Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку доходів виробничої діяльності » (ID:19715)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       36 стр.
Размер в архиве:   271 кб.

Організація обліку доходів виробничої діяльності 


Зміст

Вступ


Актуальність теми. На сучасному етапі відбуваються суттєві зміни в системі управління і механізмі
функціонування вітчизняних підприємств, обумовлені економічними реформами, що проводяться в країні. Ці зміни
також стосуються і системи бухгалтерського обліку, згідно з якими значно підвищуються вимоги до повноти і
якості обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання. Облік
повинен забезпечувати прозорість у формуванні фінансових результатів, основними складовими яких є доходи і
витрати підприємства, які відображаються в облікових регістрах та фінансовій звітності згідно з прийнятою
нормативно-правовою базою. Вирішення питань узгодження нормативно-правової бази, національної та міжнародної
практики обліку, врахування галузевих та технологічних особливостей діяльності підприємств знаходяться на
стадії розвитку і потребують подальшого дослідження. Вирішення існуючих проблем допоможе сформувати таку
модель бухгалтерського обліку, яка забезпечить об’єктивне формування складових частин фінансового результату –
доходів і витрат, які безпосередньо відображають усі сторони діяльності підприємства.

Значну увагу дослідженню проблем організації і методології обліку та аудиту доходів приділили у своїх працях
провідні вітчизняні вчені-економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.П. Завгородній, М.В.
Кужельний, О.А. Петрик, Ю.В. Піча, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, П.Т. Саблук, І.І. Сахарцева, В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко, М.П. Чумаченко та інші. Вирішенням зазначених проблем активно займалися зарубіжні вчені: Х.
Андерсен, А. Бабо, П.С. Безруких, Р. Брейлі, К. Друрі, Б. Нідлз, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет та
інші.

Недостатність комплексних науково-практичних розробок з проблем обліку доходів виробничої діяльності обумовили
вибір теми роботи, мету, завдання, основні напрями, що підтверджує актуальність даного дослідження та його
загальноекономічне значення в умовах ринкових відносин.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування формування доходів виробничої
діяльності підприємства, методики їх визначення, обліку з урахуванням вимог національних і міжнародних
стандартів, напрямків узагальнення передового досвіду, а також розробка практичних рекомендацій щодо
удосконалення облікового процесу.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання: розкрити загальні підходи до
організації обліку доходів виробничої діяльності; дослідити основні вимоги до визначення та оцінки доходів;
визначити особливості класифікації доходів згідно ПСБО 15; вивчити основні завдання та етапи організації
обліку доходів; розкрити особливості організації обліку доходів виробничої діяльності; дослідити особливості
документування операцій з обліку доходів виробничої діяльності; розкрити особливості організації аналітичного
і синтетичного обліку доходів виробничої діяльності; обґрунтувати напрямки удосконалення організації обліку
доходів виробничої діяльності;

Об’єктом дослідження є методика і організація обліку доходів виробничої діяльності на прикладі ТОВ „Компанія
Олімп Групп”.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку доходів виробничої
діяльності підприємства.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання. Вивчення
стану обліку доходів підприємства здійснювалося із застосуванням діалектичного підходу. Використовувались
методи індукції – на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження; дедукції – у
процесі теоретичного осмислення проблеми; аналізу та синтезу – для поєднання різних складових економічних явищ
в єдиному процесі.

При дослідженні використовувалися закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти, чинні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Інформаційною базою дослідження є праці провідних вітчизняних та
зарубіжних вчених-економістів з питань економіки, планування, обліку, аналізу, аудиту, періодична література,
статистична інформація, дані бухгалтерського обліку а також фінансова звітність базового підприємства.


1. Загальні підходи до організації обліку доходів виробничої діяльності1.1. Основні вимоги до визначення та оцінки доходів


Частину виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства використовують для власних потреб. Інша частина
реалізується на сторону. Кругообіг засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією),
внаслідок якого господарюючий суб'єкт отримує виручку в грошовій формі (Т1 - Г1). Остання авансується на
відновлення процесу кругообігу засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати
наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При реалізації продукції підприємству
відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут.

Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період,
отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг[,c.494].

Вся продукція, отримана на підприємстві в результаті процесу виробництва, є валовою продукцією. її вартість
визначається суспільно необхідними витратами живої і уречевленої праці та складається з двох частин: вартості
витрачених засобів виробництва, тобто перенесеної вартості, і вартості, створеної живою працею. Перша частина
постійно відтворюється в натурально-речовій і вартісній формах, а тому вона не є доходом. Друга частина
складається з вартості, знову створеної в процесі функціонування живої праці, і утворює валовий дохід. Таким
чином, валовий дохід відображає знову створену в процесі виробництва вартість або вартість валової продукції
без уречевленої праці[,c.494-495].

Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу, який відображає вартість виробленого
продукту для суспільства та визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та розкриття її у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Його загальна структура наведена на
рис. 1.1.


Рис. 1.1. Характеристика П(С)БО 15 "Дохід"[,c.496]

Загальні критерії визнання статей у фінансовій звітності - ймовірність збільшення або зменшення
майбутніх економічних вигод і достовірна оцінка.

Для визнання доходу необхідним є не тільки надходження активу або зменшення зобов'язання, але й
фінансовий наслідок цих подій, тобто збільшення власного капіталу (окрім внесків учасників
(власників)). Отже, дохід визнається у момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, які обумовлюють
збільшення власного капіталу[, c.497].

Доходи відображаються в обліку та звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.
Принцип нарахування передбачає відображення в обліку та фінансовій звітності доходів і витрат у момент їх
виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Принцип нарахування повинен
застосовуватися одночасно з принципом відповідності, згідно з яким витрати визнаються у Звіті про фінансові
результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходів як елементів фінансової звітності
відбувається наступним чином (рис. 1.2).


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів