Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «питання з філософії» (ID:32083)

| Размер: 333 кб. | Объем: 447 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
Содержание1. Предмет психології як науки. Основні етапи його розвитку. Місце психології в системі наук та зв'язок її з іншими науками. Характеристика методів психологічної науки 16
2. Розвиток психіки у філогенезі: тропізми, інстинкти, научіння, інтелектуальна поведінка на різних етапах розвитку тваринного світу 18
3. Якісна відмінність психіки тварини від психіки людини 21
4. Поняття про відчуття. Природа відчуттів. Класифікація, види відчуттів. Основні властивості та закономірності відчуттів. Пороги чутливості та її вимірювання. Взаємодія відчуттів 23
5. Поняття про сприйняття. Основні властивості сприймання. Характеристика видів сприймання. Індивідуальні відмінності у сприйманні. Робота психолога з проблем психології сприймання учнів 25
6. Поняття про пам'ять. Природа пам'яті. Уявлення пам'яті. Класифікація і види пам'яті 28
7. Процеси пам'яті. Запам’ятання, види запам’ятання. Основні закономірності заучування. Відтворення і його форми. Збереження та забування. Ремінісценція. Ретроактивне і проактивне гальмування. 30
8. Мнемічні здібності. Критерії продуктивної пам'яті. Індивідуальні відмінності у пам'яті. Робота психолога над проблемами пам'яті школярів 32
9. Поняття про мислення, його специфічні особливості та функції. Поняття про інтелект. Фізіологічна основа мислення. Змістовна сторона мислення. Процес розуміння. Операційна сторона мислення. Продукти мислення 34
10. Мислення як діяльність. Способи розв’язування задач 36
11. Класифікація і види мислення. Індивідуальні особливості мислення. Робота практичного психолога по вивченню розвитку і корекції мислення учнів 38
12. Поняття про уяву. Функції уяви. Природа уяви. Сновидіння. Мрії. Уява і творчість. Індивідуальні відмінності уяви 40
13. Поняття про увагу. Природа уваги. Основні властивості. Види уваги. Неуважність та її причини. Індивідуальні відмінності в увазі. Зміст і напрямки роботи практичного психолога над проблемами уваги учнів 42
14. Поняття про емоції, почуття та їх природу. Функції, форми переживання почуттів. Характеристика емоційних станів. Види почуттів та їх особливості. Основні напрямки роботи практичного психолога над проблемами почуттів 45
15. Поняття про волю та її природу. Функції волі. Зовнішні і внутрішні вольові прояви. Мимовільні і довільні дії людини. Характеристика вольового зусилля, його фази та форми прояву (потяг, бажання, хотіння), структура. Вольові якості особистості. Недоліки волі та основні напрями роботи практичного психолога над проблемами волі 47
16. Поняття про діяльність, її відмінність від активності, реактивності та поведінки тварин. Основні етапи та структура діяльності. Засвоєння діяльності та основні види діяльності 49
17. Поняття про особистість. Людина, індивід, особистість та індивідуальність. Основні характеристики особистості: сталість, цілісність, активність. Основні теорії психології особистості 51
18. Структура особистості. Спрямованість особистості та її форми. Активність особистості та її джерело 54
19. Самосвідомість особистості. Її компоненти (Образ "Я", "Я-концепція", самооцінка, самоконтроль, рівень домагань) 56
20. Основні етапи становлення особистості. Рушійні сили розвитку особистості 58
21. Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Тип ВНД та темпераменти 60
22. Психологічна характеристика типів темпераменту. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності 62
23. Поняття про характер. Характер та індивідуальність. Природні та соціальні передумови формування характеру. Структура (розумові та емоційно-вольові якості) характеру. Риси характеру. Акцентуація рис характеру та напрямки корекції її 65
24. Поняття про здібності. Задатки, нахили, здібності. Природні передумови здібностей. Структура здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Здібності і психологія людей. Таланти, обдарованість, геніальність, майстерність. Формування здібностей. Основні напрямки роботи практичного психолога над проблемами здібностей учнів 68
25. Предмет вікової психології. Історія розвитку та сучасний стан розробки проблеми вікової психології. Основні розділи вікової психології. Зв'язок вікової психології з іншими науками. Завдання вікової психології 70
26. Методологічні принципи психологічного дослідження. Класифікація методів. Проблема методу у вікової психології. Загальна характеристика методу спостереження 72
27. Загальна характеристика методу експерименту та вимоги до психологічного експерименту у віковій психології 74
28. Метод опитування в психолого-педагогічному дослідженні дітей 76
29. Поняття про психічний розвиток, про фактори, передумови і умови психічного розвитку. Рушійні сили психічного розвитку. Теорії психічного розвитку 78
30. Психічний розвиток і навчання (Л.С. Виготський) 80
31. Основні закономірності психічного розвитку 81
32. Основні критерії вікової періодизації психологічного розвитку. Вікова періодизація психічного розвитку дітей. Вікові та індивідуальні особливості психологічного розвитку дітей 83
33. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Психічний розвиток новонародженої дитини. Особливості відчуттів, емоційної сфери. Комплекс пожвавлення. Соціальна ситуація та умови психічного розвитку новонародженої дитини 85
34. Анатомо-фізіологічні особливості дітей немовлячого віку. Соціальна ситуація, провідна діяльність дітей немовлячого віку. Психічний розвиток дітей-немовлят. Новоутворення дітей цього віку. Криза першого року життя 87
35. Анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку. Предметно практична діяльність дітей раннього віку 89
36. Розумовий розвиток дітей раннього віку 91
37. Розвиток особистості в ранньому віці. Новоутворення в психічному розвитку дітей раннього віку. Криза трьох років 93
38. Анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку. Соціальна ситуація психологічного розвитку дошкільників. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності у цьому віці 95
39. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку 97
40. Розвиток особистості дітей дошкільного віку 99
41. Порівняльна характеристика анатомо-фізіологічного розвитку дітей шести та семирічного віку. Психічний розвиток дітей шестирічного віку. Криза дітей семирічного віку 101
42. Психологічна готовність дітей до навчання у школі. Види психологічної готовності до навчання у школі 104
43. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Соціальна ситуація розвитку. Учбова діяльність молодшого школяра. Інші види діяльності (ігрова, трудова, спілкування) 106
44. Розвиток психічних процесів та уваги у молодших школярів 109
45. Розвиток особистості молодшого школяра 111
46. Засвоєння норм і правил поведінки учнями молодших класів 113
47. Новоутворення психічного розвитку учнів молодших класів 115
48. Перехід від дитинства до дорослості як основний зміст підліткового періоду розвитку. Криза підліткового віку 117
49. Класичні дослідження кризи підліткового віку 119
50. Анатомо-фізіологічна перебудова організму у підлітковий період. Статева зрілість і статева роль 121
51. Учбова діяльність та пізнавальні процеси у підлітків 124
52. Спілкування з дорослими та однолітками як основний вид діяльності у підлітків 126
53. Становлення особистості і самосвідомості підлітка 129
54. Акцентуації характеру і у підлітків 131
55. Девіантність і делінквентність поведінки підлітка, їх причини і методи виховання "важких" дітей 133
56. Новоутворення у психічному розвитку підлітків 135
57. Фактори психічного розвитку у юнацькому віці 137
58. Особливості учбової діяльності та пізнавальних процесів старшокласників 139
59. Становлення особистості в ранній юності. Моральне і професійне самовизначення 141
60. Основні риси старшокласників 143
61. Психологія дорослості 145
62. Психологічна характеристика учіння. Структурні компоненти в учінні 147
63. Вікові особливості розвитку учіння 149
64. Поняття про розумову самостійність в учнів 151
65. Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно. Рівні розвитку розумової самостійності у школяра 153
66. Поняття про навчання, учіння, научіння і навчальність. Психологічна проблема дидактичних принципів навчання 155
67. Класифікація навчання. Моделі навчання 157
68. Психологія змісту навчання. Процес засвоєння знань, наукових понять та розвиток логічного мислення. Формування навичок та умінь 159
69. Теорії управління навчанням. Особистісне-орієнтовне навчання. Шляхи управління навчанням 161
70. Причини неуспішності учнів та шляхи попередження неуспішності в навчанні 163
71. Психологічний аналіз уроку 165
72. Психологія виховання як розділ педагогічної психології, її завдання. Поняття про виховання, виховуваність і вихованість. Теорії виховання. Особистісно-зорієнтоване виховання, його принципи 167
73. Основні механізми і етапи формування властивостей особистості. Зовнішнє і внутрішнє виховання. Самовиховання 169
74. Моральне виховання і вимоги до спілкування 171
75. Вікова динаміка формування особистості та вікові аспекти виховання 173
76. Психологічний аналіз вчинків дітей, що потребують педагогічної корекції 175
77. Критерії та показники моральної вихованості 177
78. Своєрідність педагогічної праці. Структура педагогічної діяльності 179
79. Педагогічні здібності. Педагогічні вміння 181
80. Педагогічне спілкування. Педагогічний такт. Стилі педагогічного спілкування та педагогічної діяльності 183
81. Поняття про соціальну психологію, предмет соціальної психології 185
82. Поняття про спілкування. Основні функції спілкування. Структура спілкування. Види спілкування 187
83. Спілкування як обмін інформацією. Засоби комунікації. Невербальні засоби комунікації 189
84. Вербальна комунікація. Мова і мовлення. Функції мовлення. Види мовлення. Розвиток мовлення у дітей у зв’язку з розвитком потреби у спілкуванні. Бар’єри спілкування 191
85. Спілкування як взаємодія. Форми взаємодії. Педагогічне спілкування. Психолого-педагогічний такт 193
86. Поняття соціальної перцепції. Механізм взаєморозуміння 195
87. Поняття про групи. Класифікація груп 197
88. Структура взаємин у малій соціальній групі. Характеристика взаємин у колективі 199
89. Поняття та процеси групової динаміки. Механізми групової динаміки 201
90. Нормативна поведінка у групі. Проблеми групової згуртованості, міжособистісної сумісності, групові конфлікти, шляхи їх розв’язання 203
91. Лідерство і керівництво. Стилі лідерства і керівництва. Проблема прийняття рішення 205
92. Соціалізація особистості 207
93. Історія виникнення та розвитку психології релігії. Сучасний стан вітчизняної психології релігії 209
94. Психологічні джерела релігійності особистості. Основні види, критерії і функції релігійності особистості 211
95. Типи характеру і особливості поведінки релігійної людини 213
96. Психологічні властивості молитви. Вплив соціально-психологічних факторів на стиль молитви 215
97. Домінуючи сенсорні модальності. Характерний підхід до органів відчуття. Поняття та види релігійних почуттів 217
98. Творчість як форма та зміст. Теорія творчості за К. Юнгом 218
99. Розкрити зміст понять "творчість", "талановитість", "геніальність", "механізми креативності" 220
100. Технології прийняття творчих рішень. Життєвий шлях творчої особистості. Стратегії геніїв 221
101. Проблема активізації творчих ресурсів особистості. Методи активізації творчих ресурсів особистості 223
102. Стратегія розвитку дитячої творчості. Творчість у казкотерапії 224
103. Поняття етнічної групи. Психологічні ознаки етносу. Основні методичні підходи до вивчення етнічних особливостей 225
104. Соціалізація, інкультурація та етнізація особистості. Характеристика маргінальної особистості 227
105. Національний характер і менталітет. Особливості національного характеру українців 229
106. Міжетнічні конфлікти: психологічні детермінанти та особливості протікання 231
107. Поняття профорієнтації та її основні складові. Порівняльна характеристика профконсультації та профвідбору. Історія розвитку та сучасний стан профорієнтації в Україні 233
108. Поняття про професіографію та її принципи. План-схема професіограми. Психологічні особливості профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості та у закладах освіти 235
109. Класифікація професій. Шляхи самоактуалізації особистості у професійній кар’єрі. Ділове спілкування і професійна діяльність 238
110. Основні фази професійного розвитку. Роль біографічних криз у професійному розвитку. Психологічний зміст праці з точки зору логотерапії 241
111. Психологічні особливості професійного самовизначення. Поняття професійної ідентичності та маргіналізму. Психологічний підхід до професійного відбору 243
112. Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу, її завдання, структура та функції. Основні види та напрямки діяльності психологічної служби 245
113. Кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога. Етичний кодекс в роботі психологічної служби 247
114. Структура психологічної служби системи освіти. Моделі, рівні та напрямки функціонування шкільної психологічної служби 249
115. Мета, завдання та форми роботи шкільної психологічної служби, вимоги до її організації 251
116. Психологічна служба дошкільного навчально-виховного закладу 253
117. Основні напрямки роботи практичного психолога з молодшими школярами, підлітками, старшокласниками 255
118. Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом, як напрям діяльності психологічної служби в системі освіти. Специфіка організації психологічної служби в закладах інтернатного типу 257
119. Визначення поняття "невротичні розлади" та характеристика причин їх виникнення у дітей. Характеристика психологічних розладів та симптомів їх проявів. Особливості переживання нормальної і патологічної реакції втрати 260
120. МКХ-10 і DSM-IV – принцип побудови та особливості використання у роботі психолога 262
121. Симптоматика розладу тривожності зі страхом розлуки: етіологія симптоматика, психотерапія. Симптоматика розладів з надмірною тривогою та відхильною поведінкою у дітей 264
122. Симптоматика конверсійного та соматофомного розладу та способи його корекції 266
123. Симптоматика дисморфофобії та іпохондрії: етіологія, симптоматика та психотерапія 269
124. Іміджемейкінг в політичному лідерстві: складові успіху. Піаркампанія і технологія "чорного" піару в процесі виборів 271
125. Маскулінність та фемінність як статевотипізована поведінка. Андрогінність в універсалізації гендерних ролей 273
126. Характеристика гендерних стереотипів. Статеві відмінності в психічних та поведінкових розладах дорослих та дітей 275
127. Стилі сімейного виховання як чинник патопсихологічних властивостей особистості 277
128. Сексуальне виховання дітей та його принципи 279
129. Профілактика психосоматичних розладів. Характеристика методу психофізіологічної саморегуляції та психофізіологічної релаксації. Самодопомога при виявленні стресових розладів 281
130. Виявлення наявності психосоматичних проблем. Методи діагностики порушення психосоматичного здоров'я 284
131. Проблема контракту на психологічну підтримку. Методи соціально-психологічної допомоги при порушеннях здоров’я 286
132. Сучасні методи підтримки психосоматичного здоров’я. Гештальт-терапія психосоматичних захворювань. Використання арт-терапії з метою соціально-психологічної допомоги 288
133. Робота з онкологічними хворими. Робота з хворими з частими нападами болю. Тілесно-орієнтовані методи динамічної релаксації 290
134. Принципи взаємодії з іншими спеціалістами в процесі надання професійної допомоги 292
135. Виявлення меж компетенції соціального працівника в роботі з соматичними хворими. Принципи спрямування до інших спеціалістів: терапевта, ендокринолога, психотерапевта 294
136. Допомога інших служб в роботі з даними групами хворих: медичні реабілітаційні центри, соціальна служба для молоді, релігійні об'єднання, реабілітаційні центри. Проблема виявлення професійних та інших соціальних обмежень в залежності від фізичних можливостей клієнтів 296
137. Співпраця з логопедом, інструктором ЛФК, дефектологом в процесі створення реабілітаційних програм 297
138. Визначення поняття первинного дефекту, вторинний дефект. Вплив порушень часткових функцій психіки на психічний розвиток у цілому. Як порушення часткових функцій психіки впливають на психічний розвиток у цілому? 298
139. Які стани можна віднести до порушень міжфункціональної взаємодії? Ретардація розвитку. Значущість роботи з родиною дитини з РДА 300
140. Концепції виникнення відхилень в особистісному розвитку. Критерії явного неблагополуч соціальної ситуації розвитку дитини. Психологічні та юридичні проблеми змін соціальної ситуації розвитку дитини 302
141. Система багатостороннього оцінювання. Критерії сприйняття ситуації розвитку для даної дитини у школі. Поліпшення нової психологічно-соціальної ситуації розвитку дитини. Причини виникнення ушкодженого психічного розвитку 304
142. Особливості профорієнтації для дітей з порушенням психічного розвитку 306
143. Мінімальна компетенція, потрібна психологу для проведення судово-психологічної експертизи та питання, які на ній можуть бути поставлені 307
144. Критерії первинної діагностики порушень мовлення, читання, писання 309
145. Психологічні зміни, які можуть статися у хворих на епілепсію, чому необхідні динамічні спостереження й раннє їх виявлення? 311
146. Психологічні механізми раннього дитячого аутизму 312
147. Причини затримки психічного розвитку, види ЗПР 314
148. Причини психічного недорозвитку, психологічні особливості дітей з дебільністю, диференційно-діагностичні критерії дебільності та ЗПР. Специфічні здібності при психічному недорозвитку 316
149. Сутність психологічної експертизи. Мета експертизи кінопродукції. Сутність експертизи кінопродукції 318
150. Комплексна експертиза, ознаки фізіологічного афекту. Призначення проведення судової психологічної експертизи. Фізіологічний афект та алкогольне сп'яніння 319
151. Типові питання для судово-психологічної експертизи 322
152. Мета трудової експертизи там, коли вона потрібна. Чому при проведенні трудової експертизи треба врахувати наявну спеціальність хворого? 324
153. Дослідження неповнолітнього, щоб відповісти на запитання про його психологічний вік. Прийняття рішення про місце та форму навчання дитини 325
154. Особливості і передумови професійної компетентності. Вибір професії та тип особистості 327
155. Використання логічних рівнів при аналізі підприємства. Особливості послідовних бізнес-процесів. Суб’єктивні фактори задоволення працею 329
156. Інформаційні потоки на підприємстві. Формати нарад 331
157. Стилі керівництва та керівників. Стилі мотивації підлеглих. Стиль підприємства 333
158. Сформулюйте зміст понять "психоконсультування", "психотерапія", "психокорекція" та специфіка немедичного (психологічного) підходу до психоконсультативної діяльності практичного психолога 335
159. Визначте, що таке "емпатія" та "прийняття клієнта". Їх роль у психоконсультативно-корекційній роботі практичного психолога 337
160. Діалогічна інтенція та установка на діалог, їх роль у роботі практичного психолога 339
161. Сформулюйте просторові та часові умови проведення психоконсультативної бесіди. Зміст та особливості етапів психоконсультативної бесіди 340
162. Сформулюйте основні принципи психоконсультування та наслідки порушень цих принципів практичним психологом. Визначте основні компоненти етичного кодексу психологів і особливості етики роботи психоконсультанта 343
163. Основні професійні уміння, що необхідні практичному психологу-психоконсультанту. Опишіть основні методи (вербальні та невербальні) психологічного впливу, що використовується практичним психологом у психоконсультативній бесіді 346
164. Визначте основні засоби і види психотерапії, що можуть використовуватися у психоконсультативно-психокорекційній роботі практичного психолога. Визначте основний зміст фази катарсису та інших фаз психоконсультативного процесу 348
165. Визначте основні критерії психічного здоров’я та фактори ризику для дітей різних вікових груп 350
166. Визначте особливості психодіагностичної стадії психокорекційної роботи та її відмінності від психодіагностичної діяльності 352
167. Визначте особливості настановної стадії психокорекції та засобів, що використовуються на цій стадії 354
168. Сформулюйте особливості суто корекційної стадії психокорекційної роботи та засобів, що використовуються на цій стадії 355
169. Визначте особливості стадії перевірки ефективності психокорекційної роботи, мету, засоби, що використовуються 357
170. Опишіть роль та основні характеристики первинної (вербальної) психодіагностики у псикорекційному процесі 358
171. Визначте особливості ігрової психокорекції за різними напрямами роботи 359
172. Сформулюйте особливості психокорекції пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку 360
173. Визначте особливості засобів психокорекційної роботи з підлітками 362
174. Сформулюйте зміст дитячих психотравм та особливості впливу сімейного виховання та поведінки вчителя на психотравматизацію дітей. Засоби психопрофілактики 364
175. Сформулюйте особливості та види дитячої нервовості як запиту психоконсультативно-корекційної роботи 367
176. Визначте основні стилі поведінки у конфліктних ситуаціях та їх психологічні відмінності 369
177. Визначте, що таке конфлікт та основні компоненти формули конфліктів. Як можна врахувати формулу конфлікту при прогнозі і психопрофілактиці конфліктів у колективах. Визначте психологічні засоби запобігання та вирішення конфліктів у колективах 371
178. Поняття психодіагностики. Психодіагностика як наука і практична діяльність. Характеристика діагностичної діяльності практичного психолога в системі освіти 373
179. Історія розвитку психодіагностики, характеристика сучасної психодіагностики. Основні завдання психодіагностики, напрямки використання 375
180. Поняття психодіагностичного методу. Порівняльна характеристика об’єктивного, суб’єктивного та проективного підходів психодіагностичного дослідження. Загальна характеристика стандартизованих та клінічних методів психодіагностики 377
181. Характеристика тесту як інструменту психодіагностичного обстеження. Вимоги до проведення тестового діагностичного обстеження. Основні характеристики ефективних психологічних тестів. Основні типи завдань та правила формування завдань тесту досягнень 380
182. Типи діагностичних норм для оцінки результатів тестування 382
183. Надійність методики, її види, методи оцінки. Валідність методики, її основні види, методи визначення. Забезпечення достовірності даних методик стандартизованого самозвіту 383
184. Вимірювальні шкали 386
185. Поняття стандартизації в психодіагностиці. Переведення первинних оцінок в шкальні оцінки 387
186. Основні стратегії та етапи конструювання психодіагностичної методики 389
187. Форма питань та правила формування завдань особистісних опитувальників 390
188. Види діагностичної діяльності. Основні етапи психодіагностичного обстеження 392
189. Групове психодіагностичне обстеження. Вимоги до підбору методик і розробки програми психодіагностичного обстеження. Аналіз та інтерпретація результатів як етапи діагностичного обстеження, підготовка заключення 393
190. Вимоги до проведення діагностичного обстеження. Ситуаційні зміни в психодіагностичному обстеженні. Характеристика видів діагностичних ситуацій 395
191. Зміна особистості обстежуваного та особистості психолога в психодіагностичному обстеженні 397
192. Психологічний діагноз, його предмет та змістовні елементи. Прогноз як компонент психологічного діагнозу. Повідомлення результатів обстеження користувачем психодіагностичної інформації. Етичні принципи психодіагностики 398
193. Підходи до визначення структури інтелекту та обумовлені ними особливості методик діагностики інтелекту. Загальні характеристики методик діагностики інтелекту 400
194. Основні напрямки дослідження креативності. Загальна характеристика методик діагностики креативності 403
195. Проективний метод дослідження особистості. Загальна характеристика проективних методик, їх класифікація 405
196. Характеристика підходу до дослідження особистості шляхом діагностичних рис. Діагностика темпераменту та характеру 407
197. Характеристика типологічного підходу до дослідження особистості 409
198. Мотиваційні явища як об’єкт психодіагностики. Індикатори мотивації. Загальна характеристика методів діагностики мотивів особистості 411
199. Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. Психодіагностика індивідуальної свідомості. Основні групи методик діагностики. Психодіагностика самооцінки особистості, локусу контролю особистості. Психодіагностика рівня домагань 413
200. Діагностика міжособистісних відносин на основі надання суб’єктної переваги та дослідження суб’єктного відображення відносин. Діагностика індивідуально-особистісних властивостей, які впливають на міжособистісні відносини 416
201. Особливості діагностичного обстеження оптантів, які розрізняються за ступенем сформованості професійних планів 418
202. Психогігієна як напрямок практичної психології і як професія психолога. Психогігієна особистості 420
203. Психотерапія як напрямок практичної психології і як професія психолога. Мета, завдання та основні поняття курсу. Засоби психотерапевтичного впливу. Кваліфікація та особливості 421
204. Засоби психофізичного саморегулювання: прийоми та особливості впливу 424
205. Психічні стани, їх види і особливості. Діагностика психічних станів. Засоби психологічної роботи з психічними станами різних видів 425
206. Засоби медитації: види, психотехніки та особливості впливу 427
207. Напрями реконструктивної особистісно-орієнтованої психотерапії 429
208. Особливості та принципи гуманістичного напряму психотерапії 430
209. Особливості та принципи когнітивного напряму психотерапїі 432
210. Групова психотерапія: напрями, підходи, психотехніки 433
211. Фази розвитку психотерапевта: етичні, особистісні, професійні 434
212. Недирективна психотерапія К. Роджерса, орієнтована на клієнта. Особливості дитячої психотерапії, орієнтованої на дитині 436
213. Трансакттерапія: особливості впливу, поняття, основні психотехніки 438
214. Гештальттерапія: особливості впливу, поняття, психотехніки 439
215. Психодрама: особливості впливу, основні поняття і психотехніки 440
216. Засоби досягнення асертивності і самореалізації особистості. Засоби позбавлення від самозалежності 442
217. Показники ефективності психотерапевтичної роботи практичного психолога 444
218. Тренінги, їх види, специфіка роботи з групою, принципи відбору у групу. Правила тренінгу. Особливості побудови тренінгових програм. Критерії успішності тренінгової роботи 445
Список використаної літератури 447

ЛитератураСписок використаної літератури
1. Абрамов В.А., Абрамов О.В., Бурцев О.К., Ряполова Т.Л., Грачов Р. О. Загальна психопатологія: Навч. посіб.– Донецьк : Каштан, 2005. – 109с.
2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М., Аспект Пресс, 2000. – 375с.
3. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Костицький М.В., Тарарухін С.А. Юридична психологія: Підручник. –К. : Ін Юре, 2000. – 351с.
4. Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика. – СПб.: Речь, 2000. – 440с.
5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М.: Институт практической психологии, 1995. – 349с.
6. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – К. : МАУП, 2001. – 168с.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2003. – 520с.
8. Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (ред.). – К. : Юридична думка, 2007. — 992с.
9. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2003. – 416 с.
10. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / В.С. Мухина (сост. и науч.ред.). – М. : Академия, 1999. – 624с.
11. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. – 265с.
12. Кизименко Л.Д., Романець З.О., Ткаченко В.М. Термінологічний словник з дисциплін психолого-педагогічного циклу. – К. : Інпос, 1999. – 345с.
13. Клайн Пол. Справочное руководство по конструированию тестов: Введение в психометр. проектирование. – К., 1994. – 284 с.
14. Клиническая психология: Учебник / Б.Д. Карвасарский (ред.). – СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002. – 960с.
15. Копець Л.В. Психологія особистості. – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 460с.
16. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., Академический проект, 1999. – 218с.
17. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напреєнка, В.В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. – Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria.
18. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367с.
19. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. – М., АСТ, 2001. – 688с.
20. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К. :НПУ ім. Драгоманова, 2002. – 210с.
21. Максименко С. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Соловієнко В. О. Загальна психологія. – К. : Форум, 2000. – 543с.
22. Москаленко В.В.Соціальна психологія. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 624с.
23. Москвичов С.Г. Психологія ділового спілкування. – К., 1995. – 62с.
24. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К. : Вища школа, 2001. – 487с.
25. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 394с.
26. Немов Р.С. Практическая психология: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 320 с.
27. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с.
28. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., Владос, 2002. – Кн. 2: Психология образования. – 608 с.
29. Немов Р.С. Психология: в 3 кн. – М., ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.
30. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1995. – 357с.
31. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посібник. – К. : Каравела, 2006. – 408с.
32. Педагогічна і психологічна науки в Україні / С.Д. Максименко (відп. ред.) – К. : Педагогічна думка, 2007. – Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – 374с.
33. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2007. – 330с.
34. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2007. – 330с.
35. Практическая психодиагностика: Методики и тесты / Д.Я. Райгородский (ред.). – Самара : Бахрах, 1998. – 668с.
36. Предко О.І. Психологія релігії: підручник. – К. : Академвидав, 2008. – 344c.
37. Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.
38. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
39. Психологія. / за ред. Ю.Л. Трофімова. – К. : Либідь, 1999. –560с.
40. Психологія: з викладом основ психології релігії / Ю. Макселон (ред.). – Л. : Свічадо, 1998. – 319с.
41. Психологія: Навч. посібник / О.В.Винославська (наук.ред.). – К. : Фірма "ІНКОС", 2005. – 351с.
42. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д. Карвасарский (ред.). – СПб. : Питер, 1998. – 752с.
43. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – С.Пб. : Питер, 1999. – 416с.
44. Ребер Артур. Большой толковый психологический словарь: Основные термины и понятия по психологии и психиатрии. – М. : Вече, 2003. – 560 с.
45. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 1999. – 720с.
46. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З., Зелінська Т., Лисянська Т. Загальна психологія. – К. : 1997. – 436с.
47. Спеціальна психологія. Тексти: Навч. посібник / М. Матвєєва (ред.). – Кам'янець-Подільський, 1999. – 140с.
48. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К. : Академвидав, 2003. – 504с.
49. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота. Теорія і практика: навч. посібник. – К. : Знання, 2008. – 574с.
50. Фурман А.В., Сівак С.С. Практична психологія у соціальній роботі: Навч.- метод. посіб. – Т. : ІЕСО, 2004. – Ч. 2 : Вітакультурна парадигма практичної психології: методологія, теорія, історія. – 82с.
51. Цибульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: курс лекцій. – К. :Наукова думка, 2000. – 191 с.
52. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Х. : Прапор, 2004. – 640с.
53. Щекин Г.В. Основы психологических знань: Уч. пособ. – К., МАУП, 2001. – 196с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • філософія
 • Контрольна робота філософія
 • Основне питання і напрямки філософії
 • Зміна парадигми філософування у 19 ст.
 • Історичні джерела формування філософської культури Київської Русі
 • Філософія неотомізму
 • Философія права
 • Философія права
 • Становлення і розвиток теорії філософії
 • Гуманістична концепція християнської філософії Еразма Роттердамського
 • Гуманістичні тенденції у розвитку сучасної філософії
Cгенерировано за 0.022681 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів