Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Місце соціального працівника в Збройних Силах » (ID:32946)

| Размер: 42 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеЗміст

ВСТУП 3
1. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 5
2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ ГУМАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ. 10
3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В АРМІЙСЬКИХ СТРУКТУРАХ 18
ВИСНОВКИ 26
Термінологічний словник. 28
Література 32
ВСТУП
Соціальне реформування українського суспільства здійснює суттєвий вплив на соціальні процеси функціонування і розвитку надзвичайно складного і важливого для суспільства соціального інституту – армії. Збройні сили країни призначені не тільки для виконання зовнішньої функції – захисту суспільства від нападу ззовні. Армія як соціальний інститут виконує і не менш важливу внутрішню функцію стабілізації та гармонізації суспільного життя. Тому вона повинна не просто існувати, її необхідно постійно вдосконалювати, здійснювати зусилля для забезпечення її життєздатності.
Сучасні Збройні Сили України мають цілу низку проблем, ряд яких полягає в соціальній сфері. Їх розв’язання являє собою найактуальніше завдання керів¬ництва держави, органів військового управління. Від їх рішення залежить боєздатність армії, безпека держави. На жаль, реалії суспільно-економічного життя не дозволяють в повній мірі фінансувати армію для забезпечення вирішення цих проблем. Пошуки альтернативних шляхів розв’язання соціальних питань складають суттєву частину досліджень в області воєнної сфери. Вони знаходять своє відображення в концепціях розвитку Збройних Сил, воєнної сфери в цілому, які протягом останнього десятиріччя декілька разів змінювали одна одну. Однак, вантаж проблем не зменшився. Ті пропозиції, які, здавалося, були науково обґрунтованими та продуманими, виявилися нежиттєздатними.
В таких умовах народилась нова ідея – для вирішення соціальних питань в армії застосувати інститут цивільних соціальних працівників, який на даний момент зміцнився в українському суспільстві і самостійно розпочав в деяких моментах роз¬повсюджувати свою діяльність на військову сферу. Крім того, соціальна та гуманітарна область суспільства попали під прискіпливу увагу вищого керівництва держави. Конституційні положення щодо того, що Україна є правовою і соціальною державою, почали отримувати підтримку і реалізацію з боку урядових структур.
Разом з тим, стосовно Збройних Сил ще не визначено конкретне застосу-вання в ній інституту соціальних працівників. На перший погляд, є ясним тільки одне: вони повинні застосовуватися у гуманітарній сфері Збройних Сил, тобто тій, що займається питаннями роботи з особовим складом, військовослужбовцями різних категорій та членів їх сімей. Багато аспектів нової роботи ще потребують доопрацювання, а особливо – порядок взаємодії військових та цивільних структур для налагодження спільного соціального та гуманітарного забезпечення військ. Тому метою даної роботи став аналіз можливих шляхів та варіантів залучення до співпраці у військах соціальних працівників.
Для досягнення цієї мети передбачено виконання наступних завдань:
• проаналізувати можливості інституту соціальних працівників для оптимізації військових структур, які займаються виховною роботою, а зокрема – соціальним та гуманітарним забезпеченням;
• дослідити можливий вплив соціальних працівників під час роботи з військовослужбовцями;
• дослідити ставлення військовослужбовців щодо впровадження інституту соціальних працівників у армійські структури.
Об’єктом роботи виступив інститут соціальних працівників як можливий елемент структури гуманітарного та соціального забезпечення у військах; пред-метом дослідження – місце соціальних працівників в такій структурі.
Методологічну основу роботи становлять структурно-функціональний, порівняльний i прогностичний методи. Важливе місце в роботі мають такі загальнонаукові методи теоретичного дослідження, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення. У ході теоретичного вивчення проблеми проводився аналіз і узагальнення наукової літератури з теорії і практики соціальної роботи, законодавчої бази з цього питання, опрацювання досвіду роботи науковців, військових діячів, соціальних працівників. Основою емпіричного дослідження стало проведення анкетування серед військовослужбовців строкової служби.
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30.
2. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Указ Президента України N 981/98 від 4 вересня 1998 року.
3. Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України. Указ Президента України N 28/2004 від 12 січня 2004 року.
4. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю. Закон України № 2558 – ІІІ від 21.06.2001 р.
5. Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 рр. Закон України № 1281-ІУ від 18.11.2003 р.
6. Концепція Соціально-психологічної служби ЗС України (Проект) // Народна армія. – 1991. – 11 жовтня.
7. Біла книга: оборонна політика України. – К., МОУ, 2007. – 96 с.
8. Андерсон Д. Що таке соціальна робота? // Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. 1(11). – С.21-28.
9. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота / Інститут вищої освіти АПН України; Державний центр соціальних служб для молоді. – К., УДЦССМ, 2001. – Кн. 1 : Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 344с.
10. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота / Інститут вищої освіти АПН України; Державний центр соціальних служб для молоді. – К., УДЦССМ, 2001. – Кн. 4 : Короткий енциклопедичний словник. – 536с.
11. Архипова С.П. Професійна компетентність і професіоналізм соціального працівника: сутність і шляхи розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., Аспект-Поліграф, 2004. – Вип. 2(7). – С.15-24.
12. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібник. / Академія праці та соціальних відносин. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 172с.
13. Бількевич О.О., Вадзюк О.В., Вадзюк С.Н., Довжук Б.С., Ковалок Н. П. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., УДЦССМ, 2001. –
Ч. 1, 2 : Теоретичні та методичні засади соціальної роботи (ч.1) ; Основні на-прями соціальної роботи в умовах реформування в Україні (ч.2). – 296с.
14. Блащак Г. С., Вадзюк О. В., Горбоніс Т. В., Грицько Н. І., Довжук Б. С. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., УДЦССМ, 2001. – 272с.
15. Бондаренко Н. В., Грига І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М., Семи-гіна Т. В. Соціальна робота: В 3 ч. – К., Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. – Ч. 1 : Основи соціальної роботи. – 178с.
16. Братасюк М.Г., Вадзюк О.В., Грицько Н.І., Грод І.М., Іванчук М.В. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., УДЦССМ, 2001. – Ч. 3 : Теоретичні засади та основні напрямки інформаційних технологій соціальної роботи. – 172с.
17. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч. посібник. – Х., ХУВС, 1996. – 104с.
18. Головатий М.Ф., Панасюк М.Б. Соціальна політика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник. – К., МАУП, 2005. – 560с.
19. Гузьман О. А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз: автореферат дисертації / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2006.– 27с.
20. Журавльов В.В. Морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами: автореферат дисертації / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – 18с.
21. Зверєва І.Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник. – К., Науковий світ, 2003. – 234с.
22. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Вакуленко О. В., Карпен-ко О. Г. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник. – К., ДЦССМ, 2004. – 362с.
23. Козубовська І.В., Дідик М.М., Лацанич О.Л., Башкірєв В.А. Особливості професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України. – Ужгород, УжНУ, 2001. – 180 с.
24. Кривизюк Л.П. Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917-1920 рр.: автореферат дисертації / Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л., 2001. – 19с.
25. Молдавчук В.С., Степанюк І.В. Військово-соціальна робота як складова виховної роботи у внутрішніх військах МВС України: система, зміст та завдання. – К., ВТЦ МВОО, 2006. – 98с.
26. Немчин А.П. Психологічний десант в Іраку / Зеркало тижня. – № 12. – 2007.
27. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І. – Ужгород, 2000. – 250 с.
28. Романовський Я.Я. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991-2005 рр.): історичний аспект: автореферат дисертації / Національна академія оборони України. – К., 2007. – 20с.
29. Соціальна робота в Україні: перші кроки (збірник статей) / під ред. В.Полтавця. – К., ВД „КМ Akademia”, 2000. – 236с.
30. Стасюк В.В. Система соціально-психологічного забезпечення функціону-вання аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів: автореферат дисертації / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2005. – 34с.
31. Шандоро Ф. Соціальна робота в екстремальних умовах. – Ужгород, 2003. – 200 с.
32. Шкодзінська О. Українські реалії військового капеланства / Патріярхат. – № 1 (398).– 2007.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Форми і методи соціальної роботи з військовослужбовцями
 • Мотиваційний комплекс дисциплінарності військовослужбовців
 • Мотиваційний комплекс дисциплінарності військовослужбовців
 • Вимоги до соціальних працівників
 • Напрями та засоби встановлення партнерських відносин клієнта і соціального працівника при визначенні завдань спілкування
 • Розвиток соціальної роботи в Збройних Силах України
 • МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА ЕТИКЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
 • Проблеми професійного виховання і навчання фахівця
 • Проблеми професійного виховання і навчання фахівця
 • "Професіональний і духовно-моральний портрет соціального працівника"
 • "Професіональний і духовно-моральний портрет соціального працівника"
Cгенерировано за 0.015672 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів