Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ» (ID:49472)

| Размер: 752 кб. | Объем: 98 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
стор.
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Сутність та склад власного капіталу підприємства 6
1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 17
1.3 Сучасні проблеми формування капіталу вітчизняних підприємств 31
1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу підприємства 37
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ “ДНІПРО” 47
2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 47
2.2. Аналіз джерел формування власного капіталу підприємства ВАТ “Дніпро” 53
2.3 Оцінка ефективності використання власного капіталу
ВАТ “Дніпро” 61
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ “ДНІПРО” 78
3.1 Резерви збільшення розмірів власного капіталу ВАТ “Дніпро” 78
3.2. Оптимізація структури власного капіталу ВАТ “Дніпро” 83
Висновки 90
Література 92
Додатки 98
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року №1576-12 // Голос України. - 1991. – 19 вересня
2. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 року №697-12 // Голос України . – 1991. – 7 лютого
3. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року // Голос України. – 1991. – 18 червня
4. Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-14/ 99-ВР// Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №11.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 37
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. // Все про бухгалтерський облік. – 2001.- №37
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. // Все про бухгалтерський облік. – 2001.- №37
8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб. Пособие. Изд.4-е, доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 1999.-416 с.
9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. Изд.3-е, доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 2001.-525 с.
10. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2000. - № 2
11. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М.: Инфра – М, 1999
12. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово – промышленных корпоративных структур: теория и практика. – М.: Фин. Академ. При правительстве РФ. – 1998. – С. 23
13. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.
14. Бланк И.А. Основи фінансового менеджмента. – К.: Ника – Центр, Эльга, 1999. – Т.1. – 592 с., Т.2. – 512 с.
15. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2002. – 512 с.
16. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учеб. пособие для вузов. – М.: Инфра – М.; 1998. – 360 с.
17. Бухгалтерський облік в Україні : Навчальний посібник. Нормативно - практичні матеріали / За ред. Р. Хомяка – Львів.: Інтелект – Захід, 2001
18. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. - № 2
19. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2002. - № 6
20. Гондарь В. Опрделение экономического состояния предприятия // Экономика, финансы, право. – 1998. - № 5
21. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.- К.:НДІ „Проблеми людини”, 2000.- 725с.
22. Економіко-правові проблеми концентрації капіталу: від промислово-фінансових груп до транснаціональних компаній// Право України.- 2002р.-
23. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу і менеджменту: Навч. посібник. – К.: УФЦМБ, 1995
24. ЗятковськийІ.В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. – 2002. - № 4
25. Іваненко В.І, Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999
26. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз та прогнозування (мікро - та макрорівень): Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998
27. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. - № 10
28. Кибернетика и системный анализ // Международный научно – теоретический журнал. – 2002. - № 1
29. Ковалёв В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: Проспект, 2000
30. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001
31. Корнєєв В. Рух капіталу і фінінсова логістика// Фінанси України.- 2002р.- №11.-с.22-23.
32. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Т – во „Знання”, КОО, 2000
33. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998
34. Кузьмінський В.О. Теоретичні основи інтеграції капіталів // Фінанси України. – 2005. - № 2
35. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001
36. Любушин Н.А. Анализ фінансово – экономической деятельности предприятия: Учебно – практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998
37. Ляшенко А., Спивак Е. Формирование финансовых ресурсов предприятия // Бизнесс Информ. – 1999.- № 3
38. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / За ред. Н.М. Ушакової – К.: Хрещатик, 1999
39. Малярець Л. Отенко І. Визначення оптимальної структури капіталу банку при узагальнених показниках його діяльності// Банківська справа.- 2000р.- №2.- с.17-19.
40. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1998
41. Национальные стандарты бухгалтерского учета: нормативная база. – Х.: Фактор, 2000. – 156 с.
42. Новиков Ю.М. Новий погляд на фінансовий капітал // Фінанси України. – 2002. - № 12
43. Опарін В. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Право України. – 2000. - № 7
44. Опарін В.Фінансові ресурси та суспільний капітал// Вісник НБУ.- 2001р.- №7.- с.26-28.
45. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / За ред. В.П. Несторенко, Г.Н. Климко – К.: Вища школа. – Знання, 1997. – 743 С.
46. Основи фінансового аналізу: Навч. посібник. – Львів, Львівський банківський інститут, 2000
47. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент и управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, 1999
48. Папкевич Л. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами регіону // Регіональна економіка. – 2000.- № 1
49. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. – 2000.- № 6
50. Приходько О. Групы риска для инвесторов// Зеркало недели.- 1999г.- №22 май.- с.10.
51. Продан І. Зростання вартості акцій завдяки зміні структури капіталу// Вісник НБУ.- 1999.- №1.- с.27-29.
52. Пройда – Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2005. - № 1
53. Прыкина Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001
54. Пшеницин В. О природе капитала// Весник МГУ.- 2002г.- №2.- с.3-12.
55. Рындя А. Финотчетность: взгляды с разных сторон// Налоги и бухгалтерский учет.- 2005.- №12.- с.18-37.
56. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. Изд. 5-е. – МП „Экоперспектива”, 1998
57. Свердан М. Прибыль акционерных обществ // Экономика Украины, – 2000, – №2
58. Сидун В. Оптимізація фінансової структури капіталу // Бізнес-інформ, – 1998, - № 7
59. Скударь Г. Управление крупным акционерным обществом // Экономика Украины, – 1998, – №2
60. Сокириська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2005. - № 1
61. Сторчак И. Формирование акционерного капитала предприятий // Бизнес-информ, – 1998, - №9
62. Сук Л. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. - № 10
63. Теньков С. А. Акционерное общество и особенности его организационно-правовой формы // Экономика предприятия, - 2000, - №8
64. Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка України. – 2002. - № 1
65. Ткаченко Н. Економіко – правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 5
66. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000
67. Третяк О. Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України, – 2000, - №12
68. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. – К.: Генеза, 1997
69. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 1998
70. Федоренко В.Г. та ін. Показники фінансової стабільності і інтенсивності використання капіталу підприємства//Фондовий ринок.-№19.-2001-с.18-21.
71. Финансовое управление фирмой / Под ред. В.И. Третина. – М.; Экономика, 1998
72. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н.Ф. Самсонова. – М.: Фианасы, 2000
73. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000
74. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К.: Лібра, 1999
75. Харченко Т. Аналіз динаміки формування власного капіталу// Сіверський літопис.- 2000.- №1
76. Хуткий Р.І. Ефективність Формування фінансових ресурсів підприємства// Фінанси України - №10 – 1999 г. – с.138–144.
77. Шапрак П. Скільки капіталу сьогодні потрібно?!// Фондовий ринок.- 2002.-№6.- с.14-16.
78. Шеремет А.Д., Сайфулина Р.С. Финансы предприятий. – М.: Инфра – М, 1997
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства
  • Управління власним капіталом підприємства
  • Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства
  • Механізм формування власного капіталу підприємства
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві на прикладі Акціонерного товариства закритого типу
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві
  • Механізм формування власного капіталу підприємства
  • Облік та аналіз власного капіталу підприємства
  • Власний капітал підприємства: склад, структура та функції
  • Власний капітал підприємства: склад, структура та функції
Cгенерировано за 0.221013 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів