Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Роль народних іграшок в національному вихованні старших дошкільників» (ID:33355)

| Размер: 60 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
Содержание Вступ 3
Розділ 1. ІГРАШКА У СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 5
1.1. Роль і значення народної іграшки у вихованні дітей 5
1.2. Історія народної іграшки 8
1.3. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 15
Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГРАШОК ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 22
2.1. Мета, методи спостереження, бесіда 22
2.2. Отримання емпіричної інформації, її аналіз розробка рекомендацій 26
Висновки 32
Список використаної літератури 34
Вступ
Актуальність дослідження. Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить про те, що в кожного народу, етносу історично склалася своя власна національна система виховання і освіти.
В епоху державного й духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи виховання молодої генерації, що має забезпечити вихід молодої незалежної Української держави на світовий рівень.
Національні концепції вітчизняної педагогічної думки, враховуючи культурно-історичний досвід свого та інших народів, головними завданнями ставлять не лише вивести справу навчання і виховання з тієї глибокої кризи, в якій вона нині перебуває, а й докорінно реформувати її, піднести до вищих світових стандартів. Концептуальне осмислення провідних проблем освітянської сфери переконує в тому, що демократизація, гуманізація і гуманітаризація їх неможливі без відродження вітчизняних культурно-історичних, народне педагогічних, народознавчих виховних традицій.
Підготовка майбутнього громадянина та різнобічно розвиненої особистості розпочинається з раннього дитинства. Особлива роль при цьому відводиться закладам дошкільного виховання. Тут під керівництвом досвідчених фахівців закладаються основи світоглядних уявлень дитини про світ, відбувається становлення її найперших знань, навичок та вмінь. В дитячому садочку дитина робить перші кроки в опануванні поняттями "Батьківщина", "любов до рідної землі, до свого народу".
Проблемам навчання та виховання дітей дошкільного віку присвячені твори видатних вітчизняних фахівців: Л. Артемової, Л. Божович, С. Карпової, Т. Каштанової, В. Котирло, М. Лісіної, Т. Поніманської, Л. Почеревіної, А. Рузської, Є. Субботського, В. Шевченко, С. Якобсон. Значне місце в сучасній педагогіці і психології посідають проблеми формування національної самосвідомості, громадянської позиції молодого покоління (І. Бех, М. Боришевський, Т. Ващенко, П. Кононенко, І. Маноха, І. Мартинюк, П. М’ясоїд, В. Роменець, М. Стельмахович, Ю. Ступак, Б. Чижевський, П. Щербань). Все активніше привертає увагу дослідників комплекс питань з гуманістичного і національного виховання дітей різного віку засобами культурно-дозвіллєвої діяльності (Л. Артемова, О. Батухтіна, О. Бездверна-Хомеріки, Б. Брилін, О. Гавеля, Л. Диненкова, Г. Загадарчук, Л. Калуська, В. Кірсанов, Н. Кутова).
При цьому слід відмітити, що в цих роботах недостатня увага надається висвітленню аспектів національного виховання засобами такого елементу культурної спадщини українців як народна іграшка. Питання, що піднімаються в працях дослідників, пов'язують виховання дитини дошкільного віку з розвитком, в основному, її творчого потенціалу, мало приділяючи уваги при цьому національному аспекту. Тому метою даної роботи є визначення ролі та значення народних іграшок в національному вихованні дітей.
Об'єкт дослідження – процес національного виховання старших дошкільників.
Предмет дослідження – роль та місце народних іграшок як засобу формування особистості старшого дошкільника.
Для досягнення мети дослідження передбачені наступні завдання:
– Визначити значення народної іграшки у сучасному виховному процесі;
– Проаналізувати основні періоди розвитку української народної іграшки;
– Розкрити педагогічні можливості української народної іграшки як засобу, що сприяє ефективному формуванню особистості;
– Експериментально дослідити значення та роль народної іграшки у педагогічному процесі виховання старшого дошкільника.
Для розв’язання завдань дослідження використовувалися методи: аналіз, порівняння та узагальнення даних з проблеми дослідження на основі вивчення філософської, мистецтвознавчої, психолого-педагогічної та методичної літератури; спостереження за навчально-виховним процесом у дошкільному закладі; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду; проведення бесід з обстежуваними.
Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Висновки
Народна іграшка належить до унікальних явищ традиційної народної культури українців. Вона є предметом народної гри, засобом виховання та розвитку дитини, об’єктом творчості, реліктом автентичної культури, художнім витвором, національним сувеніром. Народна іграшка є культурною спадщиною народу, подібно до рідної мови, казки та пісні. Застосування народної іграшки у виховній практиці дітей є потужним знаряддям формування в них почуттів любові до Батьківщини, поваги до свого народу, його традицій, сприяє пробудженню фантазії та спонукає до творчості.
В українській народній іграшці знайшли відображення явища історичного буття, етичні й естетичні уявлення. Вона засвідчує своєрідні мистецькі риси, виявляє художню обдарованість народу, його прагнення до краси, творчу фантазію, мудрість етнопедагогіки. У тому полягає її культурно-історичне та виховне значення. Однак до нині українська народна іграшка залишається маловивченою, її традиції не мають належного використання у художній та освітньо-виховній практиці. Це значною мірою обумовлює актуальність даної проблеми, яка передбачає отримати істотні знання про мистецьку спадщину та шлях розвитку українського забавкарства. Результати дослідження народної іграшки повинні заповнювати існуючу прогалину в теоретичних та практичних сферах педагогічної діяльності, допомагати зберігати її традиції у соціально-культурних умовах сучасності.
Українська іграшка є більш духовною, ніж зразки, що нав’язуються сьогодні сучасними виробниками дитячих забав, і які є втіленням певних еталонів західної моралі, ринкових, прагматичних відносин. За народною іграшкою стоїть величезний досвід взаємодії наших предків з природним середовищем, багатство культури, практика високоморальних та гуманних стосунків між людьми. У сучасних іграшок, що в більшості своїй є копіями західних розробок, немає такого високого духовно-культурного статусу. Вони є плодом комерційного підходу до забав дітей, в більшості своєї розвивають у них тільки інтелектуальну сфери, спонукають до отримання прагматичних навичок майбутньої професійної діяльності, формують індивідуалістичний підхід в сфері спілкування та взаємодії з іншими людьми. Однак розвиток цих здібностей без формування привабливого та багатого внутрішнього світу обумовлює однобічний розвиток дитини, виховання в ній тільки "приземлених", практичних рис і властивостей.
На жаль, проведене дослідження ігрової діяльності старших дошкільників виявило разючу необізнаність дітей з елементами української культури. Діти мало освічені і практично не знають нічого про народні іграшки: їх сутність, історію, призначення, правила користування. Знання про народну іграшку, можна вважати, знаходяться на рівні нижче середнього. Історію виникнення української народної іграшки діти не знають взагалі, але як треба гратися, які іграшки бувають (українські музичні інструменти, дерев’яні яворівські іграшки, глиняні опішнянські) діти знають посередньо.
Разом з тим, спостереження показали, що народна іграшка не відкидається дітьми у їх ігровій діяльності, вона продовжує бути затребуваною в дитячому середовищі. Частота її використовування, прихильність до неї залежить від педагогічної активності вихователів, батьків, які наполегливо повинні проводити в свідомість дитини пріоритет національного, народного елементу культури. Це вимагає проведення більш продуктивної роботи у повсякденному житті дітей удома та дитячому садку.
Реалії сучасного процесу виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах вимагають активізації процесів національного виховання, збільшення обсягу виховних заходів із залученням зразків культурної спадщини українського народу. Проведене обстеження показало, що в старшому дошкільному віці дитина практично залишається не обізнаною з духовно-теоретичними основами української народної іграшки, а використання її в грі пов'язується з звичайним прагненням будь-якої дитини до гри, використовуючи всі наявні засоби, виключаючи при цьому пріоритет народного, національного.

Литература

Список використаної літератури
1. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць / АПН України; Рівненський держ. педагогічний ін-т / А.М. Богуш (ред.). – Рівне, 1997. – 176с.
2. Артемова Л. В., Богуш А. М., Лисенко Н. В., Стельмахович М. Г. Актуальні проблеми українського національного дошкілля / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника / М.Г. Стельмахович (ред.). – Івано-Франківськ, 1995. – 242с.
3. Артемова Л.В. Вчися граючись: Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят. – К. : Томіріс, 1995. – 112с.
4. Батухтіна О.Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки: Автореферат дисертації: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 21с.
5. Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця XIX – першої половини XX ст. (історія, типологія, хужожні особливості): Автореферат дисертації: 17.00.06 / Львівська академія мистецтв. – Львів, 1997. – 20с.
6. Герус Л.М. Українська народна іграшка. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 64 с.
7. Гнатюк Р. Іграшки для сина і донечки // Дзеркало тижня. – 2007. – 3 берез. (№ 8). – С.22.
8. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374с.
9. Доля О. Іграшка як частка національного феномену // Українська культура. – 2002. – № 6. – С.40 - 41.
10. Доля О. Іграшковий культ: Етнограф Олесь Доля розповідає, чому традиційна українська іграшка з екологічно чистих соломи, дерева, глини і сиру дедалі більше цікавить дорослих /Записалв Я. Музиченко. // Україна молода. – 2008. – 11 січ. (№ 6). – С.18.
11. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. – М., Педагогика, 1988. – 148с.
12. Игрушка из детства: Дерев’яні іграшки // Народное творчество. – 2004. – № 4. – С.2 - 4.
13. Калуська Л.В. Художня праця у дитячому садку: Конспект лекцій. – К., ІПДОПП, 1995. – 72с.
14. Коваленко Т.В. Українська народна глиняна іграшка на уроках художньої праці //Імідж сучасного педагога. – 1999. – №4. – С. 44-45.
15. Коваленко Т.В. Українська народна іграшка // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 4. – С.44 - 48.
16. Ласунова С.В. Когнітивно-афективний аспект народної іграшки як засіб розвитку описового мовлення старших дошкільників // Наука і освіта. – Одеса, 1998. – № 1-2. – С.49-53.
17. Літала сорока по зеленім гаю: Дитячі та молодіжні українські народні ігри /Упоряд. Г.В.Довженок. – К.: Молодь, 1990. – 160 с.
18. Лялька у традиційному мистецтві Поділля / Н.Б. Колендзян // Вісн. Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2005. – N 2. – С. 24-36.
19. Морозова О. "Отака була у мене лялька!" // День. – 2006. – 18 лют. (№ 26). – С.6.
20. Навчання і виховання шестирічних першокласників. Збірник статей / упоряд. К.С.Прищепа. – К., 1990. – 112с.
21. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. – К : АртЕк, 1999. – 256с.
22. О. П. Усова
23. Самотулка Т. Історія України в іграх. – К. : Вид.-во М.П. Коць, 1995. – Т. 1 : Захисники рідного вогнища. – 348с.
24. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник / Інститут системних досліджень освіти. – К., 1996. – 288с.
25. Туровская Л. Игрушки – это серьёзно!: Дитяча іграшка – найважливіша складова будь якої культури // Киевский вестник. – 2007. – 20 ноября. – С.4.
26. Українознавство в системі освіти та виховання / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут українознавства / Л.В. Галіцина (ред.). – К., 1996. – 132с.
27. Українська народна іграшка: Всеукраїнська виставка / Національна спілка майстрів народного мистецтва України / Є. Шевченко (авт.-упоряд.). – К.: Народні джерела, 2006. – 96с.
28. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості / О.С. Найден. – К: АртЕк, 1999. – 256 с.
29. Українська народна іграшка: Каталог / Державний музей іграшки / Л.В. Гладун (упоряд.). – К. : Видавничий дім "Стилос", 2006. – 48с.
30. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. – М. : ФАИР-ПРЕСС; Гранд, 2004. – 575с.
31. Хрестоматія з української класичної педагогіки К.Ушинський, С.Русова, А.Макаренко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський: Навч. посібник / В. Кравець (уклад.). – К., Грамота, 2008. – 768с.
32. Щербань П.М. Національне виховання в сім'ї: Для батьків, учителів, вихователів. – К. : Культурологічне ПП "Боривітер", 2000. – 258с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
 • Експериментальні аспекти формування екологічної культури
 • Роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників
 • . ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ
 • Шляхи формування початкових економічних знань у старших дошкільників в умовах сім'ї
 • Методичні основи використання задач на додавання в дошкільному закладі
 • Розвиток сенсорної культури старших дошкільників під час спілкування з природою за методом Сухомлинського
 • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 • Шляхи формування початкових економічних знань у старших дошкільників в умовах сім'ї
 • Музакальное образование.
 • Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дошкільників
Cгенерировано за 0.535168 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів