Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Форми безготівкових розрахунків та перспективи їх розвитку в банках України» (ID:7585)

| Размер: 319 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 02.06.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації безготівкових розрахунків в банках України 5
1.1 Сутність та значення безготівкових розрахунків 5
1.2 Характеристика основних форм безготівкових розрахунків 19
1.3 Економіко-правові основи проведення безготівкових розрахунків 25
РОЗДІЛ 2. Аналіз стану та ефективності організації безготівкових розрахунків в АБ "..." 52
2.1 Аналіз динаміки та структури безготівкових розрахунків 52
2.2 Організація проведення безготівкових розрахунків 63
2.3 Характеристика тарифної політики банку 71
2.4 Аналіз ефективності здійснення безготівкових розрахунків 79
РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку безготівкових розрахунків в банках України 86
3.1 Напрямки удосконалення безготівкових розрахунків в банках України 86
3.2 Проблеми і перспективи покращення безготівкових розрахунків в АБ "..." 90
3.3 Удосконалення методичного забезпечення безготівкових розрахунків 94
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105
ДОДАТОК 1. Аналіз структури безготівкових розрахунків АБ „...” в 2000-2003 рр. (в млн.грн.) 113
ДОДАТОК 2. Аналіз динаміки безготівкових розрахунків АБ „...” в 2000-2003 рр. (в млн.грн.) 114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
3. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).
5. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
6. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).
7. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-III.
8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.
9. Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" : Постанова Правління НБУ // Галицькі Контракти.– 1996.– № 41.– С. 44-48; 1997.– № 23-24.– С. 173-189.
10. Інструкція НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті" від 27.05.1996 р.
11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
12. Лист Вищого господарського суду України „Про Закон України "Про електронний цифровий підпис"” від 03.07.2003 N 01-8/746.
13. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
14. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Бухгалтерія. - 2001.– №11.– С.43-46.
15. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 р. № 520
16. Постанова Національного Банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №22 від 21.01.2004.
17. Постанова НБУ “Про затвердження Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України” від 29.03.96 р. №80.
18. Постанова правління НБУ „Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 37 від 24.02.97.
19. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29 березня 2001 р. N 135 (В редакції Постанови Правління Національного банку України від 4 червня 2003 р. N 227).
20. Постанова правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” №367 від 27.08.2001.
21. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання” від 05.03.2003 р. №82 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 р. за №224/7545.
22. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період” N 577 від 23.12.2003
23. Постанова правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках України” N 524 від 17.12.2001.
24. Постанова правління НБУ „Про організацію розрахунків за банківськими платіжними картками” №135 від 23.03.99.
25. Постанова правління НБУ «Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів» N 161 від 24.04.2000.
26. Висновок до проекту Закону України “Про електронний цифровий підпис” (реєстраційний №1286) підготовлений до другого читання та зауваження щодо впровадження проектів електронної комерції в Україні.
27. Азаров М. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ.– 1998.– № 11.– С. 49.
28. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001
29. АРМ «Украина-Клиент» версия 4.07. Руководство пользователя. К.:Институт компьютерных технологий, 2003. - 62 с.
30. АСУ "БАРС/2000 Банк" - http://sis.terna.ru/index.php?menu_id=11
31. Бадашин В.В. Использование пластиковых карт в АКБ "НАДРА"/ В.В.Бадашин, В.В. Саенко // Банковские технологии.– 1997.– № 4.– С. 40-42.
32. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства.– К.: Либідь, 1998.– С. 213-220.
33. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
34. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
35. Белов В. А. Юридическая природа безналичных расчетов и «безналичных денег» // Бизнес и банки. -1998. -№ 52.
36. Березина М. П. Вопросы теории безналичных расчетов // Банковское дело. -1998. -№8.
37. Бондарович Г.Г. Национальная система массовых электронных платежей. Ч.2. Сценарий операций и безопасность системы // Банковские технологии.– 1996.– № 2.– С 4-10.
38. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.
39. Быстров Л. Пластиковые карты в розничной торговле и сфере услуг // Маркетинг і реклама.– 2002.– №7-8.– С. 41-49.
40. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В.Вавилов, И.И.Ильин.– М.: Европеум-пресс, 1999.– 128с.
41. Васильченко З.М. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи / З.М. Васильченко, А.В. Демченко // Фінанси України.– 1998.– № 10.– С. 74-83.
42. Виды пластиковых карт - http://www.varo-inform.com/adv_poly_plasticcards.htm
43. Воловник А. Региональная система безналичных платежей / А. Воловник, А. Козловский // Банковские технологии.– 1998.– № 8.– С. 92-96.
44. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі // Вісник НБУ. -2004. –№2. –С.24-27.
45. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
46. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
47. Директива 1999/93/EC Европейского парламента и совета от 13 Декабря, 1999 г. Относительно структуры сообщества для электронных подписей.
48. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа.– 1999.– № 5.– С. 57-59.
49. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.11-13.
50. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. -2003. -№7.
51. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України.– 2002.– №3.– С. 134-139.
52. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.
53. Згурський О. Розрахунки платіжними картками // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 115-125.
54. Институт компьютерных технологий | Решения для банков | Система "Клиент-Банк" http://www.ict.com.ua/ru/kb/index.shtml
55. Карманов Є.В. Банківське право України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.
56. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
57. Кіт П. "Пластикові" гроші // Політика і культура.– 2000.– №36.– С. 24-25.
58. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
59. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с.
60. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа.– 2000.– №1.– С.49
61. Королёв А.М. Расчёты в Internet с использованием пластиковых карт // Банковские технологии.– 1997.– № 4.– С. 27-32.
62. Кочанова Е., Гобарева Я. Автоматизация банковской деятельности на основе технологии WorkFlow // Банковские Технологии. -2003. -№3.
63. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків // Банківська справа.– 2000.– № 6.– С. 3-8.
64. Крюкова С. Технология овердрафтного кредитования по пластиковым карточкам // Банковские технологии.– 2000.– №7-8.– С.52-57.
65. Лазепко І. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 99-114.
66. Лебедєв Л. Пластикова картка - не розкіш, а засіб розрахунку // Український промисловець.– 2001.– №7.– С. 10-11.
67. Мазница А. Национальные электронные кошельки.//Зеркало недели. -2003. -№6
68. Мальцев Ю., Шкаринов И. К проблеме безакцептного и бесспорного списания денежных средств с корсчетов банков // Бизнес и банки. — 1996. —-№5 —с. 21—23.
69. Махаєва О. Харченко В. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.48-53.
70. Міжнародними пластиковими картками користується весь світ. - http://www.pib.lviv.ua/Services/Cards/CreditCardsUkr.asp
71. Новоселова Л. Правовая природа безналичных расчетов //
Экономика и жизнь. — 1995. — № 44.
72. Огляд найновіших законодавчих ma нормативно-правових актів з питань банківської діяльності // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.34-36.
73. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
74. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
75. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.:КНЕУ, 2003. – 347 с.
76. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
77. Письменна Л. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення / Л. Письменна, Н. Вознюк // Вісник НБУ.– 1999.– № 10.– С. 48-51.
78. Платіжна система України. Безготівкові розрахунки. // Інформаційна довідка НБУ, http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/Bez_r.htm
79. Платіжні документи. Школа бухгалтера. Урок 40. Практика // Дебет-Кредит. -2003 . - №27.
80. Платіжні системи // Навч. посібник / В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.Л. Цокол, І.М.Новак.– К.: Либідь, 1998.– 416с.
81. Побудова банківської системи України. // Інформаційна довідка Національного Банку України, адреса посилання - http://bank.gov.ua/B_syst/index.htm
82. Подольский Д.В. Моделирование и оценка эффективности инвестиций во внутрибанковскую карточную платёжную систему // Бухгалтерия и банки.– 1999.– № 10.– С. 37-44.
83. Поливанюк В. Основи банківської діяльності щодо автоматизації електронних розрахунків // http://www.crime-research.ru/library/Polivan1.htm
84. Прес-конференція керівників VISA // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
85. Проблема державної ваги // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
86. Проводова Н. Гривнева карточка... Мы пойдём другим путём! // Бизнес.– 1997.– № 23.– С. 23.
87. Рибай О.Й.Операції ощадного банку України: Навч.посібник. – К.: Знання, 1998.– С. 71-94.
88. Річний звіт КБ „Синтез” за 2001 рік.
89. Річний звіт КБ „Синтез” за 2003 рік.
90. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.
91. Розвиток економіки та банківської системи України. // Матеріали до прес-конференції Сергія Тігіпка "Розвиток економіки та банківської системи України".-2004 р. - http://pr.bank.gov.ua/ukr/economy.html
92. Романченко Е. "Электронные деньги" - взгляд экономиста // Інвестиції : практика та досвід.– 2002.– №1.– С. 20-22.
93. Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток // Банківська справа.– 2000.– №2– С. 47-50.
94. Рудой И.В. Организационно-правовые аспекты использования электронных технологий в платежных системах // Проблемы информатизации.– 2001.– №2.– С.80-87
95. Савченко А. Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник НБУ. -2003. -№8.
96. Савченко А. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ.– 1999.– № 8.– С. 3-12.
97. Савченко А. СЕП і ДЦП: можливості співробітництва // Вісник НБУ.– 1996.– № 6.– С. 9-10.
98. Савченко А. ТОПАЗ - основа для побудови інтегрованої платіжної системи України // Вісник Національного банку України.– 1999.– № 3.– С. 11-14.
99. Савченко А., Коваль І. СЕП: виповнюється перше десятиліття // Вісник НБУ. -2003. -№7.
100. Слинько Д. НБУ бореться з готівкою // Галицькі Контракти. -2003. -№14.
101. Стрельников М. Безналичные расчеты в национальной валюте // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес.– 2001.– №31.– С. 34-35.
102. Тавасиев А. М. К вопросу о содержании понятий: "расчеты" и
"платежи" // Бизнес и банки. — 2002. —№ 3.
103. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник НБУ. -2003. -№11 –С.69-71.
104. Экономика і банковская система Украины: 2003 год - итоги, 2004 год – перспективы. К.:Укрсоцбанк, 2004 г. – 35 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Система безготівкових розрахунків
 • Організація безготівкових розрахунків
 • Управління міжгосподарськими безготівковими розрахунками в Україні на прикладі ЗАТ «ПроКредит Банк» (+ реферат + рецензія)
 • аналіз стану безготівкових розрахунків на прикладі діяльності комерційних банків України
 • Організація безготівкового платіжного обороту в Україні
 • Форми безготівкових розрахунків
 • Управління міжгосподарськими безготівковими розрахунками на прикладі банка
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
 • РОЛЬ БАНКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
 • форми безготівкових розрахунків
 • Організація обліку безготівкових розрахунків
Cгенерировано за 0.117010 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів