Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розвиток довільної уваги у дітей дошкільного віку» (ID:33074)

| Размер: 176 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ 1. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УВАГИ ЯК ПСИХІЧНОГО ПРОЦЕСУ 5
1.1. Поняття про увагу у наукових психологічних дослідженнях 5
1.2. Вікові особливості розвитку уваги у дитинстві 12
Висновки до розділу І 19
Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ ДОШКІЛЬНИКІВ 20
2.1. Організація та проведення констатуючого експерименту з визначення довільної уваги дошкільників 20
2.2. Рекомендації щодо формування довільної уваги у дітей п’ятого року життя 27
Висновки до розділу ІІ 30
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
ДОДАТКИ 35


ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до побудови навчально-виховного процесу. Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", державними національними програмами "Освіта" ("Україна ХХІ століття") та "Діти України" визначено, що особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину протягом тривалого періоду становлення особистості, починаючи з дошкільного дитинства. Це сприятиме формуванню у дитини стійких суспільнозначущих способів поведінки, здатності до самостійного критичного мислення, соціальної і моральної зрілості. При цьому одним із напрямків виховного процесу вважається інтелектуальний розвиток дошкільників. У свою чергу цей розвиток неможливий без формування високих параметрів для такого когнітивного процесу як увага.
Діти, які вже розпочали навчання в школі, зазвичай потерпають через неуважність або через недостатній розвиток своєї уваги. Розвивати й удосконалювати увагу так само важливо, як і вчити письму, рахуванню, читанню. Особливо важливим видом уваги є довільна увага, яка дозволяє дитині ефективно і продуктивно діяти тривалий час, виконувати навчальні завдання. Саме той час, коли психіка дошкільника "дозріває" і починає характеризуватися довільністю когнітивних процесів (уваги, пам’яті ), вважається, що дитина готова до навчання в школі і може успішно опановувати учбовий матеріал. Тому дошкільний період, і, головним чином, старше дошкільництво, є найважливішим періодом у житті дитини.
Психічний розвиток дитини, формування її когнітивних здібностей неодноразово знаходили своє відображення у психолого-педагогічній літературі. Віковим аспектам розвитку дошкільників присвятили свої праці І.С. Булах, Л.В. Долинська, Т.М. Зелінська О.Л. Кононко, В.С. Мухіна, Л.Ф. Обухова, М.В. Савчин, О.В. Скрипченко та ін. Питаннями розвитку уваги займалися такі науковці як: І.Л. Баскакова, П.Я. Гальперін, Ю.Б. Гіпенрейтер, М.Ф.Добринін, Ю.Б. Дормашєв, С.С. Левітіна, О.М. Леонтьєв, К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, В.Я. Романов, С.Л. Рубінштейн, В.І. Страхов та ін.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань розвитку уваги свідчить про те, що в роботах науковців недостатньо приділено уваги розгляду проблемі розвитку довільної уваги дітей дошкільного віку, а особливо умов, для її ефективного розвитку. Це обумовило тему даного дослідження – "Розвиток довільної уваги у дітей дошкільного віку".
Об'єкт дослідження: довільна увага у дітей дошкільного віку
Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови формування і розвитку довільної уваги старших дошкільників
Мета дослідження: визначити найбільш ефективні умови розвитку довільної уваги у дітей дошкільного віку.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Проаналізувати науково-психологічну літературу з проблеми розвитку довільної уваги у дітей дошкільного віку.
2. Виявити рівні розвитку довільної уваги у дітей 5-го року життя.
3. Скласти рекомендації щодо формування довільної уваги у дітей 5-го року життя.
Для виконання завдань дослідження використовувалися наступні методи: а) загально наукові – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз наукової літератури з теми дослідження; б) спеціальні, такі, що використовуються у педагогіці і психології – бесіда, спостереження, аналіз продуктів діяльності, констатуючий експеримент, тестування – методика "Знайди і викресли".
Робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. У ході аналізу теоретичних аспектів дослідження уваги було виявлено, що в системі психологічних феноменів увага займає особливе положення. Воно включене у всю решту психічних процесів, виступає як їх необхідний момент, і відділити її від них, виділити і вивчати в "чистому" вигляді не представляється можливим. З явищами уваги ми маємо справу лише тоді, коли розглядається динаміка пізнавальних процесів і особливості різних психічних станів людини.
Проте не можна не бачити і особливостей уваги, що червоною ниткою проходять через всі інші психічні явища, де воно виявляється, різних видів діяльності, що не зводяться до моментів, в які включена людина. Це – наявність в ньому деяких динамічних, спостережуваних і вимірних характеристик, таких як об'єм, концентрація, перемикання, стійкість, розподіл, а також і ряд інших, котрі безпосередньо до пізнавальних процесів типу відчуттів, сприйняття, пам'яті і мислення не відносяться – характеристик вольової і емоційної сфери, властивостей особистості.
Правильне рішення обговорюваної проблеми, скоріш за усе, полягає в тому, щоб спробувати з'єднати і врахувати обидві точки зору, тобто побачити в увазі і сторону процесів і явищ, і щось самостійне, незалежне від них. Це значить встати на точку зору, згідно якої увага як окремий психічний процес не існує, але є цілком особливим станом, що характеризує всі ці процеси в цілому
Значення уваги у психічному житті індивіда виражається в точному виконанні пов'язаних з нею дій. Образи, одержані під час уважного сприйняття, вирізняються ясністю і виразністю. За наявності уваги розумові процеси протікають швидше і правильніше, рухи виконуються акуратніше й чіткіше.
2. Увага дошкільника має своєрідні характеристики, котрі залежать від його психічного і особистісного розвитку, дозрівання деяких психічних функцій. Вона відображає його інтереси щодо навколишніх предметів і дій, які він з ними виконує. Дитина п’ятирічного віку, в основному, зосереджена на предметі чи на дії доти, доки не згасає її інтерес до цього предмета чи дії. Поява нового предмета викликає переключення уваги, тому діти рідко займаються чимось одним упродовж тривалого часу. Однак, разом з тим, саме у цьому віці розпочинається становлення довільності уваги, тобто коли дитина свідомо спрямовує її на певні об’єкти оточення, здійснює це, виходячи з завдань навчання або умов ігри, вимог дорослого.
У передшкільному дитинстві значним чином зростають показники всіх видів уваги. Стан підвищеної уваги пов'язаний з орієнтуванням в зовнішньому середовищі, з емоційним відношенням до неї, при цьому змістовні особливості зовнішніх вражень, що забезпечує таке підвищення, з віком змінюються. Істотне підвищення стійкості уваги спостерігається на заняттях, в яких дітям пропонується розглядати малюнки, описувати їх зміст, слухати розповідь. Переломний момент в розвитку уваги пов'язаний з тим, що діти вперше починають свідомо управляти своєю увагою, направляючи і утримуючи його на певних предметах. Для цієї мети п’ятирічний дошкільник користується певними способами, які він переймає від дорослих, а це й обумовлює появу довільної уваги. В значній мірі цьому сприяє також вдосконалення плануючої функції мовлення, яка є універсальним засобом організації уваги. Мовлення дає можливість наперед словесно виділити значущі для певної задачі предмети, організувати увагу, враховуючи характер майбутньої діяльності.
3. Проведений експеримент у ДНЗ "Журавушка" показав, що для ефективного формування довільної уваги дошкільників, особливе значення мають психолого-педагогічні умови навчання і виховання дітей. Зокрема виявлено, що низькі показники стійкості і продуктивності уваги дошкільників можуть залежати від недостатньо організованої педагогічної діяльності з їх розвитку. Практика показує, що продуктивному формуванню довільної уваги буде сприяти комплекс занять, вправ, ігор, дидактичних вправ і ігор. Рекомендації, що складені у результаті експерименту, мають свою значимість для організації навчально-виховного процесу, діяльності педагогів з для спеціального формування високих властивостей уваги.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алейникова Т.В. Возрастная психофизиология. – Ростов, УНИИ РГУ, 2002. – 147 с.
2. Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития ; Изучение внимания школьников / Московский психолого- социальный ин-т. – М., 1995. – 64с.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
4. Волкова Т. Н. 1000. Творческие игры, задания и тесты для развития памяти и внимания у детей 6-12 лет. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2005. – 240с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб. : Союз, 1997. – 96с.
6. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 224с.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М. : Педагогика-Пресс, 1996. – 536с.
8. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М. : Книжный дом "Университет", 1999. – 332с.
9. Гамон Д., Брегдон А. Как развить умственные способности, память и внимание. Заставь свой мозг работать на 100 % / Н.Деревянко (пер.с англ.). – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 317с.
10. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М. : МПСИ, 2007. – 372с.
11. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 112с.
12. Канеман Д. Внимание и усилие / И. Уточкин (пер.англ.). – М. : Смысл, 2006. – 287с.
13. Кокун О. М. Психофізіологія. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 184с.
14. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М. : Просвещение, Владос, 1995. – Кн. 1 : Общие основы психологии. – 576с.
15. Немов Р.С. Психология: в 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с.
16. "Обережно: дитина!": В. О. Сухомлинський про важких дітей: тематич. зб. / О.В. Сухомлинська (наук.ред.), Т.В. Філімонова (упоряд.). – Луганськ, 2008. – 264с.
17. Обухова Л. Ф. Детская возрастная психология. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 444с.
18. Павлов И.П. Мозг и психика: Избранные психологические труды / М.Г. Ярошевский (ред.). – М. : Ин-т практ. психологии, 1996. – 320с.
19. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
20. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
21. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 384с.
22. Савчин М.В., Василенко Л.В. Вікова психологія: Навч. посіб. – К. : Академвидав, 2005. – 360с.
23. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Зелінська Т.М., Ставицька С.О. Вікова та педагогічна психологія. – К. : Каравела, 2008. – 399с.
24. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
25. Туревская Е.И. Возрастная психология. – Тула, ТГПУ им. Л.Толстого. – 138с.
26. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – СПб. : Питер, 2004. – 412 с.
27. Ухтомский А.А. Доминанта. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2002. – 448.
28. Хрестоматія з української класичної педагогіки: К.Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський: навч. посібник / В. Кравець (уклад.). – К. : Грамота, 2008. – 768с.
29. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психол. труды. – М. : Академия педагог. и социальных наук, 1995. – 416с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Розвиток довільної уваги у дітей дошкільного віку
 • Підготовка дитини до школи
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Психологія дошкільника
 • Розвиток уваги у дошкільному віці
 • Тілесно-орієнтована психотерапія в реабілітації дітей дошкільного з психічними відхиленнями
 • Особливості розвитку уваги у старшому дошкільному віці
 • Трудовая деательность
 • Трудовая деательность
 • Соціально-психологічні чинники формування образу "Я" та самооцінки у дітей дошкільного віку
Cгенерировано за 0.523867 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів