Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психологія міжособистісних відносин» (ID:33388)

| Размер: 79 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 6
1.1. Досвід вивчення міжособистісних відносин у вітчизняній та зарубіжній соціальній психології 6
1.2. Орієнтири сучасних наукових підходів щодо структури та основних характеристик міжособистісних відносин 10
1.3. Особливості соціально-психологічного клімату на підприємстві ООО-„Ві-Яр” 16
Висновки до розділу І 21
Розділ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ 22
2.1. Процедура та методика дослідження взаємовідносин у виробничій колективі ООО „Ві-яр” 22
2.2. Аналіз та обґрунтування результатів дослідження взаємовідносин у трудовому колективі 24
2.3. Шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату виробничої групи 33
2.4. Висновки до розділу ІІ 36
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ 42ВСТУП
Актуальність дослідження. Актуальність даного дослідження викликана, з одного боку, активним перетворенням соціальних структур України, що відбуваються в даний час, а, з іншого, певним дефіцитом психологічних знань, необхідних для формування гармонійних відносин між соціальними групами і окремими людьми в суспільстві. Взаємовідносини, що виникають в умовах українського кризового соціуму не завжди є злагодженими і безконфліктними, і сьогодні, як ніколи, помітні ознаки соціально-психологічної напруженості як в трудових, навчальних колективах, так і у сімейному колі. Формування дружніх, товариських відносин між людьми актуально стає на порядку денному в багатьох виробничих і навчальних групах. Практика показує, що в більшості випадків попередженню суперечок могли б сприяти знання та навички продуктивної комунікації, вміння миротворче і толерантно поводитися в різного роду конфліктних ситуаціях.
У соціальній психології, в основному зарубіжній, склалося біля десятка крупних напрямів, зайнятих вивченням взаємодії і взаємин у групі. До найзначніших можна віднести наступні: 1) теорію групового конфлікту (Л. Козер, У. Ньюкомб, У. Самнер, Л. Уайт, М. Шеріф,); 2) теорію соціального обміну (О. Блелок, Дж. Хоманс, Дж. Тібо, Г. Келлі, П. Уїлкін); 3) дослідження інтернрупового контакту (Г. Оллпорт, К. Стефан, С. Кук); 4) дослідження проблем конфлікту і злагоди (Дж. Бертон, К. Боулдінг, А. Грум, Н. Келман,
С. Райт); 5) дослідження міжгрупових відносин у сфері управління організацією (Г. Лівітт, Р. Лайкерт, А. Браун); 6) дослідження впливу меншин (С. Московічі, Г. Левайн, Ф. Доме, Я. Ван Авермайет); 7) теорію соціальної ідентичності (С. Рейчер, Г. Теджфел); 8) теорію самокатегорізациі (Дж. Тернер, У. Хогг, Р. Оукс).
У вітчизняній науці першими роботами, спеціально присвяченими психологічним механізмам взаємостосунків у групах, можна назвати роботи С.Л. Франка (1929), І.А.Ільїна (1935) і Б.Ф. Поршнєва (1966). У 80-90-ті роки ХХ ст. почали публікуватися результати спеціальних досліджень, що розкривали нові сторони формування відносин у групах. Це роботи В.С. Агєєва, Е.Н. Аллахвердянц, В.В. Гріценко, Н.М. Лебедевой, Ю.А. Лунева, Л.І. Науменко, В.П. Познякова, Г.У. Солдатової, Т.Г. Стефаненко, П.М. Шихірєва. У їх роботах вивчались проблеми взаємодії суб'єктів економічної, виробничої діяльності, взаємовідносин між представниками різних етнічних груп, окремі властивості процесу побудови міжгрупових і внутрішньогрупових відносин.
Сучасні українскі науковці: О.В. Волянська, Л.М. Дунець, А.Б. Коваленко, М.Н. Корнєв, Н.М. Крюкова, В.К. Ларіонова, Г.В. Ложкін, В.В. Москаленко, Ю.М. Москаленко, А.М. Ніколаєвська, Л. Е. Орбан-Лембрик, М.І. Пірен, Н.І. Пов’якель, М.М. Обозов, В.О. Татенко, В.Д. Хрущ, О.В. Швачко розглядають взаємовідносини як вид соціально-психологічної взаємодії, досліджуючи їх у сфері спілкування, управлінської діяльності, конфліктології. У конкретних сферах діяльності вивчали міжособистісні взаємовідносини людей наступні науковці: Н.М. Бісик, І.С. Булах, А.М. Воробйов, Л.В. Долинська, В.М. Кушнірюк – в педагогічній, О.П. Макарович, В.С. Кушнір, Р.В. Павелків, Є.М. Потапчик, Г.Ю. Топольницька – у військовій, Г.М. Траверсе – у медичній, С.Г. Дубовик, А.Т. Калганова – в управлінській. Разом з тим слід відмітити, що сучасними вітчизняними дослідниками практично не вивчалися процеси міжособистісних відносин у виробничій сфері.
Мета дослідження вивчити процеси формування міжособистісних відносин у трудових колективах.
Об’єкт дослідження – трудовий колектив як соціально-психологічний феномен.
Предмет дослідження – особливості побудови міжособистісних відносин у трудовому колективі.
На реалізацію поставленої мети спрямовані наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз дослідження проблеми формування ефективних міжособистісних взаємовідносин.
2. Вивчити особливості формування взаємовідносин у конкретній виробничій групі.
3. Дібрати діагностичний інструментарій для дослідження взаємостосунків у трудовому колективі та провести їх емпіричне дослідження.
4. Розробити шляхи оптимізації міжособистісних стосунків у даному колективі.
Методи дослідження. Завдання дослідження було реалізовано шляхом застосування системи теоретичних та емпіричних методів. Серед них: теоретичний аналіз та систематизація наукових даних з проблеми; спостереження, бесіди. Також було застосовано ряд конкретних методик, спрямованих на вивчення соціально-психологічних чинників формування міжособистісних відносин: соціометрія, методика К. Томаса, методика агресивності А. Басса – А. Даркі.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Міжособистісні відносини є складовою частиною соціальної взаємодії і розглядаються в її контексті. Міжособистісні відносини – це об'єктивно пережиті, різною мірою усвідомлювані взаємозв'язки між людьми. В їх основі лежать різноманітні емоційні стани взаємодіючих людей і їхні психологічні особливості. На відміну від ділових відносин міжособистісні зв'язки іноді називають експресивними, емоційними.
Процес розвитку міжособистісних відносин включає в себе динаміку, механізм регулювання міжперсональних відносин та умови їх розвитку. Міжособистісні відносини розвиваються у динаміці: вони зароджуються, закріплюються, досягають певної зрілості, після чого можуть поступово слабшати. Динаміка розвитку міжособистісних відносин проходить кілька етапів: знайомство, приятельські, товариські і дружні відносини. Умови розвитку міжособистісних відносин істотно впливають на їх динаміку і форми прояву.
Міжособистісні відносини у трудовому колективі в значній степені залежать від його структури, що включає формальні і неформальні відносини. Формальна (посадова) структура колективу характеризується взаєминами, що регулюються офіційним положенням осіб у системі підприємства, посадовими інструкціями, наказами й іншими нормативними актами. До посадової структури належать всі офіційні зв'язки людей у їхній виробничій і суспільній діяльності як між керівниками і підлеглими, так і між членами колективу, рівними по своєму службовому становищу або положенню в громадській організації. Ця структура визначається поділом праці як усередині первинного колективу (бригади, дільниці, відділу), так і між первинними колективами підприємства в системі виробництва і керування.
Функціонування виробничого колективу залежить також і від стану неофіційних відносин, неформальних зв'язків між працівниками, що почувають психологічну близькість, спільність інтересів або навпаки. Ці особисті відносини значною мірою характеризують психологічний клімат колективу, розкривають резерви виховної роботи. У системі взаємин, що визначають стан психологічного клімату у трудовому колективі, провідну роль відіграють відносини між керівником і підлеглим ("відносини по вертикалі"), і від них у значній мірі залежить також стиль і тон взаємин між рядовими членами колективу ("відносини по горизонталі").
Вирішальне значення для успішного функціонування організації в цілому мають соціально-психологічні аспекти діяльності трудових колективів. Сьогодні зростає необхідність свідомої активності, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери колективу. До завдань соціального керування входить свідоме створення у всіх трудових колективах загального позитивного фону взаємин, розвиток відносин взаємної доброзичливості, взаємної поваги й інтересу, взаємної турботливості. Саме такий позитивний фон взаємин сприяє об'єднанню всієї виробничої групи й окремих неофіційних угруповань у згуртований колектив.
Проведене емпіричне дослідження у рамках даної роботи показало, що значний вплив на формування безконфліктних міжособистісних відносин може відіграти попереднє вивчення соціально-психологічних характеристик членів групи та комплектацій на цій основі виробничих колективів. У противному випадку можлива поява різного роду загострень міжособистісних відношень, які викликаються об’єктивними причинами повсякденної діяльності підприємства, урахувати і передбачити котрі не завжди існує можливість. Таким чином підтвердилась гіпотеза нашого дослідження, відповідно до якої своєчасна діагностика соціально-психологічних особливостей групи сприятиме підвищенню продуктивності стосунків у трудовому колективі.
Створення атмосфери взаєморозуміння і довіри в трудовому колективі має полегшуватися шляхом швидкого поширення та обміну якомога повнішою і об’єктивнішою інформацією з різних аспектів життя та соціальних умов працівників. Причому, адміністрація завжди має можливість для застосовування комплексу заходів з покращання соціально-психологічного клімату на підприємстві, оптимізації взаємовідносин між робітниками.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375с.
2. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликт. – К. : МАУП, 1996. – 103 с.
3. Аронсон Э. Общественное животное: Введение в социальную психологію. –М. : Аспект Пресс, 1998. – 517с.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры: Психология человеческих взаимоотношений; Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. – М. : Центр общечеловеческих ценностей, 1996. – 336с.
5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел (гол. ред.). – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728с.
7. Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В. Психологические основы организации трудового коллектива. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2006. – 200с.
8. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций / Межрегиональная Академия управления персоналом. – К., 1998. – 79с.
9. Дубовик С.Г. Мотиваційна діяльність управлінського працівника як різновид міжособистісних відносин // Гуманітарний вісник. – Запоріжжя, 2002. – N8. – С.108-117.
10. Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 605с.
11. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: 1995. – 304 с.
12. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – 416с.
13. Куницына В.Н., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2001. – 544с.
14. Курпатов А.В. Любовь: психология взаимоотношений. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 476с.
15. Махаринский Л.А. Думай и побеждай : Психология взаимоотношений. – М.: РИПОЛ Классик, 1999. – 158с.
16. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К. : Лыбидь, 1990. – 191с.
17. Орбан-Лембрик Л. Е. Комунікативний простір міжособистісних відносин // Вісник. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип.4. – С.130-136.
18. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. : Либідь, 2004. – 574с.
19. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: у 2 кн. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 560с.
20. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. – К., Кондор, 2003. – 224 с.
21. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М. : Академический Проект, 2002. – 878с.
22. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учеб. пособие. – С.Пб., 1999. – 301с.
23. Парыгин Б.Д. Социальная психология: Проблемы методологии, истории и теории. – СПб. : СПГУП, 1999. – 592с.
24. Потапчук Є.М. Деякі аспекти аналізу міжособистісних конфліктів у вітчизняній та зарубіжній психології // Ціннісні орієнтації в громадському становленні особистості. Науково-методичний збірник. – Дрогобич: “Відродження”, 2005. – С. 32-35.
25. Прядко Н. О. Проблема дослідження міжособистісних відносин у зарубіжній психології // Психологія. – К., 2002. – Вип.17. – С.48–52.
26. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
27. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
28. Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник / В.А. Терехин (ред.). – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 603с.
29. Скрипкина Т.П. Психология доверия. – М. : Academia, 2000. – 263с.
30. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
31. Сушков И.Р. Психология взаимоотношений М. : Академический проект, 1999. – 447с.
32. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: монографія / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2008. – 216с.
33. Швачко О.В. Соціальна психологія. – К., Вища школа, 2002. – 111с.
34. Шутц У. Радость. Расширение человеческого сознания / Пер. с англ. – М. : Эксмо, 2003. – 254с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Спілкування та атракція в системі міжособистісних відносин в колективі
 • Спілкування та атракція в системі міжособистісних відносин в колективі
 • Психологія міжособистісних відносин
 • Психологія міжособистісних відносин
 • Цілі, рівні, функції міжособистого спілкування
 • Становлення особистості індивіда
 • Міжособистісні стосунки та їх значущість у середовищі та праці колективу
 • Міжособистісні відносини та методи їх вивчення
 • ПСИХОЛОГІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА
 • Поняття міжособистісного конфлікту і його особливості
 • Особливості впливу міжособистісних стосунків у підлітковому віці на формування залежної поведінки
Cгенерировано за 0.128737 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів