших видів діяльності.
Ефективність педагогічних умов організації колективної праці залежить від активності суб’єктів виховання, злагодженості і координованості їх дій. В процесі праці дорослий сам є зразком для наслідування: показує не тільки прийоми роботи, але і приклад відношення до повсякденної звичної праці. Дуже важливо будувати роботу так, щоб діти були не просто пасивними виконавцями, якого або завдання, але і бачили в няні організатора справ, її працьовитість; відчували увагу до вихованців групи і молодшому дітям.
Виходячи з практичного виявлення педагогічних умов організації колективної праці, слід відмітити, що деякі її види, які були популярними ще двадцять років тому, сьогодні вже не використовуються в практиці педагогічної діяльності дошкільних навчальних закладів (особливо це стосується загальної праці). Підвернені впливу часу й інші види та форми організації колективного труда. Простий фізичний труд все більш замінюється формами творчої діяльності, заходами з естетичного, фізичного та розумового розвитку особистості.

Литература Список використаних джерел
1. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. – 1993. – № 44–46.
2. Закон України "Про вищу освіту": За станом на 19 жовтня 2006 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 64с.
3. Закон України "Про дошкільну освіту": За станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 31с.
4. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць / А.М. Богуш (ред.). – Рівне, 1997. – 176с.
5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К. : Ред. журналу "Дошкільне виховання", 1999. – 62с.
6. Биковська О. В. Дидактичні ігри у процесі трудового виховання // Наукові записки. – К., 2002. – Вип.47: Педагогічні та історичні науки. – С.13–17.
7. Бондарик М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку // Вісник. – Глухів, 2003. – Вип.2. – С.93–97.
8. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети: Учеб. пособие. – М. : Ювента, 2001. – 176с.
9. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374с.
10. Джуринский А. Н. История педагогики древнего и средневекового мира: Учеб. пособие для высшей школы. – М. : Совершенство, 1999. – 207с.
11. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3–7 років у дитячих закладах. – К., 1992. – 157 с.
12. Калініченко Н. А. Виховання громадянських цінностей засобами трудового навчання // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2002. – Кн.1. – С.168–170.
13. Клименко С. В. Педагогічна спадщина з проблеми трудового виховання як основа для формування якостей успішної людини // Вісник. – Черкаси, 2007. – Вип.98: Педагогічні науки. – С.44–47.
14. Козлова С. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – М. : 2000. – 416 с.
15. Козлова С. А., Дедовских Н. К., Калишенко В. Д. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учебное пособие. – М., Вермекс, 2002. – 192 c.
16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. – М., Academia, 2000. – 416с.
17. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К., Знання, 2003. – 182с.
18. Куцакова Л.П. Нравственно трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М. : Владос, 2003. – 144с.
19. Латышина Д. И. История педагогики: Воспитание и образование в России (X – начало ХХ века): Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М. : Форум, 1998. – 584с.
20. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие. – Балашов : Николаев, 2005. – 76 с.
21. Луцюк А.М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя. – Луцьк : Надстир'я, 2003. – 208с.
22. Максимчук О. В. Проблема трудового виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки // Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Наукові записки. – Кіровоград, 2001. – Вип.36: Сер. Педагогічні науки. – С.97–109.
23. "Малятко" програма виховання дітей дошкільного віку / АПН України; Інститут проблем виховання / З.П. Плохій (підгот.). – К., 1999. – 288с.
24. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. – 197с.
25. Машовець М. Даруємо радість праці: програма виховання дітей у праці, орієнтовану на спільну діяльність дорослих і дошкільнят в умовах родини // Дошкільне виховання. – 2006. – № 5. – С.8-9.
26. Носовець Н. М. Гуманістичні основи трудового виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка // Вісник. – Чернігів, 1999. – Вип.2. – С.62–64.
27. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом. – М., Сфера, 2001. – 286с.
28. Платон. Государство. Законы. Политик. – М. : Мысль, 1998. – 798с.
29. Прокопенко Л. І. Формування духовних цінностей засобами трудового виховання (історичний аспект) // Вісник. – Черкаси, 2006. – Вип.84: Сер.: педагогічні науки. – С.114–120.
30. Рославець Р.М. Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посібник. – Луцьк : Вежа, 1999. – 100с.
31. Сергеева Д. В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников. – М. : 1980. – 125с.
32. Скринська О.Л. Дисциплінуюче виховання в педагогічній спадщині Джона Локка: Автореф. дисертації: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 20с.
33. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник / Інститут системних досліджень освіти. – К., 1996. – 288с
34. Хрестоматія з української класичної педагогіки К.Ушинський, С.Русова, А.Макаренко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський: навч. посібник / В.Кравець (уклад.). – К. : Грамота, 2008. – 768с.
35. Шевченко П. Ідеї трудового виховання у педагогічній творчості Й.Г.Песталоцці // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С.62 - 63.
36. Ян Амос Коменський і сучасність: Матеріали міжнародного наукового семінару. – Дрогобич : Коло, 2005. – 122с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Організація і проведення нескладних дослідів в природі, як засіб виховання у дітей старшого дошкільного віку інтересу до природи
 • Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім'ю
 • Навчання дітей у повсякденному житті
 • Психологічні умови ефективності розвитку спілкування у дитячому віці
 • Організація та методика навчання метання дітей дошкільного віку
 • Тілесно-орієнтована психотерапія в реабілітації дітей дошкільного з психічними відхиленнями
 • Шляхи формування початкових економічних знань у старших дошкільників в умовах сім'ї
 • Збагачення знань дітей старшого дошкільного віку про тваринний світ засобами словесних методів
 • Психологічний супровід впливу на процес соціалізації особистості сучасного дошкільника
 • Методика навчання опису дітей старшого дошкільного віку народних природознавчих традицій
 • Сенсорний розвиток дiтей старшого дошкiльного віку
Cгенерировано за 0.085376 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...