Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку аналізу та аудиту власного капіталу в системі управління фінансами підприємства» (ID:30430)

| Размер: 189 кб. | Объем: 126 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Основи побудови обліку власного капіталу 6
1.1 Економічна сутність власного капіталу 6
1.2 Класифікація та характеристика власного капіталу 9
1.3 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури щодо обліку та аналізу власного капіталу 19
РОЗДІЛ 2 Бухгалтерський облік власного капіталу 37
2.1 Облік формування власного капіталу 37
2.2 Облік зміни власного капіталу 50
2.3 Документальне оформлення 53
2.4 Реалізація акцій власної емісії на біржі 60
2.5 Узагальнення інформації про рух власного капіталу у формах звітності 64
РОЗДІЛ 3 Методика проведення аналізу та аудиту 69
3.1 Джерела та напрямки аналізу власного капіталу в систему управління фінансами підприємства 69
3.2 Аналіз структури та динаміки власного капіталу 80
3.3 Джерела інформації і методика здійснення внутрішнього і зовнішнього аудиту власного капіталу 88
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 114

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Конституція України –К.: Преса України 1997. – 80 с.
2. Цивільний кодекс України.
3. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер 2003. – 304 с.
4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року.
5. Закон України Про господарські товариства від 19.09.91 р. № 1576-XII.
6. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (у редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97) .
7. Закон України Про податок на додаткову вартість від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
8. Закон України Про цінні папери і фондовий ринок 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
9. Положення про державну реєстрацію суб єктів підприємницької діяльності затверджене постановою КМУ від 25.05.98 р. № 740.
10. Інструкція про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492.
11. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” / Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за №291
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс . Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал . Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.
14. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 13 Фінансові інструменти затверджене наказом МФУ від 30.11.2001 р. № 559.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 Інвестиційна нерухомість . Наказ Міністерства фінансів України 02.07.2007 N 779.
16. Положення Державної комісії по цінним паперам «Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства» № 44 від 08.04.98 р.
17. Положення Державної комісії по цінним паперам «Про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування» № 362 від 07.07.05 р.
18. Порядок підтвердження органами податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів виданих під час ввезення в Україну майна в якості внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями а також по договорам (контрактам) про сумісну інвестиційну діяльність № 238 від 29.06.05 р.
19. Порядок видачі обліку та погашення векселів що видані під час ввезення в Україну майна в якості внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями а також по договорам (контрактам) про сумісну інвестиційну діяльність та сплати ввізного мита у випадку відчуження цього мита № 937 від 07.08.96 р.
20. Наказ Мінфіну України “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України по бухгалтерському обліку” № 460 від 10.06.05 р.
21. Роз’яснення Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку “Відносно порядку застосування норм діючого законодавства України при визначенні долі привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерних товариств” № 6 від 17.11.04 р.
22. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про застосування норм Громадянського та Господарського кодексів України” № 2334 від 09.04.04 р.
23. Лист ДПАУ “Стосовно обліку та порядку оподаткування виплаченого платнику-засновнику товариства доходу від здійснення операцій з інвестиційними активами” № 1825/6/17-3116 від 03.03.05 р.
24. Лист ДПАУ “Стосовно порядку обкладення ПДВ операцій по внесенню майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності до статутного фонду” № 4517/5/15-2416 від 27.04.05 р.
25. Бабіч В. В. Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ 2006. — 282с.
26. Базась М. Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП 2004. — 440с.
27. Безуглова Т.Г. Організація і методика аудиту : навчальний посібник для дистанційного навчання / Тетяна Безуглова Наталія Усик Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини Україна . - К. : Університет Україна 2007. - 371 с.
28. Бурова Т. А. Корнієнко О. С. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів: навч. посібник / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : НУК 2007. — 128с.
29. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 4-те вид. перероб. та доп. – Житомир: ВАТ “Рута” 2005. – 512 с.
30. Бутинець Ф.Ф. Войналович О.П. Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ВАТ “Рута” 2005. – 528 с.
31. Бутинець Ф.Ф. Давидюк Т.В. Канурна З.Ф. Малюга Н.М. Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид. доп. І перероб. – Житомир: ВАТ “Рута” 2005. – 480 с.
32. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид. доп. і перероб. – Житомир: ВАТ “Рута” 2006. – 832 с.
33. Бухгалтерський облік і аудит: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя / Тетяна Михайлівна Пахомова (уклад.). — Ніжин: НДУ 2006. — 162с.
34. Гаценко О. П. Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. — К.: Ун-т Україна 2005. — 198 с.
35. Воробйов Ю. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С. 36-41
36. Грабова Н. М. Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. — 3. вид. доп. — К. : А.С.К. 2006. — 416с.
37. Громов В. Владко І. Внески до статутного фонду: податково-бухгалтерський калейдоскоп // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 109 (1142). – С.8.
38. Громов В. Внесок до статутного капіталу основними фондами: облік у інвестора // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 56. – С.7.
39. Громов В. Внесок до статутного капіталу основними фондами: облік у емітента // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 71. – С. 29.
40. Давидов Г. М. Аудит: теорія і практика. — Кіровоград: ТОВ Імекс-ЛТД 2006. — 323 с.
41. Даньків Й. Я. Лучко М. Р. Остап юк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник. — 3-тє вид. перероб. і доп. — К. : Знання 2007. — 243c.
42. Дроздова Т. Збільшення статутного капіталу підприємства: бухгалтерський та податковий облік // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 109 (1142). – С.49.
43. Економічний аналіз : Підручник/ Ред. М. Г. Чумаченко М-во освіти і науки України Київський нац. економічний ун-т. -Вид. 2-е пер. і доп.. -К.: КНЕУ 2003. -555 с.
44. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник. -4-є вид. випр. і доп.. -К.: Знання 2004. -190 с.
45. Ілльяшенко С. Емісійний доход: вчора і сьогодні // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 109 (1142). – С. 27.
46. Захожай В. Б. Базась М. Ф. Матюха М. М. Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валерій Борисович Захожай (ред.) Володимир Миколайович Базась (ред.). — К. : МАУП 2005. — 968с.
47. Кіндрацька Г.І. Білик М.С. Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред. проф. А.Г. Загороднього. – Львів: „Магнолія Плюс” 2006. – 428 с.
48. Кирпа Н. Податкові наслідки збільшення статутного капіталу // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – № 17. – С. 61.
49. Корнійчук Г. До статутного капіталу внесено ТМЦ: чи будуть валові витрати // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 88. – С. 44.
50. Королюк Т.М. Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск №3. – Тернопіль: Економічна думка 2004. – С. 176-179.
51. Королюк Т.М. Резервний капітал як основа фінансової стійкості акціонерного товариства // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2004. – №23. – 168 с. – С. 98-101.
52. Королюк Т.М. Облікова інформація в системі управління власним капіталом // Українська наука: минуле сучасне майбутнє. Випуск №6. – Тернопіль: Підручники і посібники 2003. – 373 с. – С. 136-140.
53. Королюк Т.М. До питання природи власного капіталу: історичний аспект // Галицький економічний вісник. Науковий журнал. – 2004. – №1. – С. 40-53.
54. Королюк Т.М. Облікові та законодавчі аспекти формування та використання резервного капіталу акціонерного товариства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Облік аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м. Львів 27-28 травня 2004 р.). – Львів: Компакт-ЛВ 2004. – 398 с. – С. 156-161.
55. Кривоносова О. Перша та додаткова емісії акцій: здійснюємо без проблем // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 109 (1142). – С.19.
56. Кривоносова О. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства: як правильно зробити та документально оформити // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 31. – С.8.
57. Кулакова М. Фізособа вносить до статутного фонду основні засоби: чи нараховувати ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 59. – С. 33.
58. Лишиленко О.В. Фінансовий облік : Підручник. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури 2008. - 555 с.
59. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ 2003.- 412 c.
60. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця к.е.н. доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ 2004. –352 с.
Дополнительная информация4073
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку аналізу та аудиту власного капіталу в системі управління фінансами підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аудит власного капіталу
  • Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства)
  • Аудит власного капіталу
  • Облік та аудит власного капіталу на підприємстві
  • Облік та аудит власного капіталу підприємства
  • Облік та аналіз власного капіталу підприємства
  • Облік власного капіталу
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві на прикладі Акціонерного товариства закритого типу
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві
  • Організація обліку власного капіталу
Cгенерировано за 0.162438 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів