Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Особливості бухгалтерського фінансового обліку витрат виробництва на ГВП „Зоря”» (ID:47780)

| Размер: 346 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеПЛАН:

Вступ ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку виробничих витрат……………………..6
1.1. Витрати як економічна категорія……………………………………….... 6
1.2. Історичний аспект обліку витрат на виробництво продукції………..10
1.3. Основні тенденції розвитку обліку витрат на виробництво на сучасному етапі …………………………………………………………………………………...14
1.4. Особливості бухгалтерського обліку витрат виробництва в зарубіжних країнах: порівняльний аспект ……………………………………………………….20
Висновки до 1-го розділу ……………………………………………………..25
Розділ 2. Особливості бухгалтерського фінансового обліку витрат виробництва на ГВП „Зоря”………………………………………………………...28
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……………...28
2.2. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку на ГВП „Зоря”…..34
2.3. Особливості фінансового обліку витрат виробництва на підприємстві …………………………………………………………………………..37
2.4. Облік розрахунків за податками………………………………………...…45
Висновки до 2-го розділу ……………………………………………………….49
Розділ 3. Управлінський облік та аналіз витрат виробництва на ГВП „Зоря” ………………………………………………………………………………....50
3.1. Особливості управлінського обліку виробничих витрат………………50
3.2. Аналіз витрат виробництва продукції ………………………………….54
Висновки до 3-го розділу ……………………………………………………….62
Розділ 4. Охорона праці в ГВП „Зоря” ………………………………………64
4.1. Загальні положення………………………………………………………...64
4.2. Робоче місце бухгалтера……………………………………………………68
Висновки і пропозиції……………………………………………………….…71
Список використаних літературних джерел………………………………….75
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” зі змінами і доповненнями 22.05.97 р. №238/97-ВР
3. Закон України “ Про податок на додану вартість” зі змінами і доповненнями 3.04.97 р.
4. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 3 0.11.99 р. №291
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну 31.03.99 р. №87
6. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку” 09.10.95р., №253
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” Затв.наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
9. Аверьянова Е. Виплати по договорах цивільно-правового характеру// Баланс. - 2004. - № 27. - С. 39 - 41.
10. Боровець В. Наслідки відстрочки у валових витратах// Дебет-Кредит. - 2004. - № 24. - С. 42 - 43.
11. Бондарева Е. Форма буває не тільки військовою, або формений одяг для торговельних підприємств: податковий і бухгалтерський облік// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 62. - С. 53 - 54.
12. Бондарева Е. Бухгалтерська роба: облік спецодягу на підприємстві// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 50. - С. 6 - 9.
13. Бутинець, Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. -512с.
14. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
15. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
16. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
17. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
18. Владимирська Е. Як підприємцю працювати з дорученнями // Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 29. - С. 36 - 42.
19. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
20. Горщар В. 1С: Расчет зароботной платы / Бухгалтерия. – 2004. - №9, с.67-71
21. Григорович Н. Інструкція зі статистики заробітної плати: коментар фахівця / Бухгалтерия. – 2004. - №7, с.10-14
22. Давидова Т. Випуск готової продукції / Дебет Кредит. – 2002. - №21. – с.17-20
23. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
24. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. – К.: Вища школа, 1992. – 191 с.
25. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
26. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій: навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 176 с.
27. Каменская Т. Облік допоміжних та обслуговуючих виробництв // Дебет-Кредит. – 2002. - №39.- с.28-30
28. Костюк Д. Амортизація-2004 // Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 32. - С. 39 - 43.
29. Максутов С. Заробітна плата – 2004: нові правила „нетрадиційного” нарахування / Бухгалтерия.- 2004.- №8, с. 56-60
30. Москаленко С. У відрядження на власному легковому автомобілі// Баланс. - 2004. - № 25. - С. 30 - 31.
31. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2, с.54-57
32. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
33. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
34. Новиков С. Транспортно-заготівельні витрати: приклади відображення в обліку // Бухгалтерія. - 2002. - №24.- с.46-50
35. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
36. Первухін А. Малоцінні, але дорогі / Дебет-Кредит. – 2004. - №29, с.12-17
37. Пустовіт Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №5, с. 3-11
38. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт.бланш, 2002. – 628 с.
39. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
40. Рижова О. Представницькі витрати підприємства// Баланс. - 2004. - № 27. - С. 62 - 66.
41. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
42. Свідерський Т.М. Облік запасів за національними Поло¬женнями (стандартами) бухгалтерського обліку/ «Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №5, с.22-25
43. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер.з англ..- К.: „Арт-Ек”, 2000. – 640 с.
44. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы й статистика, 1991. — 400 с.
45. Сухарецький В.С. Економічний словник – довідник. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2002. – 328 с.
46. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
47. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
48. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
49. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
50. Фрейдин А. Зберігання ТМЦ: негативні податкові наслідки / Бухгалтерія. - 2000. - №51, с.73-75
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Особливості бухгалтерського фінансового обліку витрат виробництва на ГВП „Зоря”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  • Сутність обліку витрат
  • Облік витрат
  • Бухоблік контрольна
  • Облік накладних витрат
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  • Поточний облік процесу виробництва продукції (робіт, послуг) на ТОВ „Слов’янка”
  • Методологія та організація поточного обліку процесу виробництва
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  • Предмет: Статистика та бух.облік Білети
Cгенерировано за 0.142368 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...