Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Законність та дисципліна у сфері виконавчої влади» (ID:33282)

| Размер: 33 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 5
2. КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 9
2.1. Сутність та класифікація державного контролю. 9
2.2. Окремі види здійснення контролю за законністю в сфері виконавчої влади. 16
3. ДИСЦИПЛІНА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. 22
Висновки 30
Література 31


Вступ
Актуальність даного дослідження визначається значенням, яке надається закону і законності в правовій системі України в умовах побудови демократичної, соціальної, правової держави, ознаками якої є пріоритет прав і свобод людини і громадянина, підпорядкованість держави інтересам людини й суспільства, соціально орієнтована ринкова економіка, політичний і економічний плюралізм, демократія і соціальна справедливість.
Провідна роль у створенні ефективної правової системи належить органам державної влади, і перш за все, виконавчій владі, яка покликана не тільки здійснювати організаційну і керівну функцію державного управління, а й слідкувати за дотриманням законності як всередині своїй структури, так і з боку інших державних органів, громадських організацій, окремих громадян.
У зв’язку з цим актуальним є подальший пошук шляхів підвищення ролі законності як у системі нормативно-правових актів, так і у всій правовій системі України. Саме законність має стати її системостворюючим фактором, виконувати роль гаранта справедливості й упорядкованості прав і свобод людини й громадянина.
Певні аспекти законності та правового законодавства України в своїх працях аналізували сучасні вітчизняні дослідники: С.Бобровник, М.Воронов, А.Грищенко, Ю.Грошовий, П.Євграфов, А.Заєць, М.Козюбра, А.Колодій, В.Котюк, Л.Кривенко, О.Лисенкова, О.Мурашин, А.Олійник, Н.Онищенко, В.Опришко, В.Петришин, С.Погребняк, І.Процюк, П.Рабінович, М.Сірий, В.Стретович, В.Тацій, М.Цвік, В.Шаповал, С.Шевчук, Ю.Шемшученко, В.Щебельський та інші.
Деяким проблемам законності, значення, місця і ролі законодавства в політичному і економічному житті держави і суспільства були присвячені роботи зарубіжних авторів: С.Алексєєва, М.Власенка, Л.Дюгі, Г.Еллінека, В.Лазарева, А. Малька, М.Марченка, М.Матузова, А.Піголкіна, С.Полєніної, Л.Фуллера, Ф.Сулейманова, В.Тіхомірова, В.Хропанюка та інших.
Об’єктом даної роботи є сфера виконавчої влади в Україні. Предмет – законність та дисципліна у даній сфері. Метою дослідження встановлено з’ясування місця та ролі законності й дисципліни в сфері виконавчої влади незалежної України в контексті положень чинної Конституції України, розвитку і формування правової держави.
Для досягнення мети дослідження було передбачено виконання наступних завдань:
1. З’ясувати сутність законності та дисципліни в правовому полі України та зокрема – в сфері виконавчої влади;
2. Систематизувати та узагальнити знання щодо дотримання законності в різних областях виконавчої влади;
3. Проаналізувати особливості дотримання законності та дисципліни різними суб’єктами виконавчої влади в Україні.
Методи дослідження. Для вирішення зазначених завдань було використано теоретичні методи: аналіз правової, юридичної літератури, системний метод – застосовувався при аналізі понять “законність”, “дисципліна” і полягав у залученні категоріального апарату теорії систем; методом порівняльно-правового аналізу досліджувались питання, пов’язані з законами, що регулюють діяльність в різних сферах виконавчої влади, та їх ролі для дотримання законності у правовій системі нашої держави.


Висновки
У загальнотеоретичному розумінні «законність» розглядається як специфічний державно-правовий режим, за допомогою якого забезпечується загальнообов'язковість юридичних норм у суспільстві та державі, її сутність полягає в обов'язковості виконання приписів правового характеру.
У сфері функціонування виконавчої влади, у діяльності органів державного управління ця вимога проявляється особливо суворо. Вона міститься у багатьох нормативних актах, починаючи з Конституції України, і формулюється, як правило, згідно із законом і основана на ньому. Юридичні норми є обов'язковими для всіх і доти, доки вони не змінені чи не відмінені, всі державні та недержавні структури, їх представники, формування громадськості, громадяни України та іноземці зобов'язані суворо їх додержуватися.
Таким чином, законність, по-перше, передбачає наявність законів, що виражають волю народу і відображають пізнані об'єктивні закономірності суспільного розвитку, по-друге, означає одноманітне розуміння, застосування, безумовне та чітке виконання законів і основаних на них інших правових актів усіма державними органами, посадовими особами, громадянами, громадськими формуваннями, а також усіма іншими суб'єктами суспільних відносин. Законність у сфері державного управління ґрунтується на таких принципах:
1) загальнообов'язковість законів для всіх без винятку органів, закладів, організацій, посадових осіб, громадян тощо. Саме в цьому виявляється загальність приписів, які містяться у законах і підзаконних актах;
2) єдності законності, тобто одноманітному розумінні та застосуванні законів на всій території держави;
3) неприпустимості протиставлення законності та доцільності. Це означає, що сам закон є вищим ступенем прояву доцільності.
Цей принцип не виключає творчого розуміння закону та законності, а саме передбачає, що будь-який варіант рішення при застосуванні закону має обов'язково здійснюватися в межах правових приписів.
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Текст із змінами та доп. станом на 20 жовтня 2005 р. / Міністерство юстиції України. – Офіційне вид. – К., Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 516с.
3. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.1996 р. N 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47.
4. Про міліцію. Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4.
5. Про державну службу. 3акон України від 16.12.1993 р. N 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.
6. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 р. N 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53.
7. Про боротьбу з корупцією. Закон України від 05.10.1995 р. N 356/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34.
8. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф.а, Битяк Ю.П., Голосніченко І. П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: Підручник. – К., Юридична думка, 2004. – 583с.
9. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (28 травня 2004р., Київ):У 2 т. / Національна академія держ. управління при Президентові України / В.І. Луговий (гол. ред.). – К., Видавництво НАДУ, 2004. – 460с.
10. Андрійко О.Ф. Державний контроль: теорія і практика / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. Відділ проблем державного управління і адміністративного права / М.С. Лопата (ред.). – К., 1999. – 23с.
11. Бабич П. В., Биков Л. Ф., Борисенко З. М., Буянкіна Г. М., Воронько О. А. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування / Українська академія державного управління при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. – К., 2000. – 221с.
12. Бачило И. Л., Гандилов Т. М., Гришковец А. А., Милюхин И. С., Пучкова М. В. Словарь административного права. – М., Фонд "Правовая культура", 1999. – 318с.
13. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник. – Х., Право, 2001. – 528с.
14. Гіжевський В. К., Головченко В. В., Демський Е. Ф., Демський С. Е., Довбня В. А. Популярна юридична енциклопедія. – К., Юрінком Інтер, 2003. – 527с.
15. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права. – К., ЮСТІНІАН, 2004. – 216с.
16. Гладун З.С. Адміністративне право України. – Тернопіль, Економічна думка, 2001. – 152с.
17. Гурне Бернар. Державне управління. – К., Основи, 1993. – 165с.
18. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред. В. Б. Авер’янова. – К., Юрінком Інтер, 1998. – 431с.
19. Мірошниченко М. Ідентичність – легітимність – правопорядок: до проблеми реформування правової системи України / Право України. – 2003 –№5. – С. 14-16.
20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків, Консум, 2001. – 656 с.
21. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Харків, 1997. – 164с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Поняття та основні риси органів виконавчої влади на сучасному етапі
 • Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади
 • Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права(Тема 6)
 • Органи виконавчої влади України
 • Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
 • Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади
 • Діяльність органів виконавчої влади на місцях
 • Адміністративно правовий статус органів виконавчої влади
 • Центральні органи виконавчої влади в Україні
 • Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади: порядок формування, склад, функції
 • Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади: порядок формування, склад, функції
Cгенерировано за 0.058426 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів