Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Синдром емоційного вигоряння у медичних працівників» (ID:33115)

| Размер: 50 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ 6
1.1. Сутність феномену вигоряння, підходи до його вивчення 6
1.2. Моделі емоційного вигоряння та стадії його розвитку 9
2. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРЯННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 14
2.1. Програма дослідження 14
2.2. Визначення рівня домагань респондентів 18
2.3. Визначення степені вигоряння респондентів 22
2.4. Інтерпретація результатів дослідження 28
2.5. Висновки по дослідженню 29
Висновки 30
Література 32
Додатки 34

Вступ
Професійний розвиток – досить складний процес, який має циклічний характер; людина не тільки вдосконалює свої знання, уміння і навички, розвиває професійні здібності, але може відчувати і негативний вплив цього процесу. Такий вплив призводить до появи різних деформацій і станів, які понижують не тільки професійні успіхи, але і негативно проявляються в „непрофесійному” житті. У зв’язку з цим можна вести мову про висхідну (прогресивну) і нисхідну (регресивну) стадії професійного розвитку.
Як правило, праця позитивно впливає на людину та її особистісні особливості. Проте професійний розвиток може мати і нисхідний характер. Негативний вплив професії на особистість може мати частковий або повний характер. Ознакою негативного впливу професії є поява різних професійних деформацій або специфічних станів, наприклад, психічного вигоряння.
Порівняно недавно в іноземній, а потім і у вітчизняній літературі з’явилося поняття „емоційне вигоряння”, що віддавна розглядалося як аспект професійної деформації і визначалося як стан знемоги, виснаження з відчуттям власної марності. Згідно з сучасними уявленнями, під „психічним вигорянням” розуміють стан фізичного, емоційного і розумового виснаження, що проявляється у професіях соціальної сфери типу "людина – людина".
Основними концептуальними передумовами виникнення теорії емоційного вигоряння є праці Г.Сельє та його послідовників по вивченню загального адаптаційного синдрому (Р.Лазарус, Р.Розенман, І.Фрідман), а також праці, присвячені вивченню так званої “лаврованої” депресії або “депресії виснаження” (П.Кільхольц, Р.Бек).
В працях Т.В.Форманюк, Г.В.Ложкін, Н.А.Амінов, В.Є.Орел, В.В.Бойко, Т.І.Ронгинська, К.Маслач, М.Лейтер, Х.Дж.Фрейденбергер, М.Буріш, М.Чернісс, І.Фрідмен та ін. аналізуються питання щодо природи "синдрому емоційного вигоряння", його компонентів та динаміки.
Але в даних роботах недостатньо висвітлено конкретний вплив цього синдрому на категорію медичних працівників, які є одними з головних типових спеціалістів, що працюють з людьми і для людей. Спілкування в їх сфері діяльності виступає одним із головних інструментів лікарської практики медичного персоналу та вимагає від них високої культури поведінки, вміння та бажання вникати у проблеми пацієнтів. Додаючи у сферу спілкування з клієнтами значної частки самого себе, медичні працівники часом не отримують взамін певних позитивних емоцій, які вони потребують будучи не тільки працівниками, професіоналами, а й звичайними людьми, з їх слабкостями та потребами. З плином часу у них спостерігається ефект "емоційного вигоряння".
Попередніми дослідженнями виявлено, що цей хворобливий стан неоднаково виявляється у різних медичних працівників: хтось здатний тривалий час зберігати високий рівень працездатності, інші, навпаки, – починають "ламатися", "вигоряти".
Для більш детального дослідження цієї проблеми присвячено дане дослідження, метою якого є вивчення впливу факторів, від яких залежить вплив на людину синдрому емоційного вигоряння.
Об’єктом дослідження є синдром емоційного вигоряння.
Предметом дослідження – психологічні особливості синдрому емоційного вигоряння медичного працівника.
Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:
1. На підставі теоретичного аналізу літератури з проблеми синдрому емоційного вигоряння, узагальнення та систематизації результатів зарубіжних і вітчизняних емпіричних досліджень визначити особливості структури, причини та наслідки синдрому емоційного вигоряння у медичних працівників.
2. Виявити структуру та особливості прояву синдрому емоційного вигоряння.
3. Виділити і проаналізувати особливості впливу індивідуальних (особистісних, соціально-демографічних) та організаційних чинників на динаміку синдрому емоційного вигоряння у медичних працівників.
Методологічну основу дослідження становлять розроблені в психології принципи детермінації психічних явищ, єдності психіки та діяльності (О.М.Леонтьєв, Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, Г.С.Костюк та інші).
Теоретичну основу дослідження склали ідеї щодо природи загального адаптаційного синдрому (Г.Сельє, 1982), концепція синдрому емоційного вигоряння (К.Маслач, 1982; В.В.Бойко, 1996), теорії розвитку особистості в її професійній (Є.О.Клімов, 1997).
Методи дослідження. Мета і завдання дослідження зумовили використання комплексу методів дослідження, які було підібрано, керуючись вимогами, що ставляться до проведення психодіагностичного обстеження. У теоретичній частині використано методи аналізу, узагальнення та синтезу існуючого наукового матеріалу з проблем синдрому емоційного вигоряння медичного працівника.
В емпіричній частині застосовувався комплекс психодіагностичних методів. Для вивчення міри вираженості та симптомів синдрому емоційного вигоряння вчителя використовувалась методика діагностики емоційного вигоряння В.В.Бойко та методика визначення рівня домагань Шварцландера.
Висновки
Дослідження показують, що в певні періоди професійної діяльності у спеціалістів, в даному випадку – медичних працівників – можлива поява стану „виснаження”, „вигоряння” як результату душевної, психічної перевтоми. Стан "вигоряння" спеціалістів цієї сфери характеризується зникненням гостроти почуттів і переживань, негативним ставленням до партнерів, з якими вони спілкуються, виникненням конфліктів, пригніченим настроєм, втратою людиною уявлень про цінність життя, коли все стає байдужим.
Феномен "вигоряння" є професійним. Певною мірою він відображає специфіку роботи з людьми – професійну сферу, в якій був уперше виявлений. Такий феномен є незворотнім. Виникнувши в людини, він продовжує розвиватись, і можна тільки певним чином загальмувати цей процес.
"Вигоряння" є процесом, який, як правило проходить у своєму розвитку три основні стадії: початкова фаза, де відбувається зниження рівня власної участі в професійній діяльності; фаза активних негативних емоційних реакцій та деструктивної поведінки; фаза психосоматичних реакцій та формування негативної життєвої установки:
Основними суперечностями, які викликають феномен "емоційного вигоряння", є: прагнення медичного працівника якомога якісніше виконати свої обов’язки та неможливість це зробити внаслідок певних об’єктивних матеріальних та організаційних труднощів; відсутність постійного зворотного позитивного психологічного зв'язку з своїми пацієнтами; підвищена атмосфера душевного болю та страждань, свідком яких постійно становиться лікарський персонал; високі фізичні навантаження в професійної діяльності, пов’язані з зростанням загальної захворюваності населення, зменшення кількості медперсоналу.
Дане дослідження підтвердило зв’язок між такою особистісною характеристикою індивіда як прагнення до високого рівня домагань. У осіб, які мали високий рівень домагань, була виявлена значна тенденція до виникнення синдрому "емоційного вигоряння", у осіб, у яких, навпаки, – рівень домагань був низьким, виявлена низька схильність до "вигоряння". Є всі підстави вважати синдром емоційного згоряння певною захисною реакцією організму на підвищені та тривалі фізичні та психологічні навантаження. Перші симптоми згоряння варто вважати не як на жахливу небезпеку, що може підстерігати кожного медичного працівника, а як на знак, який подається для того, щоб захистити зростання особистості та її професійний потенціал.
Перспективи подальших досліджень синдрому емоційного згоряння обумовлюється необхідністю надання кваліфікованої психологічної допомоги для спеціалістів, що працюють у сфері "людина – людина" та потерпають від негативного впливу професійного середовища.

Литература
Література
1. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г. В., Красильников С. Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості. – Хмельницький, Універ, 2001. – 330с.
2. Блохіна В. П., Вітенко І. С., Спіріна І. Д., Лисиця Г. І., Кетков Д. Ф. Загальна та медична психологія: (практикум). – Донецьк, АРТ-ПРЕС, 2002. – 176с.
3. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. – М., ИИД Филин, 1996. – С. 210.
4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания // Вопросы психологии. – 2005. – №2. – С. 96 – 104.
5. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь - справочник по психодиагностике. – М., Питер, 2005. – 520с.
6. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., Здоров'я, 1994. – 295с.
7. Гавриленко М.А. К вопросу о развитии синдрома “выгорания” у врачей психиатров-психотерапевтов // Архів психіатрії. – Київ, 2002. – № 4 (31). – С. 192 – 194.
8. Гринберг Дж. Управление стрессом. – СПб., Питер, 2002. – 496 с.
9. Дорфман Л. Я., Дружинин В. Н., Коростелина К., Леонтьев Д. А., Либин А. В. Стиль человека: психологический анализ. – М., Смысл, 1998. – 309с.
10. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К., КНЕУ, 2000. – 232с.
11. Леонтьев А.Н. Становление психологии деятельности. – М., Смысл, 2003. — 439с.
12. Леонтьев А.Н.. Деятельность. Сознание. Личность. – М., Смысл, 2004. – 346с.
13. Ложкін Г. В., Сьомін С. В., Петровська Т. В., Кисельова О. О. Конфлікти у сумісній діяльності. – К., Сфера, 1997. – 95с.
14. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология. – М., Прогресс, 1975. – С. 228 – 248.
15. Мерзлякова О. Як розпалюється "багаття емоційного вигоряння" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К., Плеяди, 2005. – № 7-8. – С. 23-26.
16. Нємов Р.С. Психологія: загальні основи психології. Книга 1. – Рівне, Вертекс, 2002. – 576 с.
17. Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии // Проблемы общей и организационной психологии.– Ярославль, 1999. – С. 76 - 97.
18. Практикум по общей и экспериментальной психологии / под ред. А. Крылова. – Л., ЛГУ, 1990. – 255с.
19. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, БАХРАХ, 1998. – 672 с.
20. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. Ред. В.Н. Дружинина. – СПб., Питер, 2002. – С. 415 – 430.
21. Психологія: Підручник /за ред. Ю.Л.Трофімова. – К., Либідь, 2005. – 560с.
22. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 2000. – С. 232.
23. Максименко Сергій Дмитрович, Карамушка Людмила Миколаївна, Зайчикова Тетяна Вікторівна, Бондарчук Олена Іванівна, Биковський Володимир Трохимович. Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти. – К., Міленіум, 2004. – 264 с.
24. Сіткар В.І. Гендерні особливості „синдрому вигорання” у педагогів. // Психологія. – Зб. НПУ ім. М. Драгоманова. – № 1. – 2004. – С. 4-16.
25. Слободчиков З.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., Школа-пресс, 1995. – 384 с.
26. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
27. Тиллетт Р. Больной внутри нас: психические расстройства у специалистов медицинского профиля. // Обзор современной психиатрии. Вып. 2 (22), 2004. – С. 23 – 30.
28. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К., ГЛАВНИК, 2004. – 96с.
29. Шапар В Б. Психологічний тлумачний словник. – Харків, Прапор, 2004. – 640с.
30. Юрьева Л. Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика и коррекция. – К., Сфера, 2004. – 272 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Психологічне вивчення особистості в екстремальних умовах
  • Емоційне вигорання та його профілактика у медичних працівників
  • Виявлення особистісних детермінант синдрому емоційного вигорання у педагогів
  • Фактори впливу на ефективність роботи групи медпрацівників
  • Дослідження мотиваційної роботи медичних працівників
  • Хромосомные болезни у человека
  • Аналіз діяльності медичних установ
  • Конкурентноспроможність медичних послуг, сутність, необхідність забезпечення та підвищення
  • Медичні послуги та ринкові відносини
  • Медичні послуги та ринкові відносини
Cгенерировано за 0.050408 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів