Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Звітність підприємства. Інформаційні та методичні засади складання Звіту про власний капітал підприємства» (ID:28881)

| Размер: 119 кб. | Объем: 75 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1.Економічна характеристика Звіту про власний капітал та його роль у діяльності підприємства 5
2.Економічно-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури 11
3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ЗАТ «...» 13
4.Аналіз форми та змісту Звіту про власний капітал підприємства та його оптимізація 12
5.Методика складання Звіту про власний капітал 19
6.Удосконалення змісту та методики складання Звіту про власний капітал 23
Висновки та пропозиції 28
Список використаної літератури 33

ЛитератураСписок використаної літератури

1 Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 2002. – 394 с.
2 Білуха М.Т. Аудит. - К: Вища школа: Т-во ”Знання” ,2000 .-769 с.
3 Болюх М.А.,Бурчевський М.І, Горбатюк В.З.. Економічний аналіз:навчальний посібник. К.:КНЕУ,2001-540с
4 Борис Юровський, Віталій Шеломков, Марія Карпушенко.Як розкривати інформацію про облікову політику у річному звіті//Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов- 2001 р., № 6- с. 20);
5 Бутинець Ф.Ф., Мних С.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум:Навч.посібник для студентів ВУЗів.-Житомір:ЖІТІ,2000.-416с
6 Вячеслав Вареня, Ольга Самсоненко. Експрес-аналіз фінансового становища//Дебет-Кредит.-2008- №44 - с.45
7 Грачова Р. Облік вилучених акцій: за номіналом чи викупною ціною? // Дебет-Кредит. - 2006. - №№07, с.23-27, №08 с.33-38.
8 Грачова Р.П. «Енциклопедія бухгалтерського обліку». - Київ, 2004. – 830с.
9 Єфімова О.В. Економічний аналіз.-М:Бухгалтерський облік, 1998
10 Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576-XII.
11 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).
12 Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. - 2006. - № 51. – с.46-52
13 Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. – 2006. - № 50. – с.48-56

14 Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. -2007. -№01. – с. 33-41

15 Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
16 Інструкція Міністерства фінансів України «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджена наказом №291 від 30.11.1999 р.
17 Каруца С.М. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) -2005р. № 1 - с.52
18 Ковалев В.В. Финансовый анализ:Управление капиталом.Выбор инвестиций. Анализ отчетности.2-е изд.,переаб и допо.-М:Финансы и статистика, 2003, 512 с.
19 Коробов М.Я.Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К.:Знання, 2000
20 Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
21 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Навч.посібник .-К.: Каравела, 2004.-496с.
22 Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
23 Лісовець Н. Методика коригування статей фінансової звітності під час проведення аудиту.//Вісник податкової служби, - 2002 р. №43-с.25
24 Людмила Ільяш. Формування облікової політики підприємства//ГоловБух-2007 р. № 5 - с. 67);
25 Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України № 8, 2000. – 103 с.
26 Меморандум про основні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій, підписаний 08.11.2002 р. представниками МФУ, ДКЦПФР, НБУ, ФПБАУ, УСПП і ін.
27 Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства:Навч.посібник.-К.:КНЕУ, 1999.-132с
28 Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002. – 301 с.
29 Мних Є.В. Економічний аналіз, -Львів:Крила, 2004р.-458с.
30 Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О., Никонович Г.І. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. -К:КНТЕУ, 2005.-232с
31 Олександр Левітан. Наказ про облікову політику: основні моменти.//Податкове планування-2004, № 1-с. 69);
32 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
33 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3684.
34 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3689.
35 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3689.
36 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3689.
37 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами та доповненнями.
38 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
39 Савицька Г.В. «Економічний аналіз», М.:ООО «Новое знание»- 2004р.-675с.
40 Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посіб./О.І.Васюта-Беркут, Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська; За заг.ред.В.Б.Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.
41 Труш В.Є. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. Навч.посіб.-Херсон.-2002.-128с.
42 Усач Б.Ф. Аудит:Навч.посіб.-К: ”Знання”, 2003.-223с.
43 Фінансова звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку.3-тє вид.перероб.-Дніпропетровськ,:Баланс-Клуб, 2000.-368с.
44 Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 196 с.
45 Юлія Кловська. Мінфін наближує П(С)БО до МСФЗ…//Дебет-Кредит-2008р. №40 -с.14
46 www.csr.ru - Центр стратегічного розвитку
47 www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України
48 www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України

49 www.dtkt.com.ua - сайт журналу "Дебет-Кредит"

50 http://nibu.factor.ua/ - сайт журнала "Податки та бухгалтерський облік"


Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика складання звіту про власний капітал
  • Власний капітал підприємства
  • „МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ” (На базі підприємства ВАТ „Краснопільське ХПП”)
  • Порядок складання звіту про власний капітал
  • Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників
  • Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників
  • Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера
  • Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера (теорія)
  • Порядок складання фінансової звітності
  • Фінансова звітність підприємства
Cгенерировано за 0.064264 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів