Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Законність та дисципліна у сфері виконавчої влади» (ID:33282)

| Размер: 33 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 5
2. КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 9
2.1. Сутність та класифікація державного контролю. 9
2.2. Окремі види здійснення контролю за законністю в сфері виконавчої влади. 16
3. ДИСЦИПЛІНА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. 22
Висновки 30
Література 31


Вступ
Актуальність даного дослідження визначається значенням, яке надається закону і законності в правовій системі України в умовах побудови демократичної, соціальної, правової держави, ознаками якої є пріоритет прав і свобод людини і громадянина, підпорядкованість держави інтересам людини й суспільства, соціально орієнтована ринкова економіка, політичний і економічний плюралізм, демократія і соціальна справедливість.
Провідна роль у створенні ефективної правової системи належить органам державної влади, і перш за все, виконавчій владі, яка покликана не тільки здійснювати організаційну і керівну функцію державного управління, а й слідкувати за дотриманням законності як всередині своїй структури, так і з боку інших державних органів, громадських організацій, окремих громадян.
У зв’язку з цим актуальним є подальший пошук шляхів підвищення ролі законності як у системі нормативно-правових актів, так і у всій правовій системі України. Саме законність має стати її системостворюючим фактором, виконувати роль гаранта справедливості й упорядкованості прав і свобод людини й громадянина.
Певні аспекти законності та правового законодавства України в своїх працях аналізували сучасні вітчизняні дослідники: С.Бобровник, М.Воронов, А.Грищенко, Ю.Грошовий, П.Євграфов, А.Заєць, М.Козюбра, А.Колодій, В.Котюк, Л.Кривенко, О.Лисенкова, О.Мурашин, А.Олійник, Н.Онищенко, В.Опришко, В.Петришин, С.Погребняк, І.Процюк, П.Рабінович, М.Сірий, В.Стретович, В.Тацій, М.Цвік, В.Шаповал, С.Шевчук, Ю.Шемшученко, В.Щебельський та інші.
Деяким проблемам законності, значення, місця і ролі законодавства в політичному і економічному житті держави і суспільства були присвячені роботи зарубіжних авторів: С.Алексєєва, М.Власенка, Л.Дюгі, Г.Еллінека, В.Лазарева, А. Малька, М.Марченка, М.Матузова, А.Піголкіна, С.Полєніної, Л.Фуллера, Ф.Сулейманова, В.Тіхомірова, В.Хропанюка та інших.
Об’єктом даної роботи є сфера виконавчої влади в Україні. Предмет – законність та дисципліна у даній сфері. Метою дослідження встановлено з’ясування місця та ролі законності й дисципліни в сфері виконавчої влади незалежної України в контексті положень чинної Конституції України, розвитку і формування правової держави.
Для досягнення мети дослідження було передбачено виконання наступних завдань:
1. З’ясувати сутність законності та дисципліни в правовому полі України та зокрема – в сфері виконавчої влади;
2. Систематизувати та узагальнити знання щодо дотримання законності в різних областях виконавчої влади;
3. Проаналізувати особливості дотримання законності та дисципліни різними суб’єктами виконавчої влади в Україні.
Методи дослідження. Для вирішення зазначених завдань було використано теоретичні методи: аналіз правової, юридичної літератури, системний метод – застосовувався при аналізі понять “законність”, “дисципліна” і полягав у залученні категоріального апарату теорії систем; методом порівняльно-правового аналізу досліджувались питання, пов’язані з законами, що регулюють діяльність в різних сферах виконавчої влади, та їх ролі для дотримання законності у правовій системі нашої держави.


Висновки
У загальнотеоретичному розумінні «законність» розглядається як специфічний державно-правовий режим, за допомогою якого забезпечується загальнообов'язковість юридичних норм у суспільстві та державі, її сутність полягає в обов'язковості виконання приписів правового характеру.
У сфері функціонування виконавчої влади, у діяльності органів державного управління ця вимога проявляється особливо суворо. Вона міститься у багатьох нормативних актах, починаючи з Конституції України, і формулюється, як правило, згідно із законом і основана на ньому. Юридичні норми є обов'язковими для всіх і доти, доки вони не змінені чи не відмінені, всі державні та недержавні структури, їх представники, формування громадськості, громадяни України та іноземці зобов'язані суворо їх додержуватися.
Таким чином, законність, по-перше, передбачає наявність законів, що виражають волю народу і відображають пізнані об'єктивні закономірності суспільного розвитку, по-друге, означає одноманітне розуміння, застосування, безумовне та чітке виконання законів і основаних на них інших правових актів усіма державними органами, посадовими особами, громадянами, громадськими формуваннями, а також усіма іншими суб'єктами суспільних відносин. Законність у сфері державного управління ґрунтується на таких принципах:
1) загальнообов'язковість законів для всіх без винятку органів, закладів, організацій, посадових осіб, громадян тощо. Саме в цьому виявляється загальність приписів, які містяться у законах і підзаконних актах;
2) єдності законності, тобто одноманітному розумінні та застосуванні законів на всій території держави;
3) неприпустимості протиставлення законності та доцільності. Це означає, що сам закон є вищим ступенем прояву доцільності.
Цей принцип не виключає творчого розуміння закону та законності, а саме передбачає, що будь-який варіант рішення при застосуванні закону має обов'язково здійснюватися в межах правових приписів.
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Текст із змінами та доп. станом на 20 жовтня 2005 р. / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – К., Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 516с.
3. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.1996 р. N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47.
4. Про міліцію. Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4.
5. Про державну службу. 3акон України від 16.12.1993 р. N 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.
6. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 р. N 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53.
7. Про боротьбу з корупцією. Закон України від 05.10.1995 р. N 356/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34.
8. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф.а, Битяк Ю.П., Голосніченко І. П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: Підручник. – К., Юридична думка, 2004. – 583с.
9. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (28 травня 2004р., Київ):У 2 т. / Національна академія держ. управління при Президентові України / В.І. Луговий (гол. ред.). – К., Видавництво НАДУ, 2004. – 460с.
10. Андрійко О.Ф. Державний контроль: теорія і практика / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. Відділ проблем державного управління і адміністративного права / М.С. Лопата (ред.). – К., 1999. – 23с.
11. Бабич П. В., Биков Л. Ф., Борисенко З. М., Буянкіна Г. М., Воронько О. А. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування / Українська академія державного управління при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. – К., 2000. – 221с.
12. Бачило И. Л., Гандилов Т. М., Гришковец А. А., Милюхин И. С., Пучкова М. В. Словарь административного права. – М., Фонд "Правовая культура", 1999. – 318с.
13. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник. – Х., Право, 2001. – 528с.
14. Гіжевський В. К., Головченко В. В., Демський Е. Ф., Демський С. Е., Довбня В. А. Популярна юридична енциклопедія. – К., Юрінком Інтер, 2003. – 527с.
15. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права. – К., ЮСТІНІАН, 2004. – 216с.
16. Гладун З.С. Адміністративне право України. – Тернопіль, Економічна думка, 2001. – 152с.
17. Гурне Бернар. Державне управління. – К., Основи, 1993. – 165с.
18. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред. В. Б. Авер’янова. – К., Юрінком Інтер, 1998. – 431с.
19. Мірошниченко М. Ідентичність – легітимність – правопорядок: до проблеми реформування правової системи України / Право України. – 2003 –№5. – С. 14-16.
20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків, Консум, 2001. – 656 с.
21. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Харків, 1997. – 164с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Поняття та основні риси органів виконавчої влади на сучасному етапі
 • Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади
 • Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права(Тема 6)
 • Органи виконавчої влади України
 • Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
 • Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади
 • Діяльність органів виконавчої влади на місцях
 • Адміністративно правовий статус органів виконавчої влади
 • Центральні органи виконавчої влади в Україні
 • Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади: порядок формування, склад, функції
 • Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади: порядок формування, склад, функції
Cгенерировано за 0.048837 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...