Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розробка інвестиційного проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми » (ID:20053)

| Размер: 91 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методологічні засади управління ефективністю комерційної діяльності фірми 6
1.1. Сутнісна характеристика комерційної діяльності фірми 6
1.2. Методи оцінки ефективності комерційної діяльності фірми 15
2. Аналітична оцінка ефективності комерційної діяльності ТОВ "..." 37
2.1. Загальна характеристика підприємства 37
2.2. Оцінка фінансового економічного етапу ТОВ "..." 37
2.3. Аналіз ефективності комерційної діяльності фірми 37
3. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ "..." 37
3.1. Характеристика напрямків щодо підвищення ефективності комерційної діяльності фірми 37
3.2. Оцінка доцільності впровадження запропонованих заходів 37
3.3. Аналіз впливу запропонованих заходів на загальну ефективність комерційної діяльності ТОВ "..." 37
Висновки 37
Література 38
Додаток А. Типи прихильності до торгової марки (за П. Діксоном) 43

Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. З наступними змінами і доповненнями.
4. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
5. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
6. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
7. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
8. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
9. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
10. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
11. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.—- Донецк: ДКИ, 1993.
12. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
14. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
15. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
16. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
18. Германчук А.Н. Стратегический подход к управлению коммерческой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий.— Донецк: ОАО Донецкий Торговый дом "Донбасс", 1999.— 40 с.
19. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
20. Гэммон Дж. Покупка и продажа в малом бизнесе / Пер. с англ. под ред. Л.Н. Павловой.— М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.— 231 с.
21. Дарбинян М.М. Коммерческая работа и изучение спроса в торговле.— М.: Экономика, 1971.— 568 с.
22. Дерев’янченко Т.Є. Маркетингова оцінка кризових чинників у діяльності підприємства // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”, 18-20 вересня 2002 р. – К.: КНЕУ, 2002. - С. 23-27.
23. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аналіз у діяльності підприємства // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг у системі управління підприємством”, 16-17 квітня 1998 р. – К.: КНЕУ, 1998. - С. 54-55.
24. Дерев’янченко Т.Є. Методологічні питання маркетингового аналізу // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”, 24-27 травня 2000 р., м. Ялта, Луганськ: СУДУ, 2000. - С. 77-80.
25. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
26. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
27. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
28. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
29. Лігоненко Л.О. Управління господарським ризиком як елемент системи протидії банкрутству торговельного підприємства.— К.:КДТЕУ, 1998.—248 с.
30. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
31. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України): Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Є. Дерев'янченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 194 с. — укp.
32. Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 16 с.
33. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика.- СПб.: Санкт-Петербург. Университет экономики и финансов, 1995.—110с.
34. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум: Учебное пособие для вузов.— М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.—215 с.
35. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов.— М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.—324 c.
36. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
37. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.-—320 с.
38. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
39. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999.— 248 с.
40. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
41. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
42. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
43. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
44. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
45. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник.—М.: Юристъ, 1998.—659 с.
46. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
47. Хисрик Р., Джексон Р. Торговля и менеджмент продаж / Перевод с англ.— М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996.— 368 с.— ("Серия "Экономика для практиков").
48. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
49. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
50. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И. Баканова.— М.: Финансы и статистика, 1998.— 128 с.
51. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
52. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Ефективність комерційної діяльності фірми (частина диплому)
  • Матеріально – технічне забезпечення інвестиційного проекту
  • Матеріально – технічне забезпечення інвестиційного проекту
  • РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Інвестиційне забезпечення фінансування роботи туристичного підприємства (курсова - бакалавр)
  • Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
  • Проект (бізнес-план) розвитку зовнішньоекномічної діяльності підприємства (2-3 частина магістерської роботи)
  • Інвестиційний проект підвищення ефективності діяльності підприємства (практичні частини магістерської роботи)
  • Розробка та обґрунтування проекту створення інноваційної ( венчурної ) фірми
Cгенерировано за 0.186978 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів