Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ» (ID:51639)

| Размер: 3949 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЛІ ТА МІСЦЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6
1.1. Економічний зміст ринку цінних паперів 6
1.2. Передумови діяльності банків на ринку цінних паперів 22
1.3. Особливості здійснення банківських вкладень у цінні папери 25
РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ 29
2.1. Законодавчі передумови проведення банком операцій з цінними паперами 29
2.2. Проблеми, що стримують розвиток операцій з цінними паперами 41
2.3. Аналіз операцій банку з цінними паперами 47
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 63
3.1. Сучасні методики оцінки ризиків інвестування в цінні папери 63
3.2. Обґрунтування інвестиційної політики банку 72
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення хеджування банківських ризиків 78
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. №2121-111.
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991р. №1560-12.
3. Закон України “Про інститути спільного інвестування” (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 15 березня 2001 р. №2299-111.
4. Закон України “Про іпотеку” від 3.06.2003 р. №898.
5. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. №979.
6. Закон України “Про Національну депозитарну систему України та особливості електронного обігу цінних паперів” від 10.12.1997р. №710/94-ВР.
7. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5.04.2001 р. №2374-111.
8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. №283/97-ВР.
9. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 р. №1202-12.
10. Указ Президента України “Про фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку” від 8 липня 1998 р. №756/98.
11. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1997 р. №466.
12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001р. №368.
13. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 9.10.2000 р. №395.
14. Положення про депозитарну діяльність, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 26 травня 1998 р. №61.
15. Положення про механізми рефінансування банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 лютого 2002 р. №82.
16. Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 10 лютого 2000 р. №5.
17. Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операцій репо, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 травня 2001 р. №204.
18. Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 9 лютого 2001 р. №18.
19. Положення про порядок створення та державної реєстрації банків, відкритті їх філій, представництв та відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21 липня 1998 р. №281.
20. Положення про прядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації акціонерних товариств, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 30 грудня 1998 р. №221.
21. Положення про розрахунок резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1999 р. №629.
22. Положення щодо організації діяльності банків на ринку цінних паперів, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 р. №104.
23. Постанова Правління НБУ Про окремі питання регулювання діяльності банків від 4.06.2003. №240.
24. Правила випуску та обігу валютних деривативів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 7 липня 1997 р. №216.
25. Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені Рішенням ДКЦПФР від 24 червня 1997 р. №13.
26. Правила торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики за принципом “ринку заявок”, затверджені Асоціацією ПФТС від 21.06.2001 р.
27. Регламент торгів державними цінними паперами на Фондовій секції ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”, затверджений Радою Директорів УМВБ, Протокол №18 від 19.10.2001 р.
28. Адекенов Т.М. Банки и фондовый рынок. – М.: Изд-во “Ось89”, 2002. – 160 с.
29. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.
30. Барановский О. Банковская система Украины: сегодня и завтра // Зеркало недели. – 2003. – №14. – С.8.
31. Белінський О., Даніліна І. Створення та функціонування інституту первинних дилерів на ринку цінних паперів // Вісник НБУ. – 2002. – №1. – С.41-43.
32. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ»ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 2003. – 448с.
33. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.– 1000с.
34. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М.Х.Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 336с.
35. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО.– 2000. –243с.
36. Волков С.Н. Современный риск-менеджмент с использованием методологии Value-at-risk // Бизнес и банки. – 2000. – №43. – С.4-5.
37. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208с.
38. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов./ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В.Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 622с.
39. Жураховська Л. Міжнародні стандарти з ефективності інвестування // Цінні папери України. – 2001. – №5. – С.22-23.
40. Загородний А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587с.
41. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 2004 – 112с.
42. Кавкин А.В. Рынок кредитных деривативов. – М.: Экзамен, 2001. – 288с.
43. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 2001. – 144с.
44. Кашпір Р., Матвієнко П. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків // Банківська справа. – 2001. – №2. – С.8-15.
45. Корнєєв В.В. Фінансові посередники: інституційна роль та інструментарій//Фінанси України. – 2000. – №2. – С.37-45.
46. Кредитні рейтинги України // Галицькі контракти. – 2004. - №25. – С.6.
47. Кужель В. Ф’ючерсний контракт як інструмент страхування ризиків при роботі з ОВДП // Вісник НБУ. – 1998. – №5. – С.50.
48. Кузнецова Е. Правовое регулирование услуг французких банков по размещению ценных бумаг других эмитентов // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №9. – С.59-61.
49. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 528с.
50. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-Бланш, 2001. – 320с.
51. Луців Б.Л. Інвестиційний банківський портфель. – К.: Лібра, 2002. – 192с.
52. Мазун І.В. Депозитарні розписки: мета емісії, класифікація та фінансові можливості // Фондовый рынок. – 2000. – №37. – С.2-5.
53. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 156с.
54. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории.– К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – 416с.
55. Миркин Я.М. Банковские операции: Учеб. пособие. Часть 3. Инвестиционные операции банков. Эмисионно-учредительская деятельность банков. – М.:ИНФРА-М, 1996. – 144с.
56. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Изд-во “Перспектива”, 2000. – 550с.
57. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: “Экзамен”, 2000. – 768с.
58. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316с.
59. Моторін Р., Сидоренко М. Статистична оцінка інвестиційної привабливості підприємств для портфельних інвесторів // Цінні папери України. – 2001.– №7.– С.10-11.
60. Нізков О. “Про розпорядчі цінні папери” // Цінні папери України. – 2000. – №51. – С.10-11.
61. Павлов В.І., Кривов’язок І.В. Ринок цінних паперів. – Луцьк: Надстир’я, 1998.– 342с.
62. Покотило Б. Л. Многофакторная регрессия для оценки акций украинских предприятий // Фондовый рынок. – 1999. – №8. – С.30-35.
63. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.
64. Річні звіти ДКЦПФР за 2000-2005 рр.
65. Роль Національної депозитарної системи України в корпоративних відносинах// Український інвестиційний журнал. – 2000. – №8-9. – С.18-52.
66. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. – М.: “Дело ЛТД”, 1995.– 768с.
67. Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 408с.
68. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 648с.
69. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 932с.
70. Филлипс Д. Value Reporting: время действовать // Рынок ценных бумаг. – 2002.– №12. – С.49-52.
71. Ценообразование на финансовом рынке / В.Е.Есипов, Г.А. Маховикова, Д.И.Трактовенко и др.; Под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 240с.
72. Шапран Н. Шапран В. Багатофакторна модель оцінки акцій US-E3 // Цінні папери України. – 2000. – №39. – С.14-15.
73. Шапран Н., Шапран В. Державне регулювання ринку цінних паперів: проблеми у США // Цінні папери України. – 2001. – №4. – С.16-17.
74. Шапран Н., Шапран В. Проблеми розвитку ринку строкових цінних паперів // Цінні папери України. – 2000. – №15. – С.18-19.
75. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1025с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз операцій банку з цінними паперами
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами (+ рецензія + реферат)
  • Аудит операцій з цінними паперами
  • Страхування операцій банків з цінними паперами, сутність і мета банківських інвестицій
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами
  • Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
Cгенерировано за 0.297060 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів