Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Сім'я як мала соціальна група» (ID:33168)

| Размер: 68 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМ'Ї ЯК МАЛОЇ ГРУПИ 5
1.1. Сім'я як мала соціальна група 5
1.2. Ціннісні орієнтації та конфлікти в сім'ї 9
1.3. Типологія сімей 12
1.4. Проблеми існування та функціонування сім'ї 15
1.5. Висновки за розділ 22
2. ДОСЛІДЖЕННЯ СІМ'Ї ЗА МЕТОДИКОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ПОГОДЖЕНОСТІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА РОЛЬОВИХ УСТАНОВОК 23
2.1. Теоретичні обґрунтування дослідження 23
2.2. Визначення об’єкту та предмету дослідження, робочої гіпотези, мети та завдань дослідження 27
2.3. Порядок проведення дослідження 28
2.4. Обробка і аналіз результатів 33
2.5. Інтерпретація результатів 40
2.6. Висновки по дослідженню 43
Висновки 45
Література 47
Додаток 1 50
Додаток 2 51
Додаток 3 52
Додаток 4 53
Додаток 5 54
Вступ
Період кардинальних змін, які відбуваються у соціокультурному просторі України, супроводжується актуалізацією кризових процесів інституту сім'ї: зростанням кількості розлучень на початковому етапі життєдіяльності сім'ї, зниженням якості сімейних взаємин і задоволеності шлюбом, погіршенням адаптивних можливостей подружжя, послабленням захисної функції сім'ї від динамічних процесів суспільства. Особливо чутливою до змін, що відбуваються у суспільстві, є молода сім'я, в якій ще не сформована стійка рольова структура, не вирішена проблема сімейної влади, не актуалізований сімейний сценарій і т.п.
Сім'я є об’єктом дослідження багатьох наук: соціології, психології, педагогіки, соціальної психології, конфліктології та соціальної педагогіки тощо. Підходи до дослідження сім'ї є різними: сім'я вивчається і як соціальний інститут, і як соціальне середовище, де відбувається виховання молоді, і як фактор соціалізації особистості. Не менш важливим є дослідження сім'ї як малої групи. Результати наукового пошуку в даному напрямку можуть надати цінний матеріал для вирішення внутрішньосімейних проблем, допоможуть розв’язати питання збереження та зміцнення сім'ї.
Тема сім'ї розроблена в працях багатьох закордонних та вітчизняних науковців: М.І. Алексєєва, Т.В. Буленко, Т.В. Говорун, Т.С. Журбицька, В.Я. Титаренко, О.М. Шарган, (тема функціонування молодої сім'ї); Е.Г. Ейдеміллер, Г.С. Кочарян, О.С. Кочарян, В.В. Юстицкіс, Е.Берн (тема сімейних ролей); О.Ф. Бондаренко, Л.Ф. Бурлачук, С.Д. Максименко, (діагностика та корекція методів сімейного психологічного консультування) та ін.
Разом з тим, дослідження сім'ї, на мою думку, є недостатнім в плані вивчення саме як малої соціальної групи. Розглядаючи певні аспекти соціально-психологічної структури сім'ї дослідники мало уваги приділяють пов’язуванню психологічних процесів, які відбуваються в ній, з соціогруповою динамікою.
Метою даною роботи ставиться поглибити теоретичне уявлення щодо соціально-психологічних процесів, що відбуваються в молодій сім'ї як малій групі.
Досягнення мети даного дослідження здійснювалось послідовним вирішенням таких задач:
• проаналізувати наукову літературу з питань функціонування сім'ї як малої соціальної групи, визначити типологію сімей, соціально-психологічні процеси, які в ній тривають, функції;
• виявити взаємовплив структурно-функціональних характеристик молодої сім'ї (сімейні цінності та установки, функціонально-рольова структура, міжособистісна взаємодія);
• вивчити соціально-психологічні фактори, які впливають на міцність молодої родини;
• встановити, який існує зв’язок між сімейними цінностями подружжя і міцністю та благополучністю молодої родини.
Об’єктом дослідження виступає молода сім'я як мала група.
Предмет дослідження: ціннісні орієнтації та рольові очікування членів сім'ї.
В основу дослідження покладено гіпотези:
• якість функціонування молодої сім'ї як малої групи залежить від соціально-психологічних характеристик подружжя. Визначальним у становленні молодого подружжя є їх спільні сімейні цінності;
• факторами, детермінуючими створення молодим подружжям міцної сім'ї, є характерологічні якості, просімейна мотивація, диференціація сімейних та індивідуальних меж, розподіл сімейних ролей.
Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження використовувався комплекс методів: теоретичний аналіз соціально-психологічної літератури, спостереження, анкетування, бесіда, тестування.
Висновки
Сім'я як мала група має певні соціально-психологічні особливості, які залежать від індивідуальних властивостей членів групи. Як правило, сім'я має консервативну соціальну структуру, яка може не змінюватися протягом тривалого часу. Разом з тим, можна вважати, що соціально-психологічна структура сім'ї має більш рухливі та динамічні зміни в своєму розвиткові. Особливості соціально-психологічної структури сім'ї обумовлюють її життєдіяльність та стабільність.
В соціально-психологічній літературі розрізняються декілька типологій сімей, всю різноманітність яких можна звести до двох основних типві: благополучні та неблагополучні. Основною задачею дослідження сім'ї є виявлення умов та чинників, які підвищують її благополучність, сприяють підвищенню міцності та стабільності. Процеси, які діють у сім'ї також можна розділити на дві великих групи: конструктивні та деконструктивні. Конструктивні процеси покращують загальний соціально-психологічний клімат в родині, оздоровляюче діють на взаємовідносини між її членами. Деконструктивні процеси призводять до конфліктів, виникненню напруженості між членами сім'ї.
Подружжя – є ядром сім'ї. Він них в значній степені залежить система взаємовідносин та стабільність родини. Структура взаємовідносин в сім'ї залежить від психологічних властивостей її членів та з часом набуває стійкого характеру. Основним джерелом деконструктивних процесів є неспівпадання сімейних цінностей та неадекватність рольових очікувань і домагань. В значній мірі благополучність сім'ї залежить від спільності та узгодженості сімейних цінностей, відповідності рольових очікувань одного подружжя рольовим домаганням іншого.
Система сімейних цінностей сім'ї визначає норми і правила поведінки, рольові очікування і домагання молодого подружжя. Сімейні ролі, їх узгодженість між подружжям детермінують певні зразки поведінки молодої сім'ї. Як раз сімейні цінності та ролі подружжя є визначними чинниками стабільності родини в цілому.
Якість функціонування молодої сім'ї як малої групи залежить від соціально-психологічних характеристик подружжя. Визначальним у становленні молодого подружжя є їх спільні сімейні цінності. Факторами, детермінуючими створення молодим подружжям міцної сім'ї, є характерологічні якості, просімейна мотивація, диференціація сімейних та індивідуальних меж, розподіл сімейних ролей.

ЛитератураЛітература
1. Авельцева Т.П., Алєксєєнко Т.Ф., Братусь І.В., Москвіна Н.О. Діти- батьки- сім'я / Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". – К., Науковий світ, 2004. – 67с.
2. Алексеєнко Т. Ф., Балакірєва О. М., Галустян Ю. М., Голюк С. В., Гойда Н. Г. Сім'я в умовах становлення незалежної України (1991-2003 роки): Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 р. / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. – 252с.
3. Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С., Бабина В. С., Борисова Е. М. Общая психодиагностика. – СПб., Речь, 2003. – 439с.
4. Бондарчук О. І. Психологія сім'ї. – К., Міленіум, 2003. – 23с.
5. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. – К., МАУП, 2001. – 96с.
6. Буленко Т. В. Особенности формирования психологической готовности к семейной жизни у студенческой молодежи / Институт психологи. – К., 1995. – 214 л.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
8. Витек Карел. Проблемы супружеского благополучия. – Минск, Современный литератор, 1998. – 248с.
9. Волкова А.Н., Трапезникові Т.М. Методические проблемы діагностики супружеских отношений // Вопросы психологии. – 1985. – № 5. – C.54-59.
10. Гофман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., Просвещение, 1987. – 235с.
11. Джеймс М. Брак и любовь /пер. с англ. – М., Росмэн, 1985. – 232с.
12. Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М., Просвещение, 1988. – 234с.
13. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. – Минск, Харвест, 2001. – 688с.
14. Левкович В.П., Зуськова О.Э. Методика діагностики супружеских отношений // Вопросы психологии. – 1987. – № 4. – С. 23 – 29.
15. Мушкевич М.І. Психологічні аспекти готовності молоді до сімейного життя // Психологія: Збірник наукових праць НПУ імені Драгоманова. – Вип. 2 (9). Ч. І. – Київ, 2000. – С. 145-149.
16. Ноур А. М., Яременко О. О., Алексеєнко Т. Ф., Балакірєва О. М., Гойда Н. Г. Молода сім'я в Україні: проблеми становлення та розвитку / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2003. – 140с.
17. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В., Маценко В. Основи практичної психології: Підручник. – К., Либідь, 2003. – 536с.
18. Психологическая культура семейных отношений: Методические материалы. – М., ПСФИЦ, 1998. – С. 53 – 59.
19. Рибаченко В.Ф. Грані сумісності. – К., Наукова думка, 1987. – 242с.
20. Руденко Т.П. Вплив внутрішньосімейних стосунків на формування особистості дитини // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Вип.2. – Київ, 2002. – С. 61-66.
21. Руденко Т.П. Молода сім'я в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз / АПН України; Інститут вищої освіти. – К., 2004. – 18с.
22. Рудинеско Елізабет. Розладнана сім'я / Є. Марічев (пер.з фр.). – К., Ніка-Центр, 2004. – 232с.
23. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
24. Соціально-філософський аналіз функцій і структури сучасної сім’ї. Функції шлюбу. Методологічна типологія сім’ї // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2001. – С. 7-16.
25. Стабільність молодої сім’ї в Україні. Соціально-філософський та демографічний аспекти. – К., Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2004. – С. 235-242.
26. Столин В.В. Психологические проблемы основы семейной терапии // Вопросы психологии. – 1982. – №4. – С. 19 – 25.
27. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. – М., Просвещение, 1987. – 415с.
28. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. – М., Просвещение, 1987. – 225с.
29. Трофімов Ю.Л., Рибалка В.В., Гончарук П.А., Алексєєва М. І., Кириленко Т. С. Психологія: Підручник. – К., Либідь, 2003. – 560с.
30. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.Р. Семейная психотерапия. – СПб., Питер, 1999. – 324с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Соціологія
 • Соціологія
 • Соціологія
 • СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА
 • Проблеми гуртової згуртованості в соціальній психології
 • Контактні і неконтактні групи
 • Оцінка інвестиційної привабливості підприємств
 • Психологія сімейного виховання
 • Білети соціальна психологія
 • Сім'я як соціальний феномен
 • Роль духовних цінностей у вихованні
Cгенерировано за 0.072443 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів