Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансування та кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)» (ID:7627)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       40 стр.
Размер в архиве:   245 кб.

Фінансування та кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)РЕФЕРАТ


магістерської (дипломної) роботи

студента Української академії зовнішньої торгівлі

_________________________________________________________

(П.І.Б.)


Тема: Фінансування та кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Загальний обсяг роботи складає _____ сторінок.

Містить 4 таблиці, 20 рисунків, 76 літературних джерел, 5 додатків


Актуальність дослідженої проблеми базується на тому, що передумови для активізації іноземного кредитування,
розвитку науково-технічної, інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні не реалізовані повною мірою з
різних причин, у тому числі й через слабини фінансово-кредитного механізму ЗЕД.

Робота мала за мету провести системний аналіз природи, суті та головних складових фінансово-кредитного
механізму ЗЕД, особливостей його еволюції та оптимізації в умовах ринкової трансформації.

Робота містить в собі наступні напрямки дослідження: з’ясування теоретичних основ фінансування та кредитування
ЗЕД; виявлення теоретико-методологічних основ фінансово-кредитного механізму ЗЕД; дослідження загального
стану розвитку, проблеми та чинники активізації інвестиційної діяльності на макро- та мікрорівнях; розкриття
механізму державного регулювання іноземного кредитування і стимулювання мотивації до довготермінових
вкладень у вітчизняні проекти.

В першій главі йде мова про сутність фінансування та кредитування ЗЕД.

Друга глава присвячена формам фінансування та кредитування ЗЕД

Третя глава містить аналіз практики кредитування резидентів нерезидентами в Україні.

Практичне значення роботи полягає в тому, що аналіз процедури кредитування резидентів нерезидентами в Україні,
викладений в роботі доведений до рівня рекомендацій та може бути використаний в якості практичного посібника
при реєстрації іноземних кредитів в Україні.


ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ
ЗМІСТ


ВСТУП


Актуальність теми. Останніми роками в Україні простежуються ознаки поліпшення соціально-економічної
ситуації. Серед них можна виділити такі: розширення зони стабільності в економіці і збільшення кількості
ділових суб’єктів, у яких з’явились можливості потенційного зростання виробництва; провадження Урядом і
Національним банком України антиінфляційної політики; пошук стимулів до збільшення приватних інвестицій в
економіку; поступова зміна кредитної мотивації в банків – усвідомлення потреби в переорієнтації з
обслуговування переважно торговельної сфери на середньо- і довготермінове кредитування промислових
підприємств, особливо під інноваційні проекти.

За цих умов особливого значення набуває поліпшення інвестиційного клімату, розмежування сфер використання
державного і недержавного інвестування та кредитування, вибір раціональних джерел і способів
фінансування та кредитування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Передумови для активізації іноземного кредитування, розвитку науково-технічної, інвестиційної та інноваційної
діяльності в Україні не реалізовані повною мірою з різних причин, у тому числі й через слабини
фінансово-кредитного механізму.

Структурна перебудова економіки повинна опиратись на досягнення фінансової науки. В Україні є чимало
фундаментальних досліджень з актуальних фінансових питань, водночас достатньо і невирішених проблем.
Наприклад, проблеми функціонування фінансування та кредитування ЗЕД в умовах ринкової трансформації України не
виступали об’єктом комплексних досліджень. Недостатньо розроблені на теоретичному рівні питання щодо
забезпечення розвитку ЗЕД фінансовими та кредитними ресурсами. Потребує уточнень понятійний апарат, оскільки
сутність таких базових понять, як фінанси, кредит, фінансово-кредитний механізм, трактують по-різному. Все це
спонукає до теоретичних узагальнень з урахуванням практичного досвіду, оскільки практика фінансування та
кредитування ЗЕД в Україні, набутий у цьому досвід є важливим не лише для нашої держави. Він може зацікавити
наукову громадськість і практичних працівників інших країн.

Значний внесок у розвиток теорії і практики використання фінансово-кредитних важелів для забезпечення
економічного зростання на міжнародному рівні зробили вчені-економісти В.П.Александрова, Д.А.Аллахвердян,
В.Л.Андрущенко, М.С.Атлас, Ю.М.Бажал, Г.В.Базарова, В.С.Бард, Л.К.Безчасний, А.М.Бірман, Є.Г.Бровкова,
О.Д.Василик, Е.О.Вознесенський, А.С.Гальчинський, В.М.Геєць, Н.П.Гончарова, А.І.Даниленко,
М.Я.Дем’яненко, Г.І.Калитич, О.П.Кириленко, М.М.Кириллов, С.Кузнєц, О.І.Лаврушин, В.Д.Лагутін,
М.Х.Лапідус, О.О.Лапко, І.І.Лукінов, Б.А.Малицький, Ф.С.Массаригін, Г.Менш, Ф.Мишкін, В.І.Міщенко,
О.О.Молчанова, А.М.Мороз, Л.І.Нейкова, П.С.Нікольський, А.А.Новоселов, С.Я.Огородник В.М.Опарін,
К.В.Павлюк, В.С.Пашковський, А.А.Пересада, М.А.Пессель, А.М.Поддєрьогін, І.П.Продівус, В.І.Рибін,
М.І.Савлук, І.В.Сало, В.К.Сенчагов, А.М.Соколовська, Р.Солоу, В.М.Федосов, В.Г.Чантладзе, Д.М.Черваньов,
Ю.Є.Шенгер, Й.Шумпетер, С.І.Юрій та ін.

Теоретично необхідність фінансування та кредитування ЗЕД певною мірою обґрунтована у наукових публікаціях
українських учених. Однак забезпечити такий розвиток неможливо без ефективних фінансово-кредитних важелів
та інструментів. Поки що немає достатньої кількості наукової інформації про роль і значення фінансування та
кредитування ЗЕД для розвитку економіки, часто вона суперечлива. Недостатньо досліджено наукові проблеми
фінансових і кредитних відносин, їхню взаємодію між собою та із зовнішнім середовищем, питання
кругообігу фінансових і кредитних ресурсів, впливу єдиного фінансово-кредитного механізму на формування і
функціонування економіки в умовах її ринкової трансформації та глобалізації.

Потреба у теоретичному обґрунтуванні концепції фінансово-кредитного механізму, у розробці рекомендацій щодо
застосування цього механізму для практики, для подальшого зміцнення і розвитку національної економіки і
визначили тему роботи, її мету та завдання.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є системний аналіз природи, суті та головних складових
фінансово-кредитного механізму ЗЕД, особливостей його еволюції та оптимізації в умовах ринкової
трансформації.

Для досягнення визначеної мети у дисертації поставлено такі головні завдання:

з’ясувати теоретичні основи фінансування та кредитування ЗЕД;

виявити теоретико-методологічні основи фінансово-кредитного механізму ЗЕД, зокрема: його головні
складові.;

дослідити загальний стан розвитку, проблеми та чинники активізації інвестиційної діяльності на макро- та
мікрорівнях;

розкрити механізм державного регулювання іноземного кредитування і стимулювання мотивації до
довготермінових вкладень у вітчизняні проекти.

Об’єкт дослідження – фінансово-кредитна сфера зовнішньоекономічної діяльності.

Предмет дослідження – процеси, тенденції та закономірності фінансування та кредитування ЗЕД.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів