Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік та аудит власного капіталу на підприємстві» (ID:50286)

| Размер: 4104 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 5
1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 7
1.1 Визначення та класифікація капіталу 7
1.2 Облік форм та видів власного капіталу 23
1.3 Звіт про власний капітал 50
2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 55
2.1 Загальна характеристика підприємства 55
2.2 Документальне оформлення операцій з обліку власного капіталу 61
Відображення в обліку резервного капіталу 70
3. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 79
3.1Мета, завдання та джерела для проведення аудиту 79
3.2 Робоча програма проведення аудиту власного капіталу 85
3.3 Узагальнення результатів проведення аудиту власного капіталу 92
ВИСНОВКИ 113
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 116
ДОДАТКИ 121
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 320 // Бухгалтерський облік в сільському господарстві.- 1999.- № 10.- с.11-25.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. // Голос України. — 1993. — 29 травня.
3. Закон України "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верхов¬ної Ради України. — 1995. — № 14. — С. 88.
4. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. // Голос України. — 1993. — 2 бе¬резня.
5. Закон України від 28 грудня 1994р. № 34/94-ВР "Про оподат¬кування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека "Все про бухгалтерський облік". — № 4. — С. 476—507.
6. Закон України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 5 грудня 1997 р. за № 698/97-ВР // Голос України. — 1997. — 25 грудня.
7. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соко¬лова. — М.: Аудит: ЮНИТИ. 1995. — 398 с.
8. Андреев ВД. Практический аудит: Справ, пособие. — М.: Эко¬номика, 1994. — 366 с.
9. Арене ЕА„ ЛоббекДж.К. Аудит: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.
10. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 542 с.
11. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2001. — 416 с.
12. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.
13. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.
14. Бавдей АЛ., Белий И.Н., Дробишевский Н.П. и др. Аудит и ревизия: Справ, пособие. — Мн.: 000 "Мисанта", 1994. — 221 с.
15. Білоусова І. : Впровадження національних стандартів Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- № 2.- с. 14-17.
16. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 769 с.
17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського бліку. Підручник студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". -омир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
18. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності ік і аудит" ВНЗ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута", 2002. - 688 с.
19. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. В.В. Кожарского. Л.И. Кравченко. - Мн.: Высш. Шк., 1996.
20. Горицкая Н.Г. Новый бухгалтерский учет. – К.: Техника, 2000.
21. Глушков И.Е., Бухгалтерский учет на современном предприятии. М, Конус, 2001.
22. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах 2000: Навч. посібник для студентів ВНЗ / Під ред. М.В. льного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.
23. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.
24. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.
25. Дубій О. 12 уроків з 1 С: Бухгалтерії. 2-ге оновлене вид - Львів: БаК, 2002. - 232 с.
26. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. - Львів, 2001-220с.
27. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.
28. Зароботная плата : Сборник нормативных документов.: Сост. Сировец В.П. – Х. : Конус. – 1999.- с. 181.
29. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ /За ред. B.C. Пономаренка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 544 с.
30. Коблянська O.I. Фінансовий облік: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 473 с.
31. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бухгалтерский учет, М. 2000.
32. Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет» 3-е издание 2001.
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: - Финансы и статистика, 1996.
34. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет. - М.: Аудит, 1997.
35. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – К., Экспо, 1998-321с.
36. Коментарі щодо змін і доповнень до П (с) БО в Україні Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 12.- с. 9-11.
37. Ломанова І. Сутність і роль мінімальної заробітної плати в ринковій економіці Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 11.- с. 18-19.
38. Мельничук В.В. Питання формування та обліку статутного капіталу аграрних підприємств. // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 1(14).- Рівне.-2002.-С.103-115.
39. Мельничук В.В. Формування та використання резервного капіталу аграрних підприємств. // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3(16).-Рівне.-2002.-С.55-60.
40. Мельничук В.В. Облік пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск №149.- Дніпропетровськ: ДНУ,2002.-С.152-159.
41. Мельничук В.В. Шляхи використання та облік нерозподілених прибутків аграрних підприємств. – Економіка та підприємництво: Зб.наук.праць молодих учених та аспірантів.-Вип.9/ Відп. ред С.І. Дем’яненко.-К.:КНЕУ, 2002.-С.174-181.
42. Мельничук В.В. Облік додаткового капіталу та шляхи його вдосконалення. - Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки.- №21,2002.-С.142-146.
43. Питель С.В. Проблеми функціонування акціонерних товариств і їх власного капіталу // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил: Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.333–339.
44. Питель С.В. Аналіз окупності інвестованого капіталу // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 113–114.
45. Питель С.В. Облік резервного капіталу акціонерного товариства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск №11. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 134–136.
46. Питель С.В. Дивідендна політика та її відображення в обліку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Спеціальний випуск № 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 83–85.
47. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.
48. Пантелейчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 9.-0 с. 3-5.
49. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.
50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 223 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік та аудит власного капіталу на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік та аудит власного капіталу підприємства
  • Облік власного капіталу
  • Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання
  • Основи методики та організації консультативної діяльності з бухобліку власного капіталу
  • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
  • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
  • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
  • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
  • Організація обліку аналізу та аудиту власного капіталу в системі управління фінансами підприємства
  • Облік власного капіталу підприємства
Cгенерировано за 0.119999 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів