Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Оцінка ефективності інвестиційної діяльності в Україні» (ID:26060)

| Размер: 386 кб. | Объем: 135 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 20.10.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА МІСЦЕ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 8
1.1. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності 8
1.2. Роль інвестицій в економічному розвитку країни та підходи до регулювання інвестиційної діяльності 19
1.3. Методичні підходи та принципи оцінки ефективності інвестицій 37
Висновки до розділу 1 46
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 47
2.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні 47
2.2. Оцінка ефективності внутрішніх інвестицій в Україні 52
2.3. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності іноземних суб’єктів в Україні 67
Висновки до розділу 2 75
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 77
3.1. Проблемні аспекти в здійсненні інвестиційної діяльності в Україні 77
3.2. Перспективи та напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності в Україні 88
Висновки до розділу 3 99
ВИСНОВКИ 101
ЛІТЕРАТУРА 107
ДОДАТКИ 116
Додаток А. Інформація про внутрішні інвестиції в Україні 117
Додаток Б. Іноземні інвестиції в Україні 122

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність від № 959-ХІІ 16.04.91 р. З наступними змінами і доповненнями.
4. Австрийские банки в Центральной и Восточной Европе // Бизнес и банки. – 1999. –17. – С.7.
5. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / П.І. Мірошниченко; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.
6. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності. Економіка: проблеми теорії і практики. - 2002. –С.73-80.
7. Арнов В. Принципи розробки креативного бренд-комплексу // Бренд-менеджмент. – 2002. – №3. – С. 31.
8. Асаул А. Формування інвестиційного клімату // Економіка України. – 2002. – №4. – С. 83–87.
9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
10. Буджи Скот. Банки развивающихся стран Европы привлекают инвесторов // Рынок ценных бумаг. – 2000. –№20. – С. 61-62.
11. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою: Теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв’язку. – К., 1998. – 204 с.
12. Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 2003. –№79. – С. 3-4.
13. Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ): Автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.05.01 / А.В. Сбітнєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.
14. Взаємодія національного та іноземного інвестування в нових ринкових економіках в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / В.М. Іванова; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнарод. відносин. — К., 2008. — 19 с. — укp.
15. Гаврилюк О.В. Іноземні інвестиції. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1998. – 200 с.
16. Гаврилюк О.В. Опыт международного инвестиционного регулирования // Экономика Украины. – 2000. –№3. – С. 79–86.
17. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт.кол і наук. ред. Т.М.Циганкова. – К.:КНЕУ, 2003. – 660 с.
18. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
19. Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М.: Альпина Паблишер, 2003 . – 592 с.
20. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
21. Губерський Л. На чому ґрунтується міжнародний авторитет. Забезпечення позитивного іміджу України – одне з пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час. – 2002. – №4. – с. 10-15.
22. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998. – 390 с.
23. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
24. Делягин М.Г. Мир 2010–2020 годов: некоторые базовые тенденции и требования к России / Проблемы становления глобально-информационного уклада в странах СНГ и Китае: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: Донецкий экономико-гуманитарный ин-т, 2003. – С. 48–72.
25. Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Економіка України. – 2003. – №. – С. 28-31.
26. Денисенко М.П. Інвестиційне партнерство та його роль у прискоренні розвитку економіки // Проблеми науки. – 2003. – №1. – С. 15-35.
27. Державне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Володимир Вікторович Демидович; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — укp.
28. Державне управління інвестиціями у світлі міжнародного досвіду / О. Шаров // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 3. — С. 299-316. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
29. Доклад о мировых инвестициях: Политика в области ПИИ в целях развития: национальные и международные аспекты. Обзор. – ООН, Нью-Йорк и Женева, 2003. – 59 с.
30. Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу в промисловості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / В.В. Кравченко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 19 с. — укp.
31. Жеваго К.В. Микростратегия инностранного инвестора и приоритетно организованная инфраструктура принимающей страны / Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Наук.доп. міжн. науково-практичної конференції. Ч.2. – Чернівці: МКП "Склавія 91", 1997. – С. 54–56.
32. Загороднюк А.П. Практические основы привлечения стратегических инвесторов и организации финансирования проектов // Фондовый рынок. – 2000. – №3. – С. 25-27.
33. Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / В.В. Волкодав; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2007. — 20 с. — укp.
34. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2007 рік. – К., 2008.
35. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2002 рік. – К., 2003. – 103 с.
36. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності в 2007 році. Експрес-випуск Держкомстату від 18.02.2008 №36.
37. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у I півріччі 2008 року. Експрес-випуск Держкомстату від 15.08.2008 №197.
38. Інвестиційна діяльність господарюючих суб'єктів у трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Г.О. Кужелєва; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.
39. Інвестиційна політика держави та бюджетні методи регулювання / Т.Г. Затонацька // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 108-111.
40. Інвестиційні можливості євроінтеграції України / А.В. Мерзляк, Г.О. Михайлова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 135.
41. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Гуриненко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.
42. Іноземні інвестиції у контексті економічного зростання / Ю.В. Генералова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 14-15.
43. Капітальні інвестиції за 2007 рік. Експрес-випуск Держкомстату від 24.04.2008 №97.
44. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. –К.: Знання-Прес, 2002. –384 с.
45. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. –К.:Центр навчальної літератури, Видавництво „АртЕк”, 2002. –436 с.
46. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
47. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
48. Кутовенко А.М. Модель формування стратегічного партнерства між світовими транснаціональними корпораціями та українськими партнерами // Стратегія економічного розвитку України. – 2001. – №6. – С. 275-287.
49. Кутовенко А.М. Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. Автореферат. – К.: Київський національний економічний ун-т, 2003. – 20 с.
50. Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С. 3-14.
51. Лук’яненко Д.Г. Глобалізація економічного розвитку: українська перспектива // Вища освіта України. – 2001. – №2. – С. 79-84.
52. Лук’яненко Д.Г. Глобальний контекст розвитку економіки України // Вчені записки: Наук. збірник. Вип. 2. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 151–158.
53. Лук’яненко Д.Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №5-6. – С. 17-21.
54. Лук’яненко Д.Г., Жеваго К.В. Інвестиційний клімат в Україні: методологія та практичні параметри оцінки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Збірник наукових праць. — Донецьк, 2001. – Ч. 1. – С. 39-42.
55. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
56. Мартыненко В. Формирование государственного механизма управления инвестиционным процессом в Украине: проблемы неопределенности и методы их снятия // Экономика Украины. –2004. –№8. –С.50-57.
57. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М.М. Колісник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
58. Милейко Я., Поплюйко А. Ринок Єврооблігацій // Цінні папери України. – 2001. – №42. – С. 14-15.
59. Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; за ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 117-137.
60. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Д.Г.Лук’яненко, О.М.Мозговий, Б.В.Губський та ін. – К.: КДЕУ, 1996. – 113 с.
61. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
62. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 168 с. — укp.
63. Міжнародні інституції для лібералізації прямих іноземних інвестицій / Ч.І. Качурець, В.С. Корчун // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 119.
64. Мозговий О.М. Фондовий ринок. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
65. Мозговой О.Н. Зарубежный фондовый рынок. – К.: УАННП "Феникс", 1998. – 130 с.
66. Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні / А.М. Ткаченко, О.М. Книш // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 57-63.
67. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лук’яненко, Б.В.Губський та ін. – К.: Україна, 1997. – 237 с.
68. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
69. Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в економіку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / І.Є. Іваніненко-Свинцицька; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 16 с. — укp.
70. Основні показники економічного та соціального розвитку України // Матеріали офіційного серверу Міністерства економіки України – [http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38464&cat_id=38737]
71. Офіційна сторінка Державного комитету статистики. – http://www.ukrstat.gov.ua
72. Офіційна сторінка Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua
73. Офіційна сторінка Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua
74. Оцінка ефективності господарських рішень в інвестиційній сфері / О.Ю. Попова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 49-52.
75. Парцхаладзе Л. Інвестиційний клімат України: глобальне потепління // Дзеркало тижня. –2004. –№29(504) .
76. Пахомов Ю.Н. Глобальные межстрановые и макроэкономические регуляторы конкурентности и движения капитала // Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. – К.: Благотворительный Фонд содействия развитию гуманитарных и экономических наук "Международный деловой центр", 1998. – С. 349-378.
77. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
78. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.; Под ред. и с предисловием В.Д.Щетинина. – М.: Межуднар. отношения, 1999. – 896 с.
79. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
80. Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.М. Хєда; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
81. Правовые основы иностранного инвестирования в Украине / А.В. Черкасова // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N78. — С. 127-130.
82. Рокоча В.В., Плотніков О.В., Новицький В.Є., Кудирко Л.П., Сльозко О.О. Транснаціональні корпорації: Навч.посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації". – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
83. Ромашко О. Проблема розвитку України в умовах глобалізації світового ринку капіталів // Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2001. – С. 105-112.
84. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с.
85. Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. - К.: Основи, 1998. – 743 с.
86. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародні інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 156 с.
87. Саліхова О. Російські інвестори у п’ятірці найбільших донорів української економіки // Цінні папери України. – 2002. –№23. – С. 14-15.
88. Самуельсон П. Економіка: Підручник.— Львів: Світ, 1993. – 495 с.
89. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.
90. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Миронюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.
91. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорія інвестицій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.
92. Теоретичні пропозиції щодо вдосконалення політики залучення іноземних інвестицій в Україну: інвестиційний маркетинг країни / Г.О. Харламова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 168-169.
93. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. –К.: ВІРА-Р, 2002. –552 с.
94. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.М. Анісімова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 17 с.: рис., табл. — укp.
95. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності / М.Р. Бекіров // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 81.
96. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 418 с.
97. Чечетов М. Иностранные инвестиции: макроекономический аспект // Экономика Украины. –2004. –№8. –С.4-16.
98. ЮНКТАД о перспективах роста прямых иностранных инвестиций // БИКИ. – 2003. – №79. – С. 1, 4.
Заказ Заказать Купить «Оцінка ефективності інвестиційної діяльності в Україні»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Теоретичні аспекти фінансової оцінки інвестиційної діяльності
  • Теоретичні аспекти фінансової оцінки інвестиційної діяльності
  • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  • Методологичні основи оцінки экономічної эфективності инвестиций
  • АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „КРИМСЬКОЇ КАВДЕВІЗІЇ”
  • Управління інвестиційною діяльністю в організації
  • Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність
Cгенерировано за 0.056724 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів