Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості бухгалтерського фінансового обліку витрат виробництва на ГВП „Зоря”» (ID:47780)

| Размер: 346 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеПЛАН:

Вступ ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку виробничих витрат……………………..6
1.1. Витрати як економічна категорія……………………………………….... 6
1.2. Історичний аспект обліку витрат на виробництво продукції………..10
1.3. Основні тенденції розвитку обліку витрат на виробництво на сучасному етапі …………………………………………………………………………………...14
1.4. Особливості бухгалтерського обліку витрат виробництва в зарубіжних країнах: порівняльний аспект ……………………………………………………….20
Висновки до 1-го розділу ……………………………………………………..25
Розділ 2. Особливості бухгалтерського фінансового обліку витрат виробництва на ГВП „Зоря”………………………………………………………...28
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………...28
2.2. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку на ГВП „Зоря”…..34
2.3. Особливості фінансового обліку витрат виробництва на підприємстві …………………………………………………………………………..37
2.4. Облік розрахунків за податками………………………………………...…45
Висновки до 2-го розділу ……………………………………………………….49
Розділ 3. Управлінський облік та аналіз витрат виробництва на ГВП „Зоря” ………………………………………………………………………………....50
3.1. Особливості управлінського обліку виробничих витрат………………50
3.2. Аналіз витрат виробництва продукції ………………………………….54
Висновки до 3-го розділу ……………………………………………………….62
Розділ 4. Охорона праці в ГВП „Зоря” ………………………………………64
4.1. Загальні положення………………………………………………………...64
4.2. Робоче місце бухгалтера……………………………………………………68
Висновки і пропозиції……………………………………………………….…71
Список використаних літературних джерел………………………………….75
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” зі змінами і доповненнями 22.05.97 р. №238/97-ВР
3. Закон України “ Про податок на додану вартість” зі змінами і доповненнями 3.04.97 р.
4. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 3 0.11.99 р. №291
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну 31.03.99 р. №87
6. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку” 09.10.95р., №253
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” Затв.наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
9. Аверьянова Е. Виплати по договорах цивільно-правового характеру// Баланс. - 2004. - № 27. - С. 39 - 41.
10. Боровець В. Наслідки відстрочки у валових витратах// Дебет-Кредит. - 2004. - № 24. - С. 42 - 43.
11. Бондарева Е. Форма буває не тільки військовою, або формений одяг для торговельних підприємств: податковий і бухгалтерський облік// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 62. - С. 53 - 54.
12. Бондарева Е. Бухгалтерська роба: облік спецодягу на підприємстві// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 50. - С. 6 - 9.
13. Бутинець, Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. -512с.
14. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
15. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
16. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
17. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
18. Владимирська Е. Як підприємцю працювати з дорученнями // Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 29. - С. 36 - 42.
19. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
20. Горщар В. 1С: Расчет зароботной платы / Бухгалтерия. – 2004. - №9, с.67-71
21. Григорович Н. Інструкція зі статистики заробітної плати: коментар фахівця / Бухгалтерия. – 2004. - №7, с.10-14
22. Давидова Т. Випуск готової продукції / Дебет Кредит. – 2002. - №21. – с.17-20
23. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
24. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. – К.: Вища школа, 1992. – 191 с.
25. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
26. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій: навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 176 с.
27. Каменская Т. Облік допоміжних та обслуговуючих виробництв // Дебет-Кредит. – 2002. - №39.- с.28-30
28. Костюк Д. Амортизація-2004 // Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 32. - С. 39 - 43.
29. Максутов С. Заробітна плата – 2004: нові правила „нетрадиційного” нарахування / Бухгалтерия.- 2004.- №8, с. 56-60
30. Москаленко С. У відрядження на власному легковому автомобілі// Баланс. - 2004. - № 25. - С. 30 - 31.
31. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2, с.54-57
32. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
33. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
34. Новиков С. Транспортно-заготівельні витрати: приклади відображення в обліку // Бухгалтерія. - 2002. - №24.- с.46-50
35. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
36. Первухін А. Малоцінні, але дорогі / Дебет-Кредит. – 2004. - №29, с.12-17
37. Пустовіт Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №5, с. 3-11
38. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт.бланш, 2002. – 628 с.
39. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
40. Рижова О. Представницькі витрати підприємства// Баланс. - 2004. - № 27. - С. 62 - 66.
41. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
42. Свідерський Т.М. Облік запасів за національними Поло¬женнями (стандартами) бухгалтерського обліку/ «Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №5, с.22-25
43. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер.з англ..- К.: „Арт-Ек”, 2000. – 640 с.
44. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы й статистика, 1991. — 400 с.
45. Сухарецький В.С. Економічний словник – довідник. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2002. – 328 с.
46. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
47. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
48. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
49. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
50. Фрейдин А. Зберігання ТМЦ: негативні податкові наслідки / Бухгалтерія. - 2000. - №51, с.73-75
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Особливості бухгалтерського фінансового обліку витрат виробництва на ГВП „Зоря”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  • Сутність обліку витрат
  • Облік витрат
  • Бухоблік контрольна
  • Облік накладних витрат
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  • Поточний облік процесу виробництва продукції (робіт, послуг) на ТОВ „Слов’янка”
  • Методологія та організація поточного обліку процесу виробництва
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  • Предмет: Статистика та бух.облік Білети
Cгенерировано за 0.132708 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів