Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансове планування на підприємстві» (ID:52423)

| Размер: 3286 кб. | Объем: 92 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7
1.1. Суть та особливості фінансового планування на підприємстві 7
1.2. Бюджетування як сучасна форма фінансового планування 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ НА ВАТ “ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ” 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства та перспектив його розвитку 31
2.3. Аналіз організації складання основних фінансових планів підприємства 45
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 60
3.1. Прогнозування зростання активів і пасивів та складання планового балансу корпорації 60
3.2. Вдосконалення організації бюджетування 68
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82
ДОДАТКИ 88
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Господарський Кодекс від 16.01.2003 р. №436-ІV // www. rada. kiev. ua.
2. Положення «Про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного)»: Затв. наказом Міністерства економіки України № 227 від 25.12.2000 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87
6. Методика поглибленого аналізу фінансово – господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 27.06.1997 р.
7. Методичні рекомендації по аналізу фінансово – господарського стану підприємств та організацій: Лист державної податкової адміністрації України від 27.01.98.
8. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 248 с.
9. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 208 с.
10. Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998, 312 с.
11. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рінка. Учебное пособие – Москва: Инфра –М, 2001 – 260с
12. Бень Т. Г., Довбня С. Б. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 56—60.
13. Беседин В. Ф. и др. Планирование в условиях перехода к рынку / В. Ф. Беседин, С. Н. Михайличенко, Б. Я. Панасюк, Н. Л. Федоренко. — К.: Техника, 1990. — 262 с.
14. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування // Фінанси України. — 2002. — № 8. — С. 20—25.
15. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.
16. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 393 с.
17. Вальтер О. Є., Е. Н. Понеделкова, Д. А.Корнилин Финансовый менеджмент – Москва: Колос, 2002 – 176с.
18. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование / Под ред. В. Н. Самочкина. — 2-е изд., доп. — М.: Дело, 2002. — 376 с.
19. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч.посіб. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с.
20. Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с анг. — СПб.: Питер, 2002. — С. 829.
21. Дьяченко М. А., Радионов Б. Н., Сальникова Т. С., Зеленцова А. С. Внутрифирменное планирование. — М.: ГАУ, 1992. — 238 с.
22. Егоров Н., Варакута С. А. Планирование на предприятии. — М.: ИНФРА-М, 2001.— 176 с.
23. Економіка підприємства: Підручник: У 2 т. — Т. 1 / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: Хвиля-Прес; Донецьк: Поиск, 1995. — 400 с.
24. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко. Фінансовий словник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1992. — 414 с.
25. Зятковський І. В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: Монографія. — Тернопіль: Екон. думка, 2003.— 344 с.
26. Карпов Т. П. Управленческий учет: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 350 с.
27. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2002. – 486 с.
28. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 432 с.
29. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 256 с.
30. Лихачова О. Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб. пособие. — М.: ООО «ТКВелби», 2003. — 264 с.
31. Лобанова Е. Н., Соколова О. В. Стратегическое планирование на предприятиях. — М.: АНХ. 1990. — 184 с.
32. Мойсеєнко І. Є. Фінансове планування на підприємстві // Фінанси України. – 2000. - № 9. – С. 155-158
33. Онищенко С. В. Удосконалення фінансового планування на підприємствах // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 3—4. — С. 85—88.
34. Онищенко С. В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах // Фінанси України. — 2003. — № 4. — С. 45—50.
35. Онищенко С. В. Фінансове планування — основний елемент управління фінансами підприємства // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 58—62.
36. Павловська О. В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. — 2001. — № 11. — С. 54—61.
37. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. — К.: Издат. дом «Максимум», 2001. — 600 с.
38. Семенов В. М. Экономика предприятия: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. — 312 с.
39. Сергеев И. В., Шипицын А. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 288 с.: ил.
40. Станиславчик Е. Н. Бизнес план: Финансовый анализ инвестиционного проекта. — М.: Ось-89, 2000. — 96 с.
41. Теплова Т. В. Планирование в финансовом менеджменте. — М.: Магистр, 1998. — 324 с.
42. Терещенко О.О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві // Фінанси України. — 2001. — № 11. — С. 17—21.
43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.
44. Финансовый бизнес-план: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 480 с.
45. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1996. — 405 с.
46. Финансовый менеджмент: Учебник / Н. Ф. Самсонов, Н. П. Бранникова, А. А. Володин и др.; Под ред. Н. Ф. Самсонова. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 2001. — 495 с.
47. Финансы: Учебное пособие /Под ред.проф. А.М. Ковалевой – 3-е изд., перераб. И доп – М.: финансы и статистика, 1998 – 384с.
48. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.А. Слав’юк. — 3-є вид., переробл. і доповн. . — К.: Центр навч. літ., 2004. — 459 с.
49. Фінанси підприємств: Підруч. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш; Ред.: Поддєрьогін; Київ. нац. екон. ун-т. — 5-е вид., переробл. та доповн. — К., 2004. — 546 с.
50. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.
51. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Ред. О. М. Бандурка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.
52. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Зятковський; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Екон. думка, 2003. — 356 с.
53. Фінансовий аналіз суб’єктів господарської діяльності промислових підприємств: Моногр. / Н.І. Верхоглядова. — Д.: Наука і освіта, 2003. — 203 с.
54. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш, О.Ю. Большакова, І.Г. Кириченко; Ред.: Г.В. Митрофанов; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2002. — 301 с.
55. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / З.Ф. Петряєва; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2000. — 84 с.
56. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 386 с.
57. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. — Донецьк: Альфа-прес, 2005. — 207 с
58. Фінансовий менеджмент. Под редакцией профессора Е.И. Шохина – Москва ИД ФБК – Пресс 2002 – 408 с.
59. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Стороженко, І.О. Плужников, К.С. Горячева; Нац. акад. упр. — К.: НАУ, 2004. — 506 с.
60. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / А.Б. Гончаров; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 237 с.
61. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк: Надстир’я, 2004. — 515 с.
62. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Александрова, С.В. Бардаш, О.С. Бородкін, Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговська; Ред.: Г.Г. Кірейцев. — 2-е вид., переробл. та доповн. — К.: ЦУЛ, 2002. — 495 с.
63. Фінансовий менеджмент: Підруч. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька, Я.І. Невмержицький; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 535 с.
64. Фінансовий менеджмент: Підручник / Керівник авт. кол. А. М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2005. — 536 с.
65. Фінансовий менеджмент: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Кірейцев, Н.Г. Виговська, О.М. Петрук, М.М. Александрова, С.В. Бардаш, Д.О. Дереча, С.В. Івахненков, О.А. Осовський, С.О. Маслова, Т.С. Осадча; Житомир. інж.-технол. ін-т. — Житомир, 2001. — 431 с.
66. Фінансові ресурси та фінансові потоки: Теорет. аналіз / Г.М. Азаренкова; Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи. Харк. філ. — Х.: ПП Яковлєва, 2003. — 102 с.
67. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник / М.Я. Коробов. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2002. — 296 с.
68. Хан Д. Планирование и контроль; концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 800 с.
69. Чаюн І.о., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л, Бондар І.Ю. Економіка підприємства: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т / Н.М. Ушакова (заг.ред.). — К. : КНТЕУ, 2005. — 569с.
70. Шегда А. Стратегія підприємства // Економічна енциклопедія: В 3т. / За ред. С. В. Мочерного. – К.: Академія, 2002. – Т. 3.
71. Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.П., Заїнчковський А. О., Скрипник П. М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / А.В. Шегда (ред.). — 3. вид., випр. — К. : Знання-Прес, 2003. — 336с.
72. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 237 с.
73. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 160 с.
74. Шим Джай К., Джойл Г. Сигел. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. — М.: Издат. дом. «Филинь», 1996. — 400 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Фінансове планування на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Фінансове планування на туристичному підприємстві
 • Стратегічне фінансове планування на підприємствах
 • Суть планування його задачі та функції (планування у галузі соціально-культурних сфер)
 • Фінансове планування на підприємстві
 • Фінансове планування на підприємстві
 • ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • Планування діяльності підприємства
 • Планування діяльності підприємства
 • Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
 • Організація розробки планів на підприємстві
 • Форми відтворення основних фондів та джерела їх фінансування
Cгенерировано за 0.116410 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів