Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві » (ID:28829)

| Размер: 190 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю і аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві 10
1.1. Економічна сутність власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 10
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 29
Висновки по розділу 1 35
Розділ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку власного капіталу підприємства АТЗТ «Елаєнт Київ» 38
2.1. Організаційні та технологічні особливості підприємства, їх вплив на організацію і методологію обліку власного капіталу 38
2.2. Порядок формування і використання власного капіталу 46
2.3. Фінансовий облік власного капіталу 52
2.4. Облік формування і використання власного капіталу в системі прийняття управлінських рішень 62
2.5. Організація обліку формування і використання власного капіталу у автоматизованих бухгалтерських системах 65
Висновки по розділу 2. 69
Розділ 3. Контроль та економічний аналіз формування та ефективності використання власного капіталу 71
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу АТЗТ «Елаєнт Київ» 71
3.2. Методика контролю за формуванням та використанням власного капіталу 82
3.3. Організація і методика економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу 83
Висновки по розділу 3 89
Висновки та пропозиції 92

ЛитератураСписок використаних джерел

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : зб. наук. ст. студ. заоч. форми навч. Ч. 1. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 472 с.
2. Аналіз формування капіталу підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Яро щук — Т.: Терноп. акад. нар. госп-ва. 2004. — 20с.
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2005. – 640 с.
4. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2004. – 576 с.
5. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навч. посібник. — Житомир: ПП “РУТА”, 2005. — 680с.
6. Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика. – Днепропетровск, ООО «Баланс-Клуб», 2003. – 548с.
7. Бухгалтерський облік. Правове регулювання. Стандарти. Контроль. – Київ: Юрінком-інтер, 2002. - №4. – 387с.
8. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. „Рута”, 2006. - 726 с.
9. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
10. Гавриленко В.А. Гавриленко В.В. Теоретичні та методичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства // Економіка і право. - 2002. №1. – с. 92.
11. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV.
12. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.
13. Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. – 2006. - № 50. – с. 20.
14. Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. - 2006. - № 51. – с. 14.
15. Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. - 2007. - № 01. – с. 19.
16. Коренева Е. Как оценить состояние бизнеса на основе анализа коэффициентов // Финансовый директор. – 2007. - № 7-8. – с. 24
17. Королюк Т.М. Формування статутного капіталу акціонерного товариства // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – с. 252-254.
18. Лазепка В.І. Резервні фонди підприємства як джерело інвестицій Фінанси України. – 2001. - № 6. – с.79-81.
19. Меморандум про основні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій, підписаний 08.11.2002 р. представниками МФУ, ДКЦПФР, НБУ, ФПБАУ, УСПП і ін.
20. Методичні рекомендації з перевірки порівняльності показників форм річної фінансової звітності підприємства : лист Міністерства фінансів України від 09.01.2001 р. № 053-41.
21. Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 С.В. Питель — Т :. Терноп. акад. нар. госп-ва., 2007. — 20 с.
22. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства Фінансів України від 31.11.99 р. № 291.
23. Подорванова Н. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах // Школа бухгалтера. - 2003. - №№ 40, 42, 43, 44.
24. Постійний комітет із тлумачення - 16 "Акціонерний капітал: викуплені інструменти власного капіталу (власні викуплені акції)" до МСБУ 32 "Фінансові інструменти: розкриття і представлення".
25. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
26. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII.
27. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
28. Про податок на додаткову вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
29. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 р. № 1201-XII.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": наказ Міністерства Фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджене наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.99р.
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.99р.
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України № №353 від 28.12.2000р.
38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.
39. Рішення ДКЦПФР „Про затвердження Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску” від 19.09.2006 р. № 954.
40. Святодух В. Власний капітал // Баланс. – 2004. - № 49. – с. 55-58.
41. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
42. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2005. – 770 с.
43. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. – Ж.: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
44. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV.
45. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 688 с.
46. Черникова Є.Г. Вдосконалення обліку власного капіталу підприємства. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. – 365 с.
47. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб.— К.: МАУП, 2004. — 328 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві на прикладі Акціонерного товариства закритого типу
  • Облік власного капіталу підприємства
  • Облік, аналіз і контроль формування і використання власного капіталу
  • Облік, аналіз і контроль формування і використання власного капіталу
  • Облік та аналіз власного капіталу підприємства
  • Система управляння формуванням та ефективністю використання власного капіталу підприємств різних форм власності.
  • Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства
  • Облік власного капіталу
  • НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  • Організація обліку аналізу та аудиту власного капіталу в системі управління фінансами підприємства
Cгенерировано за 0.152398 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів