Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аудит власного капіталу» (ID:51621)

| Размер: 3462 кб. | Объем: 76 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 6
1.1. Економічна сутність власного капіталу 6
1.2. Методологічні підходи щодо обліку і аудиту власного капіталу в умовах трансформаційних перетворень в економіці 9
1.3. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Поліграфкнига” 17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 23
2.1. Організаційно-інформаційні аспекти аналізу власного капіталу 23
2.2. Організація і методика загального та факторного аналізу власного капіталу 24
2.3. Організація і методика проведення аудиту власного капіталу 29
2.4. Шляхи удосконалення організації і методики економічного аналізу та аудиту власного капіталу із застосуванням комп’ютерних технологій 47
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51
Примітки 60
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Господарський Кодекс.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99 р. №996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, прийнятий Верховною Радою України від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями // Відомості ВРУ. – 1997. - №27.
4. Закон України “Про податок на додану вартість”, прийнятий Верховною Радою України від 3.04.1997 р. №168/97-ВР.
5. Закон України “Про місцеве самоврядування”, прийнятий Верховною Радою України від 21.05.97 р. №280/97-ВР
6. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, прийнятий Верховною Радою України від 03.03.1998 р. №147/98-ВР.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
11. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.
12. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. №44.
13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // Галицькі контракти. – 2000. - №11.
14. Наказ Міністерства фінансів України “Про кореспонденцію рахунків” від 26.03.2001 р. №143.
15. Алборов Р.А. Основы аудита: Учеб. пособие / Р.А.Алборов, Л.И.Хоружий, С.М.Концевая. - М.: Дело и Сервис, 2001. – 224 с.
16. Андреев А.Д. Практический аудит: Справочное пособие. - М.: Экономика, 1994. – 366 с.
17. Ануфриев В.Е. Учёт капитала предприятия // Бухгалтерский учёт. - 2001. - №5. - С. 5-11.
18. Араго В. Оподаткування при реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю шляхом виділення // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №54(721). - С. 37.
19. Арсен А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ.; Гл. ред. серии проф. Я.В.Соколов. М.: Финансы и статистика, 1995.
20. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с.
21. Аудит. Методика документування: Кол. авторів. За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка. - К.: Інформаційно-видавничий цент Держкомстату України. - 2003. – 457 с.
22. Бакун Ю. Бухгалтерський і податковий облік змін статутного капіталу та операцій купівлі-продажу акцій власної емісії ВАТ // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №68(614) - С. 4-7.
23. Бакун Ю. ВАТ: створення , бухгалтерський і податковий облік формування статутного капіталу // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №26. - С. 24-26.
24. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с.
25. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник для студентов вузов. - К.: Знання, 2000. – 245 с.
26. Бергер П. Л. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій. - К., 1995.
27. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Науч. ред. перевода гл. корр. РАН И.И.Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.
28. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
29. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
30. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
31. Бутинець Ю.Ф. Облікова класифікація капіталу на початку ХХ ст. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Науковий журнал. Серія: економічні науки. - №18. - Житомир: ЖІТІ - 2002. - С. 35-39.
32. Бутинець Ю.Ф. Особливості проведення аудиту операцій зі статутним капіталом // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Науковий журнал. Серія: економічні науки. - №20. - Житомир: ЖІТІ. - 2002. - С. 42-48.
33. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
34. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
35. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001 .- №2. - С. 77-85.
36. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 2001. - №07. - С. 62-68.
37. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
38. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
39. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. –Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.
40. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. – 374 с.
41. Калюга Є. Контроль за правильністю складання Звіту про власний капітал (відповідно до ПБО 5) // Вісник податкової служби країни. - 2000. - №39. - С. 27-37.
42. Кирилов О. Зміна форми внеску до статутного фонду: чи потрібно вносити зміни до статуту // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №60(727). - С. 30.
43. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: “Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с.
44. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 5 т. – Т.3. – М.: Прогресс, 1993. – 351 с.
45. Масаковський В., О.Канцуров, Я.Чапко Шляхи залучення майна новоствореними формуваннями // Баланс Агро. - 2000. - №1(13). - С. 51-55.
46. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2000. - №11. - С. 54-61.
47. Папінова О. Викуп емітентом акцій власної емісії // Баланс. - 2001. - №46(379). - С. 43-46.
48. Плєшніков Л. Статутний фонд // Баланс. - 1999. - №35(264). - С. 37-41.
49. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.
50. Поліщук І.Р. Трактування капіталу в балансових рівняннях: історичний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Науковий журнал. Серія: економічні науки. - №20. - Житомир: ЖІТІ. - 2002. - С. 218-226.
51. Посібник Нова бухгалтерія. Бібліотека “Дебету-Кредиту”. Р. Грачова “Інвестиції та капітал”. – 2001.
52. Практикум по финансовому менеджменту: учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Под ред. Е.С.Стояновой. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Перспектива, 1997. – 140 с.
53. Редько О. Аудит акціонерних товариств // Україна-бізнес. - 1998. - №8. - С. 6-7.
54. Реутова Н. Вихід учасника з ТОВ: як розрахувати частку // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №87(754). - С. 40-41.
55. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 192 с.
56. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
57. лав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 460 с.
58. Словник фондового ринку / Авт.-уклад.: А.Т. Головко, В.Ф. Кобзар, О.О. Науменко та ін. – К.: УМК Центр, 1999. – 288 с.
59. Солодченко И. Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью // Бизнес-Бухгалтерия. - 2000. - №41(404). - С. 50-85.
60. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
61. Спецвипуск №74 Статутний капітал // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №103(649).
62. Сук Л. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. - №10. - С. 2-7.
63. Сухорукова Т. Облік та оподаткування операцій з акціями власної емісії. Відображення в обліку реорганізації підприємства // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - №1. - С. 11-14.
64. Теньков С. Статутний фонд підприємства // Вісник податкової служби України. - 2001. - №13. - С. 59-61.
65. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
66. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002.
67. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / А.М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.
68. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
69. Фінансові інвестиції у статутний капітал: облік та оподаткування у інвестора та емітента корпоративних прав. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №58. - С. 4-9.
70. Формування статутного фонду // Баланс. - 2001. - №7(340). - С. 55-56.
71. Ханик-Посполітак Р.Ю. Аудиторська діяльність: сучасний стан і проблеми правового регулювання. Договір на проведення аудиту. - Львів, 1998. – 176 с.
72. Шеремет А.Д. Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. - М.: Инфра-М., 1995. – 240 с.
73. Шишман Л. Чи оподатковувати дивіденди, які одержує американець // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №25(692). - С. 25.
74. Экономика предприятий.: Учебник для вузов. / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Е.М.Куприянова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367с.
75. Яременко І.Й. Інформаційно-облікове забезпечення аналізу власного капіталу // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф. 16-17 трав. 2002 р. / Відп. за вип. Л.М. Кіндрацька. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 583-588.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аудит власного капіталу»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання
 • Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства)
 • Облік та аудит власного капіталу підприємства
 • Облік та аудит власного капіталу на підприємстві
 • Аудит операцій з власним капіталом
 • Основи методики та організації консультативної діяльності з бухобліку власного капіталу
 • АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
 • Аудит власного капіталу банку
 • Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства
 • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
 • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Cгенерировано за 0.127091 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів