Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту готової продукції» (ID:19835)

| Размер: 350 кб. | Объем: 106 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 23.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту готової продукції 7
1.1. Економічна сутність готової продукції 7
1.2. Мета, завдання та нормативна база обліку готової продукції 12
1.3. Мета та завдання аналізу і аудиту готової продукції 18
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку готової продукції на підприємстві 28
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика базового підприємства 28
2.2. Первинний та аналітичний облік готової продукції на підприємстві 41
2.3. Синтетичний облік готової продукції на підприємстві 52
Розділ 3. Економічний аналіз і аудит готової продукції на підприємстві 62
3.1. Інформаційна база та методика аналізу готової продукції на підприємстві 62
3.2. Методика аудиту наявності та руху готової продукції на підприємстві 72
3.3. Шляхи вдосконалення методики обліку, аналізу та аудиту готової продукції в умовах застосування сучасних інформаційних технологій 78
Висновки 90
Література 94
Додатки 98
Додаток А. Техніко-економічні показники діяльності базового підприємства 98
Додаток Б. Фінансова звітність базового підприємства 99
Додаток В. Робочий план рахунків, який застосовується на базовому підприємстві 102
Додаток Г. Графік документообігу базового підприємства 104
Додаток Д. Бухгалтерські записи господарських операцій відображення надходження та вибуття виробничих запасів базового підприємства 105
Додаток Е. Бухгалтерське відображення операцій з руху готової продукції на базовому підприємстві 106
ЛитератураЛітература
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 1999 р.
10. Бакун Ю. Особливості проведення переоцінки запасів відповідно до П(С)БО // Дебет Кредит. – 2000. − № 48. − С. 10–15.
11. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
12. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.
13. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
15. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник. –Тернопіль. -2005. -464 с.
16. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
17. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2000.-504 с.
18. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
19. Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва // Дебет-Кредит. –2000. –№50,52.
20. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
21. Каменська Т. Методика внутрішнього аудиту виробничих витрат // Вісник податкової служби. - [http://www.visnuk.com.ua/?./journal/1005/103805.html]
22. Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
23. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
24. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для са¬мостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
25. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Ткаченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: рис. — укp.
26. Облік виробництва сільськогосподарської продукції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.А. Боярова; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
27. Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.Б. Кулинич; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с. — укp.
28. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Гринавцева; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
29. Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі: Дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Ю.В. Бакун; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. — 246 с.
30. Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.О. Тарасова; Харк. держ. акад. технології та організації харчування. — Х., 2001. — 18 с.
31. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
32. Система програм «1С:ПIДПРИЄМСТВО» 1С:ТОРГОВЛЯ І СКЛАД 7.5 - http://www.disk.lviv.ua/products/v75t.html
33. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
34. Спицин М.В. Товародвижение и товарные запасы // http://www.retail.ru/biblio/warehouse04.htm
35. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
36. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч.для студ.вищ.навч. закл. екон. спец. - 5-те вид.,допов. й переробл.-К.:А.С.К.,2000.-784 с.
37. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
38. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
39. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
40. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Особливості господарювання підприємства ВАТ „Криворіжхліб”
  • Облік і аналіз реалізації готової продукції (робіт, послуг)
  • Особливості оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві
  • КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ»
  • Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції
  • ОБЛІК ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
  • Організація і методика обліку та аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
  • Стан та шляхи вдосконаленя обліку виробничих запасів (готової продукції)
  • Організація і методика проведення аудиту на підприємстві КП „Криворізька друкарня”
  • ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
Cгенерировано за 0.058136 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів