Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік і аналіз реалізації готової продукції (робіт, послуг)» (ID:47253)

| Размер: 3982 кб. | Объем: 112 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ:

Вступ....................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг
1.1. Економічна сутність та трактування поняття „Готова продукція”, „роботи”, „послуги”.........................................................................................................5
1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку готової продукції (робіт, послуг).....................................................................6
1.3. Класифікація готової продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку ...............................................................................................................................23
1.4. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку готової продукції (робіт, послуг).............................................24
Висновки до 1-го розділу................................................................................ 27
Розділ 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку готової продукції (робіт, послуг) на ТзОВ „Інтер”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ „Інтер”...............28
2.2. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на ТзОВ „Інтер”.....35
2.3. Особливості обліку готової продукції (робіт, послуг) на ТзОВ „Інтер” .............................................................................................................................38
2.3.1. Порядок визначення первісної вартості готової продукції (робіт, послуг)..............................................................................................................................38
2.3.2. Документування операцій з руху готової продукції (робіт, послуг)...............................................................................................................................41
2.3.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції (робіт, послуг)...............................................................................................................................43
2.3.4. Інвентаризація готової продукції (робіт, послуг)............................47
2.3.5. Відображення даних про готову продукцію (роботи, послуги) в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності ..................52
2.4. Особливості обліку експортних операцій.............................................56
2.5. Особливості управлінського обліку готової продукції (робіт, послуг) ..............................................................................................................................59
Висновки до 2-го розділу ................................................................................66
Розділ 3. Організація аналізу і контролю готової продукції на ТзОВ „Інтер”
3.1. Аналіз ефективності використання готової продукції (робіт, послуг) і оцінка фінансового с тану підприємства ................................................68
3.2. Комп’ютеризація обліку готової продукції .........................................82
3.3. Організація аудиту на ТзОВ „Інтер” .....................................................86
3.4. Шляхи удосконалення обліку, аналізу і контролю ..........................96
Розділ 4. Охорона праці у ТзОВ „Інтер”
4.1. Загальні положення ..................................................................................98
4.2. Особливості охорони праці на ТзОВ „Інтер”.....................................100
Висновки та пропозиції .................................................................................106
Список літературних джерел.........................................................................110
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

Огляд нормативно-правових актів:
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
3. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №89
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Витрати”, затв. наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290
7. Новий план рахунків. Інструкція щодо застосування. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291

Опис підручників та навчальних посібників:
1. Андреев В.Д. Практический аудит (справочное пособие). – М.:Экономика, 1994. – 366 с.
2. Аудит: практическое пособие/ Под ред. А. Кузь-минского. – К.: “Учетинформ”, 1996.-238 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. - 672 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
6. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
7. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
9. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посібник. - К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. - 363 с.
10. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. - 402 с.
11. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
12. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.
13. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
14. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ.:Ділова Україна, 1996. - 373 с.
15. Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит. Учебное пособие. – М.: “Издательство ПРИОР”, 1999. – 272 с.
16. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
17. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
18. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
19. Райзберг Б.А., Лозовсь¬кий Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный эко¬номический словарь –2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998 г. – 479 с.
20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
21. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
23. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання Прес, 2002. - 253 с.
24. Усач Б.Ф. Аудит: Навч.посіб. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.
25. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
26. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.

Опис статей з періодичних видань:
1. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11.- с.32-35
2. Ворона В. Що з”їди миші//Дебет-Кредит. –2002. - №6, с.25
3. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11, с.32-35
4. Грачьова Р. Стандарти підправили…// Дебет-Кредит. – 2002. - №52, с.32-35
5. Грішина О. Первинний облік// Головбух. - 2002. - №3, с.10-15
6. Давидова Т. Автоматизація бухгалтерського обліку випуску продукції // Дебет-Кредит. – 2002. - №36, с.30-33
7. Дорфман В. Облік матеріальних витрат в промисловості // Дебет-Кредит. – 2002. - №10, с.32-35
8. Каменская Т. Облік допоміжних та обслуговуючих виробництв // Дебет-Кредит. – 2002. - №39, с.28-30
9. Кобилянська Е. Недостача ТМЦ/ Дебет-Кредит. – 2002. - №15, с.20-22
10. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою// Дебет-Кредит. – 2003. - №29, с.10-14
11. Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов”язань з ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №7, с.20-27
12. Помогаєв В. Облік виробничих запасів// Дебет-Кредит. – 2002. - №3, с.30-33
13. Самарченко О. Торгівля зі знижками: організація і облік //Бухгалтерія. –2002. - №34/1, с.58
14. Свідерський Т.М. Облік запасів за національними Поло¬женнями (стандартами) бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №5
15. Свідерський Т.М. Облік запасів за національними Поло¬женнями (стандартами) бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №5
16. Чумакова О. Особливості відображення списання безнадійної заборгованоті платника податку на прибуток в податковому та бухгалтерському обліку // Економіка. Фінанси. Право.-2002.-№3, с. 23-25
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік і аналіз реалізації готової продукції (робіт, послуг)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
  • Організація і методика обліку та аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
  • Особливості оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві
  • „Облік наявності та руху готової продукції” (на прикладі ЗАТ „Случ”)
  • Договірні відносини з приводу реалізації готової продукції.
  • Облік і аналіз відвантаження і реалізації готової продукції
  • Облік реалізації готової продукції в системі управління підприємством
  • Облік реалізації робіт та послуг в системі управління підприємством
  • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, РОБІТ)
  • Облік готової продукції та її реалізації
Cгенерировано за 0.129105 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів