Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Основи управління фінансами підприємства» (ID:49191)

| Размер: 354 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи управління фінансами підприємства 6
1.1 Економічна сутність та функції фінансів підприємств 6
1.2 Система управління фінансами підприємств, як передумова підвищення ефективності їх діяльності 11
2. Аналіз практики управління фінансами підприємства
ВАТ “Бахмачський арматурний завод“ 24
2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 24
2.2 Оцінка ефективності управління фінансами підприємства 28
2.3 Порядок управління формуванням та використання прибутку 33
2.4 Вхідні грошові потоки та порядок їх формування 35
2.5 Вихідні грошові потоки підприємства 38
3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками
ВАТ “Бахмачський арматурний завод“ 45
3.1 Шляхи підвищення ефективності планування грошових надходжень
на підприємстві 45
3.2 Планування вихідних грошових потоків підприємства 66
Висновки 79
Література 83
Додатки 90
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.01 р.№1576. Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №48.
2. Закон України “Про систему оподаткування“ від 13 березня 1992 року № 2199-ХІІ зі змінами і доповненнями.
3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ від 17 червня 1993 року № 3292-ХІІ зі змінами і доповненнями.
4. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації (Наказ від 26.01.01 р. №49/121) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – 2001.-№7.-с.79-93.
5. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості “ від 26 квітня 1996 року № 473.
6. Постанова (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (Постанова Міністерства Фінансів України від 29.11.1999р. № 290)
7. Указ Президента України “ Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування “ від 30 квітня 1999 року № 460/ 99
8. Алексеева А.М. Планирование деятельности фирмы : Учебно-методическое пособие.- М. : Финансы и статистика, 2000. – 245с.
9. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : Учебник. – изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416 с. : ил.
10. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 375 с.
11. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М. : Финансы и статистика, 1996.
12. Бандурка О.М., Коробов Н.Л. Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства : Підручник. – К. : Либідь, 1998-250 с.
13. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.-1998.-с.166-188.
14. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М., 1998. –320 с.
15. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь : Пер. с франц. – М.: Международные отношения, 1994.
16. Бернстайн Л.Л. Аналіз финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ.:- М. : Банки и биржи, “Юнити”.
17. Бизнес-планирование / Под ред. ПоповаС.И., Ляпунова К.Р. М.:Финансы и статистика.- 2000 – 669с.
18. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента . – К. :Ника-центр, 1998.– 480 с.
19. Бланк И.А. Справочник - словарь финансового менеджера. – К. : Ника-центр, 1998. – 477 с.
20. Брейли Р., Майрес С. Принципы корпоративных финансов : Учебное пособие : Пер. с англ. – М. : Олимп, 1997. – 999 с.
21. Бригхэм Ю. Энциклопедия финансового менеджмента: М.: РАГС, 1998.
22. Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник. – К. : НІОС. – 2000. –с.416.
23. Вашкін П Статистика результатів фінансово-господарської діяльності: В кн.. Статистика підприємства: К.-1999.-гл.-27.-с.555-573.
24. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов . – М.: 2001 .- с.148-180
25. Внутрифирменное планирование. В кн. Экономика предприятия : Учебник для вузов / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. – Изд. 2-е.-1998.-гл.25.-с.521-545.
26. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М. - Высшая школа.- 1993.
27. Гарнер Д., Оун. Р., Конвеєр Р. Привлечение капитала. – Пер. с англ.- М.: Джон Уайли энд Сенз, 1995.
28. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент: М.: АО “Консалт-банкир”,1996.
29. Державне регулювання економіки : За ред. Михасюк І.Р. – 1999.- с.260-295.
30. Дубов А.М.. Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – м.: Финансы и статистика, 1999. – 250 с.
31. Экономика фирмы / Под ред. И.О. Волкова, В.К. Скляренко – М. : Инфра – 2000. – 279 с.
32. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. Посібник. – К.: Знання –Прес,2000.-207с.
33. Іваненко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності : Навчальний посібник – К.: ВІПОЛ, 1999.203с.
34. Ізмайлова В.К. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник – К.:МАУП, 2000.-146с.
35. Кинг Альфред М. Тотальное управление деньгами: комплексная система: Пер. с англ.: М.-2000.
36. Ковалев А.М. Привалов В.П. Анализ фінансового состояния предприятия. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1997.
37. Ковалев В.В. Управление финансами :Учебное пособие – М.: Пресса, 1998.-160с.
38. Кавалева А.М. Финансы : Учебное пособие.-М. – 2000.-с.122-159.
39. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: М.:Финансы , “Юнити”, 1997.
40. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навч. Посібник. –К.: Т-во “Знання”, КОО,.-378с.
41. Крутик А.Б., Миллер М. Планирование и стимулирование производительности труда на предприятии, 1998.
42. Крейнина М.Н. Платежеспособность предприятия. Выбор критериев: В кн. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент.-М.-1999.
43. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основі финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие.-2-е изд., пере раб. и доп. – Санки-Петербург “Бізнес-пресса”, 1999.-448 с.
44. Кузнецова Е.В Финансовое управление компанией. М.- Правовая Культура. – 1995.
45. Личко К.П. Пргнозирование и планирование АПК: М.:- 1998.-с.89-102.
46. Любушин Н.П., Лесева В.Б., Дьякова В.Г. Аанализ фінансово-економической деятельности предприятия :Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф.. Н.П. Любу шина.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,1999.-471с.
47. Малыхин В.И. Математическое моделирование економики.-М.-1999.-250с.
48. Маркарьян А., Герасименко Г.П. Финансовый аналіз. – М.: “Приор”,-1997.-160с.
49. Могилев А.В. Информатика 2000г.- В кн. Компьютерное математическое моделирование. М.: 2000- гл.7.-с.673-801.
50. Нагаєв В. Стратегічне планування : К. Тов-во “Знання“, 1998-с.81- 93
51. Опарін В. Фінанси підприємств: В кн.. Фінанси (загальна теорія). Навч. посібник .-К.-КНЕУ.-1999.-164с.-гл.3.-с.45-68.
52. Павлова Л. М. Финансы предприятия: М.: Финансы, “Юнити”, 1998.
53. Парфенцева Н. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: впровадження і використання: К.:Основи.-2000.-351с.
54. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и аналіз.- М.- Инфра-М .- 1994 г.
55. Перар Ж. Управление международными денежными потоками: Пер. С франц. – М.: Финансы и статистика, 1998.
56. Правознавство: навч.посібник / За ред. Копєйчикова В.В.-Вид. 3-тє.с.419-421.
57. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под. Ред. Морозовой Т.Г., Пикулькина А.В.М.: Юнити.-1999.-317с.
58. Русак Н.А. Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. Пособие. – Мн: Высш.шк.,1997. –309 с.
59. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-4-е Изд., перераб. и доп.- Минск: ООО “Новое знание”, 199.-688 с.
60. Самочкин В.И. Гибкое развитие предприятия.: Анализ и планирование.-М.:Дело, 2000.-375с.
61. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник.-К.-2000.
62. Справочник директора предприятия / Под ред. Ларусты М.Г..-1998.-гл.8.-с.192-205.
63. Степанов А.П. Управление техническим развитием промышленных предприятий.- М.- 1990.-с.108-115.
64. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства. К.-2000.-с.132-156.
65. Уткин Э. Привлечение и использование денежных ресурсов.-В кн. Финансовый менеджмент.-М.-1999.-с.237-274.
66. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт.кол. і наук. Ред. Проф. М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К. КНЕУ, 2000.–460 с., іл.
67. Хелферт Э. Техника финансового анализа .М.:-Аудит.-1996.-гл.9.-с.465-515.
68. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие.- пер. с англ. — М.- Международные Отношения.- 1994.
69. Хруцкий В.Е. Как добиться успеха.- Российский государственный информационно-издательский Центр “Республика”-1999.
70. Шишкин А.К., Вартанян С.С., Микрюков В.А. Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерчиских предприятиях. М.- Инфра –М- 1996г.
71. Экономика и финансы предприятия / Под ред. Усатова И.А –Изд. 4-е.1976.-гл.11.-с.137-165.
72. Анісімов В. Методичні підходи до розробки статистичного забезпечення програми соціально-економічного розвитку регіону // Інформаційний бюлетень статистики.-1998.-№5-6.с.27-29.
73. Большаков C.В. Финансовая политика и финансовое регулирование экономики переходного пери ода // Финансы.- 1994г.- № 11
74. Геєць В., Евенко А. Соціально-економічна статистика та прогнозування // Статистика України . – 200.- №2. – с.14-17.
75. Головко В. До питання про інтеграцію економічної статистики // Статистика України.-2001.-№1.
76. Економіка України : деякі цифри і факти // Урядовий кур’єр .-1998.-№5.-листопад.
77. Китова Ж. Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат // Фінанси України .-1999.-№3.-с.91-96.
78. Кривий М. Ще раз про проблеми регіональної статистики // Інформаційний бюлетень статистики. – 1998.- №5-6
79. Кузнєцова М. текущее внутризаводское планирование в рыночных условиях // Бизнес-иформ, 2000.-№4.-с.69-72.
80. Ковалюк О. Застосування математичних моделей у фінансовому механізмі// Фінанси України.-2001.-№4.-с.21-29.
81. Марченко В., Бабик Д. Организация планирования и бюджетирования на предприятии // Бизнес-информ.-1998.-№6.-с.34-36.
82. Михайлов В. Забезпечення достовірності статистичних даних у сфері зовнішньої торгівлі // Статистика України.-2001.-№2.
83. Михайлов Ю., Білоусова Н. Исследование динамики денежных потоков предприятий в условиях высокой инфляции // Вестник МГУ. Сер. –“Экономика”.-2000.-№6.-с.91-107.
84. Моделювання з використанням баз даних при створенні моніторингових систем // Статистика України.- 1999.-№3.-с.54-58.
85. Онуфриенко А. Эмиссия акций при создании открытого акционерного общества // Підприємництво, господарство і право.-1999.-№5.-с.17-20.
86. Пащенко І. Прогнозування фінансової діяльності підприємства //Фінанси України.-2001.-№4.-с.45-50.
87. Поліщук Н. Планування результативної діяльності підприємств // Фінанси України.-2001.-№4.-с.39-44.
88. Пономаренко В. Прийняття рішень при плануванні діяльності підприємства. Бюджети та їх місце в системі фінансово-економічного планування та управління // Економіка, фінанси, право.-1998.-№9.-с.3-7
89. Соціально-економічне становище України за січень-вересень 2001 року// Статистика України .- 2001.-№4.
90. Статистична звітність підприємств // Все про бухгалтерський облік. –2000.-№65.
91. Хім`як В. Оцінка платоспроможності як один з аспектів дослідження платоспроможності підприємств // Вісник НБУ.-1999.-№3.-с.52.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Основи управління фінансами підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління фінансами великого підприємства
  • Дослідження особливостей організації управління фінансами великих підприємств
  • Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств
  • Теоретичні основи управління фінансами підприємства
  • ОСНОВНІ ЗАДАЧІ І МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ
  • Аналіз управлінняфінансами підприємства
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
  • Управління фінансами малого підприємства
  • Управління фінансами
  • Теоретичні засади управління фінансами на підприємстві
Cгенерировано за 0.131175 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів