Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психологічний супровід впливу на процес соціалізації особистості сучасного дошкільника» (ID:20444)

| Размер: 97 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 2

Розділ І. Соціальна ситуація розвитку дитини середнього і старшого дошкільного віку 5

1.1 Особливості соціальної ситуації – внутрішні і зовнішні умови розвитку дитини 5

1.2 Вікові кризи дошкільного віку та їх роль у соціальній ситуації розвитку 19

1.3 Соціально-психологічна характеристика розвитку дітей середнього дошкільного віку 22

1.4 Соціально-психологічна характеристика розвитку дітей старшого дошкільного віку 27

Розділ ІІ. Емпіричне дослідження на тему Визначення проблеми соціалізації особистості дитини дошкільного віку в умовах сучасного міста і села 31

2.1 Актаільність, об’єкт мета і гіпотеза дослідження 31

2.2 Теоретичне обгрунтування дослідження 36

2.3 Методи дослідження 39

2.4 Результати дослідження 42

2.5 Висновки дослідження 48

Розділ ІІІ. Причини, форми, методи впливу на результати стихійної соціалізації дитини дошкольного віку 50

3.1 Сучасна парадигма соціалізації дитини 50

3.2 Стихійна та направлена соціалізація 60

3.3 Сценарії методів впливу на стихійну соціалізацію 66

3.4 Виховання як цілеспрямована і організована форма впливу на стихійну соціалізацію 78

3.5 Умови позитивної соціалізації дитини в сім’ї 87

Висновки 97

Список використаної літератури 100

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - Екатеринбург: Деловая книга, 1999.
2. Авер’янова Г.М., Москаленко В. В. Теоретико-методологічні проблеми соціалізації особистості / Психологія. Збірник наукових праць. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. - Випуск 17. - 2002. - С. 3-7.
3. Аверин В.А. Психология детей и подростков. - СПб.: Питер, 1998.
4. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. - М.: Истина, 1996.
5. Андреева Г.М. Психология социального познания. - М. Аспект-Пресс. 2000.
6. Андриенко Е.В. Социальная психология. - М.: Карат, 2004.
7. Балакирева О.Н. Жизненные пути молодёжи как объект социологического исследования / Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. - К.: Молодь України, 1992.
8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1978.
9. Бронфенбреннер У. Два мира детства: Дети в США и СССР. - М.: Просвещение, 1976.
10. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ф. Психология жизненных ситуаций. - М.: Знание, 1998.
11. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическоеконсультирование. Проблемы психического развития детей. - М.: Изд-воМГУ, 1990.
12. Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990.
13. Вікова та педагогічна психологія / За ред. О.В. Скрипченко - К.: Либідь, 2001.
14. Возрастная психология: личность от молодости до старости / М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова. - М.: Ноосфера, 1999.
15. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия. / Сост. и науч. ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. - М.: Академия, 2001.
16. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии // Собр. соч. в 4-х т. – М.: Просвещение, 1984.
17. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горлова Г.Г., Орлова Л.М Возрастная психология: личность от молодости до старости. – М.: Слово, 2000.
18. Гідденс Е. Соціологія. - К.: Основи, 1999.
19. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребёнка. Учебное пособие для высших учебных заведений. – СПб.: Речь, 2004.
20. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи. - К.: Наукова думка, 1988.
21. Жизненный путь личности: вопросы теории и методологии социально-психологического исследования. / Отв. ред. Л.В. Сохань - К.: Наукова думка, 1987.
22. Золотухін Г. Соціалізація в умовах незалежності: жертви і переможці // Соціальна психологія. - 2006. - № 3 (17). - C.52-65
23. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посібник / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Освіта, 2003.
24. Караваева С.Л. Возрастная психология: младший школьный возраст. - М.: КиТ, 1997.
25. Кон И.С. Социология личности - М.: Издательство политической литературы, 1967.
26. Кон И.С. Открытие Я - М.: Издательство политической литературы, 1978.
27. Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989.
28. Кон И.С. Ребенок и общество. - М.: Просвещение, 1988.
29. Коростелина К.В., Мищенко Н.И. Проблемы изучения особенностей формирования личности дошкольника // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників п’ятих костюківських читань. – К.: Гнозис, 1998. – Т. 2. – С. 161-167.
30. Костюк Г.С. Навчання і розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1968.
31. Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольника. - М.: Просвещение, 1985.
32. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет. - М.: Лик, 1999.
33. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека. - М.: Слово, 2001.
34. Лавренко О. Соціалізація молоді в культурно-дозвіллєвій сфері. / Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. та ін. - К. Український центр політичного менеджменту. 2003. - С. 318–330.
35. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Наука, 1975.
36. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л.: Медицина, 1985.
37. Мид М. Культура и мир детства. - М.: Просвещение, 1988.
38. Москаленко В.В., Лавренко О.В., Никифоренко Н.О. Виховання підлітків: скаутський рух (соціально-психологічний аспект): Навчальний посібник / За ред. проф. Москаленко В.В. - Донецьк: ДІУ, 2003.
39. Москаленко В.В. Соціальна психологія. - К.: Основи, 2005.
40. Обухова Л.Ф. Детская психология. - М.: Оникс, 1997.
41. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. - М.: Знание, 1984.
42. Поніманська Т.Г. Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини // Початкова школа. - 1998. - № 5. - С. 9-23.
43. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Навчальний посібник – К.: Тандем, 1996.
44. Прокоминко Л.Н. Воспитание детей дошкольного возраста. - К.: Либідь, 1991.
45. Психология дошкольника. / Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Педагогика, 1984.
46. Психология дошкольника: Хрестоматия. / Состав. Урунтаева Г.А. - М.: АСТ, 1997.
47. Психология жизненного успеха. / Л.В. Сохань, Е.И. Головаха, Р.А. Ануфриева, О.Н. Балакирева, В.В. Очеретяный. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1988.
48. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М.: Наука, 1967.
49. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация: Уроки социальной психологии. – М. Аспект-Пресс. 2000.
50. Самыгин С.И., Буланова-Топоркова М.В., Столяренко Л.Д., Духавнева А.В. Педагогика и психология высшей школы. - Ростов на Дону: Феникс, 1998.
51. Соболева В.М. Психология и развитие младших школьников. - Минск: МГПУ, 2000.
52. Соціологія / За заг. редакцією проф. Макєєва - К.: Українська енциклопедія, 1999.
53. Соціологія / За заг. ред. В.І. Городяненка - К.: Либідь, 2001.
54. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. - М.: Просвещение, 1975.
55. Толстых А.В. Подросток в неформальной группе. - М.: Просвещение, 1991.
56. Туманова Р.С. Возрастная психология. - СПб: Нева, 2002.
57. Хейзинга Й. Homo Ludens. - М.: Прогресс, 1992.
58. Эльконин Д.Б. Развитие личности ребенка-дошкольника // Изб. психологические труды. - М.: Просвещение, 1989.
59. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб.: Речь, 2000.
60. Юлина А.Г. Детская психология. - М.: Эврика, 2002.
Дополнительная информация2512
Заказ Заказать Купить «Психологічний супровід впливу на процес соціалізації особистості сучасного дошкільника»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Роль сім’ї в процесі соціалізації
  • Процес соціалізації та основні його періоди
  • Проблеми етапів соціалізації особистості в різних наукових школах
  • Соціалізація людини сутність та етапи
  • СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
  • Психологічні особливості дітей з неблагополучних та неповних сімей
  • Назвіть особливості методів психології
  • Психологічне формування особистості в підлітковому віці
  • Роль соціології в соціальному реформуванні сучасного суспільства
  • АГЕНТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Cгенерировано за 0.170337 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів