Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Ставлення молоді до майнового розшарування (без дослідження)» (ID:32950)

| Размер: 83 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ І. МОЛОДЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ГРУПА 5
1.1. Соціально-психологічна характеристика молоді 5
1.2. Настановлення, цінності та ціннісні орієнтації сучасної української молоді 16
Висновки до 1-го розділу 25
РОЗДІЛ ІІ. МАЙНОВЕ РОЗШАРУВАННЯ В ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 26
2.1. Соціально-психологічний підхід до майнового розшарування в суспільстві 26
2.2. Майнова нерівність та інші аспекти економічного життя в оцінках українських громадян 30
Висновки до 2-го розділу 39
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ДО МАЙНОВОГО РОЗШАРУВАННЯ 40
3.1. Ставлення молоді до майнового розшарування в аспекті економічної поведінки 40
3.2. Соціально-психологічні особливості відношення молоді до соціального утриманства 45
Висновки до 3-го розділу 49
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53


ВСТУП
Актуальність дослідження. Процеси соціальної динаміки, що мають місце в сучасному українському суспільстві, вимагають розглядати проблему формування масової свідомості молоді під особливим кутом зору. По-перше, молодь є однією з найбільших соціально-демографічних груп нашого суспільства; по-друге, кожний рік економічно активне населення країни поповнюється випускниками навчальних закладів, які прагнуть знайти своє місце в суспільстві; по-третє, актуальність врахування суспільної думки даної категорії населення України зумовлюється складністю обставин, у яких опинилася сучасна молодь. Існують глибокі протиріччя між новими соціально-економічними, політичними вимогами і якостями особистості, які традиційно формуються соціальними інститутами сучасного українського суспільства.
Під впливом трансформаційних змін, що обумовлені процесами перехідної економіки, відбувається значне розшарування суспільства: поділ його на багатих і бідних, можновладців та пересічних громадян, триває стратифікація суспільства. Ці процеси не є завершені, а продовжують активно тривати. При цьому постійно існує загроза порушення мирного паритету між полярними групами населення. Питання соціальної нерівності все частіше починають займати чільне місце у проявах масової свідомості.
Молодь, що вважається, найбільш динамічною соціальною силою, має свою думку стосовно розвитку соціально-політичної ситуації в країні. Питання соціально-психологічного плану неодмінно при цьому перетинаються з політичними. Тому виявлення ставлення молоді до різних подій і явищ суспільного життя слід вважати важливим і актуальним в наш час.
Українські науково-дослідні установи постійно здійснюють моніторинг громадської думки в Україні, при цьому велике значення приділяючи саме молодіжній аудиторії. Найбільш відомими є дослідження сучасних українських науковців Т.В. Безулика, А.І. Білого, Є.І. Бородіна, В.М. Ворони, Т.П. Голобуцької, О.П. Голобуцького, М.Ф. Головатого, Є.І. Головахи, В.О. Куліка, В.А. Ребкало, М.М. Слюсаревського, Г.В. Циганенко, М.О. Шульги та ін. Однак аналіз робіт даних авторів свідчить про те, що ставленню молоді саме до майнового розшарування в них не приділено достатньої уваги. При цьому питання, які можна вважати близькими до цієї тематики, не пов’язані з розглядом психологічних особливостей великих соціальних груп, а більш розглядаються у політологічному або демографічному аспекті.
Враховуючи актуальність проблеми та недостатню степінь її висвітлення темою даного дослідження стало: „Ставлення молоді до майнового розшарування”.
Об’єкт дослідження – масова свідомість молоді.
Предмет дослідження – ставлення молоді до майнового розшарування.
Мета дослідження: прослідкувати особливості формування в свідомості молоді ставлень до майнового розшарування у період трансформації українського суспільства.
Відповідно до мети дослідження, були поставлені наступні завдання:
1. Узагальнити теоретичні положення щодо соціально-психологічних особливостей молоді.
2. Дослідити, у чому саме змінилося ставлення молоді до майнового розшарування під час трансформаційних перетворень у суспільстві.
3. Проаналізувати особливості формування ставлення молодих людей до майнового розшарування та залежність їх політичних переконань від психологічних особливостей.
Гіпотезою дослідження виступає ствердження того, що негативне ставлення молоді до майнового розшарування у значні степені залежить від психологічних особливостей особистості.
Для вирішення завдань були застосовані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналіз літератури з даної проблематики.
Робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Молодь – динамічна, енергійна і критично мисляча частина суспільства, яка володіє величезним соціальним і творчим потенціалом. Молоді люди характеризуються оптимістичністю, енергійністю, прагненням долати старі догмати, нищити авторитети. Індивідам, особливо раннього періоду юності, притаманні колективізм, підвищене почуття соціальної справедливості, прагнення до рівності, братерства, допомоги і взаємодопомоги. Юнаки схильні ідеалізувати дійсність, вимагають від себе та оточуючих людей діяти у відповідності з високими моральними стандартами.
Однак, незважаючи на високий духовний та фізичний потенціал, молоді люди мають невеликий життєвий досвід, не уявляють собі труднощів на шляху свого професійного становлення. Частка реалізації їх планів є невисокою. Вони, як правило, не здатні без керівництва з боку старших товаришів організуватися, здійснювати планомірну діяльність. Сучасне і майбутнє бачиться їм у рожевих кольорах, а практичне здійснення своїх мрій, переноситься, як правило, на невизначений строк. Молодь прагне зайняти високі соціальні позиції в соціумі, однак при цьому тільки 40% мають високий рівень домагань.
Сучасна українська молодь, як і решта населення країни, опинилася в епіцентрі значних соціальних перетворень, пов’язаних з зміною світоглядних основ, переходом суспільства від соціалістичної орієнтації на ринкову. Процеси, що супроводжують ці зміни, характеризуються наявністю численних криз у всіх сферах життя, розділенням суспільства за майновою ознакою. Молодь, що є діючим агентом в усіх суспільних трансформаціях має свою думку стосовно подій, що розвиваються в українському соціумі.
Ставлення молоді до майнового розшарування, як показав аналіз даних емпіричного дослідження, не є однозначним. В залежності від свого соціального статусу, моральних переконань та сформованих соціальних установок, молоді українці визначаються стосовно майнового розшарування подвійним чином. Більша частина обстежуваного контингенту молоді оцінює його як негативне явище, тобто як таке, що заважає нормально розвиватися суспільству, заважає доланню кризового стану, спричиняє конфлікти і надмірну напругу між соціальними групами. Менша частина молодих людей вважає, що майнова нерівність – наслідок природного розділення людей за власними здібностями, логічний результат реалізації людьми своїх можливостей.
Ставлення до майнового розшарування студентської молоді показує, що воно в значній мірі обумовлено соціально-психологічними характеристиками індивіда. Ті, хто відносять себе до заможних верств, вважають майнове розшарування позитивним соціально-психологічним процесом, в ході якого слабкі та неуспішні люди повинні зайняти нижчий щабель в стратифікаційній структурі соціуму, а високообдаровані, енергійні, ініціативні та заповзятливі – вищий. Ті, хто відносить себе до малозаможних верств, вважають, що суспільство в першу чергу повинно додержуватися принципів справедливості, соціального захисту та підтримки, гуманності. Майнове розшарування такі особи пояснюють з точки зору неспроможності особистості здолати соціальні бар’єри.
Ставлення молоді до майнового розшарування в суспільстві відзначається на її психологічних характеристиках. Молоді люди, які відносять себе до тієї чи іншої частини активного населення країни, мають відповідні настановлення, орієнтацію і мотивацію на досягнення певного рівня в суспільстві. Таким чином, підтверджується гіпотеза даного дослідження стосовно того, що негативне ставлення молоді до майнового розшарування у значні степені залежить від психологічних особливостей особистості.

Литература

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бабак О.В., Бех І.Д., Василевська Т.Е., Ващенко К.О., Вільчинська І.Ю. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Аналітично-інформаційні матеріали / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний інститут проблем сім'ї та молоді / В. Довженко (голова ред.кол.). – К., 2003. – 191с.
2. Балакірєва О.М., Бородін Є.І., Варбан М.Ю., Ганюков О.А., Головенько В.А. Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 року) / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді / В.Довженко (голова ред.кол.). – К., 2002. – 211с.
3. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді / Український НДІ проблем молоді. – К., 1996. – 112с.
4. Білик М.В. Особистісні чинники формування ідейно-політичних настановлень студентської молоді // Соціальна психологія. – 2006. – № 1 (15). – C.50-61.
5. Білоус В.Г. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 95-101.
6. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – М.: Питер, 2005. – 520с.
7. Варій М.Й. Колективні ціннісні орієнтації і морально- психологічні установки: Наук.- метод. посібник / Державний університет "Львівська політехніка". –Львів, 1997. – 31с.
8. Васютинський В.О. Масова політична свідомість українського суспільства як об’єкт політико-психологічного вивчення // Наукові студії з політичної психології. – К., НПЦПП АПН України, 1995. – С. 9-22.
9. Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова / О. Яневський (упоряд.). – Х. : Фоліо, 2005. – 223с.
10. Врублевський В.К., Хорошковський В.І. Нова Україна: виклики ХХІ сторіччя // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. – К.: Інститут соціології НАН України, 1999 – 687 с.
11. Головаха Є.І. Ставлення до влади і політичний вибір молоді України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 117-127.
12. Городяненко В.Г., Демичева А.В., Ходус О.В., Швидка Л.І. Суспільствознавство: Людина. Суспільство. Світ: Навч. посібник. – Д. : Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – 556с.
13. Громадська думка в Україні 2003. Результати загальнонаціонального дослідження. – К.: IFES, 2003. – 43 с.
14. Демченко І.Л., Яременко О.О., Балакірєва О.М., Баланда А.Л., Безулік Т.В. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 р.). – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 167с.
15. Жданова І.В. Молодь і толерантність в сучасній Україні (національно-етнічний аспект). – Агора. Перспективи соціального розвитку регіонів. Випуск 7. – К., 2008. – С. 25-35.
16. Зінченко А.Г., Леонтьєва Л.Є., Безулік Т.В., Білий А.І., Бородін Є.І. Про становище молоді в Україні / Державний інститут розвитку сім'ї та молоді / В.П. Корж (редкол.). – К. : Гопак, 2006. – 360с
17. Кліманська М.Б. Психологічні особливості соціального утриманства у безробітних. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С.254–255.
18. Кон И.С. Психология юношеского возраста. – М., Просвещение, 1979. – 352с.
19. Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива: Дослідження. – К.: Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – 457с.
20. Лібанова Е.М., Левчук Н.М., Рингач Н.О., Рудницький О.П., Понякіна С.А. Смертність населення України у трудоактивному віці / Інститут демографічних та соціальних досліджень. – К., 2007. – 211c.
21. Макеєв С., Вишняк О., Головаха Є., Злобіна О., Ручка А. Сподівання на іншу Україну. Президентські вибори-2004 та навколо них: думки, настрої, оцінки людей / НАН України; Інститут соціології / С.Макеєв (ред.). – К., 2005. – 88с.
22. Обозов Н.Н. Возрастная психология: юность и зрелость / Академия психологии, предпринимательства и менеджмента. – СПб. : СаиВеда, 2000. – 135с.
23. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2005. – 448с.
24. Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець О.Ю. Соціально-психологічна діагностика: Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ : 2005. – 86с.
25. Остапенко М. Політична свідомість студентської молоді в сучасній Україні // Нова політика. – 1999. – № 4. – С. 28-32.
26. Пахомова Н.П. Соціальна нерівність: виклик молодому поколінню // Українська правда. – 12 квітня 2008. – С. 3.
27. Петровська Т.В. Соціально-психологічні фактори економічної поведінки // Соціальна психологія. – 2004. – № 4 (6). – C.23-35.
28. Політична криза – 2007 у вимірах суспільної свідомості: Інформаційний бюлетень / За ред. М.М. Слюсаревського. – К., Інститут соціальної та політичної психології, 2007. – 48 с.
29. Про становище молоді в Україні: щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України / Т.В. Безулик, А.І. Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 2006. – 360 с.
30. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 656с.
31. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности / Пер. с нем. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
32. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: навч. посібник. – К. : Академвидав, 2009. – 359с.
33. Семечкин Н.И. Социальная психология. – СПб. : Питер, 2004. – 376с.
34. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Соціально-психологический центр, 1996. – 350с.
35. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
36. Социальная психология / Под ред. А. Л. Журавлева. – М.: Per Se, 2002. – 350с.
37. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
38. Социология молодежи: Учебник / Отв. ред. проф. В.Т.Лисовский. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. – 460 с.
39. Соціологічна енциклопедія: А – Я / В.І. Астахова (ред.кол.), Віктор Георгійович Городяненко (уклад.). – К. : Академвидав, 2008. – 456с.
40. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). – К. : Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
41. Суятінова Л.В. Молодь, релігія і трансформація суспільства // Соціальна психологія. – 2005. – № 1 (9). – C.114-121.
42. Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 656 с.
43. Українське суспільство і соціологічний моніторинг 1994 – 2003 / За ред. Н.В. Паніної. – К.: Інститут соціології НАН України, 2003. – 98 с.
44. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. / О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – 98с.
45. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навч. посіб. – К.:МАУП, 2000. – 152 с.
46. Циганенко Г.В. Участь молоді в організаціях політичного спрямування: мобілізаційне та соціально-психологічне підґрунтя // Наукові студії з соціальної та політичної психології. – 2005. – № 4. – C. 246-254.
47. Циганенко Г.В., Соціально-психологічні особливості молоді з різним ступенем інтересу до політики // Психологічні перспективи, Випуск 4. – 2003. – С.70-76.
48. Шапар В Б. Психологічний тлумачний словник. – Харків, Прапор, 2004. – 640с.
49. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб. : Ленато, 1996. – 592с.
50. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М. : Прогресс, 1996. – 344с.
51. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации. – М. : Наука, 1996. – 269с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Соціологічна економіка
  • Молодь як особлива соціально-демографічна група. Концепція розвитку молоді
  • Аналіз спільної співпраці соціальних служб для молоді з благодійними громадськими організаціями
  • Майнове страхування в умовах ринку
  • Соціологія молоді
  • СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ НАРКОЗАЛЕЖНОЮ МОЛОДДЮ
  • Поняття про спілкування та його різновиди
  • Поняття про спілкування та його різновиди
  • ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ (СНІДу) СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ
  • Особливості психодіагностики між батьками і дітьми (емпірична частина)
Cгенерировано за 0.273844 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів