Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Особливості виховання дітей в українській родині» (ID:33075)

| Размер: 61 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
Содержание ВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ СІМ’ЯХ 6
1.1. Розгляд аспектів родинного виховання в працях вітчизняних авторів 6
1.2. Традиції сімейного виховання в різні періоди розвитку українського суспільства 11
1.3. Особливості сучасної української родини 16
Висновки до розділу І 22
Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ РОДИНАХ 23
2.1. Методологічні основи проведення дослідження особливостей виховання у неблагополучній родині 23
2.2. Дослідження особливостей виховного потенціалу неблагополучної родини 26
Висновки до розділу ІІ 31
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
ДОДАТКИ 37
ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується усталеними соціально-економічними відносинами, за яких при всій множинності цінностей і цілей найвищою є людина, її практична діяльність. Вирішальне значення у формуванні людини як особистості належить родині. Саме родина покликана сформувати особистість громадянина, здатного адаптуватися до швидкозмінних суспільних процесів, бути активним учасником виробничих процесів, сповідувати суспільно визнані цінності життя, бути патріотом своєї держави.
Конституцією України, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), урядовою програмою «Українська родина», іншими нормативними документами визначено, що саме сім’я, родина виконує провідну роль у підготовці дітей до самостійного життя, через її діяльність відбувається становлення громадянина як особистості і фахівця, зміцнюється інтелектуальний і духовний потенціал нації.
У сім’ї як базисній складовій неперервної освіти найефективніше здійснюється фізичне, трудове, естетичне та розумове виховання, найбільш гармонійно проходить підготовка до майбутнього сімейного та суспільного життя. Неперехідне значення має родинне виховання в наш час зміни пріоритетів, побудови громадянського суспільства. Посилення значення родинного виховання зумовлене кардинальними змінами в українському суспільстві. В багатьох сім’ях рівень освіченості дітей вищий, ніж батьків; зменшилась участь дітей в домашній праці; в сучасній сім’ї значною мірою послабшала або й зникла роль особистого прикладу батьків.
В сім’ях через недостатність взаємопорозуміння між батьками і дітьми, напруженість і нерівність взаємостосунків не завжди повно використовуються потенційні виховні можливості, мають місце значні помилки у формуванні кращих якостей у дитини. У молоді, як правило, не сформоване розуміння соціальної ролі чоловіка, дружини, батька, матері. Половина зареєстрованих шлюбів розпадається. Збільшується кількість неповних та дистанційних сімей.
Як наслідок – збільшення кількості дітей-сиріт, безпритульних, поширення серед неповнолітніх пияцтва, наркоманії, збільшення кількості самогубців серед дітей, загострення підліткової злочинності, нігілістичне ставлення молоді до старших, втеча молоді у комп’ютерний (віртуальний) світ. Основними причинами такого стану є відмова сім’ї виконувати своє природне завдання по відношенню до нащадків.
Окремі аспекти сімейного виховання досліджували педагоги XVIІ–ХІХ століть (О.В. Духнович, Я.А. Коменський, Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський). На пріоритетності родинних цінностей у вихованні підростаючого покоління наголошували письменники І.П. Котляревський, І.С. Нечуй-Левицький, Т.Г. Шевченко, Л. Українка. Кінець ХІХ та початок ХХ століття в галузі педагогічної думки позначені працями П.П. Блонського, В.І. Вернадського, П.Ф. Лесгафта, С.Ф. Русової, С.Т. Шацького. Особливої уваги щодо реалізації виховного потенціалу сім’ї надавали видатні педагоги ХХ століття А.С. Макаренко та В.О. Сухомлинський.
Відповідність ідей родинного виховання принципам державної освітньої програми в період розбудови національної школи в Україні, необхідність посилення ролі сімейного виховання в сучасних умовах зумовили вибір теми дослідження – «Особливості виховання дітей в українській родині». При цьому новим напрямком в дослідженні такої теми є вивчення ціннісних орієнтацій членів родини з неблагополучних сімей стосовно питань виховання.
Об’єкт дослідження – сучасна українська родина.
Предмет дослідження – особливості родинного виховання.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей виховання дітей в сучасній українській родині в залежності від ціннісних орієнтацій батьків.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
1. Простежити становлення і розвиток української педагогічної думки про родинне виховання.
2. Проаналізувати основні напрями реалізації родинного виховання в різні історичні періоди розвитку української нації; виокремити систему цінностей української сім’ї.
3. Експериментально дослідити становище дітей у неблагоприємній родині як результат нехтування батьками своїх обов’язків, виявити особливості сімейного виховання в залежності від ціннісних установок батьків.
Для розв’язання поставлених завдань використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, що дав можливість простежити генезис родинновиховної думки в історичному аспекті; вивчення праць науковців, педагогів-практиків, журналістів з метою дослідження педагогічної системи родинного виховання та його цінностей, спостереження за поведінкою учнів, бесіди, інтерв’ю з учителями, батьками, анкетування.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Українці мають самобутню та оригінальну систему виховання, вдосконалену і перевірену багатовіковим досвідом. Вона спирається на загальнолюдські норми навчання і виховання, проте реалізує їх, виходячи з власних, національних умов, звичаїв і традицій. Основою формування особистості українська народна і наукова педагогіка вважає сім’ю.
Сім`ї належить пріоритетне місце в процесі формування і розвитку особистості від моменту її народження. Вона є першим вихователем дитини і середовищем передачі духовного багатства, культурних традицій, формування ціннісних орієнтирів, практичних умінь навичок, тому, безперечно, основну причину безпритульності і бездоглядності дітей потрібно шукати в особливостях їх сімейного оточення.
Історично сформована українська система сімейного виховання забезпечує засвоєння дітьми визначеного кола знань і духовних орієнтирів, зумовлених етнопсихологічними та культурно-історичними надбаннями українців, що відповідають вимогам саме українського суспільства і відображені у стилі життя і традиціях родинного виховання.
Об’єктом і суб’єктом в українській сімейній педагогіці завжди була і залишається людина. Українці створили своєрідний ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості, наділивши його тими рисами, які притаманні їх національному характеру: сильна воля, внутрішня особиста гідність, на яких ґрунтується любов до праці, рідного краю, повага до старших, уміння долати життєві труднощі тощо. Взаємоповага і довіра, гуманне ставлення до дитини, що виключають застосування антипедагогічних методів впливу, – основні принципи української системи сімейного виховання. Моральне виховання спирається на глибоке почуття любові до Бога, батьківщини і родинного вогнища.
2. Українська сім’я пройшла великий історичний шлях розвитку, який призвів до суттєвих змін у її функціях і значенні. Головною функцією української сім’ї було і залишається виховання підростаючого покоління. Однак, сьогодні відмічається зростання кількості сімей, в яких основна увага приділяється розв’язанню матеріальних проблем, а формування культури спілкування і поведінки відходить на задній план, часто батьки не надають значення контролю за навчальною діяльністю дітей. Багато батьків не розуміють, що успіх виховання залежить від їх відповідальності, зацікавленості, відповідної педагогічної підготовки.
За даними педагогічних досліджень, процеси урбанізації й міграції населення, зниження віку укладання шлюбу та створення сім’ї не сприяють засвоєнню моральних і етичних цінностей народу, що спричинює втрату кращих традицій, досвіду родинної педагогіки.
У сучасних ускладнених соціально-економічних умовах сім’я продовжує визначати спрямованість формування особистості дітей. Вона залишається тією соціальною інституцією, де закладається фундамент особистості: виховуються її почуття, формується характер, випрацьовуються звички поведінки, потреби та ставлення до найрізноманітніших сторін суспільного буття та до самого себе. Фактор сім’ї є одним з найбільш важливим у системі взаємозв'язаних сил та чинників суспільного виховання. Тому подальше вдосконалення сімейного виховання є одною з найважливіших соціальних проблем, від успішного розв’язання яких у значній мірі залежить сучасне та майбутнє української держави.
3. Сучасний період розвитку родини підвернений впливу чинників, які, на жаль, сприяють нівелюванню деяких моральних цінностей української родини. Особливо це стосується сімей, матеріальні негаразди в яких призводять до моральної деградації її членів. Як показало узагальнення даних, що були зібрані в ході експертного опитування, родини, які мають низьке матеріальне становище, характеризуються байдужим ставленням до своїх дітей. У таких умовах позитивний вплив батьківської родини є мінімальний, такий, що не сприяє вихованню високоморальної, всебічного розвиненої особи і громадянина.


Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський про виховання: хрестоматія / Є.І. Коваленко (уклад.). – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 354с.
2. Алєксєєнко Т.Ф., Басюк Т.П., Безпалько О.В., Братусь І.В., Буніна Л.І. Соціальна педагогіка: теорія і технології. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 314с.
3. Біленко В.Д. Зміна ціннісних орієнтацій моралі як проблема сучасної етики // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип.12 (25). – С.181-187.
4. Болкун Т.А. Вплив різних типів неблагополучних сімей на ідентифікацію і відособлення у підлітків // Науковий часопис. – К., 2006. – Вип. 15 (39). – С.92-97.
5. Боришевський М.Й., Бевз Г.М., Жерносек І.П., Обухівська А.Г. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2005. – 283с.
6. Гринчук О.І. Характеристика компонентів психолого-педагогічного впливу сім’ї на особистісний розвиток дитини // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч.І. - С. 103-110.
7. Євтух В.Б., Марушкевич А.А., Дем’яненко Н.М., Чепак В.В. Етнопедагогіка: Навч. посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 149 с.
8. Завірюха Л.А., Зрайко Р.І., Слюсаревський М.М., Донченко О.А., Ліщинська О.А., Васютинський В.О. Педагогічна спільнота: психосоціальний аспект: монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 189с.
9. Захаренко О.А. Роздуми, поради, мрії. – К. : Науковий світ, 2006. – 52с.
10. Захаренко О.А. Слово до нащадків. – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 216с.
11. Звоздецька В.О. Соціальний супровід неблагополучних сімей // Науковий вісник. – Чернівці, 2005. – Вип.271: Педагогіка та психологія. – С.56–60.
12. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбнік С.Р. Соціальна педагогіка /Соціальна робота. – Київ: ІЗМН, 1997. – 392 с.
13. Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология: Сборник. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 605с.
14. Кравченко Т.В. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах // Соціальна психологія. – 2006. – № 2 (16). – C.142-150.
15. Кулаков В.И. Руководство по планированию семьи. – М. : Русфармамед, 1997. – 297с.
16. Куліш О.В. Формування ціннісних орієнтацій дітей молодшого дошкільного віку під впливом сім’ї // Науковий часопис. – К., 2007. – Вип. 19 (43). – С. 308-312.
17. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. – К. : Знання, 2006. – 447с.
18. Мармазинська П.Є. Типи неблагополучних сімей та їх вплив на дітей // Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку. – Чернівці, 1998. – Ч.2. – С.314–317.
19. Матеріали Всеукраїнської наради «Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 19 жовтня 2007 року, м. Київ / Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. – К. : Видавництво УПЦМЛ, 2007. – 143с.
20. Матеріали науково-практичної конференції “Тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні” // Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – c.124-150.
21. Махмадамінова Г. А. Підходи до визначення соціально неблагополучних родин, можливі напрямки соціальної роботи з ними // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування. – К., 2005. – С. 603-610.
22. Пенькова О.І. Роль ціннісних орієнтацій у сімейній взаємодії // Психологія. – К., 2002. – Вип.17. – С.244-246.
23. Петінова О.Б. Сім’я як форма соціально-побутового: її роль у становленні системи ціннісних орієнтацій особистості // Вісник. – Черкаси, 2004. – Вип.56: Сер.: Філософія. – С.53-63.
24. Подласый И.П. Педагогика: в 3 кн. – М. : ВЛАДОС, 2007. – Кн. 1 : Общие основы. – 527с.
25. Родинно-сімейна енциклопедія /(ред.) Ф.С. Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 438 с.
26. Савчин М.В. Соціальна педагогічна психологія. Навчальний посібник. – Дрогобич: Відродження, 1998. – 208 с.
27. Семья. Социально-психологические и этические проблемы: Справочник / В.И. Зацепин, Л.М. Бучинская и др. – К.: Политиздат, 1989. – 255 с.
28. Стельмахович М.Г. Українська родина. – К., 1995. – 32с.
29. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.
30. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи. – М. : Владос, 2003. – 270с.
31. Чепак В.В. Етнопедагогічні ідеї в основі родинного виховання // Етнопедагогіка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – С. 138-147.
32. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. – М.: Дрофа, 2008. – 254с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Методи батьківського виховання
 • Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
 • Батько і мати як перші вихователі
 • Виховання дітей працею в дошкільних закладах України та Америки
 • Гендерний аспект сімейного виховання
 • Поняття, структура, різновиди здібностей
 • Роль дошкільного закладу у вихованні особистості дитини
 • Процеси навчання, виховання і розвитку здібностей дітей на уроках
 • Моральне виховання учнів засобами літератури
 • Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім'ю
 • Основні риси сімейного і суспільного виховання виховання дітей з проблемами розвитку
Cгенерировано за 0.072010 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...