Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Стратегія упередження банкрутства» (ID:52217)

| Размер: 3745 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 6
1.1. Поняття про кризу в діяльності підприємства 6
1.2. Особливості антикризового управління на малому підприємстві 13
1.3. Антикризова стратегія та її складові 22
Висновки до першого розділу 29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 32
2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 32
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства 38
2.3. Аналіз стратегії підприємства ТОВ “Проектсервіс” 51
2.4. Діагностика ризику банкрутства ТОВ “Проектсервіс” 57
Висновки до другого розділу 62

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗИ 64
3.1. Стратегія запобігання кризовим явищам 64
3.2. Організаційні заходи щодо реалізації антикризової стратегії 72
3.3. Оцінка передбачуваних результатів впровадження
антикризової стратегії 81
Висновки до третього розділу 86

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 87

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 91

ДОДАТКИ
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Абросимов И.Д., Медведев В.П. Менеджмент как система управления хозяйственной деятельностью. — М.: Знание, 1992.
2. Андрушків Б.М., Кузмін О.Б. Основи менеджменту. — Львів: Вид-во “Світ”, 1995.
3. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура: Учебно-прктическое пособие / Отв. ред. Г.А. Александров. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 544 с.
4. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 432 с.
5. Василенко В.А. Антикризове управління. – К.: ЦУЛ, 2002.
6. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 532 с.
7. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 418 с.
8. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник — К: ЦУЛ, 2002. — 356 с.
9. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник — К: ЦУЛ, 2002. — 335 с.
10. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент, 2-е изд. — М.: Фирма Гардарика, 1996.
11. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Специальная литература, 1999.
12. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. — М.: СОФИТ, 1994.
13. Дмитриенко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организации / Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998. —С. 228.
14. Доноцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. – М.: «Дело и сервис», 1999. – 304 с.
15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
16. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
17. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - К.: Вища школа, 2005. – 246 с.
18. Ивашенко З. Анализ показателей рентабельности (совершенствование в системе внутрипроизводственного менеджмента). // Бизнес-информ.-2002.- №10.- С. 51-53.
19. Инвестирование, финансирование, кредитование. Стратегия и тактика предприятия. / Под ред. проф. Ушаковой Н.Н. - К.: КГТЭУ, 2003. — 191 с.
20. Козловский В., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник — СПб.: Специальная литература, 1999. — 366 с.
21. Крайник О.П., Кляпикова З.В. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти). Київ: “Дакор”, 2001. – 260 с.
22. Курочкин А.С. Организация управления предприятием. — К.: МАУП, 2004.
23. Курс экономики: учебник /Под. ред. Б. А. Райзберга. — М.: ИНФРА-М, 1997.
24. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 375 с.
25. Мангейм М.Л. Иерархические структуры. — М.: Мир, 2000.
26. Менеджмент организации. Учебное пособие: под общ. ред. Румянцевой И.В., Саломатина Н.А. — М.: ИНФРА-М, 1995.
27. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / пер. с англ. — М.: Дело, 1994.
28. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
29. Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: Теория и практика. – М.: Дело, 2001. – 256 с.
30. Основы предпринимательской деятельности / под ред. В.М. Власовой. — М.: Финансы и статистика, 2003.
31. Переходы и катастрофы: опыт социально-экономического развития / Под ред. И.Н. Осипова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.
32. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности / Авт. сост. Сацков Н.Я. — Донецк: Стальнед, 1998.
33. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
34. Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях: Пер. с англ. М.: Экономика, 2004.
35. Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. — 375 с.
36. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.
37. Сугонятко О.А. Аналіз фінансового стану підприємств і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 2001. - №3. - С. 42-45.
38. Сухарев П., Возіянова Н. Основи причинно-видової класифікації банкрутства в Україні // Торгівля і ринок України: Тем.зб.наук.пр. з проблем торгівлі і громадського харчування. Т.1/ Відп.ред. І.В.Сорока. – Донецьк: ДонДЕУТ, 1999. – Вип. 8. – с.137-142.
39. Теория и практика антикризисного упраления: Учебник для вузов Г.З.Базаров, С.Г.Беляев, Л.П.Белых и др.; Под ред. С.Г.Беляева и В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469с.
40. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: Вид-во КНЕУ, 2000. – С. 59-65.
41. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства / Навч.посібник. – К.,2000. – 410 с.
42. Томпсон А.А., А. Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент / пер. с англ. — М.: "ЮНИТИ", 1998.
43. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. – К.: Генеза, 1997. – 326с.
44. Управление персоналом организации. Учебник / Под ред. А.Л. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1998.
45. Усоскин В.М. Современный комерческий банк: управление и операции. – М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 1994. – 320с.
46. Уткин Э.А. Антикризисное управление. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС, 1997. – 400с.
47. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997.
48. Финансовое положение предприятия: оценка, анализ, планирование / Под ред. А.В. Черчесл. – Сумы, 1999. – 333с.
49. Финансовое управление компанией / Общ.ред. Е.В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 384с.
50. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – С. 524-559.
51. Чернявский А.Д. Организация управления. Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.
52. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегія управління. Навч. посібник. — К., 1998.
53. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Научно-практическое пособие. — К.: Видавництво “Україна”, 1994.
54. Экономическая стратегия фирмы. / Под ред. проф. Градова А.П. — 2-е изд. — СПб: Специальная литература, 1999. — 589 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Стратегія упередження банкрутства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Розробка стратегії підприємства
 • Розробка стратегії підприємства
 • Стратегія і її роль у діяльності підприємства
 • Стратегія і її роль у діяльності підприємства
 • „Банкрутство підприємств” (на прикладі АТ „Радіоприлад”)
 • ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВА
 • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
 • Поняття, передумови та нормативно-правове регулювання банкрутства в Україні
 • Поняття, передумови та нормативно-правове регулювання банкрутства в Україні
 • МЕХАНІЗМ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
 • Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Cгенерировано за 0.160909 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів