Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Безготівкові розрахунки» (ID:51674)

| Размер: 5435 кб. | Объем: 105 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН 6
1.1. Економічна сутність безготівкових розрахунків 6
1.2. Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку, економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту безготівкових розрахунків 11
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА, АНАЛІЗ ЙОГО ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ВИКЛАД ЙОГО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 17
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства, його виробнича структура та схема управління 17
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства 20
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 23
2.4. Облікова політика підприємства 27
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 30
3.1. Організація фінансового обліку безготівкових розрахунків 30
3.2. Відображення в фінансовій та податковій звітності безготівкових розрахунків 45
3.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку безготівкових розрахунків 47
3.4. Висновки та пропозиції за розділом 54
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 57
4.1. Теоретичні основи економічного аналізу безготівкових розрахунків 57
4.2. Економічний аналіз безготівкових розрахунків на підприємстві ЗАТ “Пивзавод на Подолі” 62
4.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення економічного аналізу безготівкових розрахунків 73
4.4. Висновки та пропозиції за розділом 74
РОЗДІЛ 5. ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 77
5.1. Теоретичні основи внутрішнього та зовнішнього аудиту безготівкових розрахунків 77
5.2. Практичний аудит безготівкових розрахунків 85
ВИСНОВКИ 88
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // www. rada. kiev. ua.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // www. rada. kiev. ua.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // www. rada. kiev. ua.
4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV // www. rada. kiev. ua.
5. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. №3125-XIІ // www. rada. kiev. ua.
6. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями // www. rada. kiev. ua.
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР // www. rada. kiev. ua.
8. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // www. rada. kiev. ua.
9. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. // www. rada. kiev. ua.
10. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 р. // www. rada. kiev. ua.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690 // www. rada. kiev. ua.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690 // www. rada. kiev. ua.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 // www. rada. kiev. ua.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99.р. №290 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за №34/4257 // www. rada. kiev. ua.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248 // www. rada. kiev. ua.
16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. №492.
18. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24 січня 2004 р. №22.
19. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 440 с.
20. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Банки и биржи, научно-консультативный центр, 2002. – 432 с.
21. Бегте Йорг. Балансоведение. – М.: Бухгалтерський учет, 2000. – 454 с.
22. Безклубий І., Пафик О. Поняття безготівкових розрахункових відносин. // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – с. 19-21.
23. Белов В.А. Денежное обязательство. - М., 2001.
24. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
25. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 458 с.
26. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.
27. Бухгалтерский словарь. – Житомир: ПП Рута, 2000. – 224 с.
28. Бухгалтерский учет: Учебник. Под ред. Безруких П.С. – 3- изд., перераб. и доп. – М.: Бух. учет, 2002. – 624 с.
29. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
30. Бухгалтерський облік у документах: Навчальний посібник/ Ред. Л.М. Чернелевський. - К.: Пектораль, 2005. - 392 с.
31. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
32. Васильев Е.А. Расчетно-кредитные правоотношения. / В кн. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 2003. – с. 410.
33. Васьковський О.В. Правове регулювання договору на розрахунково-касове обслуговування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2000. – Випуск 14. – с. 288-299.
34. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерський учет на предприятиях различных форм собственности: Учебно-практическое пособие. – М.: Магис, 1999. – 525 с.
35. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: – К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544 с.
36. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
37. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
38. Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.В. Деречин, М.М. Кізім. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.
39. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник. Ч. 1. – К.: Юридична книга, 2000. – 280 с.
40. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.
41. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
42. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. Монография. – М.: НИМП, 2001. – 654 с.
43. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине с использованием национальных стандартов: Учеб. пособие. 5-е изд. перераб. и доп. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
44. Зобов’язальне право: теорія і практика: Навчальний посібник / За ред. О.В. Дзера. – 2000. – 910 с.
45. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. – 374 с.
46. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник/ С.В. Івахненков. - 2-е вид., випр.. - К.: Знання, 2004. - 348 с.
47. Кизим Н.А. Финансовый анализ: Учебное пособие/ Н.А. Кизим, В.В. Иваниенко. - Х.: ИНЖЭК, 2005. - 245 с.
48. Кім Г., Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім; Мін-во освіти і науки України. Ун-т економіки та права “Крок”.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.
49. Кожанова Є.П. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. - Х.: Інжек, 2005. - 340 с.
50. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
51. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. - 2-е вид., випр. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 555 с.
52. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 624 с.
53. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
54. Новоселова Л.О правовой природе средств на банковских счетах // Хозяйство и право. - 1996. - №7, №8.
55. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання / Ю.Д. Чацкіс, Е.С. Гейер, І.О. Власова. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 411 с.
56. Парашутин Н.В., Козлова Е.П. Курс бухгалтерского учета. М: Финансы, 2001. – 424 с.
57. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. - О., 2005.
58. Правовий посібник ЮНСІТРАЛ з електронного переводу коштів. Підготовлено секретаріатом Комісії Організації Об’єднаний Націй з права міжнародної торгівлі. Нью-Йорк, 1987. / Опубліковано у кн.: Єфімова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: відповідальність за порушення при розрахунках. М.: Інфра-М, 1996. – с. 438-442.
59. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. – Тернопіль: Лілея, 2000. – 100 с.
60. Радж Бхала. Правові основи систем переводу значних сум платежів // Платіжна система: структура, управління й контроль / Під ред. Брюса Д. Саммерса. – М.: Міжнародний валютний фонд, 1994. – 352 с.
61. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “НІОС”, 2003. – 224 с.
62. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 336 с.
63. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.
64. Семенов Г.А. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві: Навчальний посібник / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.К. Станчевський. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 184 с.
65. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник / В.В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.
66. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: пер. с англ. Огибина Ю.А. – СПб.: АОЗТ «Литера плюс», 1993. – 272 с.
67. Сурніна К.С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість, проблеми термінології і класифікації // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 42. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С.56-61.
68. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник. – 5-те вид. доп. й перероб. – К.: А.С.К., 2004. – 784 с.
69. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – Знання-Прес, 2003. – 223 с.
70. Финансы. Под ред. А.М. Ковалёвой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.
71. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002.
72. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. - К.: КНЕУ, 2005. - 589 с.
73. Фінансовий облік (облік активів): Навчальний посібник/ В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.: КНЕУ, 2006. - 282 с.
74. Хендриксен Е.С., Ван Бреда П.Ф. Теория бухгалтерського учета: пер. с англ. / Под ред. Соколова Я.В. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 480 с.
75. Хозяйственное право / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В В. Хахулин и др.; Под ред. В.К Мамутова. - К., 2002.
76. Чацкис Е.Д. Финансовый учет: Учебное пособие для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения/ Е.Д. Чацкис, А.Н. Лысюк, Т.П. Михайлова. - Донецк: ДонГУЭТ, 2005. - 475 с.
77. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: Инфра – М, 1997. – 343 с.
78. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ О.О. Шеремет. - К.: Кондор, 2005. - 191 с.
79. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: “Юристъ”, 1998. – 584 с.
80. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535 с.
81. Юридический энциклопедический словарь. Ред. кол.: Сухарев А.Я. (гл. ред.) и др. - М.: Сов. Энциклопедия, 1994. – 415 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Безготівкові розрахунки»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Сутність грошових розрахунків підприємств
 • Хозяйственные связи предприятий торговли с поставщиками
 • Господарські зв’язків підприємства торговли с поставщиками
 • Послуги комерційних банків. Використання пластикових карток.
 • Послуги комерційних банків. Використання пластикових карток.
 • Грошові розрахунки підприємства
 • Огляд нормативних документів, що регулюють безготівкові розрахункові операції
 • Безготівкові та готівкові розрахунки на підприємстві
 • Безготівкові та готівкові розрахунки на підприємстві
 • Контрольна робота з фінансів підприємств
 • Поняття грошового обігу
Cгенерировано за 0.114488 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів