Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Прийняття рішення органами внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи» (ID:38036)

| Размер: 4495 кб. | Объем: 97 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи……………………………………………..6
1.1. Сутність і значення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи…………………………………………………6
1.2. Характеристика підстав до прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи…………………………………...17
1.3. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи………………………………………………...32
1.4. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи………………………………………………………………….45
РОЗДІЛ ІІ Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи……………………………………………..49
2.1. Наслідки відмови в порушенні кримінальної справи…………….49
2.2. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи……………………………………………………………………………66
2.3. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи…………………………………………………………..69
2.4. Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором…………………………………………………………………….79
ВИСНОВКИ……………………………………………………………............87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………90
ДОДАТКИ………………………………………………………………………95
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. -Одесса, 2002. -263, с.
2. Алешин В. Какие статьи УПК признаны неконституционными //Рос. юстиция. - 2001. -№ 6. -С. 68-70.
3. Бабенко В. Деякі питання прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 7. - С. 130.
4. Белькова О. Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№ 2. - С. 102-105
5. Гошовський М. І.Потерпілий у кримінальному процесі України.- К.: Юрінком Інтер, 1998. -188, с.
6. Долежан В. В. Деякі аспекти співвідношення судової і прокурорської компетенції // Правова система України: теорія і практика: Матеріали наук.-практ. конф. - К., 1993. - С. 383-385.
7. Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини і громадянина// Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2 - С. 103.
8. Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. - 2002. - № 4. - С. 119.
9. Зеленецький В. Форма і зміст рішення про порушення кримінальної справи // Вісник Академії правових наук Україні. -1998. -№ 1. - С. 111-116
10. Кирій Л. Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 3. - С. 142-145
11. Кирій Л. Судовий контроль за законністю й обгрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 7. - С. 129-131.
12. Кирій Л. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№ 12. - С. 174-177.
13. Кирій Л. Сутність, поняття і значення відомчого контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи // Право України. -2005. -№ 4. - С.66-69
14. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2003. -575 с.
15. Костін М. Реалізація принципу законності у порушенні кримінальних справ: окремі аспекти // Право України. -2005. -№ 12. - С.65-67
16. Косюта М. В. Прокуратура України. - О., 2002.-С. 312.
17. Косюта М. Прокурорська система її умовах демократичного суспільства. - О., 2002. - С. 376.
18. Кримінальний кодекс України . Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. -478 с.
19. Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України/ Відп. ред. В.Т.Маляренко,. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 415 с.
20. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. -М.: Юрид. лит., 1986. -159, с.
21. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.
22. Маляренко В. Г., Пилипчук П. П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Право України. - 2001. - № 4. -С.40.
23. Маляренко В. Г., Пилипчук П. П. Про місце судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. - 2001. -№ 2. - С. 38-42.
24. Маляренко В., Пилипчук П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Право України. - 2001. - .№ 4. - С. 42.
25. Маляренко В.Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору// Вісник Верховного Суду України. -2004. -№ 6. - С. 2-13
26. Михайлов А.И. Прокурорський надзор в стадии предварительпого расследования преступлений //Вопросы совершенствования предварительного следстния. – М. 1983. - С. 118.
27. Михеєнко М. М., Молдован В. В., Шибіко В. П. Кримінально-процесуальне право. - К, 1997. - С. 7.
28. Мичко М. І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області. - Донецьк, 2000. - С. 123.
29. Мінюков П. І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішниіх справ і проблеми керівництва досудовим слідством: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2004. -212 с.
30. Молдован В. В. Порівняльний кримінальний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вузів та фак. -К.: Либідь, 1996. -253, с.
31. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України/ Під ред. Ю.М. Грошового; Мін-во освіти і науки України, Акад. правових наук України, Київский регіональний центр, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого . -Х.: Право, 2002. -149, с.
32. Оліянчук Ю. Співвідношення судового контролю і функцій органів дізнання, досудового слідства та прокуратури // Вісник прокуратури. - 2003.-№1(19).-С.92.
33. Письменний Д. П. Отказ в возбуждении уголовного дела в советском уголовном процессе: Авторсф. дис. капд. юрид. наук. - X., 1980.
34. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. -К.: Арсіс, 2002. -156, с.
35. Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія. -К.: Прецедент, 2005. -228 с.
36. Прокурорський нагляд в Україні / За ред. В. Т. Нора. - Л, 2002. - С. 144.
37. Рішення у кримінальних справах: Судова практика // Вісник Верховного Суду України. -2005. -№ 2. - С. 22-25
38. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів н Україні // Право України. - 2002. - № 6. - С. 66
39. Савицкий В. М. Очерки теории прокурорского надзора. - М., 1975. - С. 193.
40. Савонюк Р. Права людини та проблемні питання порушення кримінальних справ приватного обвинувачення // Право України. -2005. -№ 5. - С.66-67
41. Середа Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: деякі проблеми правового регулювання // Право України. - 1999.-№3.-С. 18.
42. Тарасов-Радионов П. И. Предварительное следствие. - М„ 1955. - С. 6-7.
43. Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 1 (16). - С. 61.
44. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. -К.: А.С.К., 2005. -1051, с.
45. ТертишникВ. Концептуальні аспекти прокурорського нагляду // Вісник прокуратури. - 2002.-№6(18).-С. 18.
46. Тертышник В. М. Защита прав и свобод человека: Научно-практическое пособие . -Харьков: РИФ "Арсис, ЛТД", 2000. -285, с.
47. Тертышник В.М. Проблемы теории и практики доказывания на досудебных стадиях современного уголовного процесса. - Сумы: ИПП "Мрия-1" ЛТД, 1995. -195 с.
48. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина: Підручник. -К.: Кондор, 2005. -151 с.
49. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. -К.: Кондор, 2005. -279, с.
50. Шаренко С. Проблеми скороченого судового розгляду кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України. -2005. -№ 1. - С. 175-181
51. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини //Право України. - 2001. - № 8. - С. 15.
52. Шибіко В. П. Кримінальний процес: Практикум. -К.: Юрінком Інтер, 2000. -303 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Прийняття рішення органами внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи
  • Відмова в порушенні кримінальної справи
  • Форма, зміст та процесуальний порядок прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
  • Відмова в порушенні кримінальної справи
  • Відмова в порушенні кримінальної справи
  • Порушення кримінальної справи
  • Порушення кримінальної справи
  • Порушення кримінальної справи
  • Форма і зміст постанови про порушення кримінальної справи
  • Форма і зміст постанови про порушення кримінальної справи
Cгенерировано за 0.169878 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів