Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Особливості управління грошовими потоками підприємства» (ID:49467)

| Размер: 457 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Стор.
ВСТУП 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5
1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13
1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24
1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
„ПП” Минко – Еліт” 44
2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44
2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49
2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53
2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61
3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками
“ПП Минко – Еліт” 70
3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70
3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75
3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84
Висновки 91
Література 94
Додатки 102
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
2. Закон України “Про заставу” 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 – 449
3. Закон України “Про господарські товариства” //Голос України. – 1991. – 19 вересня.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Голос України. – 1991. – 18 вересня.
5. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
6. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
8. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
9. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2001 № 7
10. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
11. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99.
12. Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” // Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, “Баланс”.
13. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
14. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента.- М.: Финансы и статистика, 2001. – 525 с.
15. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субьэкта.- М.:Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
16. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.
17. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2000. - №2 – С. 21-23
18. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
19. Билецкая II. Показатели финансового положения в анализе эффективности функционирования предпринимательских структур // Региональная экономика. -1999. -№4. -С.224-231.
20. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: ЮНИТИ, 1997 г.- 416 с.
21. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
22. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
23. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», ПП «АДЕФ - Украина», 1996.
24. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
25. Бородина О.И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1995 – 314с.
26. Бортников А.П. О платежеспособности и ликвидности предприятия // Финансы. – 1995. – №11– С. 32–34
27. Браун Б. Кількісні методи фінансового аналізу. – М., 1996р.
28. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
29. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.Б
30. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
31. Буфатина Й. Общие требования к финансовой отчетности: характеристика и принципы подготовки /У Все о бухгалтерском учете. - 2000. - №8. -С.6-8.
32. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, “Баланс
33. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
34. Гондар П. Визначення економічного становища підприємства // Економіка, фінанси, право – 1998. - №5. – С. 3-5
35. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятием АІІК: Учеб. пособие для вузов - М.: Колос, 1999. – 199 с.
36. Дем’яненко І. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно–податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. – №5 – С. 127–129
37. Деренская Я. Финансовое состояние предприятия II Бизнес-информ. — 1997.-№19.-С.43-46.
38. Доборов В. Н., Крашенинников В.И. Финансирование и кредитование в промышленности. - М.: Финансы и статистика, 1991.
39. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник/ Під ред. Петровича Й. М.- Львів: Оксарт, 1996. – 416 с.
40. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
41. Економіка підприємства: підручник в 2т. Т 2/ за ред. С. Ф Покропивного. - К.: "Хвиля-Прес", 1995.-280с.
42. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
43. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
44. Забродская Л. Оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес–информ – 1998. – №7 – С.54–55
45. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
46. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
47. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
48. Иващенко В. Комалексная оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес–информ – 2000. – №1 – С.86–90
49. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.:ВІПОЛ, 1999 – 238с.
50. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000 –146 с.
51. Калина А.В. и др. Современный зкономический анализ и прогнозирование (микро-макроуровень): Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е К.: МАУП, 1998.-266с.
52. Керанчук Т. Моделирование финансового равновесия предприятия // Бизнес – информ. – 1998. – №19 – С. 49-54
53. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства: методичний аспект її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - С.83-86.
54. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
55. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие - М.: Пресса, 1998. - 160с.
56. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
57. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
58. Ковалюк О. Застосування математичних моделей у фінансовому механізмі// Фінанси України.-2001.-№4.-с.21-29.
59. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
60. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
61. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит в условиях рынка. – М., Перспектива, 1992 г.
62. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
63. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз підприємств. К.: Т-во “Знання”, 2000 – 378с.
64. Кравцов Т.И. Финансы промышленности. – Рынок и предложение.- М.: Высшая школа, 1990, - 149с.
65. Крайник О.П., Клепикова З. Фынансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Л.: Львівська політехніка, 2000. – 260с.
66. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – М.:Дело и сервис, 1998 – 304 с.
67. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия. – С-Пб.: Бизнес пресса, 1999 – 445 с.
68. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.
69. Любушин Н.П. й др. Анализ финансово-зкономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.П. Любушина - М.: ЮНИТИ, 1999.-470с.
70. Мамонтова Н. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України – 2000. – №8 – С. 103 – 106
71. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
72. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К., Торгово-економічний інститут, 1993 р.
73. Михайлов Ю., Білоусова Н. Исследование динамики денежных потоков предприятий в условиях высокой инфляции // Вестник МГУ. Сер. –“Экономика”.-2000.-№6.-с.91-107.
74. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
75. Муравьев А.И. Теория економического анализа. – М., Финансы и статистика, 1988 г.
76. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
77. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов - М.: Банки й биржи, 1995. - 400с.
78. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.:Финансы, ЮНИТИ,1998.– 354с.
79. Пащенко І. Прогнозування фінансової діяльності підприємства //Фінанси України.-2001.-№4.-с.45-50.
80. Петров П. А., Чеблоков А. Т. Финансовый план предприятия. -М.: Финансы и статистика, 1991.
81. Пилипенко А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2 – С. 56 –58
82. Плиса В. Зміцнення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 1998. – № 5 – С. 86 – 90
83. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2001. – № 1 – С. 67 – 72
84. Податкова система України / За ред. В.М. Федосова. –К.:Либідь,1994.–325с.
85. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с.
86. Поліщук Н. Планування результативної діяльності підприємств // Фінанси України.-2001.-№4.-с.39-44.
87. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин.// Фінанси України – 2001 № 1 – С.118-124
88. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001. – 686 с.
89. Свєшнікова С. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України. – 2000. – № 11 – С. 148 – 151
90. Слав’юк О.М. Фінанси підприємства. - К.,1999р.
91. Сорокин М. Ликвидность: основные зависимости и факторный анализ // Бизнес – информ. – 1998. – №19 – С. 63 - 68
92. Справочник финансиста предприятия. - М.: Инфра, 1996. - 310 с.
93. Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 1997. - №3. - С.42.
94. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л. Держава – податки – бізнес. – К.: Либідь, 1992.
95. Тарасенко М.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. – Л.: Львівський банківський інститут, 2000 – 485 с.
96. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
97. Терещенко С. Оцінка фінансової стійкості підприємства // Вісник Національного Банку України. – 1999. – №11 – С. 52 – 57
98. Устенко О.Л. Экономика предприятия: методическое пособие. - Изд. 2-е, стереотип. - К.: МАУП, 1999. - 43с.
99. Уткин Е.А. Финансовый менеджмент. – М., 1998 г.
100. Ушакова Й. и др. Анализ финансового состояния предприятия // Бизнес-информ. - 1997. - №21. - С.75-78.
101. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1996.
102. Финансы предприятий / Л.М. Павлова – М.: Финансы ЮНИТИ,1998–354с.
103. Финансы: Учебник/ Под ред. В. Н. Родионовой. - М.: Финансы и статистика,1994.
104. Финансы: Учебник/ Под ред. Ковалевой. - М.: Финансы и стати¬стика, 1996.
105. Фисенко М.А. Финансы предприятий. – Минск, 1995.
106. Хэлферт Э. Техника финансового анализа. М.: Аудит, ИО « ЮНИТИ», 1996.
107. Чумаченко П. Г., Савченко А. П., Коренев В. Г. Принятие решений в управлении производством. – К.: Техніка, 1978. – 192 с.
108. Шабанен Е.М., Кричевский Н.А., Карп М. В. как избежать банкротства. М.: ИНФРА – М., 1996.
109. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика. 1997.
110. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа: Учебное пособие для вузов - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176с.
111. Шимм Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент. - М.: ИИД «Филин», 1996. - 400с.
112. Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо – економічних систем // Банківська справа. – 2000. – №2 – С
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Особливості управління грошовими потоками підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  • Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства
  • Аналіз управління грошових потоків підприємства
  • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  • Управління грошовими потоками на підприємстві
  • Управління грошовими потоками підприємства
  • Управління грошовими потоками на підприємстві” (на прикладі ТОВ „Словянка”)
  • Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  • Управління грошовими потоками підприємства
Cгенерировано за 0.134960 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...