Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми» (ID:20063)

| Размер: 321 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні аспекти підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства 7
1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 7
1.2 Методи визначення та прогнозування ефективності інвестиційних проектів 17
1.3 Основні напрями та способи підвищення ефективності інвестиційної діяльності 27
РОЗДІЛ 2. Діагностика ефективності інвестиційної діяльності підприємства 36
2.1 Загальна характеристика підприємства 36
2.2 Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства 49
2.3 Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємницької структури 62
РОЗДІЛ 3. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства 70
3.1 Основні положення інвестиційної програми фірми 70
3.2 Економічне обґрунтування реалізації заходів інвестиційної програми 73
3.3 Оцінка ефективності реалізації інвестиційної програми 79
ВИСНОВКИ 84
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 89
Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2002-2005 рр. 93
Додаток Б. Методика розрахунку основних фінансових показників 100
Додаток В. Показники, які характеризують фінансовий стан підприємства 102
Додаток Г. Фінансові показники інвестиційної програми за базовим варіантом 104
Додаток Д. Фінансові показники інвестиційної програми за альтернативним варіантом 112
Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 29. – С. 377.
3. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10.09.91 р. № 1540-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 46. – С. 616.
4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – С. 646.
5. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – С. 28.
6. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
7. Активізування інвестиційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Й. Вівчар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 22 с.
8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
9. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
10. Бланк И.А.. Основы финансового менеджмента. Т 2. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
11. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998.
12. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
13. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. посіб. —К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 132 с.
14. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 336 с.
15. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
16. Егизарян Б. К вопросу об уточнении понятия «капитальные вложения» // Финансы СССР. – 1970. – № 10. – С. 37 – 40.
17. Зеленкова Н.М. Финансирование и кредитование капитальных вложений: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 221 с.
18. Зенкова И.А. Инвестиционный механизм комплексного развития АПК. – М.: Наука, 1990. – 124 с.
19. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
20. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
21. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. –Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2004. –520 с.
22. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
23. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
24. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А.Белика и др. – М.: Политиздат, 1987. – 397 с.
25. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
26. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения / Пер. с франц. – М.: “ Статистика”, 1971. – 503 с.
27. Матькин Ю.А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР // Экономика строительства. – 1990. – № 11.
28. Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 16 с.
29. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.
30. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
31. Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения. – Донецк: АО «Издательство «Донеччина», 2000. – 255 с.
32. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
33. Розвиток механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.В. Грузд; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.
34. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
35. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
36. Татаренко И.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000 – 159 с.
37. Тришанков Л. Записки доброго автоматизатора или руководителю, обдумывающему компьютеризацию своего бизнеса. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
38. Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Т.О. Савостенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с.
39. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
40. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 340 с.
41. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
42. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
43. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во “Знання” КОО, 1999. – 514 с.
44. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
45. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
46. Эклунд К. Эффективная экономика: Шведская модель: Экономика для начинающих и не только для них / Пер. с шведск. – М.: Экономика, 1991. – 348 с.
47. http://www.expert-systems.com
48. http://www.projectexpert.com.ua
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Оцінка ефективності інвестиційної діяльності в Україні
  • Розробка інвестиційного проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми
  • Стратегії інвестиційної діяльності фірми
  • Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми
  • Методологичні основи оцінки экономічної эфективності инвестиций
  • Інвестиційна діяльність підприємства і заходи її удосконалення
  • АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „КРИМСЬКОЇ КАВДЕВІЗІЇ”
  • Ефективність комерційної діяльності фірми (частина диплому)
  • Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Cгенерировано за 0.059416 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів