Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Податкова система України, її стан і перспективи розвитку» (ID:7579)

| Размер: 191 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 27.05.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 2
1. Теоретичні та організаційні основи податкової системи 4
1.1 Сутність податкової системи, принципи оподаткування 4
1.2 Податки – невід’ємний елемент політики економічного зростання 8
1.3 Зарубіжний досвід оподаткування 17
Висновки 31
2. Оподаткування фізичних і юридичних осіб в умовах трансформації економіки 34
2.1 Методика обчислення основних видів податків 34
2.2 Оподаткування підприємств малого і середнього бізнесу 57
2.3 Реформування оподаткування доходів громадян в сучасних умовах 71
Висновки 81
3. Оптимізація системи оподаткування. Загальна мета податкової політики 84
3.1 Основні принципи оптимізації податкових платежів на рівні підприємств 84
3.2 Вдосконалення податкової системи на макрорівні 97
Висновки 113
Висновки та пропозиції 115
Література 119

Література
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.
4. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
6. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” 22 травня 2003 року № 889-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). -2003. -N 37., ст.308.
7. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
8. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (В редакції Закону N 1352-IV від 28.11.2003).
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
12. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 p., №3740 (зі змінами від 16.03.2000р., №501).
13. Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва, затверджено наказом МФУ від 30.09.1999 p., №96.
14. Порядок ведення і складання податкового звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів). Затверджено наказом ДПА від 31.07.1997 p., №275.
15. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, затверджений наказом ДПАУ від 13.10.1998 р. №477.
16. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998 p., №469.
17. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №165 (з наступними змінами і доповненнями).
18. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №166 (з наступними змінами і доповненнями).
19. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет- представництво Президента України, 2004.
20. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19.
21. Європейський вибір: Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: Преса України, 2002. — 96 с.
22. Білостоцька В. О., Островецький В. І. Податкове навантаження в Україні //Фінанси України. — 2002. — №12. — С. 75-80.
23. Бюджетний моніторинг: Аналіз положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”. – Київ, 2004. – 51 с.
24. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.Я. Новак / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
25. Вишневский В., Липницкий Д. Оценка возможности снижения налогового бремени в переходной экономике // Вопр. экономики. — 2000. — № 2. — С. 107-117.
26. Гуцул Є. ПДВ – повернення для вибраних? // Дзеркало тижня. -2004. -№ 12.
27. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами.// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 36 вiд 08-09-2003.
28. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
29. Жаліло Я.А., А.Ю. Сменковський. Податкова реформа в Україні в контексті стратегії економічного зростання // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4.
30. З 2004 року ПДВ на ліки 17%? Таку ставку визначив парламент.// ”Аптека” №24 (395) от 23.06.03.
31. Карпець О. Свято податкопатології. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 13
32. Княжанський В. Податки: хто знайде, а хто втратить // День. — 2003. — № 68. — 15 квітня. — С. 1,4.
33. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. — К., 2000. — 50 с.
34. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
35. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (теоретичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№2.
36. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (практичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4.
37. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
38. Мосейчук В. Оподаткування доходів громадян - усе по-новому // Дебет-Кредит. -2003. -№32.
39. Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.П. Бадида / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
40. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.// За ред. Г.Н.Климко. К.:Знання, 1997. – 743 с.
41. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=4173670&cat_id=103615
42. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
43. Податкове стимулювання розвитку малих підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.О. Швадченко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 21 с.: рис. — укp.
44. Податкове стимулювання розвитку підприємництва: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.А. Сич / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
45. Податковий кодекс: знищення спрощеної системи оподаткування мінімум на 5 років // http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/taxation.html?_m=publications&_t=rec&id=299
46. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
47. Сомоев Р.Г. Общая теория налогов и налогообложения. М., 2000.
48. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
49. Трухан В. ПДВ відшкодовуватимуть по-новому?// Львівська газета. -2003. -№28.
50. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
51. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
52. Фіскальна політика в перехідній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.М. Жовтанецький / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2002. — 20 с. — укp.
53. Форбс Стив: «Больше не буду выдвигаться в президенты» // Столичные новости. — 2002. — № 49. — 24 декабря — 13 января 2003. — С. 9.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Модернізація вищої освіти в державі
 • Модернізація вищої освіти в державі
 • СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУК УКРАЇНИ
 • Порівняльна характеристика податкової системи Іспанії та України
 • Бюджетно-податкова система України.
 • Розвиток біржового ринку України
 • Розвиток біржового ринку України
 • Аналіз проблеми розвитку сучасної валютної системи
 • ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК
 • ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК
 • Податкова політика та державний бюджет України
Cгенерировано за 0.025852 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів