Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ» (ID:56107)

| Размер: 131 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 4
1. Теоретичні та методичні аспекти оподаткування в Україні 8
1.1. Нормативно-законавче регулювання оподаткування підприємства 8
1.2. Особливості оподаткування малого бізнесу 14
1.3. Економічна ефективність оподаткування малого бізнесу в Україні 29
2. Аналіз оподаткування підприємства та його економічна ефективність 34
2.1. Характеристика основної виробничо-фінансової діяльності підприємства 34
2.2. База оподаткування підприємства за загальною та спрощеною схемами 41
2.3. Аналіз економічної ефективності обраної системи оподаткування 50
3. Шляхи покращення ефективності малого бізнесу в Україні 60
3.1. Стабільність нормативно-законодавчої бази як основний елемент впливу зовнішньої макросреди 60
3.2. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі 67
3.3. Податкове стимулювання як елемент зростання економіки 76
Висновок 88
Список використаних джерел 94
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про систему оподаткування"
2. Закон України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій"
3. Закон України "Про підприємства в Україні"
4. Закон України "Про бухгалтерський облік в Україні"
5. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва"
6. Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3липня 2002 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва" ". - Президент України Л. Кучма, м. Київ, 28.06.1999 рік № 746/99.
7. Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва"
8. Порядок подання фінансової звітності
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб"єкта малого підприємництва"
10. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб"єктів малого підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України від 30.09.2002року № 196 (зі змінами, внесенними наказом від 07.12.2000року № 315).
11. Абрютина М.С., Грачева А.В. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие 2-е изд., испр.- М.: Издательство "Дело и сервис", 2000.- 256 с.
12. Азаров М. Податкова політика в України : принципи і реалії. // Вісник податкової служби України - 2002. - №15. - с. 6 - 9
13. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под общ. ред. В.И.Стражева. - 2-е изд., стереотип. - Мн.: Выш. шк., 1996. -363 с.
14. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности; под ред. Стражева В.И. - 2-е изд.-Минск: "Высш.шк.", 2003.
15. Артевенко В.Г., Белелендир М.В. Финансовый анализ. - М.: Издательство "ДИС", 2003.
16. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.- 4-е изд., доп. и перераб.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 416 с.
17. Барышников Н.П. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение. 1-я часть. - М.: Филин, 2003.
18. Безруких П.С. Бухгалтерский учет. _ М.: Бухгалтерский учет, 2002.
19. Бельченко В. "Основы экономической модели и принципиальные направления вывода экономики из кризисной ситуации в переходной период" - // Финансы. - 2005. - №6.
20. Бердинець М.Д. Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємства. // Фінанси України. - 2002. - №93 - с. 122 - 126.
21. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности / Теория, практика и интерпритация / Фин. ред. Я.В.Соколов.- М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.: ил.
22. Бланк И.А. Стратегія і тактика керування фінансами. - Київ: ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 2003 р.
23. Бланк І.О.Управління торговельним підприємством. Підр.- М., "Тандер", 1998
24. Бойчік І.М., Харів М.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В. Економіка підприємства. Навч.пос. - К., 2001
25. Брызгалин А.В. "Налоги и налоговое право": учебник - Москва: Центр, Налоговое и Финансовое право, 2002.
26. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічнй аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. -416 с.
27. Валевич Р.П. Давыдова Г.А. Экономика торгового предприятия Учеб.пос. - Мн.," Высшая школа", 1996
28. Василенко Л.П.,Головатчук Т.І., Мороз Л.В., Полянко В.В. Економіка торговельного підприємства. Навч.пос. - ЧФ КДТЕУ, 1998
29. Винсент Дж. Лав. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ. Как понимать и использовать финансовую отчетность / Пер. с англ. - М.: "Джон Уайли энд Санз" , 1996.- 352 с.
30. Ворст Й., Ревентлоу П. Економіка фірми. Пров. із датського - М. Вища школа, 2001 р.
31. Газета "Вісник податкової служби в Україні" №36/99.
32. Газета "Все про бухгалтерський облік" № 5 від 19.01. 2001року, стор.4 - 11.
33. Газета "Все про бухгалтерський облік" №103 від 06.11.2000року (спецвипуск).
34. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства : діагностика, стратегія, ефективність. - К.,Вища школа, 1995
35. Глушенко В. В. Менеджмент. Системні основи. - М.: НПЦ "Крила", 2002 р.
36. Горицкая Н. Показатели деятельности предприятия и порядок их расчета на основе форм финансовой отчетности, установленных П(С)БО // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. -2000. - №39. - С. 34-41.
37. ГромовА. Фискальные указы президента - очередная попытка пополнить доходы бюджета. // Україна - Бізнес. - 2002 р. - №22. - 10 червня. - с. 4 - 5.
38. Демденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання інвестування в України. // Фінанси України. - 2002 р. - №9. - с. 127 - 130
39. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн ( порівняльний аналіз). // Фінанси України . - 2002. - №6. - с. 75 - 82.
40. Е. Г. Ойман, Э. В. Попов Реінженерінг бізнесу: реінженерінг організацій і інформаційні технології. --М.: Фінанси і статистика, 2003 р.
41. Економіка і статистика фірми. Под. ред. Ильенковой С. Д. - М.: Фінанси і статистика, 2002 р.
42. Економіка підприємства. Л. Я. Аврашков, В. В. Адамчук, О. В. Антонова й ін.; під ред. Проф. В. Я. Гонинкеля, проф. В. А. Швандара. - 2-е изд., пере раб. і доп. - М. Банки і біржа, ЮНИТИ, 1998 р.
43. Економіка торговельного підприємства / Під ред. Проф. Ушакової Н.М. - К. "Хрещатик" 1999
44. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
45. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: видавництво "Бліц-інформ", 2002.
46. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчал.посіб. - М-во освіти України та ін. - К., 2000.
47. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - Навч. посіб..- 3­тє вид., перероб. і доп.­К: "Знання-Прес", 2002.- 190 с.
48. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. -К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.- 204 с.
49. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. ­ 2­ге вид., стереотип.­ К.: МАУП, 2001. _152 с.
50. Керування оборотним капіталом. Стоянова А. В., Бикова Е. В. - М.: Перспектива, 1998 р.
51. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. -192 с.
52. Ковалев А.П. Финансовый анализ и диагностика банкротства: Учебное пособие. - М.: Экономическая академия.
53. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2003.
54. Крейнина М.А. Аналіз фінансового стану й інвестиційної принадності акціонерних товариств у промисловості, будівництві і торгівлі. - М.: ДИС, МВ-Центр, 2003 р.
55. Лігоненко Л.О., Чумак І.М. Управління товарним забезпеченням торговельного підприємства Навч.пос. -К., 1999
56. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О.,Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підр.- К."Хрещатик"1999
57. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Економіка: принципи, проблема і політика: пров. з англ. Т. 1, 2. - К. Республіка, 2002 р.
58. Мексон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: пров. з англ. - М.: Справа, 2002 р.
59. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): навчальний посібник.- Ірпінь, 2000. 183 с.
60. Мінін О., Ткач О. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 2003.
61. Мовшиц Б.Й. Экономический анализ: анатированый конспект лекций. ИЭНТ. - Кременчуг, 1998.
62. На підтримку вітчизняного товаровиробника // Вісник податкової служби України . - 2002. - №10. с. 12 - 16.
63. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. - М.: Высшая школа, 2003.
64. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіка, фінанси, право - 2000. № 4.
65. Папаїка О.О. "Реформування податкової системи України" // Фінанси України - 2000р. № 8.
66. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання. //Економіка України - 2000р. № 9.
67. Пошук оптимальної кількості продукції і прибули (теорія ігор). - Дослідження операцій. ХТРЕІУ М., Економічне утворення, 1992 рік.
68. Практикум по фінансовому менеджменті: Учбово-ділові ситуації, задача і рішення. Під ред. Стояновой Е. С. - М.: Перспектива, 1998 р.
69. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий. Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и преподавателей М.: Академический Проект, 2002.- 573 с.
70. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : ИП "Экоперспектива", 2002. - 498 с.
71. Сажина М.А. "Налоговую систему необходимо совершенствовать" - // Финансы. - 2003. - № 7.
72. Соколотська А. М. Податкова система України в контексті світового досвіду. // Фінанси України . - 2001р. - №7. - с. 77 - 89.
73. Теорія і практика антикризового керування. Під ред. Бєляєва С.Г. і Кошкина В.И. - М.: Закон і право, ЮНИТИ, 2003 р.
74. Тишков И.Е. Бухгалтерсткий учет. - Минск.: ВШ, 2001.
75. Філімоненков О.С. До питання про сутність податків, їх призначення і удосконалення системи оподаткування в України // Вісник житомирського інженерно - технологічного інституту. Економічні та гуманітарні науки. - 2001р. - №6. - с. 41 - 43.
76. Фінансове керування компанією. Під ред. Е. В. Кузнєцов. - К.: Фонд "Правова культура", 2003 р.
77. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. Під ред. Стояновой. - 4-е изд., пере раб. і доп. К.: Изд-во "Перспектива", 1999 р.
78. Хритинин В.Ф. "Налоговая система" - // Финансы. - 2001. - № 7.
79. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001 г. - 382 стр.
80. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2002.
81. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М., ИНФРА-М, 2003.
82. Юткина Т.Ф. "Налоги и налогообложение": учебник - Москва. - 2002
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • АНАЛІЗ ОПОДАТКВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
  • Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Механізм прямого оподаткування діяльності
  • Аналіз ефективності механізму прямого оподаткування
  • Аналіз ефективності механізму прямого оподаткування
  • Механізм прямого оподаткування діяльності
  • Роль податків у розвитку підприємництва в Україні
  • Аналіз та оцінка механізму оподаткування
  • Аналіз та оцінка механізму оподаткування
Cгенерировано за 0.140589 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів