Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Удосконалення управління витратами ДП „Молочний завод” ТОВ „Молочна фабрика ”Рейнфорд”» (ID:47704)

| Размер: 4175 кб. | Объем: 97 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління витратами ...................... 5
1.1. Цілі і завдання управління витратами ...............................................5
1.2. Сутність і класифікація витрат підприємства ..................................14
1.3. Методика розрахунку елементів витрат та основні нормативно-правові документи з управління витратами.....................................................25
РОЗДІЛ 2. Сучасний рівень управління витратами в умовах ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» ...............................32
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства і аналіз фінансово-економічного стану підприємства .................................................32
2.2. Існуюча система управління витратами підприємства....................44
2.3. Рівень витрат на виробництві ...........................................................52
РОЗДІЛ 3. Удосконалення управління витратами ДП «Молочний завод» ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» ....................................................59
3.1. Формування центру витрат та центру відповідальності ....................59
3.2. Шляхи удосконалення управління витратами підприємства як основи їх зменшення .........................................................................................66
3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів ..........75
ВИСНОВКИ ..................................................................................................81
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................85
ДОДАТКИ......................................................................................................89
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с.
2. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: А.С.К., 2004. - 399 с.
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: «ОЛИМП-БИЗНЕС», 1997. - 311 с.
4. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану// Фінанси України. – 2006. - №3. – с.17-20
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
6. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.
7. Володькина М.В. Стратегический менеджмент Учеб. пособие 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.
8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
9. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 2001. – 228 с.
10. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчань. Допомога. – М.: Фінанси і статистика, 1998. – 208 с.
11. Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник. -К.: МАУП, 2002. - 78 с.
12. Економіка виробничого підприємства/ За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, 2001.- 406с.
13. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2003. - 335 с.
14. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ М-во освіти України, КНЕУ; За ред. С.Ф.Покропивного. -2-е вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2000. - 526 с.
15. Євтушевський В.А. Корпоративне управління Підручник. — К.: Знання, 2006. — 406 с.
16. Экономика предприятия/ Под ред. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 255с.
17. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства 3-е изд. перераб. – М.: ІНФРА. – М., 2000. – 358 с.
18. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. зі змінами і доповненнями
19. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Івахненко В.М. — К., 2006. — 261 с.
20. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.
21. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
22. Кац И. Система внутрифирменного планирования. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - №4. – С.17-19
23. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.
24. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку // Фінанси України. -2005. -№ 3. - С.138 - 146.
25. Корінєв В.Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№ 2. - С. 92 - 98.
26. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 556 с.
27. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.
28. Кузнецов С., Рожков И. Долгосрочное планирование рынков в системе управления компанией. // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - №2.- С.22-25
29. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 423 с.
30. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств Підручник К.: Знання-Прес, 2004. — 474 с.
31. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. - №3. - С.34-38
32. Макаровська Т. П. Економіка підприємства: Навчальний посібник -К.: МАУП, 2003. -298 с.
33. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 580 с.
34. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
35. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
36. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.
37. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.
38. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.
39. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
40. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001. – 608 с.
41. Ревуцька Н. В. Ключові аспекти процесу розробки бізнес-моделі ком;панії// Українська наука: минуле, су;часне, майбутнє. - Вип. 6. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- С. 274.
42. Ревуцька Н. В. Харчова промис;ловість України: оцінка діїочих бізнес-моделей в галузі //Актуальні проблеми економіки. - 2003. — №12.- С. 89-96.
43. Сідун В. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -435 с.
44. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник/ В. В. Нємцов, Л. Є. Довгань. - К.: УВПК "ЕксОб", 2001.- 560 с.
45. Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент: Навч.посібник/ Ю. В. Соболєв, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова - X .: ТОВ "Олант", 2002. - 416с .
46. Савицкая Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.
47. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
48. Семенов Г. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 324 с.
49. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
50. Харів П. С. Економіка підприємств: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2001. - 301 с.
51. Угляренко О.М. Визначення оподаткування прибутку та його вплив на формування фінансових результатів підприємств // Фінанси України. – 2004. - №2, с.94-99
52. Федорова О. Прибуток, рентабельність, ефективність: Економічні фактори підвищення прибутковості хлібобулочного виробництва // Харчова і переробна промисловість. -2003. -№ 6. - С. 5
53. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. /Під ред. Е. З. Стоянова. – 2-е изд., перераб. і доп. – М.: Перспектива, 1997. - 574 с.
54. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М. та ін.. - К., 2002. - 384 с.
55. Хачванкян В.В. Менеджмент предприятия Учеб. пособие. — К.: Знання, 2005. — 422 с.
56. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
57. Цал-Цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
58. Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -286 с.
59. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.
60. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент Підручник. — К.: Знання, 2006. — 439 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Удосконалення управління витратами ДП „Молочний завод” ТОВ „Молочна фабрика ”Рейнфорд”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Умови праці як передумова ефективності організації операційної організаційної системи
  • Аналіз пасивів підприємства
  • Аналіз пасивів підприємства
  • Види та класифікація витрат
  • Види та класифікація витрат
  • Теоретичні основи оцінки сукупної вартості активів підприємства
  • Основи системи управління витратами
  • Функції системи управління витратами
  • Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ “Донецький молочний завод №2”
  • Вдосконалення системи управлiння витратами
Cгенерировано за 0.169718 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...