Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Концепція створення туристичної фірми» (ID:47277)

| Размер: 3641 кб. | Объем: 106 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст

Вступ
1. Науково-теоретичні засади створення туристичного підприємства
1.1 Зовнішні та внутрішні чинники середовища існування туристичного підприємства
1.2. Теорія маркетингового дослідження ринку
1.3 Законодавчо-нормативні основи створення нового туристичного підприємства
2. Аналіз середовища та обґрунтування доцільності створення нового туристичного підприємства в м. Львів
2.1. Маркетингові дослідження туристського ринку
2.2. Маркетингові дослідження туристського продукту
2.3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища

3. Концепція створення туристичної фірми „Вояж”
3.1. Основні етапи створення туристичної фірми
3.2. Організація діяльності туристичної фірми
3.3. Асортиментна політика
3.4. Організація збуту і комунікацій
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел:
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Агафонова Л., Агафонова О. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутвор., конкуренція, держ. регулювання: Навч.посіб. - К.; Знання України, 2002. - 35 с.
2. Азове Г.Л., Челенков А.П . Конкурентные преимущества фирми . - М.: ОАО Типография «Н ОВОСТИ » , 2000. - 256 с.
3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Економика туризма: Учеб. пособие. -М.: Финансы й статистика, 1999, - С. 412
4. Биржаков М,Б. Введение в туризм. - СПб,; Издательский Торговий Дом «Герда», 2000. - С. 505.
5. Бовман Б. Пропозиції щодо ролі туристичних відділів та управлінь облдержадміністрацій у маркетингу та розвитку туризму. – Львів, 2000. – 37 c.
6. Бриггс С. Маркетинг в туризмі. – К.: Знання-Прес, 2005. – 358 с.
7. Бровкова Е.Г. Основы маркетинга: - К.: Сирин, 1999. – стр.36 – 39
8. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент: Пiдручник – К.: КНЕУ, 1998. – стр.50 – 68
9. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
10. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки: Затв. Постановою України (від 29. 04. 2002 р. № 583) // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 18. - С. 144-154.
11. Дурович А. Г. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – 2-е изд; перераб. и доп. – М.: Новое знание, 2001. – стр.235 – 243
12. Дурович А.П. Управление маркетингом в туризме . - Мн.:БГ Э У, 2000. – 324 с.
13. Економіка підприємства: Підручник/ За ред..С.Ф.Покропивного. - К., 2001. - 528 с.
14. Жученко В. Рекреационный комплекс в Карпатском регионе // Бизнес информ. - 1998. - № 3. - С. 12-13.
15. Закарпаття в цифрах і фактах . // Інформаційно-статистичний довідник . – Ужгород , 1999. – 51 с.
16. Закон України "Про туризм" // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 50. - С. 34-55.
17. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.
18. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. – 3-е изд., испр. – Мн.: ООО "Новое знание", 2002. – 409 с.
19. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 491с.
20. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.
21. Кифяк В. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. - Чернівці: Зел. Буковина, 2003. - 312 с.
22. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі: Схвалено розпорядж. Кабміну // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 17. - С. 123- 129.
23. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг.Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/Пер. с англ. Под ред. Р.Б.Ноздрёвой.-М.:ЮНИТИ,1998. - 787с.
24. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика», 2003. – 468 с.
25. Крачило Н.П. Основи туризмоведения. — К.: Вища школа, 1980. — 117 с.
26. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.КНЕУ, 1998. – 152 с.
27. Леонов А.И. Интеграционный маркетинг: новая форма управления рыночной деятельностью и ее актуальность для России // Маркетинг в России и за рубежом. - М., 2001. - № 1.
28. Лихоманова О. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні // Актуальні пробл. економіки. - 2004. - № 6. - С. 149-155.
29. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти). 2-е вид., перероб. та д оп . - К: Альтерпрес , 2003. - 436 с.
30. Максименко С. Туристская деятельность: Междунар.- правов. аспекты. - Одесса: Латстар, 2001. - 175 с.
31. Маланюк Т. Туристично-рекреаційний комплекс Прикарпаття: його стан і перспективи розвитку // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 1. - С. 66-68.
32. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч . посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
33. Мальська М. та ін. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. / М.Мальська, В.Худо, В.Цибух. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 272 с.
34. Мацола В.І. // Рекреаційно – туристичний комплекс України. – Львів, 1997. – 259 c.
35. Михайліченко Г.І. Удосконалення технологій створення туристичного продукту. - К., Вісник КДТЕУ. – 2000.- № 2.-С. 41-50.
36. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навчальний посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 156 с.
37. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
38. Носарєва Л. Карпатоманія / Дзеркало тижня. – 2004. - № 49. – с.12-14
39. Ополченов И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с.
40. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
41. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції/Пер, з англ. А.Олійник, Р. Скільський. - К: Основи, 1997. - 390 с.
42. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб.пособие. Харьков, 1995. – 229 с.
43. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации. - М.: УЦ «Перспектива», 1997. - 321с.
44. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
45. Статистичний Щорічник Львівської області за 2004 рік. Ч. І. - Львів.: Львівське обласне управління статистики 2005.
46. Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матер. ІІ-ої Міжнар . наук, практ . конф . (10 -11 жовтня, 2001 р.) / Редкол .: Цибух В.І. (голова) та ін. - К: Знання України, 2002. - 560 с.
47. Туризм в Україні в цифрах / Туризм: Теорія і практика. – 2005. - №1. – с.5-9
48. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
49. Уніфіковані технології готельних послуг. Навч.посіб./ За ред. проф. В.К.Федорченка. - К.: Вища шк., 2001. - 237 с.
50. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV
51. Чечель А.О. Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. – Донецьк, 2004. – 20 с.
52. Швагуляк-Шостак О. Інвестиції на карту / Контракти. – 2003. - № 46. – 22-23 с.
53. Шершньова З.Е., Обрська С.В. Стратегічне управління: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 320 с.
54. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної інду¬стрії: Навч. посіб. / За ред. проф. І. М. Школи. — Чер¬нівці: ЦТЕІ КНТЕУ, 2003. — 662 с.
55. Шубін О. Стратегічне управління як основна частина системи менеджменту підприємства/ Журнал європейської економіки. – 2003. - №2. – с.467-473
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Концепція створення туристичної фірми»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми
  • Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур
  • КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"
  • ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (бакалавр НА ПРИКЛАДІ ТОВ)
  • Удосконалення механізму управління на прикладі туристичного підприємства
  • Культура підприємницької діяльності в туристичному бізнесі
  • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
  • ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
  • Курсова з Основ менеджменту
  • ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Cгенерировано за 0.139305 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів