Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психокорекційна робота з агресивними учнями підліткового віку» (ID:33410)

| Размер: 74 кб. | Объем: 54 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АГРЕСІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 6
1.1. Теоретичні основи агресії і агресивності 6
2.1. Агресивність як риса дітей підліткового віку 10
Висновки до 1-го розділу 15
РОЗДІЛ 2. ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ З АГРЕСИВНИМИ УЧНЯМИ 16
2.1. Теоретичні основи психокорекційної роботи з учнями 16
2.2. Психокорекція агресивних підлітків засобами ігри 21
Висновки до 2-го розділу 26
РОЗДІЛ 3. ПСИХОКОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНИХ ПІДЛІТКІВ 27
3.1. Методологія та організація проведення психокорекційної роботи 27
3.2. Проведення заходів психокорекції з агресивними учнями 30
Висновки до 3-го розділу 34
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 39


ВСТУП
Актуальність дослідження. Кризи, що відбуваються сьогодні у економічному, політичному, культурному житті України, негативно впливають на міжособистісні відносини у нашому суспільстві. Дестабілізація економіки, спад виробництва, зниження життєвого рівня значної частини населення країни відбивається на психологічному самопочутті людей, породжуючи внутрішні конфлікти, напругу, агресію, а іноді й жорстокість. Статистика свідчить про зростання кількості злочинів, хуліганських дій, що здійснюються підлітками та молоддю. Частими стали прояви з їхнього боку демонстративно-зухвалої поведінки, цинізму, негативізму по відношенню до дорослих.
У зв’язку з цим для сучасного етапу розвитку українського суспільства пріоритетним є курс на формування підростаючого покоління з активною життєвою позицією, здатного до особистісного волевиявлення у неагресивний, толерантний спосіб. Саме тому, у психолого-педагогічній науці особливу актуальність набули експериментальні дослідження, спрямовані на пошук засобів попередження та зменшення проявів агресії у школярів підліткового віку.
За останнє півстоліття в зарубіжній психології накопичився великий досвід у вивченні агресивної поведінки людини. Теоретичні положення розглядаються в рамках інстинктивістського (З. Фрейд, К. Лоренц), біологічного (В. Гесс, Р. Джекобс, С. Меднік, Д. Олдс), фрустраційного (Дж. Доллард, Н. Міллер), когнітивного (Л. Берковіц, Л. Ерон, Д. Зілманн, Л. Х’юсманн), соціального (А. Бандура, А. Басс, Р. Берон, Д. Річардсон, Б.Крейхі) підходів, кожний з яких подає своє трактування агресії.
У вітчизняній психології проблема агресії висвітлена в працях Б.С. Братуся, С.М. Єніколопова, Л.Ю. Іванової, А.А. Налчаджяна, Н.О. Ратінової, А.О. Реана, Т.Г. Рум’янцевої, І.О. Фурманова, О.В. Хреннікова та ін. Деструктивний характер даного явища підкреслюється низкою наукових досліджень, в яких агресія розглядається в контексті девіантної поведінки та злочинності (Н.В. Алікіна, С.М. Єніколопов, Н.О. Ратінова, В.Г. Степанов, В.В. Устінова). При цьому вітчизняні дослідники розглядають агресивного суб’єкта як такого, що інтегрує в собі внутрішні та зовнішні впливи, тоді як зарубіжні науковці (А. Бандура, Г. Паренс, Дж. Паттерсон, М. Раттер, А. Фрейд) зосереджують увагу на пошуку окремих детермінант прояву агресії.
В останнє десятиріччя вчені приділяють увагу вивченню агресивної поведінки у неделінквентних осіб різного віку: О.Б. Бовть, В.І. Шебанова – молодшого шкільного; А.О. Реан, Л.Н. Семенюк – підліткового; В.М. Крайнюк, О.В. Хренніков, С.Г. Шебанова – юнацького. Зокрема, в дослідженні підліткового віку науковцями отримані дані стосовно особливостей вікової динаміки (А.О. Реан, Л.Н. Семенюк), статевих відмінностей (І.О. Фурманов, Л.Н. Семенюк); визначена дія макросоціальних чинників (О.Б. Бовть, А.О. Реан) на агресивну поведінку.
Вибір підліткового віку в дослідженні обумовлений тим, що саме в цей період посилюється ймовірність появи агресивних форм поведінки, які набувають характеру усталених зразків. Тим більше, що шкільна практика засвідчує: агресія є розповсюдженим явищем серед підлітків і не обмежується її проявами лише делінквентними особами. При цьому на нашу думку залишаються недостатньо дослідженими питання психокорекційної роботи з подолання агресивної поведінки підлітка в шкільних умовах. Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє її вивчення в плані особливостей прояву агресії у підлітковому віці зумовили тему нашого дослідження: "Психокорекційна робота з агресивними учнями підліткового віку".
Об’єкт дослідження – агресивна поведінка школярів підліткового віку.
Предмет дослідження – особливості психокорекції агресивної поведінки в шкільних умовах.
Мета дослідження – дослідити можливості психокорекційних заходів для зменшення агресивності школярів підліткового віку.
У відповідності з об’єктом, предметом і метою дослідження були визначені наступні завдання:
1. Проаналізувати концепції вітчизняних і зарубіжних дослідників з даної проблеми.
2. Узагальнити вікові особливості підлітків стосовно набуття агресивних рис поведінки.
3. Проаналізувати методи, які застосовуються в психокорекційної практиці для подолання агресивності, визначити роль ігри в психокорекції підлітків.
4. Розробити та провести психокорекційні заходи з учнями, що мають агресивну поведінку.
Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження застосовувалися загальнонаукові методи – аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, аналіз літератури з проблеми дослідження, а також специфічні для психології методи: бесіди, спостереження, експертне опитування, тестування. Для збору емпіричної інформації була застосовані методика визначення агресивності А. Басса –А. Баркі. Для психокорекції використовувалися рольові, сюжетні ігри, розвивальні вправи, метод драматургії, бесіди.
Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Агресія як мотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам існування людей в суспільстві в значній степені притаманна дітям підліткового віку. Агресивність підлітка формується в основному як форма протесту проти нерозуміння дорослих, через незадоволеність своїм положенням в суспільстві, що виявляється і у відповідній поведінці. Разом з тим, на розвиток агресивності підлітка впливають і природні особливості його темпераменту, збудливість і сила емоцій, які сприяють формуванню таких рис характеру, як запальність, дратівливість, невміння стримувати себе. Природно, що в стані фрустрації підліток з подібною психічною організацією шукає виходу внутрішній напрузі, у тому числі і в бійці, грубощах та інших формах агресії.
Включення підлітків в ході психокорекції у спеціально організовувану ігрову діяльність примушує їх переглядати, критично оцінювати свою поведінку, відношення до інших людей і до себе, створюючи об'єктивні передумови для нормального ходу особистісного становлення, нівелюючи агресивні прояви. Заходи психокорекційної роботи дозволяють цілеспрямовано впливати на особистість кожної дитини, допомагаючи, по-перше, спиратися на індивідуальні особливості дітей, по-друге, долати певний розрив між фронтальною роботою з колективом підлітків і здійсненням індивідуального підходу до конкретного підлітка.
Важливу роль в корекції агресивної поведінки підлітків грає темп нарощування позитивних моментів в їх справах, від чого залежить і темп "стихання" негативних моментів. Причому найдієвішим шляхом нарощування позитивного досвіду є сама продумана організація ігрової діяльності, що створює нагнітання, безперервне ускладнення захоплюючих справ, котрі постійно змінюються.
У процесі виконання психокорекційних вправ найважливіше значення набуває зацікавленість підлітків, що досягається за допомогою організації різних вправ і ігор, котрі вимагають ініціативи, творчості самих підлітків. Матеріали проведеного дослідження переконують у тому, що цілеспрямовано організована система ігрової діяльності реально "працює" на нівеляцію агресивності підлітків. Причому стійкість дії системи даної діяльності підтверджується не тільки виникаючим у цих дітей позитивним відношенням до себе та до інших людей, але і поведінкою підлітків "наодинці з собою", виниклими відносинами відповідальності, взаємної вимогливості, товариської взаємодопомоги.
Основними критеріями добору корекційних впливів (технік, процедур, прийомів, методів і т.п.) повинна стати їх здатність трансформувати агресивний образ світовідчуття і світорозуміння в образ, адекватний ситуаціям. Механізм гармонізації образу оточуючого світу при цьому буде складатися, з одного боку, в розрядці негативних емоційних станів і компенсації емоційного неблагополуччя дітей; з іншого боку – у трансформації негативних значень свідомості як складових компонентів агресивного світорозуміння на позитивні.
Проведені заняття показали, що головними засобами реалізації мети психокорекційного впливу можна вважати такі методи: ігри на взаємодію, вільні і тематичні ігри-драматизації; рольове програвання моделей бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях; психогімнастика (імітаційні ігри); вільне і тематичне малювання; метафоричні етюди-релаксації; бесіди, обговорення розповідей, ігор. З огляду на особливості довільної уваги підлітків у тренінгу забезпечувалася зміна активних і пасивних видів діяльності: обговорення-бесіди змінювалися ритміко-тілесними вправами, етюди-драматизації – малюванням. Проведений комплекс психокорекційних заходів показав, що корекція агресивності підлітків можлива при умові проведення системної роботи, котра враховує декілька напрямів впливу на особистість школяра.Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева А. Д., Вохмянина Т. В., Воронова А. А., Гуткина Н. И. Руководство практического психолога; Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. – М.: Academia, 1995. – 167с.
2. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 508с.
3. Бреслав Г.Э., Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. – СПб. : Речь, 2004. – 137с.
4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
5. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1997. – 336 с.
6. Волянська О.В. Підліткова агресія: огляд теоретико-методологічних підходів до аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2000. – С. 274-277.
7. Дроздов О.Ю. Ситуативні фактори агресивної поведінки молоді // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: ІП, 2001. – Частина 1. – С.38 – 49.
8. Ениколопов С.Н. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков : методическое пособие. – М. : Просвещение, 2005. – 157 с.
9. Корекційна робота психолога / О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
10. Крайнюк В.М. Становлення і розвиток феномену агресії // Зб. наук. праць. Випуск 2 (7). – К.: КВГІ, 1998. – С. 14-19.
11. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: развитие эмоционального мира детей. –
Екатеринбург : У-Фактория, 2006. – 180с.
12. Кузікова С.О. Вікова психокорекція. – К. : Главник, 2008. – 144с.
13. Ломова Т.О. Психологічні особливості агресивної поведінки старшокласників та її корекція в процесі навчальної діяльності: автореферат дисертації: 19.00.07 / Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2009. – 21с.
14. Лоренц К. Так называемое зло / А.И. Федоров (пер.). – М. : Культурная революция, 2008. – 616 с.
15. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. –М. : ТЦ Сфера, 2002. – 135с.
16. Мазоха И.С. Психологические детерминанты агрессии и агрессивности // Наука і освіта. – 2007. – № 8 – 9. – С. 103–105.
17. Мізерна О. О. Підліткова агресивність та акцентуації характеру // Актуальні проблеми психології. – К. : 2004. – Т.1. – С.64-68.
18. Павлова И.Р., Радевская Н.С. Профилактика и коррекция поведения "трудного подростка" : учеб.-метод. пособие. – СПб. : Фирма "Стикс", 2006. – 159 с.
19. Паренс Г. Агрессия наших детей / Л.Г. Герцик (пер.с англ.), А.В. Решетникова (пер.с англ.). – М. : Форум, 1997. – 160с.
20. Перлз Ф.C. Эго, голод и агрессия / Д.Н. Хломов (науч.ред.), Н.Б. Кедрова (пер.), А.Н. Костриков (пер.). – М. : Смысл, 2000. – 358с.
21. Психологическая энциклопедия / Р. Корсини (ред.), А. Ауэрбах (ред.). –СПб. : Питер, 2003. – 1094с.
22. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
23. Романов А.А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей. – М. : Шк. Пресса, 2003. – 46с.
24. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск : Харвест, 1997. – 800с.
25. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ и Новый цикл / М.Б. Аграчева (общ.ред.). – М. : Фирма СТД, 2006. – 605 с.
26. Фурманов И.А. Агрессия и насилие. Диагностика, профилактика и коррекция. – СПб. : Речь, 2007. – 479с.
27. Хван А.А., Зайцев Ю.А., Кузнецова Ю.А. Стандартизированный опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки: метод. рекомендации. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2006. – 68 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Види роботи з агресивними дітьми(особливості)
 • Особливості соціальної роботи з клієнтами підліткового віку в період емоційної кризи
 • Психологічні причини виникнення та прояву агресивності в підлітковому та юнацькому віці
 • Самооцінка підлітків.
 • Розвиток самосвідомості у підлітків
 • Психологічні особливості підліткового віку
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
 • Агресивна поведінка дітей підліткового віку та її подолання
 • Особливості адаптації студентів першого курсу до умов навчальної діяльності (теория)
 • Сучасні технології соціальної роботи з людьми похилого віку.
 • Патопсихологія
Cгенерировано за 0.063904 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів