Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Загальна характеристика мовлення та його розвиток у дітей дошкільного віку» (ID:33123)

| Размер: 53 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
Содержание Вступ 3
Розділ І. 6
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Сутність і характеристики усного мовлення як форми спілкування дитини з оточуючим світом 6
1.2. Особливості мовленнєвого розвитку особистості в період дошкільного дитинства 8
Розділ ІІ. 14
ОСНОВИ РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 14
1. Розвиток зв'язного мовлення дітей – головне завдання дошкільного закладу 14
2.2. Діалогічне мовлення 15
2.3. Монологічне мовлення 18
2.4. Проведення бесід із дітьми 20
2.5. Навчально-мовленнева практика дітей 23
Розділ ІІІ 27
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНЯТ – ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ БАТЬКІВ І ПЕДАГОГІВ 27
3.1. Підвищення педагогічної майстерності батьків щодо розвитку мовлення у своїх дітей 27
3.2. Практичні рекомендації батькам щодо психологічних особливостей проведення занять з мовленнєвого розвитку дитини 36
Висновки 40
Література 42Вступ
Актуальність дослідження. На початку третього тисячоліття, в умовах становлення незалежної України, нового звучання набувають питання виховання та розвитку конкретної дитини як справжнього суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. Тому формування освіченої, всебічно розвиненої особистості є одним з першочергових завдань реформування освіти в країні. Ідея самоцінності, унікальності дитини, необхідності розвитку її потенціалу дістала відображення і в нормативних актах нашої держави: у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі "Про дошкільну освіту", Базовому компоненті дошкільної освіти.
Процес розвитку української державності пов’язується з найактивнішим, всеохоплюючим впровадженням рідної мови, що вимагає не тільки формування мовних умінь та навичок, а визначає стратегічне завдання виховання мовної особистості з властивими їй національно-культурними і світоглядними пріоритетами, особистості, яка свідомо і творчо опановує рідну мову з перших років життя. В цьому плані ефективне опанування дошкільником зв’язного мовлення є необхідною передумовою його подальшого навчання й виховання в закладах системи освіти України.
Розвиток мовлення дошкільника досліджувався в працях багатьох науковців. В першу чергу слід назвати імена класиків наукової думки: Л.С. Виготського, О.О. Леонтьєва, О.Р. Лурії, С.Л. Рубінштейна, а також сучасних українських дослідників – Л.В. Ворошніної, Н.В. Гавриш, В.Г. Захарченко, А.А. Зрожевської, І.О. Зимної, Е.П. Короткової, Г.М. Леушиної, Н.П. Орланової, Т.О. Піроженко, І.О. Синиці, Є.І. Тихеєвої, О.С. Ушакової, О.М. Шахнарович та ін.
Ознайомлення з результатами теоретичного аналізу означеної проблеми і практичним досвідом засвідчило, що питання розвитку дитячого мовлення розглядається стосовно різних підходів: психологічних (зокрема, психокорекційних), педагогічних, лінгводидактичних та, з огляду на це, однобічно, тільки в межах власної наукової дисципліни. Разом з тим є зрозумілим, що мовленнєвий розвиток дитини – це комплексний процес, що вимагає одночасного застосування декількох методологічних принципів.
Крім того, звертає увагу на себе ще одна проблема. Сучасні дослідники мало приділяють уваги тому, що поширення комп’ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, котрі стали доступними й дітям дошкільного віку як у сім'ї, так і в дошкільних закладах, обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого збагачується їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. За спостереженнями вихователів і педагогів, поширюється тенденція, коли діти приходять у перший клас школи з недостатнім мовленнєвим розвитком для успішного навчання.
Виходячи з вищенаведеного, моє дослідження переслідує наступну мету – виявити принципові особливості теоретичного обґрунтування розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку та на цій базі запропонувати рекомендації батькам та вихователям з покращення процесу навчання дітей в цій сфері.
Об'єкт дослідження – мовленнєві особливості дітей молодшого дошкільного віку.
Предмет дослідження – процес формування та становлення зв’язаного мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами дидактичної та ігрової діяльності.
Для реалізації даної мети дослідження необхідно виконання наступних завдань:
– Узагальнити теоретичну базу досліджень вітчизняних науковців стосовно мовленнєвого розвитку дітей;
– Класифікувати та характеризувати мовні особливості дітей молодшого дошкільного віку;
– Узагальнити практику проведення занять з розвитку мовної активності у дошкільних закладах освіти;
– Запропонувати рекомендації батьками щодо мовленнєвого розвитку своїх дітей з урахуванням психологічних, педагогічних, лінгводидактичних нюансів
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять: положення філософії про значення, суспільну природу мови як засобу спілкування; концептуальні засади психолого-педагогічної науки про взаємозв’язок між мовою, мовленням і мисленням, теорією і практикою; теоретичні положення про мовлення як знакову діяльність, єдність мовленнєвого змісту та мовної форми, про взаємозумовленість чуттєвого і раціонального в опануванні мови, про пріоритетну роль мовлення у розвитку мовної особистості. В дослідженні використовувались такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, аналіз наукової літератури, узагальнення, порівняння.
Робота структурно складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.
Висновки
Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку – це процес набуття оптимального щодо віку кола лінгвістичних уявлень, граматичних умінь і навичок, розвиненість мовлення, сформованість мовленнєвої активності, самостійність у наслідуванні мови та екстенсивному оволодінні лінгвістичною інформацією, вміння використовувати різноманітні засоби спілкування. Індивідуальний мовленнєвий розвиток підпорядковується загальній закономірності – він знаходиться під впливом двох головних факторів, що взаємодіють – внутрішнього (програма спадкоємності) і зовнішнього (навколишнє середовище). Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку забезпечується спеціально організованим дорослими процесом, основою якого є систематизована форма спілкування.
Доведено, що розвиток зв’язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку забезпечується спеціальною організацією мовленнєво-ігрової діяльності, що ґрунтується на особистісно орієнтованій моделі взаємодії її учасників (вихователів і дітей); системі мовленнєвих технологій, спрямованих на перехід дитини від репродуктивних до креативних мовленнєво-ігрових дій; функціональному характері мовленнєво-ігрової діяльності. Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника дошкільного навчального закладу.
У досліджені визначено, класифіковано й охарактеризовано словесні і вербальні (репродуктивні і творчі) ігри. Змістом словесної гри виступає мовленнєве повідомлення, засобом реалізації ігрової дії та ігрового задуму є слово, а результатом гри – породження нового висловлювання – тексту. У словесних іграх вирішуються завдання на виховання звукової культури мовлення, формування його граматичної правильності, збагачення, уточнення й активізацію словника, розвиток зв’язного мовлення, комунікативної спрямованості мовлення, міжособистісного спілкування. Вербальні ігри – це ігри, змістом яких є безпосередньо зв’язне мовлення (діалогічне чи монологічне), мовленнєві висловлювання різного типу (опис, розповідь, міркування, пояснення), які побудовані за змістом художніх текстів. До репродуктивно вербальних ігор віднесено ігри-драматизації, ігри за змістом художніх творів, ігри-інсценізації, а також ігрові мовленнєві вправи і ситуації. До творчих вербальних ігор належать сюжетно-рольові ігри за змістом художніх творів, театралізовані, режисерські, ігри-небувальщини.
Мовленнєва ігрова вправа – це спеціальні ігрові дії, спрямовані на розвиток і вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок. Ігрова мовленнєва ситуація це штучно змодельовані обставини (дитиною чи дорослим) за змістом художніх текстів (оповідань, віршів, казок) або з епізодів життя дитини та створені для цього умови їх реалізації (ролі, дієві особи, позитивні мовленнєві стимули, атрибути, знайомий текст), що стимулюють і активізують мовленнєве спілкування дітей, сприяють розвитку діалогічного і монологічного мовлення.
За результатами дослідження визначено тенденції мовленнєвого розвитку дошкільнят. Найсприятливішою для розвитку мовного потенціалу дітей є розвивальна формула навчально-виховного процесу, така його організація, за якої пріоритетним вважається розвиток здібностей, а знання виступають засобом цього розвитку. Особлива роль при цьому приділяються сім’ї, батькам, внесок яких в розвиток мовлення своїх дітей є вирішальним, а за морально-емоційним впливом – практично єдиним серед всіх інших суб’єктів виховання.
Головною проблемою, яка в даний час практично не може розв’язатися за рядом об’єктивних причини, є неможливість організувати всебічне навчання батьків азам психолого-педагогічної грамотності, оволодіння ними принципами, прийомами і засобами розвиваючої роботи з дітьми. Тому вироблення практичних рекомендацій та пропозицій батькам з цього питання та доведення їх на семінарах або на батьківських зборах при дошкільних закладах освіти є однією з реальних форм покращення їх методичної майстерності.Литература
Література
1. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України выд 17 квітня 2002 року N 347/2002.
2. Закон України "Про дошкільну освіту": За станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 31с.
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К. : Ред. журналу "Дошкільне виховання", 1999. – 62с.
4. Брєлова А. Формуємо зв’язне мовлення // Дошкільне виховання. – 2004. – №4. – с. 15-17.
5. Варзацька Л. О., Голокозакова Ж. Г., Паламар Л. М. Рідна мова й мовлення. –К. : Бліц, 1996. – 384с.
6. Гавриш Н.В. Методика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 132с.
7. Гаркавенко Н.В. Психологія розвитку та вікова психологія: конспект лекцій. – Чернівці : Рута, 2007. – 120с.
8. Гончаренко А. Яким бути мовленнєвому заняттю? // Дошкільне виховання. – 2006. – №9. – с. 19-20.
9. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.Головко (гол.ред.). – К. : Либідь, 1997. – 374с.
10. Єрменчук А.І. Навчання дітей логіки в різних вікових групах дошкільного навчального закладу: програма, методичні рекомендації, планування занять. – Кам`янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2006. – 88с.
11. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М. : МПСИ, 2001. – 432с.
12. Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Лапшина І.М., Харченко Н. В. Психологія мовлення і психолінгвістика. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут, 2008. – 325с.
13. Кожевникова Т. Мовленнєвий розвиток дошкільнят // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – с. 7-9.
14. Кричковська Т.Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62с.
15. Крутій К.Л., Котій Н.І. Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку. – Запоріжжя: ЛІПС, 2007. — 266 с.
16. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М., Едиториал УРСС, 2003. – 307с.
17. Лурия А.Р. Язык и сознание / Е.Д. Хомская (ред.). – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 336с.
18. Луцан Н. Розвиток мовлення дітей в ігровій діяльності: навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2008. – 166 с.
19. "Малятко" програма виховання дітей дошкільного віку / АПН України; Інститут проблем виховання / З.П. Плохій (підгот.). – К., 1999. – 288с.
20. Объективная картина мира в познании и языке / А.М. Шахнарович (отв.ред.). – М. : Едиториал УРСС, 2006. – 122с.
21. Піроженко Т.О. Мовлення дитини: Психологія мовленнєвих досягнень дитини. – К. : Главник, 2005. – 112с.
22. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
23. Рибцун Ю. Мовлення без недоліків // Дошкільне виховання. – 2007. – № 9. – с.18-20.
24. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 1999. – 720с.
25. Саприкіна О.В. Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі художньо-предметної діяльності: авторефератат дисертаці: 13.00.02. / Саприкіна Олена Володимирівна; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2008. – 21 c.
26. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Булах І. С., Зелінська Т. М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. : Просвіта, 2001. – 416с.
27. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
28. Смольникова Г. Вчимо дітей спілкуватися // Дошкільне виховання. – 2004. – №9. – с. 14-16.
29. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / Інститут системних досліджень освіти. – К., 1996. –288с.
30. Трифонова О. С. Виховання звукової культури мовлення дітей середнього дошкільного віку. – О.: Черкасов М.П., 2008. – 207 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Психологічні аспекти розвитку мовлення у дошкільників
 • Психологія дошкільника
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Експериментальний підхід до розвитку мовлення дітей раннього віку
 • Розвиток довільної уваги у дітей дошкільного віку
 • Підготовка дитини до школи
 • Проблеми формування діалогічного мовлення дітей дошкільного віку (старшої вікової групи)
 • Розвиток монологічної компетенції дошкільника в ході розповідання за сюжетними дидактичними картинами
 • Тілесно-орієнтована психотерапія в реабілітації дітей дошкільного з психічними відхиленнями
 • Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”
Cгенерировано за 0.247215 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів