Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Самоідентифікація особистості в системі післядипломної освіти» (ID:33078)

| Размер: 77 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ДОСЛІДЖЕННЯ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ "ЯКОРЯ КАР’ЄРИ" 5
1.1. Особливості та теоретичні основи застосування методики "Якоря кар'єри" 5
1.2. Характеристика досліджуваного контингенту 9
1.3. Опис і хід тестування 10
1.4. Обробка результатів опитування 14
1.5. Інтерпретація результатів 17
Висновки 19
2. ДОСЛІДЖЕННЯ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ КУНА – МАК-ПАРТЛАНДА 21
2.1. Особливості та теоретичні основи застосування методики для вивчення самоідентифікації 21
2.2. Організація та проведення опитування 24
2.3. Обробка даних 24
2.4. Інтерпретація результатів 27
Висновки 29
3. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАНЬ ЗА МЕТОДИКАМИ Е.ШЕЙНА ТА КУНА – МАК-ПАРТЛАНДА 30
ВИСНОВКИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Суспільству необхідні люди з розвинутими особистими якостями, пристосовані до реального життя. Практика переконує в тому, що зараз дуже важливо звертати увагу не тільки на рівень інформованості, але й на людські якості фахівців. В цих умовах особливого значення набувають процеси самоідентифікації особистості.
Період післядипломної освіти найкраще відображає процеси професійного і особистісного становлення людини. Отримана освіта дозволяє мати знання, які складаються у певну систему. Така освітянська база надає можливість подальшого самовдосконалення особистості. Звісно, що людина за межами альма-матер відразу стикається з реаліями повсякденного життя, кольори якого дуже часто далекі від рожевих. Практичний досвід професійної діяльності, який при цьому набувається, є безцінним особистим надбанням будь-якого фахівця в післядипломний період. Труднощі і перепони, які дуже часто супроводжують процес входження індивіда в нові сфери життя, загартовують людину, спонукають її до пошуку нових шляхів.
Самоідентифікація як усвідомлення людиною своєї приналежності до конкретної суспільної групи, спільноти, страти виступає найважливішою детермінантою становлення і збереження цілісності особистості, тому що людина, яка не усвідомлює своєї ролі у системі соціальних відносин, позбавлена будь-яких підстав не тільки своєї орієнтації в суспільстві, але й цілеспрямованого визначення життєвих стратегій.
Проблеми самоідентифікації ставали об’єктом дослідження багатьох вчених: М.Й.Боришевського, Е.Еріксона, Г.С.Костюка, І.С. Кона, П.Р.Чамати.
Поняття ідентифікації і самоідентифікації розкривається в працях Р.Л. Кричевського, О.Н. Дубовської, М. Драганова, М.М. Обозова, В.А. Ядова, С.Г. Климової, Т.З. Козлової, К.В. Коростеліної, Т.Є. Рєзник, Ю.М. Рєзника, Ганна Ш., В. Матусевича, І.І. Старовойтової та ін.
Об'єктами досліджень ставали різні шари суспільства: робітники, інтелігенція, підприємці, державні службовці. Разом з тим, залишаються не дослідженими ряд аспектів проблеми, зокрема, процес самоідентифікації особистості в системі післядипломної освіти.
Об’єктом даного дослідження є процес самоідентифікації. Предметом при цьому виступає вивчення якісних характеристик самоідентифікації в умовах післядипломної освіти.
Гіпотеза дослідження зводиться до наступного положення: самоідентифікація має значний розвиток в умовах сприятливого професійного середовища, яке формує відповідні ціннісні орієнтації.
Для досягнення мети передбачено виконання наступних завдань:
— поглиблення знань щодо самоідентифікація в професійному середовищі;
— визначення ціннісних орієнтацій фахівців, які продовжують своє навчання в умовах післядипломної освіти;
— аналіз ціннісних установок даної категорії та розробка висновків щодо придатності психологічних якостей фахівців для продовження успішної професійної діяльності;
— вивчення самовідношення осіб, їх самооцінки, що сприяють позитивній самоідентифікації;
— виявлення залежності успішності професійної діяльності фахівців від їх самоідентифікації.
Методами дослідження стали: теоретичний аналіз наукової літератури, а також загально психологічні методи – спостереження, бесіди, контент-аналіз творів, тестування. В рамках роботи було проведено опитування за методикою "Якоря кар’єри" Е.Шейна, а також за методикою М.Куна –Т.Мак-Партланда (тест "Двадцяти стверджувань").
До випробувань були залучено 25 фахівців різних спеціальностей, які попередньо мали середньо-спеціальну освіту та продовжували навчання в системі післядипломної підготовки.
Актуальність проблеми зумовлюється потребою у вирішенні наукового завдання, що полягає у поглибленому осмисленні самоідентифікації як процесу самовизначення особистості в сучасному суспільстві.
ВИСНОВКИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ

Самоідентифікація особистості в системі післядипломної освіти виступає як основа для визначення життєвих стратегій індивіда. У процесі самоідентифікації людина усвідомлює своє становище в суспільстві, визначає психологічний тип взаємозв'язків.
Становлення особистості фахівця в післядипломний період в значній мірі пов'язане з професійною самоідентифікацією. Професійна самоідентифікація особистості зумовлена мотиваційною структурою, що відбиває, з одного боку, реалії соціального буття, а з іншого, — їх духовні потреби, ціннісні орієнтації.
Самоідентифікація спрямована на вироблення якостей особистості, які дозволяють бути прийнятим у спільноту, що викликає симпатії і надає можливість для особистісної безпеки і задоволення життєво важливих потреб людини. Самоідентифікація виступає як основа для визначення життєвих стратегій у взаємовідносинах із соціальним оточенням: співробітництво і співпереживання пов'язане з ототожненням з одними людьми (групами) та толерантність і агресивність, зумовлені з відчуженням від інших. Індивід, який визначає свою причетність до певних професійних груп у процесі особистісної самоідентифікації, у тому чи іншому ступені усвідомлює, чи може він бути прийнятим у дану спільноту за своїми психологічними якостями і в якому статусі, а в залежності від розуміння цього формується вольова цілеспрямованість на самоідентифікацію з обраною групою шляхом збереження і розвитку особистісних якостей, що сприяють самоідентифікації, або пошуки іншої групи.
Професійна самоідентифікація фахівців зумовлена мотиваційною структурою, що відбиває, з одного боку, реалії соціального буття, а з іншого, — їх духовні потреби.
Процес самоідентифікації фахівця в системі післядипломної освіти повинен враховувати особливості сучасного суспільного життя України, для якої є характерним падіння престижу викладацької, науково-дослідницької діяльності і підвищення цінності практичної роботи, яка супроводжується високим заробітком.
Визнаючи самоідентифікацію особистості — суб’єкта професійної сфери, як психологічний механізм свідомого сприйняття професії, слід орієнтуватися, насамперед, саме на психологічну концепцію неусвідомлення ідентичності. Цей процес містить у собі комплекс очікувань, що засвоюються індивідом у процесі взаємодії із соціальною групою: імідж, стиль спілкування, сленг, типові техніки бесіди та аргументації, очікувані уподобання тощо.
Усвідомлена ідентичність є результатом аналізу індивідом того, наскільки поведінка суб’єкта відповідає існуючим зразкам майстра-фахівця. Завдання психологів, які працюють у сфері освіти, — допомогти фахівцю із найменшими психологічними втратами подолати кризу особистісно-рольової ідентичності і вийти на новий рівень власної тотожності із кращими професійними взірцями.
Самоідентифікація спеціалістів має ціннісно-ієрархічну структуру. З одного боку, вона відображає певну соціально-вікову специфіку , з іншого боку — неоднакову цінність для індивіда окремих якостей особистості.
Вибіркове ставлення до власних особистісних якостей спрямовується у свідомості людей ключовими потребами і можливостями людини для їхнього задоволення. Пріоритетне значення вони віддають одним рисам особистості, відводячи іншим менш важливу роль.
Самоідентифікація особистості в процесі післядипломної освіти характеризується багатовекторністю, що означає формування самоідентичності в сімейному, громадянському, етнічному, професійному статусах під дією складного для кожного індивіда впливу мікросередовища (родина, родичі, друзі) і офіційної ідеології макросередовища.

Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 №47/2002 // Урядовий кур’єр. — 2002. — № 89.
2. Про освіту: Закон України від 23.05.91 № 1060-10 // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 34.
3. Антонова Н.В. Личностная идентичность современного педагога /Вопросы психологии. — 1997. — №6. — С.23-30.
4. Балл Г.О. Духовність професіонала і педагогічне сприяння її становленню (орієнтири психологічного аналізу) // Професійна освіта: Педагогіка і психологія. — 2004. — №6. — С.115-121.
5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., Прогресс, 1986. — 422 с.
6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. — К., 2005. — 520 с.
7. Вербова К.В., Парамей Г.В. Программа изучения учащихся, ориентирующихся на педагогическую профессию. — Гродно, ГГУ. — 1987. — 28 с.
8. Ганна Ш. О.В. Соціальна психологія. — К.: Вища школа, 2002. — 111 с.
9. Ганна Ш. О.В. Соціальні ідентифікації та ідентичності. — К.: Наукова думка, 1996. — 132 с.
10. Гидденс Э. Модерн и самоидентичность. — М., 1995. — 256 с.
11. Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації. — К., Український центр політичного менеджменту, 2005. — 144 с.
12. Зливков В.Л. Становлення особистісно-рольової ідентифікації сучасного педагога: проблеми і перспективи / Вісник НТУУ КПІ, Випуск 1. — 2001. — С.99-104.
13. Кон И.С. Открытие «Я». — М., Политиздат, 1978. — 243 с.
14. Коростелина К. В. Социальная идентичность и конфликт. — Симферополь, Доля, 2003. — 358 с.
15. Краткий психологический словарь. — М., 1985. — 432 с.
16. Крейг Г. Психология развития. — Спб., Питер. — 2000. –992 с.
17. Макеев С.А., Оксамитная С.Н., Ганна Ш. Е.В. Социальные идентификации и идентичности. — К., Ин-т социологии НАНУ, 1996. — 185 с.
18. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителя школ. — К., МНО УССР, 1990. — 259 с.
19. Москаленко В.В. Соціальна психологія. — К., 2005. — 624 с.
20. Мусатов С. О. Психологія педагогічної комунікації: теоретико-методологічний аналіз. — К., Рівне, 2003. — 175 с.
21. Основи психології / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — К., 1995.
22. Павленко В.М. Представление о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии /Вопросы психологии. — 2000. — №1. — С. 135-141.
23. Почебут Л. Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. — СПб., Речь, 2002. — 298 с.
24. Стояно О.О. Актуализация проблемы самоидентификации личности в трансформирующемся обществе // Наука, релігія, суспільство. — 2003. — № 4. — С. 258-263.
25. Тернер Дж, Оукс П.Дж., Хэслэм С.А., Девид В.В. Социальная идентичность, самокатегоризация и группа / Иностранная психология. — 1994. — №2. — С.8-17 .
26. Чебан Л.М. Професійна самоідентифікація особистості. — Харків, ХАУ, 2000. – 117с.
27. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. — М.: Просвещение, 1990. — 208 с.
28. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. — СПб., Питер, — 336 с.
29. Эриксон Э. Детство и общество. — СПб., Университ. книга, 1996. — 289 с.
30. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — М., Прогресс, 1996. — 344 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Соціально-психологічні умови самоідентифікації особистості в системі післядипломної освіти
  • Соціально-психологічні умови самоідентифікації особистості в системі післядипломної освіти
  • Роль дошкільного закладу у вихованні особистості дитини
  • Соціально-психологічні умови самоідентифікації особистості в системі післядипломної освіти
  • Принципи економічної освіти
  • "Теорія елементарної освіти на шляху соціального становлення особистості"
  • Сучасні проблеми гуманізації освіти та виховання
  • Економічна освіта на сучасному етапі
  • "Теорія елементарної освіти на шляху соціального становлення особистості"
  • Виховання як суспільне явище
Cгенерировано за 0.081515 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів