Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Споживча оцінка асортименту та якості фарб на ринку України (за матеріалами Київського філіалу ТОВ «Поліфарб»)» (ID:29066)

| Размер: 243 кб. | Объем: 134 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 5
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ФАРБОВИХ ТОВАРІВ 7
1.1 Забезпеченість ринку України фарбовими товарами 7
1.2 Проблеми розвитку ринку фарбових товарів в Україні 19
1.3 Вимоги до якості фарбових товарів 21
1.4 Визначення номенклатури показників споживчих властивостей для товарознавчої оцінки фарбових матеріалів 28
2 ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ФАРБОВИХ ТОВАРІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ 39
2.1 Вплив технологічних факторів на формування споживчих властивостей та якості фарбових товарів 39
2.2 Визначення показників безпеки та фізико-механічної витривалості фарбових товарів 44
2.3 Контроль якості лакофарбових матеріалів 54
3 ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 57
3.1 Об’єкт дослідження 57
3.2. Фінансово-економічний аналіз об’єкту дослідження 60
4. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ФАРБОВИХ ТОВАРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 67
4.1. Аналіз структури асортименту вітчизняних фарбових товарів 67
4.2. Аналіз структури асортименту фарбових товарів іноземних виробників 71
4.3. Виявлення споживчих переваг фарбових товарів 81
4.4. Розробка пропозицій щодо оновлення фарбових товарів 83
5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ЗАКУПІВЛІ ФАРБОВИХ ТОВАРІВ 89
5.1 Оптова закупівля фарбових товарів її сутність та принципи 89
5.2. Класифікація та змістовність комерційних угод щодо закупівлі фарбових товарів 93
5.3. Фактори що впливають на ефективність оптової закупівлі фарбових товарів 95
5.4. Показники що характеризують ефективність оптової закупівлі фарбових товарів 99
5.5 Аналіз практики оптової закупівлі фарбових товарів 103
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 106
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 108
ДОДАТКИ 113
Додаток А. Анкета лакофарбової продукції 114
Додаток Б.Фінансова звітність підприємства 117
Додаток В. Кореляційно-регресивний аналіз структури асортименту фарб для внутрішніх робіт 128
Додаток Г. Типовий договір на закупівлю лакофарбової продукції 131

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. ДСТУ РСТ УССР 1661-86 «Апретури шелакові. Загальні технічні умови» — на заміну РСТ УССР 1661 75.
2. ДСТУ РСТ УССР 1660-86 «Композиція шелакова. Технічні умови» — на заміну РСТ УССР 1660 75.
3. ДСТУ РСТ УССР 1394-85 «Концентрати покривних фарб для шкіри. Загальні технічні умови» — на заміну РСТ УССР 1394 71.
4. ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 «Матеріали лакофарбові. Маркування» (ГОСТ 9980.4:2002 IDT) — вперше (зі скасуванням ГОСТ 9980.4-86).
5. ДСТУ 2471-94 «Покриття лакофарбові для полімерних матеріалів. Загальні вимоги до технологічних процесів одержання».
6. ДСТУ 2510-94 «Покриття лакофарбові. Терміни та визначення».
7. ДСТУ Б А.1.1-45-94 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення».ДСТУ ISO 1519-2001 «Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)» (ISO 1519:1973 IDT).
8. ДСТУ ISO 2812-1-2001 «Фарби і лаки. Визначення стійкості до дії рідин» частина 1 «Загальні методи» (ISO 2812 1:1993 IDT).
9. ДСТУ ISO 2812-2-2001 «Фарби і лаки. Визначення стійкості до дії рідин» частина 2 «Метод занурення у воду» (ISO 2812 2:1993 IDT).
10. ДСТУ РСТ УССР 1565-80 «Фарби малярні клейові для внутрішніх робіт. Технічні умови» — на заміну РСТ УССР 1565 73.
11. ДСТУ ГОСТ 30763:2006 (ИСО 8130-9-92) «Фарби порошкові. Відбір проб» (ГОСТ 30763-2001 (ИСО 8130-9-92) IDT ISO 8130-9:1992 MOD).
12. ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.7:2006 «Фарби порошкові. Визначення втрати маси під час гарячого сушіння» (ГОСТ ИСО 8130.7:2001 IDT ISO 8130-1:1992 MOD).

13. ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.6:2006 «Фарби порошкові. Визначення часу желатинізації термореактивних порошкових фарб за заданої температури» (ГОСТ ИСО 8130.6:2002 IDT ISO 8130-6:1992 MOD).
14. ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.2:2006 «Фарби порошкові. Визначення щільності із застосуванням газового пікнометру (арбітражний метод)» (ГОСТ ИСО 8130.2:2002 IDT ISO 8130-2:1992 MOD).
15. Багиев Г.Л. Тарасевич В.М. Анн Х. Маркетинг: Учебник для ВУЗов- М: ОАО Изд-во “Экономика”. 1999.- 431с.
16. Балабанова Л.В Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес 2004. – 645 с.
17. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация анализ прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 2001.- 320 с.
18. Берлин В.И. Костяев И.С. Шапкин А.Д. Материаловедение. – М.: Транспорт 1973. – 167 с.
19. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ 2001. - 119 с.
20. Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов. – К.: Вища школа 1989. – 223 с.
21. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра 2002. – 712с.
22. Гончарова Н.П. Перерва П.Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие. - К.: Вира-Р 1998. - 267 с.
23. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. -К.: МАУП 2000. - 148 с.
24. Дибб С. Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. – СПб.: Питер 2001. – 240 с. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»).
25. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание/ Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер 2003. – 544 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»).
26. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах рисунках таблицях: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М 2000. – 496 с.
27. Кардаш В.Я. Павленко І.А. Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ 2001. – 182с.
28. 8. Кардаш В.Я. Павленко І.А. Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика: Підручник. – К.: КНЕУ 2002. – 266с
29. Керимов В.Э. Керимов Э.Э. Селиванов П.В. Методы управления затратами и качеством продукции. Учебн. пособ. - М.: Изд-во «Маркетинг» 2002. - 108 с.
30. Ковалев А.И. Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга 1996. - 176 с.
31. Кожекин Г.Я. Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: Учебн. пособ. - Мн.: Книжный дом Мисанта. 2004. - 240 с.
32. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. – М.: Высшая школа 1975. – 315 с.
33. Коршунов В.І. Механізм маркетингових досліджень ринку. - X.: Основа 2000. -352с.
34. Кофт М. Дж. Сегментирование рынка. - СПб.: Питер 2001. - 128 с.
35. Лахтин М.Л. Пшиялковский Б.И. Лакокрасочные материалы. – М.: Химия 1982. – 265 с.
36. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин И. Муромкина Е. Евтушенко. - СПб.: Питер 2004. -270 с.
37. Маркетинг: Учебник/ А. Н. Романов Ю.Ю.Коргллюгов С.А. Красильников и др.. Под ред. А.Н.Романова. – М: Банки и биржи Юнити 1996. -560с.
38. Маркетинг: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС 1998. – 320 с.
39. Маркетинг: Учеб. для вузов / Н. Д. Эриашвили К. Ховард Ю.А. Цыпкин и др. Под ред. Н.Д.Эриашвили. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА 2000. – 623 с.
40. Мороз Л.А. Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За редакцією Л.А.Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інститут післядипломної освіти) „Інтелект-Захід” 2002. – 244с.
41. Парсяк В.Н. Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. - К.: Наукова думка 2000.-173с.
42. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури 2003. – 387с
43. Попов Е.В. Разработка нового товара. Маркетинг за рубежом 1999.- 211с.
44. Портер М. Конкуренция.: Учеб. пособие.: Пер. с англ. – М.: Изд-ий дом «Вильямс» 2001. – 495 с.
45. Савельев Є.В. Маркетинг нового продукту: Навч.посіб. - К.: Вища шк. 1994. – 116 с.
46. Старостина А.А. Маркетинговые исследования. – М.: Изд. дом «Вильямс» 2001. – 320с.
47. Стратегія й практика антикризового управління фірмою/ Під заг. ред. А.П.Градова й Б.И.Кузина. – Спб.: Спеціальна література 1996. – 510с.
48. Теорія економічного аналізу/ Під ред.Н.П.Любушина. – М.: Юрист 2002. – 480с.
49. Темпорал П. Тротт М. Роман с покупателем Пер. с англ.. Под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер 2002. – 224 с. – (Серия „Маркетинг для профессионалов”).
50. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: Київ. Держ. торг.- екон. ун-т 2000. - 149 с.
51. Товароведение. Ч. 1: Курс лекций. – 2-е изд. перераб. и доп./ Авт. – сост. А.А. Болотников. – К.: МАУП 2001. – 216 с.
52. Фінансовий менеджмент. Теорія й практика: Підручник / Під ред. Е.С.Стоянової. – 3-є вид. перероб. і доп. – М.: Перспектива 1999. – 574 с.
53. Хрумкий В.Е. Коренева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованиям рынка: Учеб. пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика 1999. – 528 с.
54. Черныш И.Г. Товароведение полимерных материалов и изделий на их основе. – К.: Изд-во КИНХ 1977. – 231 с.
55. Черныш И.Г. Товароведение строительных материалов и изделий на их основе. – К.: Изд-во КИНХ 1980. – 242 с.
56. Черчилль Гілберт А. Маркетингове исследования. – СПб.: Питер 2000. – 752 с. – („Маркетинг для профессионалов”).
57. Чучалов Е.А. Бессонов Н.Н. Прийоми економічного аналізу. – М.: Фінанси й статистика 1998. – 76с.
58. Швиданенко Г.О. Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства. – К.: КНЕУ 2002. – 192с.
59. Щербань В.М. Козубенко Л.Д. Товарна інноваційна політика: Навчальний посібник. – К.: Кондор 2006. – 400 с
60. Економічний аналіз / Під ред. Л.Г.Гіляровській. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002. – 610с.
61. Эткинсон Дж. Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации примеры: Учеб. пособие: Пер. с англ. Под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2001. – 471 с.
62. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.: Акалис 1996. – 272 с.


Дополнительная информация3269
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Споживча оцінка асортименту та якості фарб на ринку України (за матеріалами Київського філіалу ТОВ «Поліфарб»)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз чинників, які вивчають конкурентоспроможність чоловічого взуття
  • Аналіз асотименту і якості споживчих товарів (Майонез)
  • Характеристика сучасного асортименту ювелірних товарів
  • Аналіз асортименту і якості споживчих товарів (Ринок пива)
  • Аналіз асортименту і якості споживання товарів (пивної продукції)
  • Оперативне управління асортиментною політикою підприємства в умовах ринкової економіки
  • Оперативне управління асортиментною політикою підприємства в умовах ринкової економіки
  • Аналіз асортименту і якості споживчих товарів (пиво)
  • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА
  • Товарознавча характеристика асортименту та споживчих властивостей телевізорів різних виробників різних виробників (жидкокристалічні, плазмові, на основі електронно-струменевої трубки)
Cгенерировано за 0.164634 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів