Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ОБЛІК І АУДИТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ» (ID:7589)

| Размер: 457 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 24.05.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6
2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ (ПІДПРИЄМСТВА) 31
2.1 Характеристика (підприємства ) 31
2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 36
2.3 Організація обліку та аудиту поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 38
3.ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ 48
3.1 Фінансовий облік податку на додану вартість на підприємстві 48
3.2 Аудит розрахунків за податками з бюджетом 67
3.3 Аналіз розрахунків підприємства за податками 71
4. МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ З БЮДЖЕТОМ 75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90
ДОДАТОК А. Фінансова звітність ТОВ „Акрон” за 2003 рік 95
ДОДАТОК Б. Форма податкової накладної 100
ДОДАТОК В. Форма книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) 101
ДОДАТОК Г. Форма книги обліку продажів товарів (робіт, послуг) 102

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
5. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (В редакції Закону N 1352-IV від 28.11.2003).
6. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
8. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями), №218.
9. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
16. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 p., №3740 (зі змінами від 16.03.2000р., №501).
17. Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва, затверджено наказом МФУ від 30.09.1999 p., №96.
18. Порядок ведення і складання податкового звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів). Затверджено наказом ДПА від 31.07.1997 p., №275.
19. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, затверджений наказом ДПАУ від 13.10.1998 р. №477.
20. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998 p., №469.
21. Порядок ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Затверджено наказом ДПА України від 12.08.1997 p., №291.
22. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №165 (з наступними змінами і доповненнями).
23. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №166 (з наступними змінами і доповненнями).
24. Автоматизація податкового обліку: "Бест-Звіт". Уроки.// Дебет-Кредит, електронна версія - http://www.dtkt.com.ua/automation/ukr/best.html
25. Бетіна Н. Податковий закон ухвалено, але у якому вигляді? // Дзеркало тижня. -2004. -№ 5.
26. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
27. Все про оподаткування прибутку підприємств //Галицькі контракти. -1998. -№47.
28. Геєць В. Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 5.
29. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
30. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
31. Давидов Г.М. Аудит. К:”Знання”, 2001. -363 c.
32. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
33. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами.// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 36 вiд 08-09-2003.
34. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
35. З 2004 року ПДВ на ліки 17%? Таку ставку визначив парламент.// ”Аптека” №24 (395) от 23.06.03.
36. Карпець О. Свято податкопатології. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 13
37. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
38. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
39. Комітет громадського контролю вимагає від мін’юсту не реєструвати Постанову про ПДВ-рахунки. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 12.
40. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
41. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
42. Маскалевич І. Третім будеш? ПДВ по-президентськи...// Дзеркало тижня. -2004. -№ 9.
43. Нова бухгалтерія. Як правильно платити ПДВ. - Бібліотека "Дебета -Кредита", 2001. - 386 с.
44. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
45. Парламент вніс зміни до податкових законів про ліки, ЗМІ, книги і житло.// http://www.ictv.com.ua/content/publications/economic/wemrmwnermwn.html повідомлення від 05.02.2004
46. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
47. Річний звіт ТОВ „Акрон” за 2002 рік.
48. Річний звіт ТОВ „Акрон” за 2003 рік.
49. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
50. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
51. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
52. Трухан В. ПДВ відшкодовуватимуть по-новому?// Львівська газета №28, Листопад 2003 р.
53. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
54. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
55. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
56. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Облік і аудит податку на додану вартість
 • Облік, контроль і аудит податку на додану вартість і акцизного збору
 • Податок на додану вартість: проблеми стягнення та шляхи вдосконалення в Україні
 • Методика і організація обліку та аудиту розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
 • Податок на додану вартість та його вплив на фінансовий стан підприємства"
 • Механізм оподаткування підприємства податком на додану вартість
 • Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
 • Облік і аудит розрахунків з бюджетом по ПДВ в сучасних умовах господарювання
 • Облік і аудит розрахунків з бюджетом по ПДВ в сучасних умовах господарювання
 • Принципи побудови і аналіз механізму стягнення та уплати податку на додану вартість
 • ПДВ: порядок встановлення, справляння, прогнози, що до змін в законодавстві України
Cгенерировано за 0.117712 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів