Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінанси міжнародних холдингових компаній» (ID:7587)

| Размер: 251 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 25.05.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні засади організації корпоративних фінансів в міжнародних ХК 6
1.1 Поняття та сутність міжнародних холдингових компаній 6
1.2 Фінансове та правове середовище функціонування ХК 20
1.3 Внутрішня фінансова структура МХК 32
2. Методи управління фінансами в ХК 38
2. Методи управління фінансами в ХК 38
2.1 Податкові умови діяльності 38
2.2 Міжнародне позиціювання активів 42
2.3 Управління фінансовими потоками 57
3. Аналіз управління фінансами на прикладі МХК „...” 61
3.1 Загальна характеристика компанії 61
3.2 Аналіз управління фінансами в компанії 64
3.3 Деякі проблеми фінансів компанії та шляхи їх вирішення 75
Висновки 83
Література 84
Додаток 1. Організація фінансового менеджменту в МХК 89
Додаток 2. Дочірні компанії ВАТ „...” 90
Додаток 3. Структура холдингу «...» 92

Література
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94.
3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
4. Закон України „Про холдингові компанії в Україні”. Проект № 3355 від 09.04.2003.
5. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. N 176 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 1999 р. N 553/3846
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
12. Директива Ради ЄЕС з питань гласності (№68/161 1968р.).
13. Директива Ради ЄЕС з питань зведених звітів (№83/349 1983р.).
14. Проект директиви Ради ЄЕС з питань придбання акцій (1990р.).
15. Проект Розпорядження Ради міністрів ЄЕС щодо Статуту Європейського акціонерного товариства (1989 р.).
16. Проекти директиви Ради ЄЕС про концерни (1984р.).
17. Розпорядження Ради міністрів ЄЕС щодо створення Європейського угруповування економічних інтересів (прийнято в 1985 р., введено в дію в 1990 р.).
18. Акопов В.С., Борисов Д.А. Некоторые вопросы управления организациями типа "холдинг".//Журнал "Маркетинг в России и за рубежом" №4, 2000
19. Берзон Н. Современные тенденции развития холдингов. // Журнал "Управление компанией" . -2004. -№4.
20. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
21. Відкрите акціонерне товариство "ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод". Річний звіт за 2002 рік.
22. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
23. Голубева А.М. Холдинг - образование и управление.// "Инвестиционный эксперт", 1999 г.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
26. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
27. Деревянко Е. Эффективная коммуникационная политика холдинга. // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.63-75.
28. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
29. Ковалев Д. Постановка системы контроллинга в многоотраслевых структурах холдингового типа. // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.91-105.
30. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
31. Кузнецова Н. Актуальные вопросы законодательного регулирования корпоративного управления группой компаний холдингового типа и холдингов. // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.75-79.
32. Макаров Д. Особенности организации финансового менеджмента в холдингах. // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.79-81.
33. Малинський Г. «Лукойл»: ми прийшли назавжди. // Дзеркало тижня. -2001. -№34.
34. Матеріали серверу „ЛУКОЙЛ-Україна Холдинг” -http://www.lukoil.com.ua
35. Матеріали серверу http://www.istock.com.ua.
36. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасовича Л. С., Майзеля А. И. — СПб: Питер, 2002. — 576 с..
37. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
38. Нефтяная компания Лукойл. Годовой отчет за 2001 год.
39. Нефтяная компания Лукойл. Годовой отчет за 2002 год.
40. Новиков В. Опыт внедрения бюджетирования в российских холдингах // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.119-122.
41. Новиков В. Управление холдингом в направлении от масштабности к эффективности. // Материалы сервера «Корпоративный менеджмент», адрес статьи - http://www.cfin.ru/management/strategy/orgstr/holding_to_effect.shtml
42. ОAO «Лукойл». Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2003 г. (неаудированные данные).
43. ОАО “Лукойл”. Консолидированная финансовая отчетность за 2002 и 2001 гг., подготовленная в соответствии с ОПБУ США.
44. Ованесов А. Стратегическое позиционирование холдинговых компаний: как выбрать правильную модель? // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.1-13.
45. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
46. Організаційно-економічні форми функціонування великих підприємницьких структур: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Кокшаров / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 1999. — 18 с. — укp.
47. Прокопович Д.А. Проблемы сочетания централизованного управления холдингом со стремлением снизить риски.// Журнал "Маркетинг в России и за рубежом" №2, 2002.
48. Псарева Н. Ю. Холдинговые отношения: теоретические и методические аспекты. М.: ИД <Высшее образование и наука>, 2003. С. 124.
49. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 с.
50. Саркисян А. Методы управления смешанным холдингом. // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.43-55.
51. Слиньков Д. Как обуздать холдинг? "КОРУС Консалтинг", 2002
52. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
53. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
54. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, Т65 О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 304с.
55. Управление инвестиционной деятельностью холдинговой компании: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Реньи Габор / Харьк. гос. экон. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — рус.
56. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
57. Харченко В. Разработка стратегий развития группы компаний: региональное и структурное расширение. // Материалы Конференции «Эффективные стратегии развития холдингов - 2004». –С.13-17.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • УПРАВЛІННЯ ХОЛДІНГОМ
 • УПРАВЛІННЯ ХОЛДІНГОМ
 • Особливості управління і функціонування міжнародних форм підприємств
 • Холдингова компанія як форма об’єднання суб’єктів
 • Розробка і реалізація правил функціонування структури стратегічного планування в міжнародній фірмі.
 • Види холдингових компаній. Моделі внутрішньоекономічного регулювання
 • Холдингова компанія як форма об’єднання суб’єктів
 • Корпоративні фінанси в міжнародних холдингових компаніях
 • Фінансова система України та перспективи її розвитку
 • Фінанси в системі товарно-грошових відносин
 • Міжнародні фінанси, як підсистема міжнародних економічних відносин
Cгенерировано за 0.079652 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів