Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Стан, проблеми та напрямки розвитку господарства Донецького економічного регіону» (ID:33450)

| Размер: 125 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1 Загальна характеристика району та його місце в господарському комплексі 5
2. Аналіз та оцінка природного ресурсного та соціально-економічного потенціалу 9
3. Темпи, пропорції та структура господарського комплексу 15
4. Аналіз розвитку і розміщення виробничих галузей господарського комплексу 19
5. Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери 24
6. Екологічна ситуація, яка склалася в регіоні 29
Висновки 34
Література 36


Вступ
Усі країни світу характеризуються суттєвими територіальними відмінностями, зокрема, великою своєрідністю спеціалізації та структури виробництва, які обумовлені природними, економічними, соціальними, історичними умовами. На цій об’єктивній основі розвивається внутрішньодержавний територіальний поділ праці та формуються своєрідні природно-господарські утворення, які характеризуються певною спеціалізацією – так звані економічні райони. Їх виділення, вивчення, прогнозування розвитку і лежить в основі економічного районування країни.
У найбільш узагальненому трактуванні районування – це загальнонауковий метод систематизації інформації у найрізноманітніших цілях. Виходячи з цього, економічне районування – це метод систематизації інформації про територіальну організацію продуктивних сил та територіальні відмінності соціально-економічного життя країни. У той же час, згідно зі змістом цієї категорії, економічне районування – це процес поділу країни на економічні райони, які історично склалися у процесі розвитку і розміщення продуктивних сил, господарського освоєння території.
Кожен економічний район відзначається своїми суспільно-територіальними властивостями та повинен розвиватися згідно з індивідуальною стратегією розвитку продуктивних сил, яка б виходила із загальнодержавних цілей та можливостей, і ресурсів відповідної території. Вивченням продуктивних сил економічних районів, обґрунтуванням стратегії їх соціально-економічного розвитку займається економічне районування, яке в цьому ракурсі виступає як наука – важлива складова в палітрі економічної науки.
Економічне районування – найважливіша передумова дієвого регіонального програмування, проведення ефективної державної регіональної політики. У концепції територіальної організації суспільства категорія економічний район – ключова. Він існує в об’єктивній дійсності та формується в ході розвитку продуктивних сил суспільного виробництва в цілому.
Економічний район – географічно цілісна територіальна частина народного господарства країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, інтенсивні внутрішні економічні зв’язки та нерозривно пов’язана з іншими районами суспільним територіальним поділом праці.
Дослідник В. Поповкін у праці “Регіонально-цілісний підхід в економіці” (1993 р.) обґрунтував поділ України на 5 макрорайонів і 10 мезорайонів. До макрорайонів (регіонів) він відніс:
1) Центральноукраїнський (Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська та Кіровоградська області);
2) Донбас та Нижнє Придніпров’я (Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька області);
3) Слобідська Україна (Харківська, Сумська, Полтавська області);
4) Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Автономна Республіка Крим);
5) Західноукраїнський (Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Вінницька, Хмельницька області) [6; с. 22].
З поняттям "економічний район" нерозривно пов’язано поняття "економічний регіон", яке відображає більш сучасний та більш раціональний погляд на територіально-економічне районування України та управління народно-господарчим комплексом у масштабі держави.
Економічний регіон – це територіально цілісна частина господарства країни, яку характеризують наступні ознаки: 1) спеціалізація як основна народногосподарська функція; 2) взаємозв’язок; 3) управління або наявність об’єктивних умов для управління; 4) властивості регіону як системи; 5) стійкість регіону як територіальної системи.
В даній роботі буде проведений розгляд проблем та напрямків розвитку господарства Донецького економічного регіону.

Висновки
Донецький регіон має економічні зв'язки з усіма областями України, країнами СНД, далекого зарубіжжя. Він вивозить кам'яне вугілля, кокс, чорні метали, вогнетривкі глини, продукцію машинобудування, міндобрива, соду, нафтопродукти, будівельні матеріали, кухонну сіль. Ввозить газ, нафту, лісоматеріали, кольорові метали, деяке промислове устаткування, продукцію легкої і харчової промисловості. Вважається, що район має значні потенційні можливості для створення промислових економічних зон, розбудови міжнародної системи торгівлі, транспортних коридорів, зв'язку.
Історично демографічний та трудовий потенціал регіону формувався незалежно від вікового, гендерного, етнічного та інших чинників, у результаті чого формувався складний конгломерат різноманітних культурних, історичних, етнічних, духовних цінностей. Донецька область стала полігоном для таких експериментів, оскільки важка промисловість, сконцентрована на Сході України, вимагала постійного оновлення трудових ресурсів через високу смертність населення та розвиток промислової інфраструктури регіону.
Економіка Донецького регіону сьогодні оцінюється фахівцями неоднозначно. З одного боку, всіма визнається значний потенціал даної області, непогані можливості для подальшого розвитку економічної сфери. З іншого боку, аналітики акцентують увагу на тих кризових явищах, які охопили Донеччину з часів розпаду СРСР та впровадження ринкових механізмів. Вугільна галузь, яка є основою економіки регіону, є не дуже перспективною в світі. Вугілля замінюється в структурі паливно-енергетичного комплексу інших країн газом, електроенергією. Крім того, наявні виробничі потужності Донецького району потребують корінної реконструкції, а значить – і значних інвестицій. Пошук інвесторів є зараз одним з пріоритетних напрямів регіонального керівництва.
Значні втрати отримали Донецька та Луганська область в сфері трудових ресурсів. За останні часи відбулася помітна реструктуралізація трудового капіталу. Робітники та інженери, які отримали свою кваліфікацію ще за часів Радянського Союзу та на його обладнанні, сьогодні не мають особливої цінності для організації виробництва на нових технологіях. А стан їх здоров’я і значні затрати на соціальну сферу викликають значне подорожчання робочої сили, що, природно, не зацікавлює жодного іноземного інвестора. Головними проблемами людського розвитку регіону залишаються незадовільний стан сфери охорони здоров’я та значна смертність населення. Основними причинами смертності визнано серцево-судинні та онкологічні захворювання, а також травми й отруєння.
Екологічна безпека регіону розглядається як сукупність процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров’я людей, як одна з категорій сталого розвитку економіки регіону. Пріоритетним завданням має стати вдосконалення механізмів охорони природи та природокористування з метою формування на фінансування нагальних екологічних заходів загальнодержавного та регіонального значення.
ЛитератураЛітература
1. Донецький регіон: природа, історія, культура: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.С.Бігун (уклад.). – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 102с.
2. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник. – К. : Кондор, 2004. – 296с.
3. Макогон Ю. В., Чижиков Г. Д., Кравченко В. А., Медведкина Е. А. Иностранные инвестиции в промышленности Донбасса: история, статистика, проблемы современного развития / Донецкий национальный ун-т. – Донецк, 2007. – 188с.
4. Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 321с.
5. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка. / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 440с.
6. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К., Наукова думка, 1993. – 211с.
7. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів / Н.Ю. Буга // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – N 7. – С. 121-127.
8. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти / В.О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – N 9. – С. 133-144.
9. Суїменко Є.І., Новікова О.Ф., Панькова О.В., Антонюк В. П., Воловодова О. В. Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології / О.І. Амоша (наук.ред.). – Донецьк; К., 2006. – 399с.
10. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект. За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної. – К.: Міленіум, 2003. – 29с.
11. Чумаченко Н.Г. Экономика региона: теоретические основы, функциональная деятельность. – Донецк, ИЭП НАН Украины, 1995. – 152с.
12. http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ctg.in%5D – веб-сайт Донецької обласної державної адміністрації.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Регіональний розвиток і розміщення комплексу соціальної інфраструктури Донецького економічного району
 • Особливості функціонування аграрного комплексу
 • Особливості функціонування аграрного комплексу
 • оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району
 • оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району
 • Проблеми розвитку продуктивних сил південного регіону
 • Розміщення продуктивних сил Донецького економічного району
 • Основні ресурси Донбасу
 • Азия.Загальний огляд країн регіону.
 • Азія —аналіз економічного розвитку країн регіону
 • Характеристика Донецької області
Cгенерировано за 0.034083 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів