Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ » (ID:33280)

| Размер: 66 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ 7
1.1. Значення зовнішньоекономічних зв’язків у світовій системі господарства. 7
Розділ 1.2. Тенденції та досвід встановлення зовнішньоекономічних зв’язків в історії України. 16
Висновки до 1 розділу 23
РОЗДІЛ 2. ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ПРОВЕДЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 24
2.1 Особливості міжнародної спеціалізації України. 24
2.2. Вектори міжнародного розвитку України. 28
2.3. Товарно-галузева структура експорту-імпорту України. 36
2.4. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 41
Висновки до 2 розділу 45
Загальні висновки 46
Використана література 48
Додатки 51


Вступ
Актуальність теми. Сучасне економічне положення України вимагає негайного та кардинального покращення ситуації. Від розвитку економіки, бізнесу сьогодні залежить економічна могутність держави, соціальна-політична стабільність, спроможність виконання державою соціальних гарантій, що закріплені в Конституції України. Разом з тим, зрозуміло, що існуючий в нашій країні рівень народного господарства не забезпечує стабільний розвиток держави та потребує подальшого підвищення та розвитку. Українські законодавці, економісти, політики та державні керівники в даний час відшукують шляхи та способи покращення економічної ситуації. Одним із генеральних напрямів розв’язання ситуації є розширення зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими країнами світу, а особливо – з розвиненими, економічно потужними державами.
Історичний досвід підказує, що добре налагоджені зовнішньоекономічні зв’язки завжди були засобом подолання кризових явищ, відродження та зміцнення власної економіки. Німеччина, Японія, Італія після Другої світової війни отримали значну допомогу Заходу в інтелектуальної, фінансової та промисловій сферах та, інтегруючи своє господарство з економіками потужних країн, сьогодні стали лідерами світового ринку. Подібна ситуація можлива і з Україною, однак, вже на протязі останніх п’ятнадцяти років світове співтовариство не квапиться прийняти нас у свої „обійми”. Україна розвивається власноруч, самостійно відшукує нові вектори зовнішньоекономічного розвитку, але успіхи в цьому напряму в неї є незначними.
Причинами такого становища може бути як внутрішня ситуація в країні – нестабільність соціально-політичної та економічної сфери українського суспільства, так і зовнішні фактори, одними з яких можуть бути побоювання світового економічного співтовариства отримати в лиці України могутнього суперника та конкурента. Україна, маючи значний трудовий, інтелектуальний, природний потенціал, а також традиційно розвинені галузі металургії, машино- та літакобудування, здатна відтіснити майбутніх партнерів з їх деяких усталених сфер збуту продукції, позбавити великих прибутків. Сьогодні Захід влаштовує ситуація конкурентної неспроможності України. Розвинені держави, скоріш за усе, не мають наміри надати нам допомогу за рахунок можливого погіршення економічної ситуації в своїх країнах. Однак, щоб з’ясувати, наскільки це може відповідати дійсності, потрібно провести аналіз функціонування світового ринку, міжнародного розподілу товарів, послуг та праці.
Метою даної роботи ставиться визначення ролі та перспектив зовнішньоекономічних зв’язків України, її можливості посісти чільне місце у економічному світовому співтоваристві.
Завдання, які спрямовані на досягнення мети дослідження, визначаються такі:
• Показати значення зовнішньоекономічних зв’язків в розвитку народного господарства країн-членів світового співтовариства та України;
• Проаналізувати потенціал сучасної української держави в проведенні ефективної міжнародної торгівлі;
• Зробити висновки щодо перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
Об’єкт дослідження – економіка України.
Предмет дослідження – зовнішньоекономічні зв’язки України в їх багатоманітності та різновекторності.
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу роботи становлять діалектичний метод наукового пізнання, загальнонаукові методи пізнання (системний підхід, методи статистичного аналізу і узагальнення даних, методи структурно-функціонального аналізу). В процесі дослідження використано методи статистичного аналізу і узагальнення даних – для дослідження динаміки зовнішньоекономічної діяльності України з країнами світу.
Ступінь наукової розробки даної проблеми. Питання зовнішньоекономічної політики неодноразово підлягали ретельному дослідженню з боку науковців. Цим проблемам присвячені праці відомих західних учених, таких як В. Беренс, М. Бромвич, Дж. Кейнс, Р. Марковіц, Ф. Моділіані, Д. Норткотт, А. Тобін, У. Фішер, П.М. Хавранек, У. Шарп, а також вітчизняних та російських дослідників: І.О. Бланка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Б.В. Губського, В.М. Дегтяренка, В.В. Ковальова, В.В. Коссова, І.В. Ліпсіца, Д.Г. Лук’яненка, Ю.Г. Лисенка, Ю.В. Макогона, М.К. Матусевича, Я.С. Мелкумова, С.І. Пирожкова, П.С. Рогожкіна, Є.В. Савельєва, В.М. Хобти, В.Д. Шапіра, В.Я. Шевчука. Проте, незважаючи на численні наукові розробки щодо пошуку можливостей міжнародної інтеграції, економічна практика України свідчить про необхідність подальших досліджень з питань міжнародної інтеграції взагалі і зокрема – розгляду активізації зовнішньоекономічних зв’язків нашої держави. У зв’язку з цим, роботу присвячено актуальним підходам до розробки принципів формування зовнішньоекономічної й інтеграційної політики України в контексті інтеграції до світової економічної системи.
В даному дослідженні планується використати дані економічно-фінансових показників та статистичну інформацію щодо розвитку держави, проаналізувати роботи сучасних українських економістів, соціологів, політологів, що стосуються теми дослідження.
Загальні висновки
Рівень розвитку продуктивних сил повинен стати одним з вирішальних чинників, які будуть насамперед сприяти підвищенню ефективності участі України у системі міжнародного поділу праці і міжнародному товарообміні. За кількісними характеристиками виробничого науково-технічного та інтелектуального потенціалу наша країна може бути гідним партнером у світогосподарських взаємовідносинах. За сприятливих умов цей потенціал дозволяє послідовно вирішувати завдання оптимізації її зовнішньоекономічних зв’язків. Крім того, розв’язанню цього завдання сприяють такі об’єктивні чинники, як багаті природні ресурси, вигідне географічне положення нашої країни, наявність необхідної інфраструктури, що обслуговує зовнішньоекономічні зв’язки тощо. Проте націленість України на більш ефективне включення у систему міжнародного поділу праці і світового товарообміну в умовах глобалізації потребує здійснення прогресивної структурної перебудови економіки і відповідного реформування її орієнтованого на експорт сектора.
За цих обставин важливою умовою зміцнення позицій України на світових ринках є коригування її зовнішньоекономічної політики у напрямку створення конкурентоспроможних транснаціональних корпорацій, озброєних технологіями стратегічного маркетингу на глобальному ринку. Державна підтримка таких високотехнологічних корпорацій об’єктивно необхідна для реалізації великих коопераційних проектів. Специфіка ефективної міжнародної спеціалізації України теж вимагає розробки обґрунтованих маркетингових програм та організації державної підтримки щодо створення міжнародних конкурентних переваг для вітчизняних товарів на світових ринках.
Експорт слід вважати головною статтею прибутку України на міжнародній арені. Те, що виробляється в державі, а потім успішно продається на міжнародних ринках, є основою розвитку її економіки. Позитивний баланс між обсягом експорту та імпорту має свідчити про схвальні тенденції в економічному розвитку країни. Однак, на сьогоднішній день, Україна не має такого результату. Нерозвиненість ринкових відносин і форм господарювання в Україні посилює необхідність значного підвищення економічної культури населення та ділової етики підприємців, оволодіння принципово новою культурою ринку, високим професіоналізмом поряд з такими поняттями, як честь, достойність, порядність, які знадобляться Україні для визнання її розвинутими країнами як рівноправного партнера. Особливості об'єктивних основ зовнішньоекономічних зв'язків України пояснюються насамперед тривалою відсутністю національної державності та можливості провадити незалежну економічну політику.
Значний розрив між високим економічним потенціалом України і неможливістю тривалий час ефективно його реалізувати в міжнародній торгівлі свідчить про посилення протистояння західних країн в конкурентній боротьбі проти нашої держави, проведення ними спеціальної політики щодо утримання української економіки на рівні сировинного придатку. Як Україна, так і закордонні економічні партнери ще не спромоглися знайти таку область, де будуть безконфліктно перетинатися спільні економічні інтереси.

ЛитератураВикористана література
1. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом європейської інтеграції» / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К., ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
2. Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. – 2006. – №7. – С.17-20.
3. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., МАУП, 2002. – 216 с.
4. Дворніков М. Є. Міжнародна економіка: Навч. посіб. / Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 201 с.
5. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Б.Д. Гаврилишин (гол.ред. ) – К., Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 1. – 864с.
6. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Б.Д. Гаврилишин (гол.ред. ) – К., Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 2. – 848с.
7. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Б.Д. Гаврилишин (гол.ред. ) – К., Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 3. – 952.
8. Жеваго А.В. Інтернаціоналізація і конкурентоспроможність економіки України / Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. – К.: КНЕУ, 2007. – 265с.
9. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка. – 2006. – №5. – С.9-11.
10. Макконел К. Р., Брю С. Л. Економікс. – М., Республіка, 1992. – 621с.
11. Макогон Ю. В., Медведкін Т. С. Перспективи розвитку експортного потенціалу // Меркурій. – 2007. – № 4-5(160-161). – С. 20-21.
12. Матусевич М.К. Економічна теорія / Рівненський ін-т слов'янознавства Київського слов'янського ун-ту. – Рівне, 1998. – Ч. 1 : Політична економія. – 64с.
13. Матусевич М.К. Основи політичної економії: Навч. посіб. для студ. вузів / Рівненський ін-т слов'янознавства Київського ін-ту "Слов'янський ун-т". – К., 1999. – 244с.
14. Матусевич М.К. Політична економія на мовах міжнародного спілкування: Навчальний посібник. – Рівне, ППФ "Волинські обереги", 2000. – 240с.
15. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., FEMINA, 1996. – 346с.
16. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. – К., КНЕУ, 2003. – 465с.
17. Політична економія: Навчальний посібник/ А.Заглинський, М. Матусевич. – Рівне: ППФ "Волинські обереги", 2000. – 408 с.
18. Пузанов І.І. Проблеми інтеграції України в сучасних світогосподарських відносинах // Економічний часопис. – 2000. – № 2. – С. 8-12
19. Савенко І.Л. Міжнародна економіка: Навч. посіб. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – Л., ЛБІ НБУ, 2003. – 198 с.
20. Стан зовнішньоторговельного балансу України: звіт Державного комітету статистики/ Експрес-випуск – 12.03.2008р. № 55.
21. Україна: стратегія євроінтеграції та співробітництво на пострадянському просторі: Матеріали "круглого столу", 18 берез. 2003 р., м. Київ. – К., НІСД, 2003. – 48 с.
22. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України // Економіка України. – 2002. – №1. – с.11-14.
23. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І., Будкін В.С., Веклич О.О. Світова економіка: Підручник. – К., Либідь, 2000. – 582 с.
24. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. — 454 с.
25. Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н., Колотий А.М., Боринець С.Я. Основи економічної теорії: Підручник. – К., Вища школа, 2001. – 606 с.
26. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Л., Каменяр, 2003. – 719 с.
27. Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
 • Історія економіки
 • Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами, що розвиваються
 • Соціально-економічний стан України
 • Формування національної економіки Канади та її місце в всесвітньому господарстві
 • Економічне співробітництво між Україною та СНД
 • Зовнішньоекономічні зв'язки України
 • ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КРАЇНАМИ СНД
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА США ТА КАНАДИ
 • Економічна політика Української держави. Проблеми та труднощі
 • Польша
Cгенерировано за 0.097325 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів