Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ТОВАРОПРОСУВАННЯ У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ» (ID:49515)

| Размер: 686 кб. | Объем: 97 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 7
1.1 Роль маркетингових дослідження в товарній політиці підприємства 7
1.2 Стратегія і тактика товарної політики 14
1.3 Управління трудовим колективом в процесі виробництва продукції 26
РОЗДІЛ 2. ТОВАРОПРОСУВАННЯ У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ 33
2.1 Впровадження на ринок нових товарів підприємства ЗАТ "Фабрика Заря" 33
2.2 Вплив стратегії і методів ціноутворення на товарну політику підприємства ЗАТ "Фабрика Заря" 52
2.3 Формування стратегії збуту товарі у системі товаропросувння 56
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "Фабрика Заря" 64
3.1 Загальна характеристика підприємства ЗАТ "Фабрика Заря", 64
3.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства 70
3.3 Внутрішнє середовище підприємства 73
3.4 SWOT – Аналіз підприємства 79
3.5 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. 84
ВИСНОВОК 88
ЛІТЕРАТУРА 89
ДОДАТКИ 95
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Афанасьєв М.В. Основи менеджменту: Навч. - метод. посіб. / М.В.Афанасьєв, Л.Г.Шемаєва, В.С.Верлока; За ред. М.В. Афанасьєва. - Х., 2003. - 484 с.
2. Балабанова Л.В. Зв’язки з громадськістю в системі маркетингового менеджменту підприємств: Моногр. / Л.В.Балабанова, К.В.Савельєва. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 273 с.
3. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О.А. Кириченка. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.
4. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр. - К.: МАУП, 2005. - 440 с.
5. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. - К.: МАУП, 1996. – 144с.
6. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. - К.: Основи, 2001. - 349 с.
7. Бюджетний менеджмент: Підруч. / За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
8. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Академія, 2001. - 320 с. - (Альма-матер)
9. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб. / М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова; Київський економ. ін-т менеджменту - "ЕКОМЕН". - 2-е вид.,, перероб. і доп. - К.: КОНДОР, 2002. - 654 с.
10. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. / С.І.Севостьянова, П.К.Кучеба, Г.О.Куденко, Н.В.Канарська. За ред. П.К.Кучеби. - Донецьк: Юго- Восток, 2002. - 341 с.
11. Вісящев В.А. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / В.А.Вісящев, Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов. - Донецьк: Норд-Прес, 2005. - 440 с.
12. Вступ до менеджменту / За ред. В.П. Пєткова. - Запоріжжя: Вид-во юридичного ін-ту, 2001. - 158 с.
13. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. - Х.: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2004. - 276 с.
14. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій. Ч. 1 / Храк. держ. екон. ун-т. - Х.: ХДЕУ, 2002. - 192 с.
15. Дем"яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 347 с.
16. Державне управління і менеджмент: Навч. посібник / За ред Г.С. Одінцової. - Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. - 492 с.
17. Єрмошенко М.М. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін, О.А.Стороженко. - К.: Нац. акад. упр., 2004. - 506 с.
18. Застосування механізмів ефективності менеджменту в діяльності державних органів: Теорія і практика / Ресурс. центр розвитку громад. орг. "Гурт". - К.: КМ Академія, 2001. - 178 с.
19. Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. - К.: ЕксОб, 2002. - 269 с.
20. Ілляшенко С.М. Менеджмент екологічних інновацій: Навч. посібник / С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2003. - 266 с.
21. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / Під заг. ред. В.М. Гриньової. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 368 с.
22. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб. / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. - Суми: Університетська книга, 2003. - 352 с.
23. Кандиба А.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. - К.: Аграрна наука, 2004. - 508 с.
24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. - 384 с.
25. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посіб. / С.М.Козьменко, Ф.І.Шпиг, І.В.Волошко. - Суми: Університетська книга, 2003. - 734 с.
26. Колодізєв О.М. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навч. посіб. / О.М.Колодізєв, І.М.Чмутова, І.О.Губарева. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 408 с.
27. Коломойцев В.Е. Універсальний словник економічних термінів: інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво: Навч. посіб. - К.: Молодь, 2000. - 383 с.
28. Комов В.В. Стратегічний муніципальний менеджмент: ( інноваційний підхід до розвитку сучасного міста ) / В.В.Комов, В.П.Корнійчук, К.Д.Хом"як. - К.: Денеб, 2005. - 40 с.концептуальні аспекти: Монографія. - Д.: Вид-во УАДУ, 2001. - 302 с.
29. Корнійчук В.П. Стратегічний трансформаційний менеджмент / В.П.Корнійчук, К.Д.Хом"як. - К.: Денеб, 2005. - 40 с.
30. Корпоративний податковий менеджмент / За заг. ред. Ю.Б. Іванова. - Х.: ХНЕУ, 2005. - 335 с.
31. Костіна Н.І. Менеджмент: перспективні інформаційні технології / Н.І.Костіна, В.М.Антонов, В.Т.Білоус. - Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2003. - 374 с.
32. Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту: Навч. посіб. / В.В.Кравченко, М.В.Пітцик, І.М.Салій. - К.: Атіка - Н, 2003. - 304 с.
33. Кравчук Г.В. Податковий менеджмент: Навч. посіб. / Г.В.Кравчук, С.М.Шкарлет. - Черніг.: Деснянська правда, 2005. - 332 с.
34. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 504 с.
35. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: Підруч. / НАН України; Ін-т держави і права. - К.: Знання України, 2001. - 300 с.
36. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підруч. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с. - (Альма-матер)
37. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент. - Т.: Карт-бланш, 2004.- 270с.
38. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - Т.: Карт-бланш, 2004. - 268 с.
39. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Теорія і практика: Навч. посіб. - К.: ЕксОб, 2001. - 512 с.
40. Лук"янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. - 2-е вид.. доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
41. Лук"янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: Монографія. - Суми: Університетська книга, 2002. - 314 с.
42. Менеджмент організацій: Підруч. / За заг. ред. Л.І. Федулової. - К.: Либідь, 2004. - 448 с.
43. Менеджмент у державному управлінні: Навч. посібник / За ред. В.П. Пєткова. - Запоріжжя, 2001. - 303 с.
44. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. І.О. Піддубного. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 252 с.
45. Муніципальний менеджмент: становлення та розвиток в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю (10 груд. 2004 р., М. Дніпропетровськ) / НАДУ при Президентові України; За заг. ред. Ю.П.Шарова. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. - 219 с.
46. Науковий вісник Інституту менеджменту та економіки. № 3. - Івано- Франків.: Вид-во ін-ту менеджменту та економ., 2002. - 235 с. - (Економ. науки)
47. Нємцов В.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В.В.Нємцов, Л.Є.Довгань. - К.: УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с.
48. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. / Б.В.Новіков, Г.Ф.Сініок, П.В.Круш. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004. - 560 с.
49. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Навч. посібник. - К.: "Кондор", 2003. - 218 с.
50. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. - К.: Кондор, 2005. - 860 с.
51. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. - К.: "Кондор", 2003. - 556 с.
52. Паранчук С.В. Податковий менеджмент: Навч. посіб. / С.В.Паранчук, Є.М.Романів, О.С.Червінська. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. - 268 с.
53. Пилипенко С.М. Менеджмент: Навч. посіб. / С.М.Пилипенко, А.А.Пилипенко, В.І.Отенко; Харк. держ. екон. ун-т. - К.: Вид-во ХДЕУ, 2002. - 208 с.
54. Поліщук Г.М. Економічні основи менеджменту: Підруч. - О.: ТЭС, 2004.
55. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підруч. / 2-е вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.
56. Рева Т.М. Податковий менеджмент:Навч. посіб. - Д.: ДДФЕІ, 2003.– 232
57. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
58. Родченко В.В. Менеджмент: Навч. посіб. / В.В.Родченко, В.О.Новак; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2001. - 400 с.
59. Рудінська О.В. Менеджмент: Теорія менеджементу. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навч. посіб. / Рудінська О.В., Яромич С.А., Молоткова І.О.; М-во освіти і науки України; Одес. Нац. ун-т ім. І. Мечнікова (екон.-правовий ф-т); Регін. ін-т держ. управління Акад. Держ. управління при Президентові України. - К.: Ельга; Ніка- Центр, 2002. - 335 с.
60. Стеченко Д.М. Менеджмент: Словник - дов.: Навч. посіб. / Д.М.Стеченко, А.В.Григорович, А.П.Дука. - Хмельниц.: Поділля, 2004. - 587 с.
61. Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково- освітніх мереж: Матеріали 1-Y Міжнародних шкіл-семінарів. Проект Tempus-Tasis CP-20552-99. - К.: Нац. техн. ун-т "Київ. політехнічний ін- т", 2002. - 138 с.
62. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. - 2-е вид., доп.- К., 2001. - 280 с.
63. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні. - К.: Фенікс, 2005. - 320 с.
64. Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: тези доп. і виступів ІV міжнар. наук. конф. студентів і молод. вчених, 20-21 лист. 2002р. / Заг. ред. П.В.Єгорова; Донец. нац. ун-т. Молодіжний центр наук. досл. - Донецьк: Юго-Восток, 2002. - 226 с.
65. Фінансовий менеджмент: Підруч. / Кер. кол. авт. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.
66. Царенко О.М. Економіка та менеджмент екологізації АПК: Моногр. / О.М.Царенко, В.П.Щербань, П.В.Тархов. - Суми: Університетська книга, 2002. - 256 с.
67. Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 142 с.
68. Чечетов М.В. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. Ч. 1 / М.В.Чечетов, Н.Ф.Чечетова, А.Ю.Бережна. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 560 с.
69. Чечетов М.В. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. Ч. 2 / М.В.Чечетов, Н.Ф.Чечетова, А.Ю.Бережна. - Х., 2004. - 448 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ТОВАРОПРОСУВАННЯ У КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Об’єднання підприємств, їх види в Україні та за кордоном
  • Товаропросування як процес. Принципи раціональної організації товаропросування
  • Товаропросування як процес. Принципи раціональної організації товаропросування
  • Відповіді на питання, білети, шпора з маркетингу
  • Маркетинг білети (Билеты по маркетингу)
  • Банківський маркетинг
  • ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
  • Роль ціноутворення в комплексі маркетингу
  • Стратегія виходу українських підприємств на зовнішній ринок:
  • Емоційний маркетинг (маркетинг вражень)
Cгенерировано за 0.151524 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів