Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Державна етнокультурна політика України» (ID:33243)

| Размер: 50 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І 6
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 6
1.1. Сутність державної етнокультурної політики. 6
1.2. Правові засади етнокультурної політики. 11
Висновки до 1-го розділу 18
Розділ ІІ 19
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 19
2.1. Система реалізації державної етнокультурної політики. 19
2.2. Моделі та практика державного регулювання етнокультурного розвитку. 25
Висновки до 2-го розділу 31
Загальні висновки 32
Література 34
Додатки 37
Додаток 1. 37
Додаток 2 38Вступ
Актуальність роботи. Політика у сфері етнокультурного розвитку є одним із магістральних напрямів діяльності держави, що набуває особливо важливого значення в контексті становлення громадянського суспільства, процесів глобалізації, визначення Україною курсу на європейську інтеграцію.
Від успішного розв’язання проблем щодо забезпечення етнокультурних потреб усіх спільнот, здійснення політики культурного плюралізму, гармонізації міжетнічних відносин залежать стабільність і ефективність державних інститутів, рівень демократизації суспільного життя. Проведення в життя зваженої та ефективної державної етнонаціональної, етнокультурної політики є запорукою громадянського миру в українському суспільстві. Уповільнення ж законотворчого процесу щодо етнокультурних прав, зокрема національних (етнічних) меншин, недостатня дієвість механізмів реалізації державної етнонаціональної політики можуть призвести до протиставлення етнічних культур, гальмування процесу загальноукраїнського культурного поступу.
Активне вивчення проблем етнонаціонального розвитку в контексті українського державного будівництва розпочалося ще в 90-ті роки минулого століття. Вітчизняні вчені започаткували низку напрямів досліджень етнонаціональних відносин, етнополітичного, етнодержавного розвитку, в тому числі осмислення феномена етнокультури. В цьому плані слід відмітити вагомий внесок учених І.Варзара, Л.Винара, М.Вівчарика, О.Картунова, О.Мироненка, Ю.Римаренка, А.Шевченка, Ю.Шемшученка, Л.Шкляра та ін. у розвиток етнодержавознавства.
У науковій літературі широко висвітлюються процеси національного життя в умовах поліетнічного українського суспільства (І.Іванченко, В.Наулко, М.Панчук, Б.Чирко та ін.). Проблемам соціокультурного розвитку національних меншин присвячені дослідження О.Антонюка, В.Євтуха, І.Кресіної, І.Кураса, О.Майбороди, М.Обушного, В.Панібудьласки, М.Панчука, В.Ребкала, В.Трощинського, М.Шульги. Державно-управлінські аспекти, які мають загальнотеоретичне значення для дослідження проблем державної політики у сфері етнокультур, здійснили В. Луговий, В. Князєв, Н. Нижник та ін.
Критично осмислюючи міжетнічні та етнополітичні відносини, українські науковці порівнюють свої гіпотези й висновки з думкою зарубіжних учених. Здійснювані дослідження спрямовані на вивчення найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем, виявлення основних тенденцій розвитку національних і міграційних процесів та спрямування їх у річище забезпечення самоцінності етнокультур в усіх їх численних проявах, гарантування культурних прав громадян незалежно від їх етнічного походження, створення єдиного українського культурного ландшафту.
Розвиток етнокультурних процесів об’єктивно зумовлює посилення тенденції до децентралізації державно-владних повноважень і деконцентрації державно-управлінських функцій. А це, в свою чергу, потребує врахування в процесі здійснення політичної і адміністративної реформ етнокультурного фактора і водночас внесення суттєвих змін у механізми формування і реалізації державної політики в етнонаціональній сфері, регулювання етнокультурних процесів. Водночас, незважаючи на широке коло розвідок із зазначених та інших напрямів державного регулювання етнокультурних процесів, багато питань потребують подальшого наукового дослідження. Спеціальні монографічні дослідження в галузі формування і реалізації державної етнокультурної політики України відсутні.
Тому мета даного дослідження полягає в уточненні концептуальних засад державної етнокультурної політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства, теоретичному обґрунтуванні механізмів її формування і реалізації, визначенні шляхів підвищення ефективності впливу держави на процеси етнокультурного розвитку.
Об’єкт дослідження – державна політика у сфері етнокультурного розвитку в сучасній Україні. Предмет дослідження – моделі формування та реалізації державної етнокультурної політики в Україні в умовах утвердження української поліетнічної нації.
На реалізацію поставленої мети спрямовані наступні завдання:
– окреслити основні принципи державної етнокультурної політики на сучасному етапі;
– проаналізувати особливості сучасного етапу етнокультурного розвитку українського суспільства;
– проаналізувати рівень правового забезпечення державного регулювання в етнокультурній сфері;
– з’ясувати сутність механізмів формування і реалізації державної політики у сфері етнокультурного розвитку суспільства, змоделювати процес її реалізації, практику застосування в управлінні етнокультурним розвитком.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали як філософські, загальнонаукові, так і спеціальні наукові методи. Системний підхід як методологічна основа дослідження дав змогу простежити сучасну етнічну ситуацію в суспільстві, виявити суперечності у формуванні й реалізації механізмів державної етнокультурної політики, визначити конкретні шляхи їх оптимізації. Застосування методів класифікації й систематизації дало змогу узагальнити законодавчу і наукову літературу за темою дослідження. Методи аналізу і синтезу використовувалися при виробленні концептуального підходу до створення теоретичної моделі комплексного механізму формування і реалізації політики України у сфері етнокультурного розвитку.
Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загального висновку, додатків та переліку використаної літератури.

Загальні висновки
Розвиток етнокультур слід розглядати як складову загальнонаціонального культурного поступу. Етнокультурний фактор належить до тих констант, якими визначаються сучасний стан і перспективи духовного розвитку українського суспільства. Його урахування набуває особливо важливого значення на новому етапі розбудови Української держави, коли політика в галузі культури постає як один з ключових елементів стратегії суспільного розвитку.
Суспільно-політичні перетворення, що відбуваються в Україні як незалежній демократичній державі, суттєво змінюють культурне життя етнічних спільнот, стимулюють розвиток громадського самоврядування етнокультурними процесами, а отже, зумовлюють необхідність уточнення концептуальних засад державної політики в етнокультурній сфері. На сьогоднішній день постала нагальна потреба остаточно прийняти Концепцію державної етнонаціональної політики України, в якій визначити цілі й пріоритетні напрями діяльності держави в гуманітарній (культурно-освітній) сфері, що випливають з її стратегічної мети – створення сприятливих умов для збереження самобутності й соціально-культурного розвитку усіх етнічних спільнот та етнокультур як складників української національної культури.
Теоретична модель комплексного механізму формування і реалізації державної політики у сфері етнокультурного розвитку України передбачає нові підходи до регулювання етнокультурних процесів на основі сукупності принципів, узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду, засвоєння сучасних технологій державного і громадського сприяння етнокультурному розвитку. В основу розробки механізму формування і реалізації державної політики у сфері етнокультурного розвитку мають бути покладені такі базові принципи, як самоцінність кожної з етнокультур, свобода творчої діяльності етносів, орієнтація носіїв культур на загальнолюдські духовні цінності, забезпечення етнічним спільнотам не тільки рівних прав, а й рівних можливостей для культурного розвитку. Слід виходити з того, що політика в етнокультурній сфері відображає інтереси національних меншин, усієї української політичної нації та закордонного українства.
На сучасному етапі важливого значення набули: демократизація етнокультурної політики через широке залучення громадських організацій до вироблення проектів політичних і правових актів, управлінських рішень, участі в реалізації прийнятих документів і оцінці результатів; застосування програмно-цільового підходу при виробленні й реалізації етнокультурної політики, створення чіткої системи вертикальних і горизонтальних партнерських зв’язків у межах державних (загальнонаціональних) і регіональних цільових та комплексних програм; розвиток міжнародних культурних зв’язків; розробка більш дійової моделі організаційно-функціональної структури формування і реалізації державної політики у сфері етнокультурного розвитку.
Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення регулювання етнокультурного розвитку українського суспільства має передбачати визначення правових засад: культурного самовизначення і самоврядування етнічних спільнот; територіальної і екстериторіальної самоорганізації національних меншин; розвитку економічної і господарської ініціативи культурно-мистецьких організацій; використання культурно-історичної спадщини етнічних спільнот.
Державна політика реалізується, як правило, не одним державним органом, а їх сукупністю. Тому цілісний регулятивний вплив держави на етнокультурну сферу можна забезпечити завдяки: а) максимально повному розподілу цієї функції держави по управлінських функціях органів державної влади усіх рівнів; б) постійному взаємоузгодженню діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування і національних громадських організацій. З цією метою, спираючись на нагромаджений досвід, розвивати на регіональному і місцевому рівнях мережу консультативно-дорадчих і координаційних органів з питань міжетнічних відносин і етнокультурного розвитку, розширити повноваження Державного комітету України у справах національностей та міграції з координації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування усіх рівнів та неурядових організацій.
Литература
Література
1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. — №30.
2. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 N47/2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № N 347/2002.
3. Про національні меншини. Закон України від 25.06.1992 N 2495-XII. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.529.
4. Основи законодавства України про культуру від 19.02.92 N 2141-XII. –Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 21, ст.294.
5. Про освіту. Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст. 451.
6. Про вищу освіту. Закон України 17.01.2002 № 2984-ІІІ. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст. 451.
7. Про дошкільну освіту. Закон України N 2628-III від 11.07.2001. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49.
8. Про загальну середню освіту. Закон України від 13.05.1991 № 651-ХVІ. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230.
9. Про професійно-технічну освіту. Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР.
10. Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій. Постанова Кабінету Міністрів від 14.02.2007 р. №1575.
11. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. / Ю. Тищенко (ред.). – К., Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. – 312 с.
12. Антонюк О.В. Полікультурність як об’єктивний чинник консолідації українського суспільства // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.8. – К., Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. – С.458–463.
13. Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень / І.Ф. Курас (ред.). – К., 2002. – 295с.
14. Козубовська І.В., Мигович І.І. Енциклопедичний словник. – Ужгород : Мистецька лінія, 2001. – 152с.
15. Кругляк О. Політика багатокультурності Канади: цілі та наслідки // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. – К., Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. – С. 219–293.
16. Курас І.Ф. Етнополітологія: Перші кроки становлення. – К., Генеза, 2004. – 734с.
17. Куць О.М., Куц Ю.О. Етнополітичні аспекти розбудови Української держави. – Х., Видання журналу "Березіль", 1999. – 274с.
18. Леонова А. Органи виконавчої влади України і сучасна етнокультурна політика: Нові підходи, проблеми // Вісник УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 357–363.
19. Леонова А.О. Які ж вони – пріоритети етнокультурного розвитку? // Віче. – 2005. – № 4. – С. 66–69.
20. Національна культура в сучасній Україні / НАН України; Інститут національних відносин і політології / І.Ф. Курас (ред.), Н.О. Старовойтова (упоряд.). — К., Асоціація "Україно", 1995. – 336с.
21. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність: Документи і матеріали: Довідник: У 2 ч. / В.Ф. Панібудьласка (ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). – К., Вища школа, 1997. – Ч.1. – 583с.
22. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність: Документи і матеріали: Довідник: У 2 ч. / В.Ф. Панібудьласка (ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). – К., Вища школа, 1997. – Ч.2. – 704с.
23. Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Державний комітет статистики України / О.Г. Осауленко (ред.). – К., 2003. – 246с.
24. Палій Г.О. Формування української політичної нації // Політичний менеджмент. – 2003. – №1. – С.93-102.
25. Панчук М. І., Войналович В. А., Галенко О., Геник М., Горбань Т. Національні меншини України у ХХ столітті: політико- правовий аспект / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., ІПЕіНД, 2000. – 358с.
26. Пилипенко Т. Реалізація освітніх потреб представників національних меншин в Україні: стан, проблеми, перспективи // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. – К., Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. – С. 53–91.
27. Прес-реліз наради керівництва Держкомнацрелігій з керівниками структурних підрозділів обласних державних адміністрацій у справах національностей та релігій від 15.05.2007 – м. Київ.
28. Ребкало В.А., Обушний М.І., Майборода О.М. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: Досвід, проблеми, перспективи / Українська академія державного управління при Президентові України. – К., 1996. – 116с.
29. Тищенко Ю. Пріоритети політичних партій: мовна політика та етнополітика // Вісник "Твій вибір–2007.– вип. № 1. – К., УНЦПД, 2007. – с. 32.
30. Формування нових моделей взаємодії //Етнос. – №4. – С. 8–11.
31. Сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/age/
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 • Контрольна з державного регулювання
 • Динаміка економічного зростання України - головна мета економічної політики
 • Державна економічна політика провідних країн світу
 • Роль держави в регулюванні ринкових відносин в Україні
 • Особливості управління соціально-культурним комплексом України
 • Реформування пенсійної системи України
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ. ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"
 • Екологічна політика в Україні
 • Функції держави у сфері інновацій
Cгенерировано за 0.091121 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів